25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2016) الانتقال العمودي (بالإنجليزية: Vertical transmission) يسمى لدى الإنسان انتقال من الأم إلى طفلها (بالإنجليزية: mother-to-child transmission) هو انتقال العدوى أو مرض آخر من إناث الأنواع إلى أبنائها.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2016) الانتقال العمودي (بالإنجليزية: Vertical transmission) يسمى لدى الإنسان انتقال من الأم إلى طفلها (بالإنجليزية: mother-to-child transmission) هو انتقال العدوى أو مرض آخر من إناث الأنواع إلى أبنائها. (ar)
 • La transmisión vertical es la transmisión de una infección u otra enfermedad de la madre a su hijo que puede ser antes del nacimiento (congénita), durante el parto (perinatal) y después del parto (neonatal). La transmisibilidad de un agente patógeno se refiere a su capacidad para transmitirse verticalmente.El concepto de transmisión vertical es también usado en la genética de poblaciones para describir la herencia de un alelo o de una condición del padre o la madre. La transmisión vertical tiende a evolucionar la simbiosis benigna. Por lo tanto es un concepto importante para la medicina evolutiva. Debido a que la habilidad de un agente patógeno para transmitirse verticalmente depende directamente de la capacidad del huésped de reproducirse, su transmisibilidad tiende a ser inversamente proporcional a su virulencia. En otras palabras, los agentes patógenos más dañinos reducirán la tasa de reproducción del organismo huésped y por lo tanto será menos probable que sea transmitido a sus hijos, ya que habrá menos de estos. A pesar de que el SIDA a veces es transmitido en el período perinatal, su virulencia puede conocerse por el hecho de que su forma primaria de transmisión no es vertical. Además, la medicina ha reducido la frecuencia de la transmisión vertical del SIDA. El precio pagado en la evolución de la simbiosis es gigantesco, por muchas generaciones, casi todos los casos de transmisión vertical continuarán siendo patológicos. Sobre todo si hay otras rutas de transmisión. Son necesarias muchas generaciones de mutaciones aleatorias y de selección para lograr evolucionar la simbiosis. Durante este tiempo, la gran mayoría de los casos de transmisión vertical exhibirán muestras de la virulencia inicial. En la teoría de la herencia dual, la transmisión vertical se refiere al pasaje de rasgos culturales de los padres a sus hijos. (es)
 • 垂直感染(すいちょくかんせん、英: vertical infection)は、病原体が親から直接その子孫に伝播される感染様式。狭義には経胎盤感染や経卵感染(in egg、on egg)などの出生以前の伝播のみを指すが、産道感染や母乳などによる分娩後短期間内の伝播を含む場合もある。ヒトにおいてはB型肝炎ウイルスやヒト免疫不全ウイルス(HIV)などが垂直感染を起こす。畜産業界においては牛ウイルス性下痢ウイルスやヨーネ菌などが垂直感染を引き起こす病原体として知られている。垂直感染により胎子に感染が成立した場合、病原体を異物と認識せずに免疫寛容に陥る場合がある。例えば、牛ウイルス性下痢ウイルスでは垂直感染を引き起こした時期によっては免疫寛容を示す。 カルソネラ・ルディアイのような一部の生物は、共生・寄生している生物の細胞外では生存できないため、垂直感染によって世代交代を続けてきたものがある。 (ja)
 • Transmissão vertical é a transmissão de uma infecção ou doença a partir da mãe para o seu feto no útero ou recém-nascido durante o parto. (pt)
 • 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2016) الانتقال العمودي (بالإنجليزية: Vertical transmission) يسمى لدى الإنسان انتقال من الأم إلى طفلها (بالإنجليزية: mother-to-child transmission) هو انتقال العدوى أو مرض آخر من إناث الأنواع إلى أبنائها. (ar)
 • La transmisión vertical es la transmisión de una infección u otra enfermedad de la madre a su hijo que puede ser antes del nacimiento (congénita), durante el parto (perinatal) y después del parto (neonatal). La transmisibilidad de un agente patógeno se refiere a su capacidad para transmitirse verticalmente.El concepto de transmisión vertical es también usado en la genética de poblaciones para describir la herencia de un alelo o de una condición del padre o la madre. La transmisión vertical tiende a evolucionar la simbiosis benigna. Por lo tanto es un concepto importante para la medicina evolutiva. Debido a que la habilidad de un agente patógeno para transmitirse verticalmente depende directamente de la capacidad del huésped de reproducirse, su transmisibilidad tiende a ser inversamente proporcional a su virulencia. En otras palabras, los agentes patógenos más dañinos reducirán la tasa de reproducción del organismo huésped y por lo tanto será menos probable que sea transmitido a sus hijos, ya que habrá menos de estos. A pesar de que el SIDA a veces es transmitido en el período perinatal, su virulencia puede conocerse por el hecho de que su forma primaria de transmisión no