The Umbri were an Italic tribe of ancient Italy. A region called Umbria still exists and is now occupied by Italian speakers. It is somewhat smaller than the ancient Umbria. Most ancient Umbrian cities were settled in the 9th-4th centuries BC on easily defensible hilltops. Umbria was bordered by the Tiber and Nar rivers and included the Apennine slopes on the Adriatic. The ancient Umbrian language is a branch of a group called Oscan-Umbrian, which is related to the Latino-Faliscan languages (Buck, 1904).

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) الأومبريون شعب إيطاليقي قديم أعطى اسمه لأومبريا وهي منطقة في وسط إيطاليا. * 32xبوابة التاريخ * 32xبوابة إيطاليا * 32xبوابة روما القديمة25بك هذه بذرة مقالة عن تاريخ إيطاليا بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. (ar)
 • Die Umbrer (auch Umbrier) besiedelten zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. die Landschaft, die nach ihnen benannt wurde, Umbrien, und einige umliegende Gebiete. Sie waren ein indogermanischer und italischer Volksstamm und sprachen eine eigene Sprache, das Umbrische. Sie gründeten einige Stadtstaaten wie Ameria (Amelia), Ariminum (Rimini), Asisium (Assisi), Iguvium (Gubbio), Interamna (Terni), Perusia (Perugia) und Spoletium (Spoleto). Sie standen unter starkem etruskischen Einfluss und kamen 308 v. Chr. nach der Niederlage bei Mevania endgültig unter römische Herrschaft. Sie wurden rasch romanisiert. Der bekannteste Umbrer war der lateinisch schreibende Komödiendichter Plautus. Mitte des 15. Jh. n. Chr. wurden bei Gubbio 7 Bronze-Tafeln gefunden, die wahrscheinlich aus dem 3. bis 2. Jh. v. Chr. stammen. In umbrischer Schrift und Sprache geben sie Auskunft über Zivilisation und kultische Bäuche der alten Umbrier. Diese Texte trugen wesentlich zur Kenntnis der alt-umbrischen Sprache und deren Beziehung zur etruskischen und lateinische Sprache und Kultur bei. Die Tafeln (Le Tavole Eugubine) befinden sich im Museo Comunale im Palzzo dei Consoli in Gubbio, Umbrien, Mittel-Italien. (de)
 • Les Ombriens (Umbri en latin) sont un peuple antique d'Italie centrale et septentrionale. À l'époque historique, on les situe entre le Haut-Tibre et les Apennins. On peut cependant penser que leur extension était auparavant beaucoup plus grande : jusqu'à la mer Tyrrhénienne à l'ouest et jusqu'à l'Adriatique à l'est. Ils auraient ensuite reculé devant les peuples sabelliques et ensuite celtiques d'une part et devant les Étrusques d'autre part. Ils entrent en contact avec Rome en 310, et plusieurs tribus sont soumis dès 308, puis 299 et ils sont vaincus par Rome à la bataille de Sentinum en 295. Ils sont ensuite progressivement incorporé à l'État romain avant la moitié du IIIe siècle av. J.-C. Leur langue, l'ombrien, nous est connue grâce à la découverte des sept tables eugubines de bronze à Gubbio en 1444, qui décrivent des rites lustratoires et apotropaïques. Il s'agit d'une langue indo-européenne, du groupe osco-ombrien. (fr)
 • The Umbri were an Italic tribe of ancient Italy. A region called Umbria still exists and is now occupied by Italian speakers. It is somewhat smaller than the ancient Umbria. Most ancient Umbrian cities were settled in the 9th-4th centuries BC on easily defensible hilltops. Umbria was bordered by the Tiber and Nar rivers and included the Apennine slopes on the Adriatic. The ancient Umbrian language is a branch of a group called Oscan-Umbrian, which is related to the Latino-Faliscan languages (Buck, 1904). (en)
 • Los umbros fueron un pueblo itálico cuya presencia en Italia se remonta al II milenio a. C. (En Umbría la presencia del hombre existe desde el Paleolítico). Hablaban una lengua indoeuropea del grupo osco-umbro, el umbro, escrito con alfabeto propio de derivación greco-occidental, no muy diferente de los otros alfabetos itálicos. Ocuparon un área que en la época clásica se extendía desde la cuenca media y superior del Tíber hasta el mar Adriático, alcanzando a la actual Romaña: limitaba al oeste con el Tíber y al este con el mar Adriático; en un principio habían ocupado los territorios de la actual Toscana y el Valle del Po, pero después por la expansión de los celtas y los etruscos los límites de la antigua Umbría fueron confinados a la zona este del curso medio del Tíber; mientras que al oeste del río florecía la potencia etrusca. (es)
