About: Language     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Disease, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FLanguage

A language is a structured system of communication. The structure of a language is its grammar and the free components are its vocabulary. Languages are the primary means of communication of humans, and can be conveyed through speech, sign, or writing. Many languages, including the most widely-spoken ones, have writing systems that enable sounds or signs to be recorded for later reactivation. Human language is not dependent on a single mode of transmission (sight, sound, etc.) and is highly variable between cultures and across time.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Language
 • لغة
 • Llenguatge
 • Jazyk (lingvistika)
 • Γλώσσα
 • Sprache
 • Lingvo
 • Lenguaje
 • Hizkuntza
 • Langage
 • Teanga (cumarsáid)
 • Bahasa
 • Linguaggio
 • 言語
 • 언어
 • Taal
 • Linguagem
 • Język (mowa)
 • Språk
 • Мова
 • Язык
 • 語言
rdfs:comment
 • Maraon le aon choincheap casta, is deacair teanga a shainmhíniú go beacht; d´aontódh formhór na saineolaithe, ámh, gur córas aithrise agus cur in iúl é, a bhaineann feidhm as samhlú, maraon le meafar, agus saghas éigin gramadaí loighciúil. Baineann a lán teangacha feidhm as comharthaí, fuaimeanna, siombail, nó focail, agus cur in iúl coincheapa, tuairimí, bríonna, agus smaointe mar chuspóir acu, cé go dtagann ceist an neamhchruinnis sa teangeolaíocht chun tosaigh nuair a dhéantar iarracht idirdhealú a dhéanamh ar na tréithe seo.
 • Le langage est la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signes (vocaux, gestuel, graphiques, tactiles, olfactifs, etc.) doté d'une sémantique, et le plus souvent d'une syntaxe — mais ce n'est pas systématique (la cartographie est un exemple de langage non syntaxique). Fruit d'une acquisition, la langue est une des nombreuses manifestations du langage.
 • 언어(言語)에 대한 정의는 여러 가지 시도가 있었다. 아래는 그러한 예의 일부이다. 1. * 사람들이 자신의 생각을 다른 사람들에게 나타내고 전달하기 위해 사용하는 체계. 2. * 사물, 행동, 생각, 그리고 상태를 나타내는 체계. 3. * 사람들 사이에 공유되는 의미들의 체계. 4. * 문법적으로 맞는 말의 집합. 5. * 언어 공동체 내에서 이해될 수 있는 말의 집합. 언어학은 이러한 언어가 발현되는 부분, 즉 음성, 의미, 문법, 형태 등을 연구하는 경우도 있고, 언어 자체를 연구대상으로 삼아 여러 가지 방법으로 접근하며 연구하는 학문, 즉 비교언어학, 언어유형학(유형론) 등까지를 포괄한다. 언어는 자연어와 인공어로 분류할 수 있는데, 자연어는 인류의 각 민족이 오래전부터 생활 속에서 사용해 왔던 언어이고, 컴퓨터나 수학 등 다른 학문의 분야에서 상호 효과적인 의사교환을 위해 고안된 것을 인공어라고 한다.
 • 言語(げんご)は、狭義には「声による記号の体系」をいう。 広辞苑や大辞泉には次のように解説されている。 * 人間が音声や文字を用いて思想・感情・意志等々を伝達するために用いる記号体系。およびそれを用いる行為(広辞苑)。音声や文字によって、人の意志・思想・感情などの情報を表現したり伝達する、あるいは他者のそれを受け入れ、理解するための約束・規則。および、そうした記号の体系(大辞泉)。 * ある特定の集団が用いる、音や文字による事態の伝達手段(個別言語のことで、英語・フランス語・日本語などのこと)。 * ソシュールの用語「langue ラング」の日本語での訳語。 『日本大百科全書』では、「言語」という語は多義である、と解説され、大脳のに蓄えられた《語彙と文法規則の体系》を指すこともあり、その体系を用いる能力としてとらえることもある、と解説され、一方では、抽象的に「すべての人間が共有する言語能力」を指すこともあり、「個々の個別言語」を指すこともある、と解説されている。 広義の言語には、verbalなものとnon-verbalなもの(各種記号、アイコン、図形、ボディーランゲージ等)の両方を含み、日常のコミュニケーションでは狭義の言語表現に身振り、手振り、図示、擬音等も加えて表現されることもある。
 • Język – system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji.
 • Мо́ва — система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування.Мова — це найважливіший засіб спілкування і пізнання. За ДСТУ 2392-94 мова — система знаків, що забезпечує процес комунікації і, як правило, складається зі словника та правил. Розрізняють людську, формальну і тваринну мови. Наука, яка займається вивченням мови називається мовознавством або лінгвістикою.
