About: Angular momentum     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatConservationLaws, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

In physics, angular momentum (rarely, moment of momentum or rotational momentum) is the rotational equivalent of linear momentum. It is an important quantity in physics because it is a conserved quantity—the total angular momentum of a closed system remains constant.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • زخم زاوي
 • Moment angular
 • Moment hybnosti
 • Drehimpuls
 • Στροφορμή
 • Angular momentum
 • Angula movokvanto
 • Momentu angeluar
 • Momento angular
 • Móiminteam uilleach
 • Moment cinétique
 • Momentum sudut
 • Momento angolare
 • 角運動量
 • 각운동량
 • Impulsmoment
 • Moment pędu
 • Momento angular
 • Момент импульса
 • Rörelsemängdsmoment
 • Момент імпульсу
 • 角动量
rdfs:comment
 • Moment hybnosti je vektorová fyzikální veličina, která popisuje dynamicky rotační pohyb tělesa. Moment hybnosti se určuje vzhledem k bodu nebo ose otáčení. Moment hybnosti bývá také označován jako kinetický moment, impulsmoment nebo točivost (starší literatura).
 • H στροφορμή (στροφή+ορμή) είναι φυσικό μέγεθος, αλλά και ιδιότητα που χαρακτηρίζει γενικά τα περιστρεφόμενα σώματα.
 • Dalam fisika, momentum sudut secara intuitif mengukur berapa besar momentum linear yang diarahkan di sekitar suatu titik tertentu yang disebut ; dari momentum. Rumus matematika sederhana untuk momentum sudut dari suatu partikel terhadap titik pusat tertentu adalah: L = r×p di mana L adalah momentum sudut dari partikel, r adalah posisi dari partikel yang dinyatakan sebagai vektor perpindahan dari titik pusat, dan p adalah momentum linear dari partikel itu.
 • 角運動量(かくうんどうりょう、英語: angular momentum)とは、運動量のモーメントを表す力学の概念である。
 • 각운동량(角運動量)은 물리학에서 어떤 원점에 대해 선운동량이 돌고 있는 정도를 나타내는 물리량이다. 각운동량은 좌표의 원점을 어떻게 잡느냐에 따라 달라지기 때문에, 여러 각운동량을 다룰 때에는 둘을 합하거나 그에 관련한 연산을 하는 것이 물리학적으로 올바른 것인지 신중히 고려하며 사용해야 한다. 각운동량은 물리학뿐만 아니라 여러 공학 분야에서도 매우 중요한 개념이고, 응용분야 또한 매우 다양하다. 이렇게 각운동량이 중요하게 다루어지는 이유는 돌림힘이 작용하지 않으면 각운동량은 보존되는 양이 되기 때문이다. 뇌터의 정리에 의하면 각운동량의 보존은 공간의 회전대칭성 때문이다. 이러한 각운동량의 보존은 공학뿐만 아니라 여러 자연현상을 기술하는 데에도 유용하게 사용된다.
 • Moment pędu (kręt) – wektorowa wielkość fizyczna opisująca ruch ciała, zwłaszcza jego ruch obrotowy.
 • Rörelsemängdsmoment (ibland även benämnt impulsmoment) är ett centralt begrepp inom fysiken. I klassisk mekanik gäller att för en roterande kropp är rörelsemängdsmomentets förändring, och därmed också kroppens rotationstillstånd, relaterad till momentet av de yttre krafter som verkar på kroppen. För en kropp som roterar kring en fix punkt bestäms rörelsemängdsmomentet med avseende på punkten av kroppens relativt punkten och dess vinkelhastighet. Även inom kvantmekanik är rörelsemängdsmoment en viktig storhet.
 • Моме́нт і́мпульсу (також: кутовий момент, момент кількості руху) — векторна величина, що характеризує величину та напрямок обертального руху тіла. Для матеріальної точки вона дорівнює векторному добутку радіус-вектора точки та її імпульсу .
