About: Biome     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:MilitaryUnit, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FBiome

A biome /ˈbaɪoʊm/ is a large collection of flora and fauna occupying a major habitat.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • حيوم
 • Bioma
 • Biom
 • Ökozone
 • Μεγαοικοσύστημα
 • Biome
 • Biomo
 • Bioma
 • Bioma
 • Bithóm
 • Bioma
 • Biome
 • Bioma
 • 생물 군계
 • 生物群系
 • Bioom
 • Biom
 • Bioma
 • Биом
 • Біом
 • Biom
 • 生物群系
rdfs:comment
 • Τα μεγαοικοσυστήματα ή μεγακοινότητες, όπως επίσης ονομάζονται, είναι φυσικές ενότητες ηπειρωτικής ή και παγκόσμιας εξάπλωσης ,οι οποίες καθορίζονται από το κοινό κλίμα των περιοχών που περικλείουν. Μπορεί να διακόπτονται ή να είναι συνεχείς ανάλογα με το αν οι ήπειροι που περιλαμβάνουν ενώνονται μεταξύ τους, για παράδειγμα η Ευρώπη με την Ασία, ή όχι, όπως η Ευρώπη με την Αμερική. Παραδείγματα μεγαοικοσυστημάτων αποτελούν το ή η τάιγκα, που εμφανίζονται ταυτόχρονα στη Βόρεια Αμερική, την Σκανδιναβία και βόρεια Ασία.
 • A biome /ˈbaɪoʊm/ is a large collection of flora and fauna occupying a major habitat.
 • Biomoj estas geografie difinitaj vastegaj areoj kie regas similaj klimataj cirkonstancoj kaj kie vivas similaj plantaj komunumoj, bestoj, kaj organismoj de la grundo. Biomo ofte estas konsiderata kiel tutaĵo de ekosistemoj aŭ kiel biocenozo de makroekosistemo (PIV2).
 • Fo-roinnt dhromchla an Domhain ina réigiúin mhóra a chomhfhreagraíonn do phríomhéiceachórais na bpríomhréigiún aeráideach, le speicis shainiúla plandaí is foirmeacha beatha ar leith. Is bithóim na comhranguithe geografacha beo is mó a aithnítear, cosúil le bithóm an tundra, bithóm na ngaineamhleach, agus bithóm na foraoise báistí trópaicí. Cruthaítear bithóim shaorga freisin, cosúil le Tionscadal Éidin i gCorn na Breataine.
 • Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Ruang lingkup bioma mencakup beberapa ekosistem dengan elemen regional yang besar dan berbeda dari biosfer. Suatu bioma ditandai oleh adanya komunitas tumbuhan dan hewan yang khas. Di Bumi, bioma dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis bioma utama, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga. Vegetasi yang terjadi di tiap lingkungan memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan vegetasi tumbuhan merupakan bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan pertumbuhan yang unik.
 • Un bioma è un'ampia porzione di biosfera, individuata e classificata in base al tipo di vegetazione dominante, se terrestre, o alla fauna prevalente, se acquatica. Poiché tutti gli esseri viventi vivono influenzandosi reciprocamente, un bioma è costituito da popolazioni e comunità di esseri viventi, sia pluricellulari, sia unicellulari, che interagiscono fra loro in un determinato territorio che si estende su vaste aree della superficie terrestre.
 • 生物群系(せいぶつぐんけい)ないしバイオーム(Biome)は植物、動物、土壌生物の群集の類型を束ねる大分類である。植物群系(しょくぶつぐんけい)とも言う。 植物の構成(樹木、潅木、草)、葉の形式(広葉樹、針葉樹)、密度(森林、サバナ)その他気候などの因子に基づいて定義される。生物地理区とは異なり遺伝的・分類学的・歴史的な類似では定義されない。生物群系はしばしば生態遷移と極相によって決定される。 各生物群系の生物多様性の特徴、特に動物相の多様さと非優勢植物の形式は非生物的要因と優勢植生の生物量生産性による。種の多様性はより高い基礎生産性・湿度・温度で増加する傾向にある。 基本的な生物群系の分類には 1. * 陸上の生物群系 2. * 水中の生物群系 があり、しばしば場所の名前を与えられる。例えばTemperate grassland or shrubland biomeは中央アジアのステップ、南部アフリカのサバナ・草原、北アメリカのプレーリー、南アメリカのパンパ、オーストラリアの未開拓奥地・が知られる。時には生物群系全体が保護の対象となりえる(特に各国の生物多様性行動計画において)。
 • Biom – rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym. Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny w zależności od położenia geograficznego i historii flory. Podobnie rzecz się ma ze składem gatunkowym zwierząt. O zaliczeniu różnych obszarów do tego samego biomu decyduje podobieństwo fizjonomiczne, a nie pokrewieństwo zasiedlających je organizmów i ich zespołów (które to pokrewieństwo z kolei decyduje o wydzielaniu państw zoogeograficznych i fitogeograficznych). Większe biomy wyróżnia się na podstawie roślinności i dużych zwierząt, często ssaków.
