About: Bok globule     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatDarkNebulae, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

In astronomy, Bok globules are isolated and relatively small dark nebulae, containing dense cosmic dust and gas from which star formation may take place. Bok globules are found within H II regions, and typically have a mass of about 2 to 50 solar masses contained within a region about a light year or so across (about 4.5×1047 m3). They contain molecular hydrogen (H2), carbon oxides and helium, and around 1% (by mass) silicate dust. Bok globules most commonly result in the formation of double- or multiple-star systems.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • كرة بوك
 • Glòbul de Bok
 • Bokovy globule
 • Globule
 • Σφαιρίδιο Μποκ
 • Bok globule
 • Glóbulo de Bok
 • Globule de Bok
 • Globulo di Bok
 • ボック・グロビュール
 • 보크 구상체
 • Globula Boka
 • Bolwolk
 • Glóbulo de Bok
 • Глобула (астрономия)
 • Bok-globul
 • Глобула Бока
 • 包克雲球
rdfs:comment
 • Bokovy globule jsou hustá oblaka kosmického prachu a plynu, ve kterých se někdy formují hvězdy. Byly nalezeny v oblastech H II a obvykle mají hmotnost mezi 2 až 50 Sluncí a zhruba jeden světelný rok v průměru. Obsahují molekulární vodík (H2), oxidy uhlíku a helium, okolo 1 % hmotnosti tvoří křemičitany ve formě prachu. Bokovy globule se nejčastěji tvoří ve formujících se dvou- a vícehvězdných systémech.
 • Globulen (lat. Kugeln) sind in der Astronomie räumlich eng begrenzte Teile von Molekülwolken, in denen Sternentstehung stattfindet. Globulen erscheinen als dunkle Flecke vor dem Hintergrund eines Emissionsnebels oder vor dem Hintergrund der Sterne. Sie wurden von Bart Bok 1947 als ein Frühstadium der Sternentstehung vorgeschlagen und gelegentlich nach ihm Bok-Globulen genannt. Danach verdichten sich Protosterne im Inneren einer Globule immer weiter, bis sie heiß genug für die Kernfusion sind. Diese Vermutung wird durch hochauflösende Beobachtungen der bekannten Sternentstehungsgebiete unserer Galaxie (wie Orion- oder Adlernebel), z. B. mit dem Hubble-Weltraumteleskop, erhärtet.
 • In astronomy, Bok globules are isolated and relatively small dark nebulae, containing dense cosmic dust and gas from which star formation may take place. Bok globules are found within H II regions, and typically have a mass of about 2 to 50 solar masses contained within a region about a light year or so across (about 4.5×1047 m3). They contain molecular hydrogen (H2), carbon oxides and helium, and around 1% (by mass) silicate dust. Bok globules most commonly result in the formation of double- or multiple-star systems.
 • Un globule de Bok est un amas sombre de poussières et de gaz du milieu interstellaire au sein duquel peut commencer la naissance des étoiles. Ils sont courants dans les régions HII et ont typiquement une masse d'environ 10 à 50 masses solaires contenue dans un volume d'environ une année-lumière. Ils contiennent de l'hydrogène moléculaire (H2), des oxydes de carbone, de l'hélium et environ 1 % (en masse) de poussières de silicates. Les globules de Bok conduisent le plus souvent à la formation de systèmes d'étoiles doubles ou multiples.
 • Глобула — тёмная газо-пылевая туманность, как правило, наблюдаемая на фоне других светлых туманностей или звёзд.
