About: Guelphs and Ghibellines     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : wikidata:Q1656682, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FGuelphs_and_Ghibellines

The Guelphs and Ghibellines (/ˈɡwɛlfs/, /ˈɡɪbɪlaɪnz/, also US: /-liːnz, -lɪnz/; Italian: guelfi e ghibellini [ˈɡwɛlfi e ɡɡibelˈliːni; -fj e]) were factions supporting the Pope and the Holy Roman Emperor, respectively, in the Italian city-states of Central Italy and Northern Italy.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • غويلفيون وغيبلينيون
 • Guelfové a ghibellini
 • Güelfs i gibel·lins
 • Γουέλφοι και Γιβελλίνοι
 • Ghibellinen und Guelfen
 • Gelfoj kaj Gibelinoj
 • Guelphs and Ghibellines
 • Güelfos y gibelinos
 • Guelfoak eta Gibelinoak
 • Guelfes et gibelins
 • Guelf dan Ghibellin
 • Guelfi e ghibellini
 • 教皇派と皇帝派
 • 구엘프와 기벨린
 • Gibelini i gwelfowie
 • Guelfos e gibelinos
 • Гвельфы и гибеллины
 • Гвельфи і гібеліни
 • 归尔甫派和吉伯林派
rdfs:comment
 • Guelfové a ghibellini byla mocenská seskupení italských (i německých) šlechtických rodů a měst, která v době středověku bojovala o ovládnutí území střední a severní Itálie. Název ghibellini vznikl zkomolením jména , rodového hradu Štaufů; guelfové je zase italský přepis jména rodu Welfů. V době nástupu štaufské dynastie na císařský trůn (1138) se římsko-němečtí císaři snažili politicky i vojensky ovládnout území severní a střední Itálie, které formálně náleželo ke Svaté říši římské, avšak ve skutečnosti bylo pod silným vlivem papežů a na říši bylo prakticky nezávislé.
 • Οι Γουέλφοι και οι Γιβελλίνοι ήσαν δύο αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις, που δρούσαν στη βόρειο και κεντρική Ιταλία από τον 12ο μέχρι τον 14ο αι. Οι μεν Γουέλφοι υποστήριζαν αρχικά τον πάπα οι δε Γιβελλίνοι αντιστοίχως τον Γερμανό βασιλιά. Ο ανταγωνισμός των δύο μερίδων στις Ιταλικές πόλεις-κράτη διαμόρφωσαν μία ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της εσωτερικής πολιτικής της Μεσαιωνικής Ιταλίας. Ο αγώνας εξουσίας μεταξύ του πάπα και των δυναστειών των Σαλίων και των Χοενστάουφεν της Γερμανίας ξεκίνησε με την Έριδα της Περιβολής. Αυτή άρχισε το 1075 και έληξε με το Κονκορδάτο της Βορμς το 1122. Η διαίρεση μεταξύ των δύο μερίδων τροφοδοτήθηκε από το διάστημα της μεγάλης μεσοβασιλείας στη Γερμανία και παρέμεινε ως τον 15ο αι.
 • 教皇派と皇帝派(きょうこうはとこうていは)は、12世紀から13世紀の主に北イタリアにおいて、対立するローマ教皇と神聖ローマ皇帝をそれぞれを支持した都市、貴族達を指すが、14世紀から15世紀には本来の意味から離れ、対立する都市間の争いや都市内部の派閥抗争における両勢力の便宜的な分類として用いられた。ゲルフとギベリンともいう。 元々は、神聖ローマ帝国の帝位争いにおいてヴェルフ派をヴェルフ、ホーエンシュタウフェン派をヴィーベリン(現在のヴァイブリンゲン)と言ったものが、ヴェルフ家が教皇と結んで、帝位についたホーエンシュタウフェン朝と対抗したため、これがイタリアに伝わり教皇派と皇帝派(ゲルフ(グエルフィ、Guelfi)とギベリン(ギベッリーニ、Ghibellini))となった。
 • Os guelfos e os gibelinos (em italiano, Guelfi e ghibellini) constituíam facções políticas que, a partir do século XII, estiveram em luta na Itália, especialmente na República Florentina. Os conflitos se intensificaram sobretudo a partir do século XIII.