 • Biomen zijn grote vegetatiezones op de aarde waar de milieu-omstandigheden, in het bijzonder het klimaat en de overheersende vegetatie gelijkenis vertonen, en tot op zekere hoogte ook de hieraan aangepaste andere organismen. Klassiek worden zes primaire biomen onderscheiden: 1. * tropische bossen 2. * loofbossen 3. * naaldbossen 4. * graslanden 5. * woestijnen 6. * toendra's Deze kennen echter wel weer een onderverdeling, zoals tropisch regenwoud binnen tropisch bos.
 • Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude, dentre outros critérios. São tipos de ecossistemas, habitats ou comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade. Em contraste, na regionalização biogeográfica, o critério usado é a composição taxonômica de espécies das áreas.
 • 生物群系(英語:Biome)又稱生物區系。由诸如植物集群、动物集群和集群的各种生物群落组成,是生态学上气候条件相似并按照气候和地理划分的区域。因常以植被的類型作為特色,故又稱為植被氣候帶。生物群系屬於大尺度的生態環境,亦被認為是生態系統。 地球上許多地方具有類似的非生物因子(如水、土壤等)與生物因子,換句話說就是具有類似的生態系,因而可予以歸類,類似的生態系即被稱為生物群系。N. A. Campbell (1996)便定義為「根據優勢的植被,並以此環境中生物的適應為特徵,來分類的世界主要群聚」。 生物群系的划分可依照以下几种因素:包括植物构成(例如树木、灌木和草)、叶型(例如阔叶和针叶)、植物间距(森林、疏林、稀树草原)和气候。与生物地理分布区不同的是,生物群系的划分并不考虑遗传学、分类学或历史相似性的因素。生物群系通常被视为生态演替和顶极植被(局部生态系统的准平衡状态)的特定模式。生态系统由众多群落生境组成,而生物群系则是大型的栖息地类型。然而,大型的栖息地类型是妥协的结果,有着其自身固有的复杂性。一些棲息地的例子是池塘,樹木,溪流,小溪,岩石下面,和在沙或泥土中的洞穴。 生物群系的基本分類有: 1. * 陸地生物群系 2. * 水生生物群系(包括淡水生物群系和海洋生物群系)
 • الحَيَّوم أو المَوطنٌ البِيئي أو المَثْوًى النِطاقيّ أو الوحدة الأحيائية مجموعة طبيعية من الحيوانات أو النباتات، أو المنطقة التي تشغلها هذه المجموعة، متكيفة مع الأحوال التي تعيش فيها (مثل التندرا). كما يُعرف على أنهُ مجموعة أنظمة إيكولوجية تميز مجالا بيو جغرافيا بما فيه من نبات وأصناف حيوانية. غنه تعبير عن الظروف البيئية للمكان سواء على المستوى الإقليمي أو القاري: فالمناخ يؤثر على التربة وهما معا يؤثران على الظروف البيئية التي تستجيب لها مجموعة النباتات والحيوانات للمجال الحيوي البيئي المعني.البيوجغرافيا هي التي تهتم بالمجالات الحيوية البيئية. وإن التصنيف البيئي للأراضي يحدد المصطلحات المستعملة لتقييم حجم هذه النطاقات.على مستوى الكرة الأرضية، نجد الغابة المدارية الكثيفة، السافانا، السباسب، الغابة المعتدلة، التوندرا وهي مجالات حيوية بيئية كبرى. وتتحكم في توزيعها خطوط العرض بالأساس. أما على
 • Un bioma és una gran unitat de classificació dels paisatges de la bioesfera.Al concepte de zona o , se n'hi afegeix un altre que engloba els aspectes biòtics. Com que és poc útil fer servir la fauna per arribar a aquesta fita, a causa de la gran mobilitat i diversitat ecològica que tenen, s'utilitza la vegetació immòbil i amb una clara dependència climàtica. Hom fa servir el concepte de formació vegetal, amb una base fisiognòmica i fenològica més que no pas de composició específica (es defineixen les formacions per llur aspecte o estratègia vital i no pas pels tàxons més abundants). D'aquesta manera, una mateixa formació es pot estendre per regions biogeogràfiques diferents, ja que és més un producte del clima que no pas de les condicions històriques d'evolució de la flora.Un bioma és un e
 • Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem a – zejména klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev.
 • Ökozone ist ein vorwiegend geowissenschaftlich und geoökologisch verwendeter Begriff für einen zonalen Großraum der Erde. Das Modell der Ökozonen ermöglicht eine Einteilung des Festlandes nach mehreren ökologischen Merkmalen. Landschaften mit einer großen Übereinstimmung der Merkmale Klima, Vegetation, Böden und agrare Nutzungsmöglichkeiten werden zu einer Ökozone zusammengefasst. Wie bei allen Landschaftszonen-Modellen entspricht die Einteilung im Grundsatz den Klimazonen als bestimmendem Faktor, die von den Tropen bis zu den beiden polaren Zonen wie Gürtel um die Erde liegen.