 • 包克雲球是在恆星形成階段中有時會產生的由塵埃和氣體組成的高密度暗雲氣。包克雲通常都在電離氫區內被發現,典型的質量大約是10–50 太陽質量,大小約為1光年,內部有氫分子(H2)、碳的氧化物和氦,還有大約1%(質量)的含矽的塵埃。包克雲球通常會導致聯星或聚星系統的形成。 包克雲球是在1940年代被天文學家巴特·包克首度發現的,在1947年的一篇論文中,包克和E.F. Reilly假設這些雲氣很像是昆蟲的繭,會經歷重力崩塌後形成新的恆星,也就是恆星或星團的誕生。這個假說很難在觀測上獲得證實,因為內部散發出來的可見光被濃密的黑暗雲氣遮蔽掉而難以看見。1990年,分析在近紅外線的觀測才證實了恆星在包克雲球內誕生。進一步的觀測顯露出包克雲球內嵌有熱源,有些是哈比—哈羅天體,和向外噴流的分子氣體。微米波發射線的研究,也提供了落入的氣體吸積成原恆星的證據。 包克雲球依然是積極研究的主題,是在自然的宇宙中所知最冷的對象(大约为8K),她們的結構和密度仍有許多神秘之處。目前能運用的方法,是依靠近紅外線消光導出的柱密度和未來的恆星計數,以進一步的探測這些天體。
 • Un glòbul de Bok és un núvol fosc de pols i gas dens en el que a vegades es produeix formació estel·lar. Els glòbuls de Bok es troben en les regions HII, i normalment presenten una massa d'unes 10–50 masses solars dins una regió d'un any llum aproximadament de diàmetre. Contenen hidrogen molecular (H2), òxids de carboni i heli, i al voltant d'un 1% de la massa de pols de silicat. Els glòbuls de Bok normalment formaran sistemes d'estrelles binàries o múltiples
 • كرة بوك (بالإنجليزية: Bok Globule) في الفلك هي غمامات كروية سوداء كثيفة من الغبار والغاز تتشكل أحيانا فتكون منها نجوم. تتواجد كرات بوك داخل مناطق هيدروجين II بالغة الأحجام . في مثل تلك المناطق تتكون متكورات بوك، وعادة ما تكون كتلة المتكورة من حوالي 2 إلى 50 ضعف الكتلة الشمسية ويصل قطر الواحدة منها نحو 1 سنة ضوئية. تحتوي على جزيئات الهيدروجين (H2)، وأكاسيد الكربون والهيليوم، وحوالي 1 ٪ من كتلتها يتكون من غبار السيليكات. يمكن أن تنتج كرات بوك الأكثر شيوعا ثنائيات نجمية أو مجموعة نجوم النجوم في أنظمة نجمية تدور حول بعضها..
 • Στην Αστρονομία τα σφαιρίδια Bok (Bok globules) είναι σκοτεινά μοριακά νέφη, σχετικώς μικρά και υψηλής πυκνότητας, στον διαστρικό χώρο. Στο εσωτερικό τους λαβαίνει χώρα αρκετές φορές η γέννηση νέων αστέρων. Τα σφαιρίδια Bok βρίσκονται μέσα σε περιοχές ιονισμένου υδρογόνου (H II) και οι μάζες τους είναι της τάξεως των 10 ως 50 ηλιακών μαζών. Οι διαστάσεις τους είναι της τάξεως του ενός έτους φωτός. Τα σφαιρίδια Bok περιέχουν (H2), οξείδια του άνθρακα, ήλιο και περί το 1% κατά μάζα πυριτικής σκόνης. Συνήθως ένα σφαιρίδιο Bok γεννά ένα διπλό ή πολλαπλό σύστημα αστέρων (Launhardt R., Sargent A.I., Henning T., et al.: «Binary and multiple star formation in Bok globules», Proceedings of IAU Symposium No. 200 on The Formation of Binary Stars. Eds Reipurth & Zinnecker (2002), σελ. 103)
 • Un glóbulo de Bok, es una nebulosa oscura de gas y algo de polvo, de la cual, en ocasiones, tiene lugar la formación de nuevas estrellas. Los glóbulos de Bok se encuentran habitualmente en las regiones HII. Tienen masas comprendidas entre 2 y 50 masas solares, y típicamente ocupan un volumen de un año luz de diámetro​​ Los glóbulos de Bok resultan muy comúnmente en la formación de sistemas estelares dobles o múltiples.​
 • ボック・グロビュール (Bok globule、ボーク・グロビュール) は、しばしば星形成が起きるような、ガスや塵が高濃度に密集した宇宙の領域である。HII領域の中に見られ、直径1光年程度の中に太陽質量の2-50倍の質量を持つ。分子状の水素、一酸化炭素、ヘリウムや1%程度のケイ素の塵が含まれる。一般に、ボック・グロビュールからは2つ以上の恒星系が作られる。 ボック・グロビュールは、1940年代にバルト・ボークによって初めて観測された。1947年に出版された論文で、ボークとE.F. Reillyは、これらの雲は、重力崩壊を経て恒星や星団ができるまでの昆虫の繭のようなものだという仮説を立てた。濃い雲が可視光を遮ってしまうため内部の観測が難しく、この仮説の証明は困難だった。 1990年に発表された近赤外線を使った観測で、ボック・グロビュールの中で恒星が生まれていることが確かめられた。さらにその後の観測で、いくつかのボック・グロビュールの中には熱源があることが明らかになった。また、ハービッグ・ハロー天体や、分子ガスを噴出しているものも見つかった。ミリ波の輝線スペクトルの観測により、原始星の方へ周囲から物質が落ち込んでいる証拠も掴むことができた。
 • In astronomia, un globulo di Bok è una nube scura formata da gas e polveri molto dense, in cui sta avvenendo il processo della formazione stellare. I globuli di Bok si trovano nelle regioni H II, visibili come nubi nere sullo sfondo luminoso. Un tipico globulo di Bok ha una massa compresa tra 10 e 50 volte quella del Sole e ha un diametro di un anno luce circa. Contiene per lo più idrogeno molecolare (H2), più ossidi di carbonio ed elio, e un 1% (in massa) di polveri di silicati. I globuli di Bok finiscono in genere per produrre stelle doppie o multiple.
