Tiwanaku (Spanish: Tiahuanaco or Tiahuanacu) is a Pre-Columbian archaeological site in western Bolivia. The site was first recorded in written history by Spanish conquistador Pedro Cieza de León. He came upon the remains of Tiwanaku in 1549 while searching for the Inca capital Qullasuyu. The name by which Tiwanaku was known to its inhabitants may have been lost as they had no written language. The Puquina language has been pointed out as the most likely language of the ancient inhabitants of Tiwanaku.

Property Value
dbo:abstract
 • Tiwanaku (Spanish: Tiahuanaco or Tiahuanacu) is a Pre-Columbian archaeological site in western Bolivia. The site was first recorded in written history by Spanish conquistador Pedro Cieza de León. He came upon the remains of Tiwanaku in 1549 while searching for the Inca capital Qullasuyu. The name by which Tiwanaku was known to its inhabitants may have been lost as they had no written language. The Puquina language has been pointed out as the most likely language of the ancient inhabitants of Tiwanaku. (en)
 • حضارة من قيل عهد الاكتشاف جنوب بحيرة تيتيكاكا قرب البلدة الحالية بنفس الاسم في بوليفيا و قد كان مركزا واحدا من بين 600 إلى 1000 مركز لعبادة دينية مهمة و انتشرت معتقدات تياهواناكو المعبر عنها في فن و أسلوب معماري متميز على طول جنوب بيرو و بوليفيا باعتبارها نظاما إمبراليا و يرتبط الأسلوب الديني في الشمال يتوسع إمبراطورية هيواري العسكرية و شكل هذا الأسلوب العناصر الموحدة لفترة الأفق المتوسطة في أغلب الأماكن في بيرو وأول آثارها موجودة منذ العهد الوسيط الأول (200 ق.م. – 200 م.) وهي تشبه حضارة بوكارا وأغلب المباني يرجع للعهد الوسيط الثاني (200 – 600 م) وبعضها استمر حتى العهد اللاحق المعروف باسم الأفق الأوسط (600 – 1000 م.) هي تظهر أيضا في أماكن من وسط وجنوب الأنديز. (ar)
 • Tiahuanaco (Aymara-Schreibweise Tiwanaku) ist eine bedeutende Ruinenstätte einer Prä-Inka-Kultur nahe Tiawanacu in Bolivien. Tiahuanaco liegt knapp 4000 Meter über dem Meeresspiegel in der kargen Hochebene des Altiplano, 70 Kilometer westlich von La Paz an der Hauptstraße nach Desaguadero (Grenzübergang nach Peru). Die Ruinen von Tiahuanaco zählen zu den wichtigsten archäologischen Stätten in Bolivien und gehören seit dem Jahr 2000 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Bedeutung des Begriffes ist sinngemäß „Setz Dich nieder, kleines Lama“. Bis heute wurde erst etwa 1 Prozent der Gesamtfläche der einstigen Stadt freigelegt. (de)
 • Tiahuanaco es una antigua ciudad arqueológica capital del estado tiahuanacota ubicada en el Departamento de La Paz, Bolivia, a 15 km al sudeste del lago Titicaca. Tiahuanaco fue el centro de la civilización tiahuanaco, una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la arquitectura y la ganadería, y que abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre el suroeste de Peru, el sureste de Bolivia, el noroeste de Argentina y el norte de Chile, regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella.La ciudad de Tiahuanaco se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos colocados sobre estelas; está compuesta por siete construcciones arquitectónicas importantes: Kalasasaya, Templete Semi-subterráneo, Pirámide de Akapana, Puerta del Sol y Puma Punku también grandes pirámides y esculturas. Testimonio de una importante cultura preincaica, la cultura Tiahuanaco poseía un puerto en el Lago Titicaca aunque ahora se encuentre a 15 km de distancia de él. La magnificencia de su cultura se refleja en su excelente obra cerámica con los famosos queros (vasos ceremoniales), los huaco-retratos (retrato tridimensional de un rostro