About: Book of Judith     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatDeuterocanonicalBooks, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Book of Judith
 • سفر يهوديت
 • Llibre de Judit
 • Kniha Júdit
 • Buch Judit
 • Ιουδίθ
 • Libro de Judit
 • Libro de Judit
 • Judithen liburua
 • Leabhar Iúidit
 • Livre de Judith
 • Kitab Yudit
 • ユディト記
 • Libro di Giuditta
 • 유딧기
 • Księga Judyty
 • Judit (boek)
 • Книга Иудифи
 • Livro de Judite
 • Judits bok
 • 友弟德传
 • Книга Юдити
rdfs:comment
 • سفر من أسفار الكتاب المقدس القانونية الثانية ويأتي في الترتيب بعد سفر طوبيّا (طوبيت)، والسفر يصنف على أنه من الأسفار التاريخية. يهوديت التي هي محور هذا السفر (سفر يهوديت)، هي بطلة يهودية مشهود لها بالتقوى والغيرة. وقد أنقذت بمعونة الرب وبذكائها وحكمتها وشغبها من بطش أعدائه.
 • El Llibre de Judit (יהודית, ‘La jueva’) és un llibre deuterocanònic inclòs a la Bíblia dels Setanta (LXX), així com a l'Antic Testament catòlic i ortodox, protagonitzat per l'heroïna del mateix nom. Ubicat entre els llibres de Tobies i Ester a la Bíblia catòlica, és considerat no canònic per les versions protestants, així com als textos del judaisme, per les inexactituds històriques del llibre.
 • Kniha Júdit je jednou z deuterokanonických knih Starého zákona. Řecká bible a katolické i pravoslavné církve ji pro její povahu řadí mezi dějepisné knihy.
 • Judithen liburua (hebreeraz יְהוּדִית Yehudit "bedeinkatua") Itun Zaharreko liburu deuterokanonikoa da, juduek eta protestante gehienek onartzen ez dutena. Holofernes asiriarrak hiriari egindako erasoa kontatzen du, eta nola azkenean Israelek irabazi zuen Judithi esker. Liburua anakronismoz beterik dagoenez, aditu askok ez dute fidagarritzat hartzen eta, batzutan, lehenengo eleberri historikotzat
 • El Libro de Judit (en griego antiguo, Ἰουδείθ, romanizado: Ioudeith; en hebreo: יְהוּדִית‎ (Yehudit) «la judía»)​ es una antigua obra literaria hebrea que no forma parte del canon de libros sagrados elaborado por el judaísmo. Las iglesias católica y ortodoxas, al estar incluido en la Septuaginta, lo consideran canónico, las iglesias reformadas lo consideran apócrifo.
 • Is leabhar sa Bhíobla é Leabhar Iúidit.
 • Kitab Yudit adalah salah satu kitab deuterokanonika, termasuk dalam Septuaginta serta dalam Perjanjian Lama Kristen Katolik dan Ortodoks Timur, tetapi dikecualikan dari naskah-naskah Yahudi dan digolongkan sebagai Apokrifa oleh Protestan. Kitab ini disebut kitab yang inspirasional umat melawan semua penjajah yang hendak menajiskan tempat suci.
 • 『ユディト記』は、ユディトという女性の信仰を描く物語。『ユディト記』は教派によって扱いに違いがあり、ユダヤ教とプロテスタントでは外典として扱い、カトリック教会と正教会では旧約聖書に加えている。 物語は以下のようなものである。アッシリア王ネブカドネツァルが自らに対して協力的でなかった諸地域に討伐のための軍隊を差し向ける。そこでユダヤにはホロフェルネスが派遣され、彼はベトリアという町を囲む。水源をたたれたベトリアでは降伏を決意するが、美しい女性ユディトが一計を案じる。彼女は敵のホロフェルネスの陣営に忍び込み、すきをみてホロフェルネスの首をとってきたのである。こうして司令官を失ったアッシリアの軍勢は敗走した。 しかし、ベトリアという町が架空のものであることや、ネブカドネツァルがアッシリアの王でないことなどから、架空の物語であると考えられている。
 • 유딧/유딧기(그리스어: Ιουδιθ 유디트[*], 히브리어: יְהוּדִית 예후디트, 영어: Book of Judith)는 코이네 그리스어로 번역되거나 집필된 구약성경인 70인역 성경의 일부분인 소책자이다. 기독교 동방정교회와 로마 가톨릭교회는 제2 경전으로 보며, 개신교에서는 외경으로, 유대교에서도 외경으로 구분한다. 70인역에서 제목은 "유디트"(Ιουδιθ)이며, 이것은 히브리어 인명으로 남성 이름인 "유다"(예후다, יְהוּדָה)의 여성 이름인 "예후디트"(יְהוּדִית)에 대한 그리스어식 음차 표기이다. 총16장으로 구성된 유딧은 히브리어 원본은 발견되지 않았으며, 원본 언어가 히브리어인지 코이네 그리스어인지는 분명하지 않다. 유딧은 역사적 배경을 분명히 지닌 문헌이기는 하지만 정경인 "욥기"처럼 지혜 문학의 극작품(劇作品), 즉 소설형태의 지혜문학이다.
 • Księga Judyty [Jdt, Jd] (heb. יְהוּדִית ) – jedna z ksiąg biblijnych, wchodząca w skład katolickiego i prawosławnego kanonu Starego Testamentu, zaliczana do ksiąg deuterokanonicznych. Przez Kościoły protestanckie uważana jest za apokryficzną. W Septuagincie i jej przekładach na inne języki, znajduje się bezpośrednio po Księdze Tobiasza.