 • 在物理学中,角动量是与物体的位置向量和动量相关的物理量。對於某慣性參考系的原點,物體的角動量是物体的位置向量和动量的叉積,通常写做。角动量是矢量,且是一贗矢量。 其中,表示物体的位置向量,表示角动量。表示动量。角動量又可寫為: 其中,表示質點的转动惯量,是角速度矢量。 假設作用於物體的外力矩和為零,則物體的角动量是守恒的。需要注意的是,由于成立的条件不同,角动量是否守恒与动量是否守恒没有直接的联系。 當物體的運動狀態(動量)發生變化,則表示物體受力作用,而作用力大小就等於動量的時變率: 當物體的轉動狀態發生改變時,表示物體受到力矩作用,而力矩就等於角動量的時變率: 若物體(或系統)所受外力矩和為零,則物體(系統)的角動量守恆。例如靜電力或萬有引力均是徑向力,因此不會產生力矩。行星運動的交互作用力源自於萬有引力,故行星運動滿足角動量守恆,所對應的就是开普勒定律中的第二定律。 在經典力學中,角動量可被推導成物體質量和運動的弧度的乘積: L=m×φ 需要特別說明的是,動量,也就是說,動量的方向和速度的方向一致。 伽利略·伽利萊首先引入角動量守恆的概念。
 • El moment angular o moment cinètic és una magnitud física important en totes les teories físiques de la mecànica, des de la mecànica clàssica a la mecànica quàntica, passant per la mecànica relativista. La seva importància en totes aquestes es deu al fet que està relacionada amb les simetries rotacionals dels sistemes físics. Sota certes condicions de simetria rotacional dels sistemes, és una magnitud que es manté constant en el temps a mesura que el sistema evoluciona, la qual cosa dona lloc a una llei de conservació coneguda com a llei de conservació del moment angular.
 • في الفيزياء يعرف الزخم الزاوي بأنه المشابه الدوراني لـزخم الحركة الخطية، كما يعرف أحيانا بمصطلح عزم الدوران لكمية الحركة أو العزم الزاوي أو كمية الحركة الدورانية. يعد الزخم الزاوي كمية فيزيائية مهمة لكونه كمية محفوظة – فالزخم الزاوي لنظام يظل ثابتاً ما لم يؤثر عليه لَيّ خارجي. الزخم الزاوي جمعي – فالزخم الزاوي الإجمالي لمنظومة هو المجموع الاتجاهي (شبه الاتجاهي) للزُخُم الزاوية. وفي الأجسام المتصلة والحقول نستخدم التكامل. الزخم الزاوي الإجمالي لأي شئ يمكن دائماً أن يقسم لمجموع عنصريين أساسيين: زخم زاوي "مداري" حول محور خارج الجسم، وزخم زاوي "برمي" حول محور يمر بمركز ثقل الجسم.
 • Der Drehimpuls (in der Mechanik auch Drall oder veraltet Schwung oder Impulsmoment, in der Quantenmechanik in manchen Fällen auch Spin) ist eine physikalische Erhaltungsgröße. Ein System hat beispielsweise dann einen Drehimpuls, wenn es sich um seinen Massenschwerpunkt dreht, wie bspw. ein Kreisel, ein Sportler bei einer Pirouette oder ein Planetensystem. Der Drehimpuls eines Systems ist die Summe der Drehimpulse seiner Komponenten. Der Drehimpuls einer Komponente des Systems setzt sich im Allgemeinen aus zwei Komponenten zusammen (s. ):
 • In physics, angular momentum (rarely, moment of momentum or rotational momentum) is the rotational equivalent of linear momentum. It is an important quantity in physics because it is a conserved quantity—the total angular momentum of a closed system remains constant.