humano en una vasija) así como los textiles y sobre todo en las construcciones arquitectónicas, muchas de las cuales poseen orientación astronómica. Esta cultura según algunos autores se inició alrededor del 1580 a.C. a 1000 a.C., aunque según estudios más recientes se desarrolló desde 1500 y colapsó alrededor del año 900 o 1000 d.C. Dada su aparente antigüedad, algunos estudiosos propusieron que Tiahuanaco fue la cultura madre de las civilizaciones americanas, mientras que otros la consideraban como la capital de un antiguo imperio megalítico, o de un gran imperio que se expandió por todos los Andes Centrales. (es)
 • La civilisation de Tiwanaku (en aymara, ou Tiahuanaco, nom de la ville moderne en espagnol), est une civilisation pré-inca qui a dominé la moitié sud des Andes centrales entre le Ve siècle et le XIe siècle. (fr)
 • Il template {{Coord}} ha riscontrato degli errori (istruzioni):Modulo:Wikidata:398: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) La cultura Tiahuanaco (o Tiwanaku) fu un'importante civiltà precolombiana il cui territorio si estendeva attorno alle frontiere degli attuali stati di Bolivia, Perù e Cile. Prende il nome dalle rovine dell'antica città omonima, nei pressi della sponda sud-orientale del lago Titicaca e approssimativamente 72 km a ovest di La Paz, sede del governo della Bolivia (la capitale formale dello stato è Sucre). Alcune ipotesi sul nome, affermano che derivi dall'aymara Taypikala. (it)
 • Tiwanaku (oude schrijfwijze: Tiahuanaco) was een stad in het huidige Bolivia op een tiental kilometers van het Titicacameer. De stad is, net als het meer, gelegen op zo'n 4000 m hoogte op het Hoogland van Bolivia, de hoogvlakte van de Andes. (nl)
 • ティワナク(Tiwanaku)またはティアワナコ(Tiahuanaco)は、南米のボリビア多民族国にあるプレ・インカ期の遺跡名、およびその管区と村の地名。また、その時代の社会や文化をさす言葉としても用いられる。後に誕生するインカ文明と同じく、文字を持たない社会そして文化であった。 2000年に世界遺産に登録された。入場料は、2006年現在10 USドル (80ボリビアーノ) するが、破壊がすさまじく、めぼしいものはない。ただし、遺跡に付設する博物館に出土遺物が展示されており、博物館入館料も入場料に含まれている。 ティワナク遺跡は、現在のボリビア多民族国、ラパス県、インガビ郡(Ingavi)、ティワナク管区 (Canton Tiwanaku)に位置する。チチカカ湖沿岸から内陸へ約17 kmほど入ったところにある。現在、遺跡は一部復元されているが、そのほとんどが徹底的に壊されており、また風化も激しいため、昔日の面影はほとんど残っていない。 (ja)
 • Tiahuanaco (w języku keczua) lub Tiwanaku (w języku ajmara) – największy ośrodek kultury andyjskiej z okresu regionalnego, wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Położony jest w pobliżu jeziora Titicaca w departamencie La Paz w Boliwii na wysokości 3800 m n.p.m. Nie do końca wyjaśnione są źródła powstania i przyczyny upadku tego miasta. Ruiny zostały odkryte przez konkwistadorów, odwiedzane przez podróżników w XIX w. zostały opisane i zilustrowane. Pierwsze badania archeologiczne zostały prowadzone w 1955 r. przez Ibarrę Grasso. Czas powstania Tiahuanaco określa się na VI wiek p.n.e., największy rozwój ośrodka datowany jest na okres III – VIII w., okres ekspansji trwał od VIII do XII w. W tym czasie Tiahuanaco swoim wpływem objęło cały obszar Ameryki andyjskiej od północnego Chile i Argentyny do północnych wybrzeży Peru oraz zachodnią Boliwię. Z najwcześniejszego okresu rozwoju ośrodka zachowały się tylko wyroby ceramiczne przypominające swoim wyglądem znaleziska z Paracas. Część znalezisk ozdobiona jest malowaną dekoracją w polach ograniczonych nacinanymi ornamentami, druga grupa to pozbawione kolorowych ornamentów naczynia ozdobione motywami schodkowymi. Niektóre naczynia mają malowane głowy kotów. Jedyna informacja o architekturze tego okresu pochodzi z dekoracji naczynia przedstawiającej budynek prostokątny w planie, przekryty dwuspadowym dachem. Drzwi i fryz