 • 归尔甫派和吉伯林派(英語:Guelphs and Ghibellines 義大利語:Guelfi e Ghibellini)又称教宗派与皇帝派,是指位于中世纪意大利中部和北部分别支持教宗和神圣罗马帝国的派别。 12和13世纪双方的分裂在意大利城邦历史上对其邦内政策起到重要影响。教宗与神圣罗马帝国的权力斗争开始于1075年的叙任权斗争,止于1122年的沃尔姆斯宗教协定。不过,归爾甫派和吉伯林派之间的分别在意大利一直持续到15世纪。 所谓“归尔甫”(Guelph)即是韦尔夫(Welf)的意大利式称呼;而“吉伯林”(Ghibellines)则是魏布林根(Waiblingen)的意大利式称呼,魏布林根当时是施瓦本公爵霍亨施陶芬家族的康拉德三世的城堡。 当时霍亨施陶芬王朝的腓特烈一世试图增强他在意大利北部的帝权,而这影响到了教宗亚历山大三世的利益,作为霍亨施陶芬家族敌对的韦尔夫家族,站在教宗一边,对抗神圣罗马帝国皇帝,因此教宗一派称作“归爾甫派”(韦尔夫派),而皇帝一方称作“吉伯林派”(魏布林根派)。
 • Die Ghibellinen und Guelfen waren zwei verfeindete politische Gruppierungen im mittelalterlichen Reichsitalien. Während die Ghibellinen (Waiblinger) die Parteigänger des Kaisers waren, unterstützten die Guelfen (Welfen) die Politik des Papsttums. Die Ghibellinen nannten sich nach der heute württembergischen Stauferstadt Waiblingen und dem Kampfruf der Staufer. Die Existenz dieses Namens ist erstmals um 1215 zur Zeit des Stauferkaisers Friedrich II. bezeugt. Der Name der Guelfen entstammt den Rivalen des Stauferhauses, dem Geschlecht der Welfen.
 • La nomo Gibelino estas italigo de la germana Waiblinger en mezepoka Italio por partianoj de la imperiestroj. Waiblinger siaflanke estas la nomo por loĝantoj de la ŝvaba urbo Waiblingen, centro de la dinastio de la Ŝtaŭfoj. La ekzisto de tiu ĉi nomo unuafoje estas dokumentita proksimume en 1215 dum la epoko de la ŝtaŭfa imperiestro Frederiko la 2-a. La lukto inter la du partioj transdaŭris la pereon de la Ŝtaŭfoj, kaj la nomoj reprezentis en la malfrua mezepoko ofte nur diversajn grupojn ene de itala komunumo, kiuj reciproke kontraŭstaris malamike.
 • Guelfoak eta Gibelinoak (italieraz guelfi y ghibellini) Erdi Aroaren bukaerako talde politiko batzuk izan ziren, Italia eta Alemanian sortutakoak. Izen horiek erabiltzen ziren aita santuren aldekoak (Guelfoak) eta enperadorearen aldekoak (Gibelinoak) izendatzeko, aitasantutzaren eta Germaniako Erromatar Inperio Santuaren artean izan zen borroka luzean. Elkarren etsai ziren bi alemaniar familia ere izendatzen zituzten, Welf edo Guelph etxekoak eta Hohenstaufengoak.
 • The Guelphs and Ghibellines (/ˈɡwɛlfs/, /ˈɡɪbɪlaɪnz/, also US: /-liːnz, -lɪnz/; Italian: guelfi e ghibellini [ˈɡwɛlfi e ɡɡibelˈliːni; -fj e]) were factions supporting the Pope and the Holy Roman Emperor, respectively, in the Italian city-states of Central Italy and Northern Italy.