 • Gli Umbri furono un popolo italico che si ritiene giunto in Italia nel II millennio a.C. e che si sovrappose e si sostituì a quelli presenti (in Umbria la presenza dell'uomo è attestata sin dal primo Paleolitico). Parlavano una lingua indoeuropea del gruppo osco-umbro, l'umbro, scritta con alfabeto proprio di derivazione greco-occidentale, non molto dissimile dagli altri alfabeti italici. Occuparono un'area che in epoca classica si estendeva dall'alta e media valle del Tevere fino al mar Adriatico, comprendendo anche l'odierna Romagna: delimitata dal Tevere ad ovest e dall'Adriatico ad est; in precedenza avevano occupato anche i territori dell'odierna Toscana e della Valle Padana; poi l'espansione di Celti ed Etruschi confinò gli Umbri alla zona ad est del medio corso del Tevere, mentre ad ovest del fiume fioriva la potenza etrusca. (it)
 • Umbriërs (Latijn: Umbrii; Oudgrieks: Ὀμβρικοί / Ombrikoí) waren een Indogermaans Italisch volk, met een eigen taal (Umbrisch) en cultuur, die oorspronkelijk het gebied van de Etrusken (Etrurië) bewoonden, maar door dezen werden verdreven waarna zij zich vestigden in een streek die naar hen Umbrië werd genoemd. Plinius de Oudere schreef over hen: "De Umbriërs worden beschouwd als het oudste volk van Italië". (nl)
 • Os úmbrios, umbros ou úmbricos foram um povo itálico que habitava a Úmbria, antigo país do Leste da península Itálica, mais tarde conhecida como a província romana da Itália. (pt)
 • Umbrowie − jedno z plemion italskich, dzięki któremu Italia weszła w epokę żelaza wraz z pojawieniem się kultury "Villanova". Do północnej i środkowej Italii przybyli oni w II tysiącleciu p.n.e. z północy. Umbrowie nie tworzyli jednolitej organizacji plemiennej, będąc pod wpływem kultury etruskiej. Ich miasta, powstałe od IX do IV wieku p.n.e., były zakładane na szczytach wzgórz. W III wieku p.n.e. ulegli Rzymianom. Za czasów cesarza Augusta czterech arystokratów umbryjskich zostało senatorami rzymskimi. Z jednego z tych rodów pochodziła rodzina cesarza Nerwy. (pl)
 • Умбры — древний италийский народ, сформировавшийся в Северной Италии в конце бронзового века. Согласно другой версии, умбры, как и родственные им племена, входившие в оскско-умбрскую группу италийских племен, мигрировали на север Апеннинского полуострова из Центральной Европы не ранее 9 века до н. э., после чего основная часть этой группы италиков продвинулась южнее. Предположительно, в начале 7 века до н. э. под нажимом этрусков часть умбров (сабины) переселилась в центральную и южную часть полуострова (в земли осков), где положила начало самнитам. Культурный центр умбров — Перуджа — был захвачен этрусками в 5 веке до н. э. К началу нашей эры умбры были покорены римлянами и романизированы. Народ умбров дал название региону Умбрия. Большинство исследователей считают умбров потомками второй индоевропейской волны (после предков латинов и сикулов) и отождествляют их с культурой Виллановы. Обнаруженные в 1444 году игувинские таблицы пролили свет на религию умбров. Пантеон богов умбров включал в себя Феронию, Валентию, Минерву и некоторых других. В храмах возводились бронзовые статуи божествам. Умбры оставались независимым союзом общин до завоевания римлянами. Политическая жизнь умбров была ограничена размерами умбрийских городов. Социальная структура была разделена на четкие группы, основанные на военных рангах. Во времена правления Августа четыре умбрийских аристократа стали сенаторами, а семья императора Нервы была родом из Умбрии. Римляне впервые вступили в контакт с умбрами в 310 году до нашей эры и завершили их завоевание примерно в 260 году. Во время самнитских войн умбры выступали на стороне враждебной Риму коалиции. После объединения Италии некоторые умбры получили полное гражданство или гражданство без права голоса. По Юлиеву закону в 89 году все умбры получили римское гражданство. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 2297208 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 737866022 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) الأومبريون شعب إيطاليقي قديم أعطى اسمه لأومبريا وهي منطقة في وسط إيطاليا. * 32xبوابة التاريخ * 32xبوابة إيطاليا * 32xبوابة روما القديمة25بك هذه بذرة مقالة عن تاريخ إيطاليا بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. (ar)