narysowanego budynku zdobi motyw schodkowy. Ceramika została odnaleziona przede wszystkim w zachowanych okrągłych grobach. Zachowane ruiny monumentalnych budowli pochodzą z okresu największego rozwoju ośrodka. Zachowane w centrum zabudowania to kompleks dwóch, połączonych ze sobą drogą, zespołów ruin zajmujący powierzchnię ok. 3,0 km2. W skład pierwszego zespołu wchodzą: wzgórze Akapana, Calasasaya, Putuni oraz częściowo zagłębiona w ziemi mała świątynia. Zespół drugi to pozostałości Puma Punku. Najokazalszą budowlą jest Akapana. Jest to piętnastometrowej wysokości platforma o powierzchni 180 × 140 m. Boki jej pokryte są murami, a wnętrze to skupisko budowli wzniesionych wokół dużego zbiornika wody. Ściany zbiornika oblicowane zostały płytami kamienia. Calasasaya to platforma w kształcie litery U i wymiarach w planie 135 × 120 m. Podobnie jak Akapana, została otoczona murami, z których zachowały się pionowe bloki skalne, połączone dawniej ścianami. Na dziedziniec prowadziły monumentalne schody zbudowane z sześciu stopni. Na wewnętrznym placu, na dwustopniowej platformie stał budynek o wymiarach 68 × 34 m. Najprawdopodobniej była to świątynia. W skład zespołu wchodzi Brama Słońca. Jest to kamienna konstrukcja w kształcie wolno stojącej bramy. Zbudowana została z bloków andezytu grubości 0,5 m, wysokość konstrukcji wynosi 2,73 m, a jej szerokość to 3,80 m. Bramę zdobi fryz, w którego centrum umieszczona jest podobizna boga Wirakoczy. Bóstwo umieszczone jest na podwyższeniu. W rękach trzyma symbole władzy, twarz ma przesłoniętą maską. Postać wpisana jest w kwadrat. W trzech poziomych rzędach, po obu stronach centralnej postaci umieszczono 48 „zapłakanych” ptaków. Najprawdopodobniej są to kapłani-wojownicy w rytualnych maskach kondora, składający hołd swojemu bóstwu. Postacie zostały umieszczone w kwadratowych, obramowanych polach. Meander z symbolami słońca stanowi dolne wykończenie fryzu. Cały ozdobny relief przypomina tkaninę. Taki powtarzalny rytm, geometryczna stylizacja, jest typowym elementem sztuki Tiahuanaco. Najlepiej zachowaną budowlą tego zespołu jest mała świątynia. Jest to plac 28 × 26 m otoczony murami ozdobionymi od wewnętrznej strony nasadzonymi na trzpienie kamiennymi głowami. Budowla przypomina zabytki Chavín. Na wewnętrznym dziedzińcu ustawiony jest obelisk tzw. Brodaty. Akapana i Calasasaya połączone są brukowaną aleją. Podobna droga prowadziła do Putuni i Puma-Punku. Zachowane pozostałości Puma-Punku to trzy platformy, na których wzniesiona była dużych rozmiarów budowla złożona z wielu wąskich pomieszczeń wychodzących na dziedziniec. Jej układ wykazuje spore podobieństwo do pałaców wznoszonych przez Majów. Sporych rozmiarów bloki kamienia, tworzące ściany, posadzki i dach, połączone były ze sobą miedzianymi klamrami. W Tiahuanaco odnaleziono także stele kamienne o kilkumetrowej wysokości. Są to monolity przedstawiające postacie mężczyzn o dość symbolicznie zaznaczonych rękach i nogach. Możliwe, że były to kamienne filary. Znaczna część zabytków Tiahuanaco uległa zniszczeniu przez eksploatację ruin służących za swoisty "skład materiałów budowlanych" nie tylko okolicznym mieszkańcom, ale także budowniczym kolei La Paz. Ceramika z tego okresu to cylindryczne naczynia o płaskiej podstawie i naczynia o kształtach zoomorficznych. Częstym motywem zdobniczym było wyobrażenie głowy kota (jaguara). W wyniku ekspansji ośrodka odnaleziono wiele innych stanowisk archeologicznych stylistycznie związanych z kulturą Tiahuanaco. Budowle Wankani na północnym brzegu jeziora Titicaca przypominają