 • El momento angular o momento cinético es una magnitud física, equivalente rotacional del momento lineal y representa la cantidad de movimiento de rotación de un objeto. Es una cantidad vectorial que caracteriza las propiedades de inercia de un cuerpo, que gira en relación con cierto punto. Se encuentra en las tres mecánicas (mecánica clásica, cuántica y relativista). En el Sistema Internacional de Unidades el momento angular se mide en kg·m²/s. Esta magnitud desempeña respecto a las rotaciones un papel análogo al momento lineal en las traslaciones.
 • Momentu angeluarra edo momentu zinetikoa objektu batek duen biraketa kantitatea da. L ikurdun magnitude bektoriala eta mekanikaren teoria fisiko guztietan magnitude fisiko garrantzitsu bat da, bai mekanika klasikoan bai mekanika kuantikoan. Fisika klasikoan, (r) eta momentu linealaren (p) arteko biderkadura bektoriala da, hots: non momentu lineala (p) masa (m) eta abiaduraren (v) arteko biderkadura den, baldin eta objektua txikia bada jatorrirako distantziarekin alderatuz (adibidez, planeta baten orbita izar batekiko).
 • En mécanique classique, le moment cinétique (ou moment angulaire par anglicisme) d'un point matériel M par rapport à un point O est le moment de la quantité de mouvement par rapport au point O, c'est-à-dire le produit vectoriel : . Le moment cinétique d'un système matériel est la somme des moments cinétiques (par rapport au même point O) des points matériels constituant le système : . C'est un opérateur en mécanique quantique, et un tenseur en relativité restreinte.
 • Má tá réad againn agus é ag dul timpeall ar lárphointe éigin, is é is móiminteam uilleach ann ná cainníocht fhisiceach atá ina tomhas ar chumas an réada an rothlú nó an t-imrothlú seo a choinneáil ar obair. Go háirithe, má tá mais ag dul timpeall ar ais rothlaithe, tá an móiminteam uilleach ag brath ar chomh fada ón ais seo atá an mhais, chomh trom agus atá an mhais, agus chomh luath is atá sé ag timpeallú na haise. San fhisic chlasaiceach, is féidir an móiminteam uilleach a oibriú amach de réir na foirmle áirithe seo: inarb ionann:
 • Il momento angolare (dal latino momentum, movimento), o momento della quantità di moto, è una grandezza fisica di tipo vettoriale che rappresenta la quantità che si conserva se un sistema fisico è invariante sotto rotazioni spaziali. Costituisce l'equivalente per le rotazioni della quantità di moto per le traslazioni.
 • Het impulsmoment, ook draaiimpuls, hoekmoment, of angulair moment genoemd, is in de natuurkunde een maat voor de "hoeveelheid draaibeweging" van een voorwerp, net zoals impuls de "hoeveelheid beweging" van een voorwerp aangeeft. Het is voor rotaties het analogon van de impuls. Net als de impuls is het impulsmoment een behouden grootheid voor systemen die aan zichzelf zijn overgelaten.
 • Momento angular (também chamado de momentum angular ou quantidade de movimento angular) de um corpo é uma grandeza física associada à rotação desse corpo. Deve-se dizer que, com o advento da mecânica quântica, o status da grandeza física quantidade de movimento angular sofreu uma severa modificação. A grandeza não pode, no contexto da mecânica quântica, ser definida em termos de duas grandezas que são relacionadas pelo princípio da incerteza como o raio vetor e a velocidade angular. Tais grandezas são complementares e não podem ser, simultânea e de forma totalmente precisa, determinadas. A pares de grandezas assim relacionadas dá-se o nome de grandezas complementares.
 • Моме́нт и́мпульса (момент импульса относительно точки, также: кинетический момент, угловой момент, орбитальный момент, момент количества движения) — физическая величина, характеризующая количество вращательного движения и зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена в пространстве и с какой угловой скоростью происходит вращение. В случае вращения твёрдого тела вокруг фиксированной оси часто используется не сам момент импульса, а его проекция на эту ось — такая величина называется моментом импульса относительно оси.
rdfs:seeAlso
name
 • Angular momentum
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Sep 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software