 • 보크구상체(Bok globule)는 별이 태어나는, 짙은 먼지와 가스로 이루어진 어두운 구름이다. 보크 구상체는 H II 영역에서 주로 발견되며 질량은 태양의 10 ~ 50배, 영역의 크기는 1광년 정도에 이른다. 구상체의 주요 성분은 수소 분자 및 산화탄소, 헬륨과 1퍼센트 정도의 규산염 구름이다. 보크 구상체 속에서는 보통 쌍성이나 다중성들이 탄생한다. 보크구상체는 천문학자 가 1940년 최초로 발견했다. 1947년 발표한 논문에서 보크와 E. F. 리얼리는 이들 구상체 내부는 가스가 중력 수축을 일으켜 항성 및 성단을 만드는 장소라고 주장했다. 그러나 보크 구상체 내부는 가시광선으로 볼 수 없으며 당시의 관측 기술로는 구상체 내부에서 어떤 일이 일어나는지를 알 수 없었기 때문에 보크의 주장을 입증할 방법이 없었다. 그러나 1990년대 이들을 적외선 영역으로 관측한 결과 구상체 내부에서 별들이 태어나고 있음이 밝혀졌다.
 • Een bolwolk of (Bok)globule is een donkere, dichte wolk van stof en gas waar stervorming plaatsvindt. Bolwolken worden vaak aangetroffen nabij H-II-gebieden (ze zijn beter te zien tegen een heldere achtergrond omdat het stof de achtergrondstraling absorbeert) en hebben een massa van zo'n 10 tot 50 zonnemassa's verspreid over een gebied van ongeveer een lichtjaar in doorsnede. Ze bevatten moleculaire waterstof (H2), koolstofmonoxide (CO) en helium (en vele andere moleculen), en ongeveer 1 massaprocent uit silicaten bestaand stof. Bolwolken leiden in de meeste gevallen tot de vorming van dubbele of meervoudige sterren.
 • Os glóbulos de Bok são nuvens escuras de poeira densa e gás em que, ocasionalmente, nascem estrelas. Encontrados nas regiões H II, tipicamente, possuem uma massa de cerca de 2 a 50 massas solares, contida num espaço de, aproximadamente, um ano luz de extensão. Eles são compostos por hidrogênio molecular (H2), óxidos de carbono e hélio e cerca de 1% (de massa) de poeira de silicato. Os glóbulos de Bok, comumente, resultam na formação de sistemas estelares duplos ou múltiplos.
 • Globula Boka (Mgławica Boka) (łac. globulus – kulka) – rodzaj ciemnej mgławicy, składającej się z gęstego pyłu i gazu, w których ma miejsce proces tworzenia się gwiazd. Typowa masa takiego ciała wynosi 10-50 mas Słońca, a rozmiary są rzędu roku świetlnego lub więcej. Chmura zawiera molekuły wodoru (H2), helu, tlenku węgla oraz około 1% krzemionki. Globule Boka powstają najczęściej w wyniku formowania się układów podwójnych lub wielokrotnych gwiazd.
 • En Bok-globul är ett mörkt moln i den interstellära rymden med förhållandevis höga tätheter av stoft och gas där stjärnbildning ibland kan ske. Bok-globuler finns inom H II-regioner och har vanligen en massa på omkring 10–50 solmassor inom en region på ungefär ett ljusår i diameter. De innehåller molekylärt väte (H2), koloxider och helium samt omkring 1 % (av massan) av silikatstoft. Bok-globuler skapas oftast som en effekt av bildande av dubbelstjärnor eller andra multistellära stjärnsystem.
 • Глобули Бока — це темні хмари щільного космічного пилу та газу, в яких деколи відбувається формування зірок. Глобули Бока спостерігають всередині зон H II (ділянок іонізованого водню), і вони як правило мають масу від 2 до 50 мас Сонця у об'ємі близько одного світлового року³ (бл. 4,5 × 1047 м³). Вони містять молекулярний водень (H2), оксиди вуглецю та гелій, а також бл. 1 % (по масі) кремнієвого пилу. Глобули Бока як правило мають результатом формування подвійних або більше зоряних систем.
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Sep 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software