Theatre or theater is a collaborative form of fine art that uses live performers, typically actors or actressess, to present the experience of a real or imagined event before a live audience in a specific place, often a stage. The performers may communicate this experience to the audience through combinations of gesture, speech, song, music, and dance. Elements of art, such as painted scenery and stagecraft such as lighting are used to enhance the physicality, presence and immediacy of the experience. The specific place of the performance is also named by the word "theatre" as derived from the Ancient Greek θέατρον (théatron, "a place for viewing"), itself from θεάομαι (theáomai, "to see", "to watch", "to observe").

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) المسرح هو أبو الفنون وأولها منذ أيام الإغريق والرومان وقدرته على الموالفة بين عناصر فنية متعددة حيث كانت المسارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير الفني بعد حلبات المصارعين والسباقات. (ar)
 • Theater (von altgriechisch τό θέατρον théatron ‚Schaustätte‘, ‚Theater‘; von θεᾶσθαι theasthai ‚anschauen‘) ist die Bezeichnung für eine szenische Darstellung eines inneren und äußeren Geschehens als künstlerische Kommunikation zwischen Akteuren (Darstellern) und dem Publikum. Mit dem Wort Theater kann das Gebäude gemeint sein, in dem Theater gespielt wird (siehe Theaterarchitektur), oder der Prozess des Theater-Spielens oder auch allgemein eine Gruppe von Menschen, die Theater machen, also eine Theatergruppe. (de)
 • El teatro (del griego: θέατρον, theátron o «lugar para contemplar» derivado de θεᾶσθαι, theáomai o «mirar») es la rama de las Artes escénicas relacionada con la actuación, que representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. También se entiende por «teatro» al género literario que comprende las obras de teatro representadas ante un público o bien para ser grabadas y reproducidas en cine ante un público, así como a la edificación donde se presentan tradicionalmente dichas obras o grabaciones. En adición a la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, el cine, la ópera china y la pantomima. El Día Mundial del Teatro se celebra desde 1961, cada 27 de marzo. (es)
 • Le théâtre () ou genre dramatique, est à la fois l'art de la représentation d'un drame, ou d'une comédie, il est un genre littéraire particulier, et l'édifice dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre. Jadis, le mot en grec ancien : θέατρον, désignait également la scène ou le plateau, c'est-à-dire toute la partie cachée du public par le rideau. Au sens figuré, « théâtre » désigne un lieu où se déroule une action importante (par exemple, un théâtre d'opérations militaires). Aujourd'hui, à l'heure des arts dits pluridisciplinaires, la définition de l'art du théâtre est de plus en plus large (jusqu'à se confondre avec l'expression spectacle vivant), si bien que certains grands metteurs en scène n'hésitent pas à dire que pour qu'il y ait théâtre, il suffit d'avoir un lieu, un temps, un acte et un public[réf. souhaitée]. Il s'agit de spectacles dans lesquels des comédiens/acteurs, mis dans les circonstances et les situations créées par un texte et la vision d'un metteur en scène/réalisateur, incarnent des personnages pour un regard extérieur (le public), dans un temps et un espace limité. Les dialogues écrits sont appelés pièces de théâtre, mais il peut y avoir également du théâtre sans texte écrit ou même sans aucune parole. Il existe aussi des œuvres de théâtre musical, le genre étant particulièrement représenté dans les célèbres quartiers de Broadway aux États-Unis ou du West End à Londres. Dans la création contemporaine, les frontières entre les différents arts de la scène (théâtre, mime, cirque, danse...) sont de plus en plus ténues, si bien que certains professionnels n'hésitent pas à remplacer le mot théâtre par les mots spectacle pluridisciplinaire ou spectacle vivant, mettant ainsi l'accent sur le métissage des disciplines. (fr)