zabudowania Calasasaya. W Huari odnaleziono rzeźby przypominające rzeźby Tiahuanaco. Samo Huari zbudowane było z 16 dzielnic otoczonych murami. Wewnątrz każdej dzielnicy umieszczono domy zbudowane z kamiennych ciosów. Ceramika Huari, początkowo znajdowała się pod wpływem Nazca, dopiero później zaznaczyły się wpływy Tiahuanaco. Jej zdobnictwo i forma jest znacznie bogatsza od zabytków znalezionych w Tiahuanaco. Częstym elementem zdobniczym umieszczanym na kulistych naczyniach są postacie człowieka. W Pachacamac, wcześniej znajdującego się pod wpływem Mochica, ceramika i tkanina zdobiona jest wzorami geometrycznymi i motywami występującymi na Bramie Słońca w Tiahuanaco. Nie wiadomo, czy wpływy Tiahuanaco na inne lokalne ośrodki spowodowane były ekspansją militarną, religijną czy kulturową. Badania archeologiczne świadczą o objęciu przez tę kulturę znacznej powierzchni Ameryki Południowej. Archeolodzy zakładają, że miasto Huari pełniło rolę pomostu łączącego Tiahuanaco z całym terenem wybrzeża dzisiejszego Peru. Stąd styl związany z Tiahuanaco nosi często nazwę Tiahuanaco-Huari, a nawet Huari. (pl)
 • Tiwanaku (também grafado Tiahuanaco, Tiahuanacu e Tihunaco) é um importante sítio arqueológico pré-colombiano situado na Bolívia. Estudiosos das culturas andinas classificam esta civilização como os mais importantes precursores do império Inca, florescendo como a capital administrativa e ritualística de um grande poder regional por mais de cinco séculos. As ruínas da cidade estado ancestral se localizam próximo à margem sudeste do lago Titicaca, no departamento La Paz, província Ingavi, município Tiwanaku, cerca de 72 km oeste de La Paz. O sítio foi primeiro registrado pelo conquistador espanhol Pedro Cieza de León. Leon deparou-se com os restos de Tiwanaku em 1549 enquanto buscava a capital inca Collasuyu. Alguns especulam que o nome moderno "Tiwanaku" é relacionado ao termo Aymara taypiqala, que significa "pedra no meio", em alusão a crença de que ficaria no centro do mundo. Entretanto, o nome pelo qual Tiwanaku era conhecida pelos seus habitantes se perdeu, uma vez que esse povo não deixou linguagem escrita. (pt)
 • Тиа­у­а­нако (исп. Tiahuanaco) — археологический комплекс, расположенный на высокогорном плато Аль­ти­плано, в 20 км к юго-востоку от озера Титикака, департамент Ла-Пас, Боливия. Тиауанако был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году как «свидетельство мощи империи, сыгравшей главную роль в развитии цивилизации доколумбовой Америки», пишет «Вокруг света». Тиауанако был центром одноимённой цивилизации, существовавшей на берегах озера Титикака в XV—XII веках до нашей эры. До сих пор остается загадкой, как аборигены Южной Америки сумели построить эти сооружения из камня на высокогорном плато, поскольку некоторые блоки весят до 200 тонн. Не менее загадочен и закат культуры Тиауанако, существовавшей задолго до инкской империи на территории современных Боливии, Перу, Аргентины и Чили. (ru)
 • 蒂亞瓦納科(西班牙语:Tiahuanaco,英语:Tiwanaku;又譯為提瓦納庫)是一個重要的南美洲文明遺跡,位於今玻利維亞,曾是蒂亞瓦納科文化的中心。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 178816 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742807851 (xsd:integer)
dbp:alternateName
 • Tiahuanaco, Tiahuanacu
dbp:caption
 • The "Gate of the Sun"
dbp:condition
 • In ruins
dbp:coordinatesDisplay
 • title, inline
dbp:cultures
 • Tiwanaku
dbp:designation
 • WHS
dbp:designation1Criteria
 • iii, iv
dbp:designation1Date
 • 2000 (xsd:integer)
dbp:designation1Free1name
 • Region
dbp:designation1Free1value
dbp:designation1Number