es vertical. Además, la medicina ha reducido la frecuencia de la transmisión vertical del SIDA. El precio pagado en la evolución de la simbiosis es gigantesco, por muchas generaciones, casi todos los casos de transmisión vertical continuarán siendo patológicos. Sobre todo si hay otras rutas de transmisión. Son necesarias muchas generaciones de mutaciones aleatorias y de selección para lograr evolucionar la simbiosis. Durante este tiempo, la gran mayoría de los casos de transmisión vertical exhibirán muestras de la virulencia inicial. En la teoría de la herencia dual, la transmisión vertical se refiere al pasaje de rasgos culturales de los padres a sus hijos. (es)
 • 垂直感染(すいちょくかんせん、英: vertical infection)は、病原体が親から直接その子孫に伝播される感染様式。狭義には経胎盤感染や経卵感染(in egg、on egg)などの出生以前の伝播のみを指すが、産道感染や母乳などによる分娩後短期間内の伝播を含む場合もある。ヒトにおいてはB型肝炎ウイルスやヒト免疫不全ウイルス(HIV)などが垂直感染を起こす。畜産業界においては牛ウイルス性下痢ウイルスやヨーネ菌などが垂直感染を引き起こす病原体として知られている。垂直感染により胎子に感染が成立した場合、病原体を異物と認識せずに免疫寛容に陥る場合がある。例えば、牛ウイルス性下痢ウイルスでは垂直感染を引き起こした時期によっては免疫寛容を示す。 カルソネラ・ルディアイのような一部の生物は、共生・寄生している生物の細胞外では生存できないため、垂直感染によって世代交代を続けてきたものがある。 (ja)
 • Transmissão vertical é a transmissão de uma infecção ou doença a partir da mãe para o seu feto no útero ou recém-nascido durante o parto. (pt)
dbo:wikiPageID
 • 2247937 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 571102821 (xsd:integer)
rdfs:comment
 • 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2016) الانتقال العمودي (بالإنجليزية: Vertical transmission) يسمى لدى الإنسان انتقال من الأم إلى طفلها (بالإنجليزية: mother-to-child transmission) هو انتقال العدوى أو مرض آخر من إناث الأنواع إلى أبنائها. (ar)
 • 垂直感染(すいちょくかんせん、英: vertical infection)は、病原体が親から直接その子孫に伝播される感染様式。狭義には経胎盤感染や経卵感染(in egg、on egg)などの出生以前の伝播のみを指すが、産道感染や母乳などによる分娩後短期間内の伝播を含む場合もある。ヒトにおいてはB型肝炎ウイルスやヒト免疫不全ウイルス(HIV)などが垂直感染を起こす。畜産業界においては牛ウイルス性下痢ウイルスやヨーネ菌などが垂直感染を引き起こす病原体として知られている。垂直感染により胎子に感染が成立した場合、病原体を異物と認識せずに免疫寛容に陥る場合がある。例えば、牛ウイルス性下痢ウイルスでは垂直感染を引き起こした時期によっては免疫寛容を示す。 カルソネラ・ルディアイのような一部の生物は、共生・寄生している生物の細胞外では生存できないため、垂直感染によって世代交代を続けてきたものがある。 (ja)
 • Transmissão vertical é a transmissão de uma infecção ou doença a partir da mãe para o seu feto no útero ou recém-nascido durante o parto. (pt)
 • La transmisión vertical es la transmisión de una infección u otra enfermedad de la madre a su hijo que puede ser antes del nacimiento (congénita), durante el parto (perinatal) y después del parto (neonatal). La transmisibilidad de un agente patógeno se refiere a su capacidad para transmitirse verticalmente.El concepto de transmisión vertical es también usado en la genética de poblaciones para describir la herencia de un alelo o de una condición del padre o la madre. En la teoría de la herencia dual, la transmisión vertical se refiere al pasaje de rasgos culturales de los padres a sus hijos. (es)
 • 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2016) الانتقال العمودي (بالإنجليزية: Vertical transmission) يسمى لدى الإنسان انتقال من الأم إلى طفلها (بالإنجليزية: mother-to-child transmission) هو انتقال العدوى أو مرض آخر من إناث الأنواع إلى أبنائها. (ar)
 • 垂直感染(すいちょくかんせん、英: vertical infection)は、病原体が親から直接その子孫に伝播される感染様式。狭義には経胎盤感染や経卵感染(in egg、on egg)などの出生以前の伝播のみを指すが、産道感染や母乳などによる分娩後短期間内の伝播を含む場合もある。ヒトにおいてはB型肝炎ウイルスやヒト免疫不全ウイルス(HIV)などが垂直感染を起こす。畜産業界においては牛ウイルス性下痢ウイルスやヨーネ菌などが垂直感染を引き起こす病原体として知られている。垂直感染により胎子に感染が成立した場合、病原体を異物と認識せずに免疫寛容に陥る場合がある。例えば、牛ウイルス性下痢ウイルスでは垂直感染を引き起こした時期によっては免疫寛容を示す。 カルソネラ・ルディアイのような一部の生物は、共生・寄生している生物の細胞外では生存できないため、垂直感染によって世代交代を続けてきたものがある。 (ja)
 • Transmissão vertical é a transmissão de uma infecção ou doença a partir da mãe para o seu feto no útero ou recém-nascido durante o parto. (pt)
 • La transmisión vertical es la transmisión de una infección u otra enfermedad de la madre a su hijo que puede ser antes del nacimiento (congénita), durante el parto (perinatal) y después del parto (neonatal). La transmisibilidad de un agente patógeno se refiere a su capacidad para transmitirse verticalmente.El concepto de transmisión vertical es también usado en la genética de poblaciones para describir la herencia de un alelo o de una condición del padre o la madre. En la teoría de la herencia dual, la transmisión vertical se refiere al pasaje de rasgos culturales de los padres a sus hijos. (es)
rdfs:label
 • انتقال عمودي (ar)
 • Vertical transmission (en)
 • Transmisión vertical (es)
 • 垂直感染 (ja)
 • Transmissão vertical (pt)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is foaf:primaryTopic of