 • Il teatro (dal greco θέατρον (théatron, che significa "spettacolo"), dal verbo θεαομαι (théaomai, ossia "vedo") è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e concretizzano l'esecuzione di un evento spettacolare dal vivo. Esso comprende le arti tramite cui viene rappresentata, sotto forma di testo recitato o drammatizzazione scenica, una storia (un dramma, parola derivante dal verbo greco δραω drao = agisco). Una rappresentazione teatrale si svolge davanti ad un pubblico utilizzando una combinazione variabile di parola, gestualità, musica, danza, vocalità, suono e, potenzialmente, ogni altro elemento proveniente dalle altre arti performative. Non sempre è necessaria la presenza di un testo: il movimento del corpo in uno spazio con fini artistici ed illustrativi, eseguito di fronte ad uno spettatore, è definito di per sé teatro. Oltre al teatro di prosa in cui la parola (scritta o improvvisata) è l'elemento più importante, il teatro può avere forme diverse, come l'opera lirica, il teatro-danza, il kabuki, la danza katakali, l'opera cinese, il teatro dei burattini, la pantomima, che differiscono non solo per area di nascita, ma per il differente utilizzo sia delle componenti che costituiscono la rappresentazione, sia per i fini artistici che esse definiscono. La particolare arte del rappresentare una storia tramite un testo o azioni sceniche è la recitazione, o arte drammatica.In molte lingue come il francese (jouer), l'inglese (to play), il russo (играть - pron. igrat'), il tedesco (spielen), l'ungherese (játszik) il verbo "recitare" coincide col verbo "giocare". Il termine italiano, invece, pone l'accento sulla finzione, sulla ripetizione del gesto o della parola ("citare due volte"). Come qualsiasi altra forma artistica e culturale anche il teatro si è evoluto dalle origini ad oggi, nelle diverse epoche e luoghi. La storia del teatro occidentale pone come origine di questa disciplina la rappresentazione teatrale nella cultura dell'antica Grecia: i precedenti esempi teatrali (Egitto, Etruria ed altri) ci aiutano a comprendere la nascita di questo genere, ma non vi sono sufficienti fonti per delinearne le caratteristiche. (it)
 • 演劇(えんげき、英語:theatre、theater)とは、観客に対し、俳優が舞台上で身振りや台詞などで、何らかの物語や人物などを形象化し、演じて見せる、芸術のこと。俳優が観客を前にして、舞台上で、なんらかの思想や感情などを表現し伝達しようとする一連の行為。 (ja)
 • Theater is een verzamelnaam voor kunstvormen waarbij acteurs levende voorstellingen maken voor een publiek. Wanneer met deze kunstvorm wordt opgetreden op een toneelvloer gaat het soms om een toneelvoorstelling. Voorbeelden zijn: * Absurd toneel * Animatronicsshow * Ballet * Bewegingstheater * Blijspel * Cabaret * Circustheater * Combitheater * Commedia dell'arte * Dans * Drama * Engels renaissancetheater * Episch theater * Improvisatietheater (onder andere ook theatersport) * Kindertheater, onder andere kindergezelschappen * Klucht * Komedie * Locatietheater * Melodrama * Musical * Muziektheater * Nogaku en No-spel, Japan * Opera * Operette * Pantomime * Performance Art * Poppenkast * Straattheater * Randai, een theatervorm in West-Sumatra, Indonesië. * Toneel * Variété * Vormingstheater * Wagenspel * Wetenschapstheater (nl)
 • Teatro, do grego θέατρον (théatron), é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores, interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, de diretores e técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. Também denomina-se teatro o edifício onde se desenvolve esta forma de arte, podendo também ser local de apresentações para a dança, recitais, etc. (pt)
 • Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie. (pl)