 • 567 (xsd:integer)
dbp:designation1Offname
 • Tiwanaku: Spiritual and Political Centre of the Tiwanaku Culture
dbp:designation1Type
 • Cultural
dbp:latd
 • 16 (xsd:integer)
dbp:latm
 • 33 (xsd:integer)
dbp:latns
 • S
dbp:lats
 • 17 (xsd:integer)
dbp:location
dbp:longd
 • 68 (xsd:integer)
dbp:longew
 • W
dbp:longm
 • 40 (xsd:integer)
dbp:longs
 • 24 (xsd:integer)
dbp:mapAlt
 • Map showing location in Bolivia
dbp:mapType
 • Bolivia
dbp:name
 • Tiwanaku
dbp:relief
 • yes
dbp:type
 • Settlement
dbp:wordnet_type
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Tiwanaku (Spanish: Tiahuanaco or Tiahuanacu) is a Pre-Columbian archaeological site in western Bolivia. The site was first recorded in written history by Spanish conquistador Pedro Cieza de León. He came upon the remains of Tiwanaku in 1549 while searching for the Inca capital Qullasuyu. The name by which Tiwanaku was known to its inhabitants may have been lost as they had no written language. The Puquina language has been pointed out as the most likely language of the ancient inhabitants of Tiwanaku. (en)
 • حضارة من قيل عهد الاكتشاف جنوب بحيرة تيتيكاكا قرب البلدة الحالية بنفس الاسم في بوليفيا و قد كان مركزا واحدا من بين 600 إلى 1000 مركز لعبادة دينية مهمة و انتشرت معتقدات تياهواناكو المعبر عنها في فن و أسلوب معماري متميز على طول جنوب بيرو و بوليفيا باعتبارها نظاما إمبراليا و يرتبط الأسلوب الديني في الشمال يتوسع إمبراطورية هيواري العسكرية و شكل هذا الأسلوب العناصر الموحدة لفترة الأفق المتوسطة في أغلب الأماكن في بيرو وأول آثارها موجودة منذ العهد الوسيط الأول (200 ق.م. – 200 م.) وهي تشبه حضارة بوكارا وأغلب المباني يرجع للعهد الوسيط الثاني (200 – 600 م) وبعضها استمر حتى العهد اللاحق المعروف باسم الأفق الأوسط (600 – 1000 م.) هي تظهر أيضا في أماكن من وسط وجنوب الأنديز. (ar)
 • Tiahuanaco (Aymara-Schreibweise Tiwanaku) ist eine bedeutende Ruinenstätte einer Prä-Inka-Kultur nahe Tiawanacu in Bolivien. Tiahuanaco liegt knapp 4000 Meter über dem Meeresspiegel in der kargen Hochebene des Altiplano, 70 Kilometer westlich von La Paz an der Hauptstraße nach Desaguadero (Grenzübergang nach Peru). Die Ruinen von Tiahuanaco zählen zu den wichtigsten archäologischen Stätten in Bolivien und gehören seit dem Jahr 2000 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Bedeutung des Begriffes ist sinngemäß „Setz Dich nieder, kleines Lama“. Bis heute wurde erst etwa 1 Prozent der Gesamtfläche der einstigen Stadt freigelegt. (de)
 • La civilisation de Tiwanaku (en aymara, ou Tiahuanaco, nom de la ville moderne en espagnol), est une civilisation pré-inca qui a dominé la moitié sud des Andes centrales entre le Ve siècle et le XIe siècle. (fr)
 • Il template {{Coord}} ha riscontrato degli errori (istruzioni):Modulo:Wikidata:398: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) La cultura Tiahuanaco (o Tiwanaku) fu un'importante civiltà precolombiana il cui territorio si estendeva attorno alle frontiere degli attuali stati di Bolivia, Perù e Cile. Prende il nome dalle rovine dell'antica città omonima, nei pressi della sponda sud-orientale del lago Titicaca e approssimativamente 72 km a ovest di La Paz, sede del governo della Bolivia (la capitale formale dello stato è Sucre). Alcune ipotesi sul nome, affermano che derivi dall'aymara Taypikala. (it)
 • Tiwanaku (oude schrijfwijze: Tiahuanaco) was een stad in het huidige Bolivia op een tiental kilometers van het Titicacameer. De stad is, net als het meer, gelegen op zo'n 4000 m hoogte op het Hoogland van Bolivia, de hoogvlakte van de Andes. (nl)