 • The Umbri were an Italic tribe of ancient Italy. A region called Umbria still exists and is now occupied by Italian speakers. It is somewhat smaller than the ancient Umbria. Most ancient Umbrian cities were settled in the 9th-4th centuries BC on easily defensible hilltops. Umbria was bordered by the Tiber and Nar rivers and included the Apennine slopes on the Adriatic. The ancient Umbrian language is a branch of a group called Oscan-Umbrian, which is related to the Latino-Faliscan languages (Buck, 1904). (en)
 • Umbriërs (Latijn: Umbrii; Oudgrieks: Ὀμβρικοί / Ombrikoí) waren een Indogermaans Italisch volk, met een eigen taal (Umbrisch) en cultuur, die oorspronkelijk het gebied van de Etrusken (Etrurië) bewoonden, maar door dezen werden verdreven waarna zij zich vestigden in een streek die naar hen Umbrië werd genoemd. Plinius de Oudere schreef over hen: "De Umbriërs worden beschouwd als het oudste volk van Italië". (nl)
 • Os úmbrios, umbros ou úmbricos foram um povo itálico que habitava a Úmbria, antigo país do Leste da península Itálica, mais tarde conhecida como a província romana da Itália. (pt)
 • Umbrowie − jedno z plemion italskich, dzięki któremu Italia weszła w epokę żelaza wraz z pojawieniem się kultury "Villanova". Do północnej i środkowej Italii przybyli oni w II tysiącleciu p.n.e. z północy. Umbrowie nie tworzyli jednolitej organizacji plemiennej, będąc pod wpływem kultury etruskiej. Ich miasta, powstałe od IX do IV wieku p.n.e., były zakładane na szczytach wzgórz. W III wieku p.n.e. ulegli Rzymianom. Za czasów cesarza Augusta czterech arystokratów umbryjskich zostało senatorami rzymskimi. Z jednego z tych rodów pochodziła rodzina cesarza Nerwy. (pl)
 • Die Umbrer (auch Umbrier) besiedelten zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. die Landschaft, die nach ihnen benannt wurde, Umbrien, und einige umliegende Gebiete. Sie waren ein indogermanischer und italischer Volksstamm und sprachen eine eigene Sprache, das Umbrische. Der bekannteste Umbrer war der lateinisch schreibende Komödiendichter Plautus. (de)
 • Los umbros fueron un pueblo itálico cuya presencia en Italia se remonta al II milenio a. C. (En Umbría la presencia del hombre existe desde el Paleolítico). Hablaban una lengua indoeuropea del grupo osco-umbro, el umbro, escrito con alfabeto propio de derivación greco-occidental, no muy diferente de los otros alfabetos itálicos. (es)
 • Gli Umbri furono un popolo italico che si ritiene giunto in Italia nel II millennio a.C. e che si sovrappose e si sostituì a quelli presenti (in Umbria la presenza dell'uomo è attestata sin dal primo Paleolitico). Parlavano una lingua indoeuropea del gruppo osco-umbro, l'umbro, scritta con alfabeto proprio di derivazione greco-occidentale, non molto dissimile dagli altri alfabeti italici. (it)
 • Les Ombriens (Umbri en latin) sont un peuple antique d'Italie centrale et septentrionale. À l'époque historique, on les situe entre le Haut-Tibre et les Apennins. On peut cependant penser que leur extension était auparavant beaucoup plus grande : jusqu'à la mer Tyrrhénienne à l'ouest et jusqu'à l'Adriatique à l'est. Ils auraient ensuite reculé devant les peuples sabelliques et ensuite celtiques d'une part et devant les Étrusques d'autre part. Ils entrent en contact avec Rome en 310, et plusieurs tribus sont soumis dès 308, puis 299 et ils sont vaincus par Rome à la bataille de Sentinum en 295. Ils sont ensuite progressivement incorporé à l'État romain avant la moitié du IIIe siècle av. J.-C. (fr)
 • Умбры — древний италийский народ, сформировавшийся в Северной Италии в конце бронзового века. Согласно другой версии, умбры, как и родственные им племена, входившие в оскско-умбрскую группу италийских племен, мигрировали на север Апеннинского полуострова из Центральной Европы не ранее 9 века до н. э., после чего основная часть этой группы италиков продвинулась южнее. Предположительно, в начале 7 века до н. э. под нажимом этрусков часть умбров (сабины) переселилась в центральную и южную часть полуострова (в земли осков), где положила начало самнитам. Культурный центр умбров — Перуджа — был захвачен этрусками в 5 веке до н. э. К началу нашей эры умбры были покорены римлянами и романизированы. Народ умбров дал название региону Умбрия. (ru)
rdfs:label
 • أومبريون (ar)
 • Umbrer (de)
 • Umbri (en)
 • Umbros (es)
 • Ombriens (fr)
 • Umbri (it)
 • Umbriërs (nl)
 • Umbrowie (pl)
 • Úmbrios (pt)
 • Умбры (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of