 • Judit, soms ook geschreven als Judith, is een vrouw uit het gelijknamige Bijbelboek, dat als deuterocanoniek bekendstaat. Dit betekent dat het boek onderdeel is van de Septuagint en door protestanten en Joden als apocrief gezien wordt. De naam Judit betekent "de vrouw uit Judea".
 • 友弟德传(英文:Book of Judith),或译猶迪傳,是天主教和东正教《旧约圣经》的一部分。但是《友弟德传》由于是用希腊文写出的,没有希伯来文的原本,马丁·路德在修订《圣经》时,将这篇文章删掉。所以目前天主教和东正教的《圣经》中有保留这篇文章,在基督教新教和犹太教《圣经》中則没有这篇文章,算作次經。友弟德传,與部分其他聖經次典一樣,是一本歷史學上不承認為可靠的文獻。 文章中讲亚述大军侵入巴勒斯坦时,所向无敌,捣毁各地的神庙。直抵犹太的城,这时城中一位年轻貌美的寡妇友第德主动带领女奴出城,用美色诱惑亚述军主帅,夜里将其主帅割頭。
 • Η Ιουδίθ είναι ηρωίδα ενός δευτεροκανονικού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης που έχει αφαιρεθεί από την Εβραϊκή Βίβλο ενώ οι Προτεστάντες το θεωρούν απόκρυφο. Θεωρείται μη ιστορική παραβολή ή μύθος (αν και οι Καθολικοί σε γενικές γραμμές θεωρούν το Βιβλίο της Ιουδίθ ιστορικό κείμενο) αλλά έχει επιχειρηθεί να συνδεθεί το όνομά της με την ιστορική βασίλισσα Σαλώμη Αλεξάνδρα (140 – 67 π.Χ.) που ήταν η μοναδική γυναίκα ηγεμόνας της Ιουδαίας και ο τελευταίος Ιουδαίος ηγεμόνας που δεν γνώρισε την κατάκτηση της Ιουδαίας.
 • Le Livre de Judith est un livre deutérocanonique de la Bible. Il relate comment la belle et jeune veuve Judith (יְהוּדִית ; Yehudit ; « Louée » ou « Juive », en grec : Ιουδίθ) écarte la menace d’une invasion babylonienne en décapitant le général ennemi Holopherne, et restaure du même coup la foi du peuple juif en la puissance salvatrice de son Dieu. Contenant des incohérences historiques et géographiques, ce texte est généralement considéré par les protestants comme un roman pieux et patriotique, mais l’Église catholique et l'Église orthodoxe qui l’ont admis dans le canon lui attribuent plus de valeur historique que le courant protestant.
 • Il Libro di Giuditta (greco Ιουδίθ, iudíth; latino Iudith) è un testo contenuto nella Bibbia cristiana cattolica (Settanta e Vulgata) ma non accolto nella Bibbia ebraica (Tanakh). Come gli altri libri deuterocanonici è considerato ispirato nella tradizione cattolica e ortodossa, mentre la tradizione protestante lo considera apocrifo. Ci è pervenuto in una versione greca di circa fine II secolo a.C., sulla base di un prototesto ebraico perduto composto in Giudea attorno a metà II secolo a.C.
 • Judite é um dos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento da Bíblia Católica. Considerado um livro apócrifo na visão protestante, possui 16 capítulos. Vem depois do livro de Tobias e antes do livro de Ester. De acordo com James Ussher, os eventos descritos no livro ocorreram nos anos 657 a.C. e 656 a.C. Ussher interpreta Nabucodonosor, citado neste livro, como um nome genérico usado para os reis da Babilônia, e identifica o rei da Assíria e da Babilônia como sendo Saosduchinus, que governou a Assíria e a Babilônia por vinte anos, a partir de 668 a.C.
 • Judits bok (grekiska Ιουδήθ) är en av böckerna i Tillägg till Gamla testamentet. I boken berättas om hur en judisk kvinna vid namn Judit räddar sitt folk genom att förföra och sedan döda Nebukadnessar II:s härförare Holofernes. Som symbol för kvinnlig styrka och politiskt mod har hon ofta blivit ett motiv i konsten. De flesta bibelforskare tolkar därför denna datering som ett sätt att förklara för läsaren/lyssnaren att den historia som skall berättas inte har inträffat i verkligheten, men som har ambitionen att vara realistisk.
 • Книга Иудифи (ивр. יהודית) — книга, входящая в состав Ветхого Завета в православии и католицизме, но отсутствующая в еврейской Библии (Танахе) и не входящая в Ветхий Завет в протестантизме. В Русской православной церкви относится к неканоническим книгам, в католицизме — второканоническим, в иудаизме и протестантизме — апокрифическим. В католицизме признана богодухновенной, в православии — небогодухновенной (но полезной и назидательной). Описывает историю о спасении прекрасной и благочестивой израильтянкой Иудифью своего отечества от Олоферна, военачальника Навуходоносора.
 • Книга Юдити (Юдифи чи Юдифі) — второканонічна книга, що входить до книг Старого завіту, але не до Танаху. Написана бл. 150 р. до н. е. івритом, можливо у Єрусалимі. Красива вдова Юдит йде неозброєна у військовий табір ассирійського генерала та стинає йому голову його ж мечем. Такою дією Юдит фактично відіграє роль Мойсея та спасає ізраїльський народ від знищення. ЇЇ сміливий вчинок не стає звеличуванням вбивства, лише вимушеним війною вчинком для врятування свого народу.
rdfs:seeAlso
skos:exactMatch
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Sep 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software