 • Los términos güelfos y gibelinos proceden de los términos italianos guelfi y ghibellini, con los que se denominaban las dos facciones que desde el siglo XII apoyaron en el Sacro Imperio Romano Germánico, respectivamente, a la casa de Baviera (los Welfen, de donde proviene el término «güelfo», aunque en alemán se pronuncie “velfen”) y a la casa de los Hohenstaufen de Suabia, señores del castillo de Waiblingen (y de ahí la palabra «gibelino»). La lucha entre ambas facciones tuvo lugar también en Italia desde la segunda mitad del siglo. Su contexto histórico era el conflicto secular entre el Pontificado, que pasaría a estar apoyado por los güelfos, contra el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, apoyado por los gibelinos. Durante esta época estos eran los dos poderes universales que s
 • Les guelfes et les gibelins sont deux factions (parti ou, plus souvent, brigate ou sette) médiévales qui s'opposèrent militairement, politiquement et culturellement dans l'Italie des XIIe et XIIIe siècles. À l'origine, elles soutenaient respectivement deux dynasties qui se disputaient le trône du Saint-Empire : la « pars Guelfa » appuyait les prétentions de la dynastie des « Welf » et de la papauté, puis de la maison d'Anjou, la « pars Gebellina », celles des Hohenstaufen, et au-delà celles du Saint-Empire.
 • Gibelini i gwelfowie – stronnictwa polityczne rywalizujące we Włoszech między XII a XIII wiekiem, głównie w okresie zmagań cesarza Fryderyka II z papiestwem. Nazwa gwelfowie wywodzi się od włoskiej formy nazwiska popieranych przez nich książąt bawarskich Welf. Welfowie współpracowali z Państwem Kościelnym w walce przeciwko Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu, a od XIII wieku byli przeciwnikami władzy cesarskiej we Włoszech.
 • Гвельфи (італ. guelfi, нім. Guelfen / Welfen) — політичне угруповання в Італії XII — XV столітті, яке боролося проти намагань імператорів Священної Римської Імперії утвердитися на Апеннінському півострові. Підтримували Папу Римського і прагнули республіканського ладу. Ворогували з гібелінами. Гібеліни (італ. ghibellini, нім. Ghibellinen / Waiblinger) — політичне угруповання, прихильне до німецьких імператорів і аристократичної форми правління. З середини XII століття гібеліни боролися з гвельфами.
 • Гвельфы (итал. guelfi, нем. Guelfen / Welfen) — политическое течение в Италии XII—XVI веков, представители которого выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи в Италии и усиление влияния папы римского. Получили название от Вельфов, герцогов Баварии и Саксонии — соперников германской династии Штауфенов. Принято считать, что к гвельфам по большей части принадлежало купечество, торговцы и ремесленники, хотя среди них было немало и аристократов (собственно, в то время — единственное сословие, способное обеспечить эффективное функционирование вооружённых сил).
foaf:name
 • Wars of the Guelphs and Ghibellines
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ancona-Bandiera.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Casa_di_Romeo_(Verona).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Image-Blason_Sicile_Péninsulaire.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/No_flag.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_Germany_Emperors_Banner.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_Bologna.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_Genoa.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_John_the_Baptist.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_Lodi.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_Lucca.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_Montferrat.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Arms_of_Jean_dAnjou.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Arms_of_Swabia-Sicily.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Königsbanner_14Jh.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_Arms_of_Brunswick-Lüneburg.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_Arms_of_Florence_until_1251.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_Arms_of_the_House_of_Aldobrandeschi.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_arms_Holy_See.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_arms_of_the_House_of_Bonacolsi.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_arms_of_the_House_of_Della_Torre_(1274).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_arms_of_the_House_of_Della_Torre_(early).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_arms_of_the_House_of_Este_(1239).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_arms_of_the_House_of_Montefeltro.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_arms_of_the_House_of_Visconti_(1277).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat_of_arms_of_the_House_of_Welf-Brunswick_(Braunschweig).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coa_fam_ITA_roberti.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coa_gaioli_boidi.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Communal_fight_in_Bologna_(Sercambi).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_Siena.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_the_Kingdom_of_Naples.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_the_Kingdom_of_Sicily_(Hohenstaufen).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_the_Papal_States_(pre_1808).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag_of_the_Republic_of_Pisa.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ducado_de_Modena_(antes_de_1830).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Todi-Stemma.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Asti_bandiera.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/01_Perugia_Grifo_Codice_Medioevo.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bandiere_dal_Friûl.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/EzzdaRomcoa.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Or_three_leopards_sable.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Savoie_flag.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Shield_and_Coat_of_Arms_of_the_Holy_Roman_Emperor_(c.1200-c.1300).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Insegne_di_Terni_a_Montaperti_(1260).png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Orvieto-Stemma.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Stemma_della_parte_guelfa.svg
Relates an entity ...ch it is located.
dct:subject
Wikipage page ID
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 40 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software