 • Un bioma (del griego «bios», vida), también llamado paisaje bioclimático o área biótica es una determinada parte del planeta que comparte el clima, flora y fauna. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. Es la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental: el clima y el suelo determinan las condiciones ecológicas a las que responden las comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión.
 • Biomak antzeko ezaugarri ekologikoak eta klimatikoak dituzten area geografiko handiak dira. Biomak sailkatzeko irizpide nagusietakoa baldintza klimatikoak dira, faktore horrek eragin sendoa baitu toki batean bizi diren izaki bizidunen ezaugarrietan. Bioma bakoitzak landare, animalia, lurzoru eta klima mota homogeneoak izan ohi ditu. Biomen ezaugarriak definitzeko, landareen egitura (zuhaitzak, zuhaixkak edo belarrak diren), hosto motak (hostozabalak, koniferoak), landareen sakabanaketa (basoa, sabana) eta klima bezalako elementuak erabiltzen dira. Ekozonetan ez bezala, ez da ezaugarri genetiko, taxonomiko edo historikorik erabiltzen biomak ezaugarritzeko. Sarritan, segida ekologikoen eta klimax landarediaren bidez identifikatzen dira.
 • Un biome (du grec βίος, bios, bio = vie), appelé aussi macroécosystème, aire biotique, écozone ou encore écorégion (terme dont le sens est souvent confondu avec biote), est un ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire biogéographique et nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent et y sont adaptées. Il est l'expression des conditions écologiques du lieu à l'échelle régionale ou continentale : le climat qui induit le sol, les deux induisant eux-mêmes les conditions écologiques auxquelles vont répondre les communautés des plantes et des animaux du biome en question.
 • 생물 군계(生物群系) 또는 바이옴(biome)은 기후적, 또는 지리적으로 지구상에서 유사한 기후적 환경에 있는 식물 군집이나 동물 군집 그리고 토양 유기체로 정의되며, 종종 생태계로 언급되기도 한다. 지구의 일부는 어느 정도 같은 종류의 생물학적 요인과 비생물학적 요인을 가지며, 광범위한 지역에 퍼져 전형적인 생태계를 구성한다. 그러한 주요 생태계를 생물군계(biomes)라고 용어화한다. 생물군계는 식물 구조(나무나 관목, 풀 등과 같은)나 잎의 형태(침엽수, 활엽수), 식물의 간격(숲, 삼림, 사바나), 기후와 같은 요인들에 의해 정의된다. 생태지역(ecozone)과는 달리 생물군계는 유전학적, 분류학적, 또는 역사적 유사성으로 정의되지 않는다. 생물군계는 또한 생태학적 연속성과 (현지 식생의 준안정상태)의 특정 패턴과 동일시되기도 한다. 생태계는 많은 소생활권을 가지며, 생물군계는 주요한 서식지 유형이다. 그러나 주요 서식지 유형은 본질적인 동일성을 가지고 있기 때문에 절충안일 뿐이다. 생태구역(Ecoregions)은 상물군계와 생태지역으로 다음과 같이 구분된다. 근본적인 생물군계의 분류는 다음과 같다.
 • Био́м — совокупность экосистем одной природно-климатической зоны. По другим источникам биом — более крупная, чем биоценоз, биосистема, включающая в себя множество тесно связанных биоценозов. Так, в определении Юджина Одума, биом — «термин, определяющий крупную региональную или субконтинентальную биосистему, характеризующуюся каким-либо основным типом растительности или другой характерной особенностью ландшафта». На территории России и сопредельных стран выделяют 13 наземных биомов.
 • Biom är en regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen. Biom är ett annat ord för vegetationsområde. I begreppet är samverkan och inbördes påverkan mellan de olika arterna centrala. Relationen till jordarter och klimat ingår också. Biom är huvudsakligen urskiljbara i stor (kontinental till global) skala. Tillsammans utgör biomen biosfären. Ibland benämns biom major habitat type i engelskspråkig litteratur.
 • Біом — термін в екології, яким позначають велике регіональне угруповання рослинних і тваринних співтовариств, пристосованих до регіональних фізичних особливостей довколишнього середовища, підсоння й ландшафту. Біом складається з угруповань у довготривало стабільному стані, а також усіх асоційованих із ними перехідних, ушкоджених та деградованих флори, фауни та ґрунтів; але зазвичай може бути ідентифікований за типом флористичного клімактеричного співтовариства. Основними типами біомів є суходільні та водні.
foaf:depiction
 • External Image
 • External Image
 • External Image
 • External Image
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git97 as of Feb 07 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 46 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software