 • ティワナク(Tiwanaku)またはティアワナコ(Tiahuanaco)は、南米のボリビア多民族国にあるプレ・インカ期の遺跡名、およびその管区と村の地名。また、その時代の社会や文化をさす言葉としても用いられる。後に誕生するインカ文明と同じく、文字を持たない社会そして文化であった。 2000年に世界遺産に登録された。入場料は、2006年現在10 USドル (80ボリビアーノ) するが、破壊がすさまじく、めぼしいものはない。ただし、遺跡に付設する博物館に出土遺物が展示されており、博物館入館料も入場料に含まれている。 ティワナク遺跡は、現在のボリビア多民族国、ラパス県、インガビ郡(Ingavi)、ティワナク管区 (Canton Tiwanaku)に位置する。チチカカ湖沿岸から内陸へ約17 kmほど入ったところにある。現在、遺跡は一部復元されているが、そのほとんどが徹底的に壊されており、また風化も激しいため、昔日の面影はほとんど残っていない。 (ja)
 • 蒂亞瓦納科(西班牙语:Tiahuanaco,英语:Tiwanaku;又譯為提瓦納庫)是一個重要的南美洲文明遺跡,位於今玻利維亞,曾是蒂亞瓦納科文化的中心。 (zh)
 • Tiahuanaco es una antigua ciudad arqueológica capital del estado tiahuanacota ubicada en el Departamento de La Paz, Bolivia, a 15 km al sudeste del lago Titicaca. Tiahuanaco fue el centro de la civilización tiahuanaco, una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la arquitectura y la ganadería, y que abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre el suroeste de Peru, el sureste de Bolivia, el noroeste de Argentina y el norte de Chile, regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella.La ciudad de Tiahuanaco se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos colocados sobre estelas; está compuesta por siete construcciones arquitectónicas importantes: Kalasasaya, Templete (es)
 • Tiahuanaco (w języku keczua) lub Tiwanaku (w języku ajmara) – największy ośrodek kultury andyjskiej z okresu regionalnego, wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Położony jest w pobliżu jeziora Titicaca w departamencie La Paz w Boliwii na wysokości 3800 m n.p.m. Ceramika z tego okresu to cylindryczne naczynia o płaskiej podstawie i naczynia o kształtach zoomorficznych. Częstym motywem zdobniczym było wyobrażenie głowy kota (jaguara). (pl)
 • Tiwanaku (também grafado Tiahuanaco, Tiahuanacu e Tihunaco) é um importante sítio arqueológico pré-colombiano situado na Bolívia. Estudiosos das culturas andinas classificam esta civilização como os mais importantes precursores do império Inca, florescendo como a capital administrativa e ritualística de um grande poder regional por mais de cinco séculos. As ruínas da cidade estado ancestral se localizam próximo à margem sudeste do lago Titicaca, no departamento La Paz, província Ingavi, município Tiwanaku, cerca de 72 km oeste de La Paz. O sítio foi primeiro registrado pelo conquistador espanhol Pedro Cieza de León. Leon deparou-se com os restos de Tiwanaku em 1549 enquanto buscava a capital inca Collasuyu. (pt)
 • Тиа­у­а­нако (исп. Tiahuanaco) — археологический комплекс, расположенный на высокогорном плато Аль­ти­плано, в 20 км к юго-востоку от озера Титикака, департамент Ла-Пас, Боливия. Тиауанако был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году как «свидетельство мощи империи, сыгравшей главную роль в развитии цивилизации доколумбовой Америки», пишет «Вокруг света». Тиауанако был центром одноимённой цивилизации, существовавшей на берегах озера Титикака в XV—XII веках до нашей эры. До сих пор остается загадкой, как аборигены Южной Америки сумели построить эти сооружения из камня на высокогорном плато, поскольку некоторые блоки весят до 200 тонн. Не менее загадочен и закат культуры Тиауанако, существовавшей задолго до инкской империи на территории современных Боливии, Перу, Аргентины и Чи (ru)
rdfs:label
 • Tiwanaku (en)
 • تيواناكو (ar)
 • Tiahuanaco (de)
 • Tiahuanaco (es)
 • Tiwanaku (fr)
 • Tiahuanaco (it)
 • ティワナク (ja)
 • Tiwanaku (nl)
 • Tiahuanaco (pl)
 • Tiauanaco (pt)
 • Тиуанако (ru)
 • 蒂亞瓦納科 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:capital of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:seat of
is foaf:primaryTopic of