 • Теа́тр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других, и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр. Родовое понятие «театр» включает в себя различные его виды: драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы и др. Во все времена театр представлял собой искусство коллективное; в современном театре в создании спектакля, помимо актёров и режиссёра (дирижёра, балетмейстера), участвуют художник-сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримёры, рабочие сцены, осветители. Развитие театра всегда было неотделимо от развития общества и состояния культуры в целом, — с особенностями общественного развития были связаны его расцвет или упадок, преобладание в театре тех или иных художественных тенденций и его роль в духовной жизни страны. (ru)
 • 劇場(theatre)一字原為theatron,乃是古希臘劇場的階梯觀眾席區域,意為「看的地方」,後來成為整個表演場所的意思。然而,經過多年的演變,theatre一字的意義已不僅是表演場所的稱呼。由於戲劇表演必定在表演場所中進行,而發生戲劇表演的地方便成為表演場所,所以兩者之間關係使其字面意義也變得密不可分;在許多歐美的語文中,「劇場」與「戲劇」也往往對應至同一字彙。 今日所稱的劇場藝術,主要指戲劇。中文的戲劇主要對應英文的Drama以及Theatre二字,前者著重於文本與文學,與理論研究較有關聯;後者則著重在實際演出。隨著科技進步,廣播、電影、電視的發明與普及,戲劇已經不只是在表演場所中發生的演出活動,戲劇形式的廣播、電視節目及電影充斥在一般大眾的生活之中;戲劇一詞因為涵蓋了Drama與Theatre兩種涵義,因此在用字上無法輕易將透過媒體轉介的節目排除於戲劇之外;為求語句通順以及避免誤解,有時會以劇場、劇場藝術表示劇場形式的戲劇,以代替戲劇一詞。 此外,自從現代舞被發明之後,舞蹈演出脫離了舞劇的範疇,展開了一個新紀元,開始有戲劇形式以外的舞蹈在劇場出現;加上現代劇場設計與現代舞的發展期相當接近,因此在表演藝術中,兩者之間密切的程度往往超越戲劇或其他舞蹈。劇場設計師對戲劇或舞蹈的設計工作雖常有各自的喜好或專長,但並非明確的分野;對於劇場技師而言,兩者之間更是幾無差別。因為種種因素,在討論劇場藝術時,舞蹈表演無法被排除在外;而在學術分科中,舞蹈與戲劇之間的密切關係,更是同為表演藝術的音樂所無法相比。 (zh)
 • Theatre or theater is a collaborative form of fine art that uses live performers, typically actors or actressess, to present the experience of a real or imagined event before a live audience in a specific place, often a stage. The performers may communicate this experience to the audience through combinations of gesture, speech, song, music, and dance. Elements of art, such as painted scenery and stagecraft such as lighting are used to enhance the physicality, presence and immediacy of the experience. The specific place of the performance is also named by the word "theatre" as derived from the Ancient Greek θέατρον (théatron, "a place for viewing"), itself from θεάομαι (theáomai, "to see", "to watch", "to observe"). Modern Western theatre comes, in large measure, from ancient Greek drama, from which it borrows technical terminology, classification into genres, and many of its themes, stock characters, and plot elements. Theatre artist Patrice Pavis defines theatricality, theatrical language, stage writing, and the specificity of theatre as synonymous expressions that differentiate theatre from the other performing arts, literature, and the arts in general. Modern theatre, broadly defined, includes performances of plays and musical theatre. There are connections between theatre and the art forms of ballet, opera (which uses staged, costumed performances with singing and orchestral accompaniment) and various other forms. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 20913771 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 740776165 (xsd:integer)
dbp:about
 • yes
dbp:by
 • no
dbp:label
 • Theatre
dbp:onlinebooks
 • no
dbp:others
 • no
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) المسرح هو أبو الفنون وأولها منذ أيام الإغريق والرومان وقدرته على الموالفة بين عناصر فنية متعددة حيث كانت المسارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير الفني بعد حلبات المصارعين والسباقات. (ar)
 • Theater (von altgriechisch τό θέατρον théatron ‚Schaustätte‘, ‚Theater‘; von θεᾶσθαι theasthai ‚anschauen‘) ist die Bezeichnung für eine szenische Darstellung eines inneren und äußeren Geschehens als künstlerische Kommunikation zwischen Akteuren (Darstellern) und dem Publikum. Mit dem Wort Theater kann das Gebäude gemeint sein, in dem Theater gespielt wird (siehe Theaterarchitektur), oder der Prozess des Theater-Spielens oder auch allgemein eine Gruppe von Menschen, die Theater machen, also eine Theatergruppe. (de)