 • اللغة هي نسق على من الإشارات والرموز، تشكل أداة من أدوات المعرفة، وتعتبر اللغة أهم وسائل التفاهم والاحتكاك بين أفراد المجتمع في جميع ميادين الحياة. وبدون اللغة يتعذر نشاط الناس المعرفي. ترتبط اللغة بالتفكير ارتباطًا وثيقًا؛ فأفكار الإنسان تصاغ دومًا في قالب لغوي، حتى في حال تفكيره الباطني. ومن خلال اللغة تحصل الفكرة فقط على وجودها الواقعي. كما ترمز اللغة إلى الأشياء المنعكسة فيها، فاللغة هي القدرة على اكتساب واستخدام نظام معقد للتواصل وخاصة قدرة الإنسان على القيام بذلك، واللغة هي أحد الأمثلة المحددة من هذا النظام، وتسمى الدراسة العلمية للغة بعلم اللغويات.
 • El llenguatge és la facultat de poder comunicar els propis pensaments o sentiments a un receptor o interlocutor mitjançant un sistema o codi determinat de signes interpretable per a l'entitat emissora i la receptora. Per això, el llenguatge té un aspecte individual i un aspecte social. Es dona llenguatge sempre que dos individus, havent atribuït convencionalment un cert sentit a un acte determinat, l'executen amb finalitat de comunicar-se entre ells. Tres disciplines estudien bàsicament el llenguatge: la filologia (que també s'ocupa de les llengües concretes), la filosofia i la semiòtica.
 • Jazyk je abstraktní struktura (řád mezi vhodnými primitivy) schopná nést informaci, a tak ji uchovávat a přenášet – sdělovat. Při aplikaci musí být materializována vhodně strukturovanou hmotou či energií (zdůvodnění viz Informace). Tak je jazyk i systém sloužící jako základní prostředek lidského dorozumívání, komunikace. Kromě funkce dorozumívací může plnit další funkce, např. apelovou (může sloužit k předávání příkazů), referenční (odkazuje se na časové nebo prostorové vztahy), , emotivní, expresivní, estetickou (poetickou) a metajazykovou.
 • Unter Sprache versteht man im allgemeinen Sinn alle komplexen Systeme der Kommunikation. Darunter fallen insbesondere die menschlichen natürlichen Sprachen sowie auch konstruierte Sprachen, aber auch im Tierreich existieren Zeichensysteme und Systeme von kommunikativen Verhaltensweisen, die als Sprache bezeichnet werden, etwa die Tanzsprache der Bienen. In einem erweiterten Sinn werden auch Symbolsysteme, die nur zur Repräsentation und Verarbeitung von Information dienen, als Sprache bezeichnet, etwa Programmiersprachen oder formale Sprachen in Mathematik und Logik.
 • Ο όρος γλώσσα αναφέρεται στον τρόπο επικοινωνίας, ιδίως του ανθρώπου, αλλά μπορεί να αναφέρεται επίσης και σε περιπτώσεις τεχνητών και μη ανθρώπινων σημειακών συστημάτων (μιμόγλωσσα, τυπικές γλώσσες των μαθηματικών και της πληροφορική, γλώσσες προγραμματισμού, συστήματα επικοινωνίας ζώων κ.λπ.). Η διαφορά της γλώσσας ως τρόπος ανθρώπινης επικοινωνίας είναι ότι δε βασίζεται σε μία συγκεκριμένη μορφή μετάδοσης (π.χ. έναν ήχο), όπως το σύστημα επικοινωνίας των ζώων, αλλά αποτελείται από συνδυασμό συστημάτων που διαφοροποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από κουλτούρα σε κουλτούρα και από τη μία εποχή στην άλλη.
 • Lingvo estas sistemo de gestoj, signoj, sonoj, simboloj kaj vortoj uzata por reprezenti kaj komuniki ideojn kaj pensojn de homoj. Oni povas distingi inter lingvo ĝenerale (sen pluralo) kaj unuopaj lingvoj. Aldone, oni ankaŭ uzas la vorton lingvo por paroli pri faklingvoj (ekzemple jura lingvaĵo), programlingvoj kaj bestaj lingvoj. Lingvo (en la unua signifo) signifas la komunikmanieron de la homoj. Konscia komuniko okazas per sonlingvo, signolingvo aŭ skriblingvo. La senkonscia komunikado okazas interalie per korpolingvo.
 • Hizkuntza gizakiok dugun komunikazio sistema konplexuak bereganatu eta erabiltzeko gaitasuna da, berariazkoa eta unibertsala. Era berean, hizkuntza jakin bat sistema horren edozein adibide da. Hizkuntza aztertzeaz arduratzen den zientzia hizkuntzalaritza da. Nolanahi ere, hizkuntza adiera anitzeko hitza da. Hizkuntzaz dugun ikuspegiaren arabera, adiera bat edo beste har dezake:
 • Un lenguaje (del provenzal lenguatge​ y del latín lingua) es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. La facultad del lenguaje no es el resultado de un aprendizaje, sino que es congénita, es decir, nace con el ser humano.​ Además, se presenta de igual manera en todos los seres humanos, independientemente del momento histórico y del lugar geográfico, es decir, es universal.​ Las lenguas pueden aprenderse y olvidarse, pero la capacidad del lenguaje, no.​
 • A language is a structured system of communication. The structure of a language is its grammar and the free components are its vocabulary. Languages are the primary means of communication of humans, and can be conveyed through speech, sign, or writing. Many languages, including the most widely-spoken ones, have writing systems that enable sounds or signs to be recorded for later reactivation. Human language is not dependent on a single mode of transmission (sight, sound, etc.) and is highly variable between cultures and across time.
 • Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam antara 6.000–7.000 bahasa. Namun, perkiraan tepatnya bergantung pada suatu perubahan sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek. Bahasa alami adalah bicara atau bahasa isyarat, tetapi setiap bahasa dapat disandikan ke dalam media kedua menggunakan stimulus audio, visual, atau taktil, sebagai contohnya, tulisan grafis, braille, atau siulan. Hal ini karena bahasa manusia bersifat independen terhadap modalitas. Sebagai konsep umum, "bahasa" bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk me
 • Il linguaggio è una forma di comunicazione tra due o più individui attraverso un complesso determinato di suoni, gesti, simboli e movimenti dotati di significato, che definiscono una lingua comune ad uno specifico ambiente di interazione.
 • Taal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht. Deze boodschap kan gesproken zijn of via tekens (geschreven taal en gebarentaal). De term taal kan betrekking hebben op het systeem als geheel waarvan de tekens de individuele bouwstenen vormen, of op slechts een of enkele van de tekens afzonderlijk. Bij taalbeheersing kan men onderscheiden: * passieve taalbeheersing * verstaan * lezen * actieve taalbeheersing * spreken * schrijven
 • Linguagem pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação quanto a uma instância específica de um sistema de comunicação complexo. O estudo científico da linguagem, em qualquer um de seus sentidos, é chamado linguística.
 • Språk, eller tungomål, är ett hjälpmedel som används i kontakten emellan oss människor och som ofta är beroende av infrakommunikativa system som kinesik, kroppsspråk, för att bilda ett fullt fungerande kommunikationssystem. Barn lär sig använda språk lika naturligt, som de lär sig att gå och vi börjar tillägna oss stora bitar av det redan under de första levnadsåren. Det kommuniceras exempelvis via talat språk, teckenspråk, kognitioner och skrift, vilka är bärare av språk i en rad olika kommunikationssystem.
 • Язы́к — сложная знаковая система, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание). Термин «язык», понимаемый в широком смысле, может применяться к произвольным знаковым системам, хотя чаще он используется для более узких классов знаковых систем. Среди знаковых систем различают:
 • 语言(英語:language,词源为拉丁語:lingua,意为“舌”)是一类复合交流系统,主要包含其形成、习得、维护及应用,特别是相应的人类能力。某一门语言则是这类系统的具体例子。除了交流溝通外,語言也是一個人的身分認同中主要的構成部分,也是一個文化的主要成分之一。 语言学是对语言的科学研究。语言哲学方面相关的辩论,比如词汇能否能表述经历,至少可追溯至古希腊的高爾吉亞与柏拉图。以卢梭为代表的一些思想家認為語言源自情绪,而康德认为其源于理性和逻辑的思辨。诸如维特根斯坦等20世紀的哲學家论证说哲學实质上就是对語言的研究。著名的语言学家有弗迪南·德·索緒爾、诺姆·乔姆斯基等。 人类语言据估算约有5000到7000种,由于语言与方言的差别难以定义,难以有准确的统计。自然语言常以口述或手語方式表達,但任何語言都可以用聲音(如)、視覺(如手語)或是觸覺剌激(如盲文)来表现。符號學中将这一现象描述为模态无关(modality-independent)。依照语言哲学對语言与意义的定义,广义上,“语言”可以指代学习并使用该复杂交流系统的认知能力,也可以描述构成这一系统的规则集合,还可以指由语言规则生成(produce)的词句的集合。所有的語言都依靠來將特定的记号和意义相連結。口语、手語及觸覺語言都有音位學系統來將符號組合成詞或是語素的系統,也有语法学系統來將詞及語素組合成短语和话语。
rdfs:seeAlso
skos:exactMatch
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Beowulf_Cotton_MS_Vitellius_A_XV_f._132r.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ancient_Tamil_Script.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Braille_closeup.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Brain_Surface_Gyri.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/ASL_family.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Cuneiform_tablet_of_merchant's_goods,_Ur_III_Period,_c._2100-2000_BC_-_Harvard_Semitic_Museum_-_Cambridge,_MA_-_DSC06143.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Constituent_structure_analysis_English_sentence.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hangul_wi.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Girls_learning_sign_language.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Illu01_head_neck.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Arnold_Lakhovsky_Conversation.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ferdinand_de_Saussure_by_Jullien.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sir_William_Jones.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/ManSpec.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Primary_Human_Language_Families_Map.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kituwah_Academy.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Noam_chomsky_cropped.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/te_iubesc_in_311_laguages).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/KSL_wi.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Linguistic_diversity.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Tepantitla_mural,_Ballplayer_A_(Daquella_manera).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Winnipeg_Forks_-_Plains_Cree_Inscription.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Spectrogram_-iua-.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Novi_Sad_mayor_office.jpg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git115 as of Sep 09 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3326 as of Nov 15 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 42 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2023 OpenLink Software