 • 演劇(えんげき、英語:theatre、theater)とは、観客に対し、俳優が舞台上で身振りや台詞などで、何らかの物語や人物などを形象化し、演じて見せる、芸術のこと。俳優が観客を前にして、舞台上で、なんらかの思想や感情などを表現し伝達しようとする一連の行為。 (ja)
 • Teatro, do grego θέατρον (théatron), é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores, interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, de diretores e técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. Também denomina-se teatro o edifício onde se desenvolve esta forma de arte, podendo também ser local de apresentações para a dança, recitais, etc. (pt)
 • Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie. (pl)
 • El teatro (del griego: θέατρον, theátron o «lugar para contemplar» derivado de θεᾶσθαι, theáomai o «mirar») es la rama de las Artes escénicas relacionada con la actuación, que representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. El Día Mundial del Teatro se celebra desde 1961, cada 27 de marzo. (es)
 • Le théâtre () ou genre dramatique, est à la fois l'art de la représentation d'un drame, ou d'une comédie, il est un genre littéraire particulier, et l'édifice dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre. Jadis, le mot en grec ancien : θέατρον, désignait également la scène ou le plateau, c'est-à-dire toute la partie cachée du public par le rideau. Au sens figuré, « théâtre » désigne un lieu où se déroule une action importante (par exemple, un théâtre d'opérations militaires). (fr)
 • Il teatro (dal greco θέατρον (théatron, che significa "spettacolo"), dal verbo θεαομαι (théaomai, ossia "vedo") è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e concretizzano l'esecuzione di un evento spettacolare dal vivo. (it)
 • Theater is een verzamelnaam voor kunstvormen waarbij acteurs levende voorstellingen maken voor een publiek. Wanneer met deze kunstvorm wordt opgetreden op een toneelvloer gaat het soms om een toneelvoorstelling. Voorbeelden zijn: (nl)
 • Theatre or theater is a collaborative form of fine art that uses live performers, typically actors or actressess, to present the experience of a real or imagined event before a live audience in a specific place, often a stage. The performers may communicate this experience to the audience through combinations of gesture, speech, song, music, and dance. Elements of art, such as painted scenery and stagecraft such as lighting are used to enhance the physicality, presence and immediacy of the experience. The specific place of the performance is also named by the word "theatre" as derived from the Ancient Greek θέατρον (théatron, "a place for viewing"), itself from θεάομαι (theáomai, "to see", "to watch", "to observe"). (en)
 • Теа́тр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других, и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр. (ru)
 • 劇場(theatre)一字原為theatron,乃是古希臘劇場的階梯觀眾席區域,意為「看的地方」,後來成為整個表演場所的意思。然而,經過多年的演變,theatre一字的意義已不僅是表演場所的稱呼。由於戲劇表演必定在表演場所中進行,而發生戲劇表演的地方便成為表演場所,所以兩者之間關係使其字面意義也變得密不可分;在許多歐美的語文中,「劇場」與「戲劇」也往往對應至同一字彙。 今日所稱的劇場藝術,主要指戲劇。中文的戲劇主要對應英文的Drama以及Theatre二字,前者著重於文本與文學,與理論研究較有關聯;後者則著重在實際演出。隨著科技進步,廣播、電影、電視的發明與普及,戲劇已經不只是在表演場所中發生的演出活動,戲劇形式的廣播、電視節目及電影充斥在一般大眾的生活之中;戲劇一詞因為涵蓋了Drama與Theatre兩種涵義,因此在用字上無法輕易將透過媒體轉介的節目排除於戲劇之外;為求語句通順以及避免誤解,有時會以劇場、劇場藝術表示劇場形式的戲劇,以代替戲劇一詞。 (zh)
rdfs:label
 • Theater (de)
 • Theatre (en)
 • مسرح (ar)
 • Teatro (es)
 • Théâtre (fr)
 • Teatro (it)
 • 演劇 (ja)
 • Theater (kunstvorm) (nl)
 • Teatr (pl)
 • Teatro (pt)
 • Театр (ru)
 • 劇場 (藝術) (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:almaMater of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:influenced of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:activity of
is dbp:ancestor of
is dbp:currentuse of
is dbp:data of
is dbp:description of
is dbp:designation of
is dbp:employmentField of
is dbp:field of
is dbp:freeText of
is dbp:genre of
is dbp:medium of
is dbp:title of
is dbp:type of
is dbp:types of
is dc:subject of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of