In literary theory, a text is any object that can be "read," whether this object is a work of literature, a street sign, an arrangement of buildings on a city block, or styles of clothing. It is a coherent set of signs that transmits some kind of informative message. This set of symbols is considered in terms of the informative message's content, rather than in terms of its physical form or the medium in which it is represented.

Property Value
dbo:abstract
 • كلمة "النص" (text) :تستخدم في علم اللغويات للإشارة إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مع الرغم ذلك أنها طويلة أو قصيرة والشرط في هذا الصدد أنها تكون وحدة متكاملة.ونحو النص:هو مصطلح من المصطلحات التي قررت لنفسها هدفاً واحداً وهو الوصف والدراسة اللغوية للأبنية النصية، وكذلك هو تحليل المظاهر المتنوعة لجميع أشكال التواصل النصي. (ar)
 • Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. También es texto una composición de caracteres imprimibles (con grafema) generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. En otras palabras, un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. Las ideas esenciales que comunica un texto están contenidas en lo que se suele denominar «macroproposiciones», unidades estructurales de nivel superior o global, que otorgan coherencia al texto constituyendo su hilo central, el esqueleto estructural que cohesiona elementos lingüísticos formales de alto nivel, como los títulos y subtítulos, la secuencia de párrafos, etc. En contraste, las «microproposiciones» son los elementos coadyudantes de la cohesión de un texto, pero a nivel más particular o local. Esta distinción fue realizada por Teun van Dijk en 1980. El nivel microestructural o local está asociado con el concepto de cohesión. Se refiere a uno de los fenómenos propios de la coherencia, el de las relaciones particulares y locales que se dan entre elementos lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros como los que tienen la función de conectar y organizar. También es un conjunto de oraciones agrupadas en párrafos que habla de un tema determinado. (es)
 • Un texte est une série orale ou écrite de mots perçus comme constituant un ensemble cohérent, porteur de sens et utilisant les structures propres à une langue (conjugaisons, construction et association des phrases…). Un texte n'a pas de longueur déterminée sauf dans le cas de poèmes à forme fixe comme le sonnet ou le haïku. L'étude formelle des textes s'appuie sur la linguistique qui est l'approche scientifique du langage. (fr)
 • Text (lateinisch texere ‚weben‘, ‚flechten‘) bezeichnet im nichtwissenschaftlichen Sprachgebrauch eine abgegrenzte, zusammenhängende, meist schriftliche sprachliche Äußerung, im weiteren Sinne auch nicht geschriebene, aber schreibbare Sprachinformation (beispielsweise eines Liedes, Films oder einer improvisierten Theater­aufführung). Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist ein Text die sprachliche Form einer kommunikativen Handlung. Texte werden einerseits durch pragmatische, also situationsbezogene, „textexterne“ Merkmale, andererseits durch sprachliche, „textinterne“ Merkmale bestimmt. In der Sprach- und Kommunikationswissenschaft existieren viele verschiedene Textdefinitionen nebeneinander, die anhand verschiedener Textualitäts­kriterien Texte und „Nicht-Texte“ voneinander trennen. Weiter gefasste Textbegriffe schließen auch Illustrationen oder Elemente der nonverbalen Kommunikation (etwa Mimik und Gestik) in den Text ein. Unter Umständen kann sogar eine reine Bildsequenz als Text gelten, wenn damit erkennbar eine kommunikative Funktion erfüllt wird. Der Begriff des „diskontinuierlichen“ Textes aus dem Bereich der Sprachdidaktik umfasst Texte, die nicht fortlaufend geschrieben sind und sich teilweise nicht-sprachlicher Mittel bedienen, wie Formulare, Tabellen und Listen, Grafiken und Diagramme. (de)
 • Il testo, dal latino textus (con significato originario di tessuto o trama), è un insieme di parole, correlate tra loro per costituire un'unità logico-concettuale, rispettando sintassi e semantica del linguaggio utilizzato, ovvero la sua grammatica e il suo lessico. Con il termine "testo" si può anche indicare un insieme di segni quali: gesti, espressioni facciali, modo di esprimersi; in un certo senso è possibile definire il testo come un qualsiasi mezzo di comunicazione. (it)
 • テキストとは 1. * 英語で文章や文献のひとまとまりを指して呼ぶ呼称。本項で詳述する。 2. * 日本語で、英語: textbook 「テキストブック、教科書」の略称のこと。 テキスト(英語: text、ドイツ語: Text、フランス語: texte)は、文章や文献のひとまとまりを指して呼ぶ呼称。言葉によって編まれたもの、という含みを持つ語で、英語: textile(テキスタイル、「織物」)と同じくラテン語の「織る」が語源である。 (ja)
 • Een tekst, ruim gedefinieerd, is een reeks talige tekens, zoals letters, symbolen of klanken, die in een communicatieve situatie als een geheel wordt ervaren. Een tekst kan dus zowel geschreven als ongeschreven zijn. Er zijn dus, bij de benedengrens, teksten die uit slechts één teken of klank bestaan. In vele gevallen bestaat een tekst echter uit een aantal welgeordende woorden en zinnen, die min of meer coherentie en cohesie vertonen. Aan de bovengrens heb je dan bijvoorbeeld een romantekst, of een lang gesprek of gewoon een dialoog tussen twee personen. De samenhang en het communicatieve functioneren van teksten worden bestudeerd in de tekstlinguïstiek resp. de pragmatiek (taalkunde). Tekst wordt ook gebruikt als synoniem voor het besproken, behandelde onderwerp. * Je moet niet van de tekst raken → niet over wat anders beginnen. * Tekst en uitleg geven → nader verklaren (nl)
 • Em linguística, a noção de texto é ampla e ainda aberta a uma definição mais precisa. Grosso modo, pode ser entendido como manifestação linguística das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor de acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais. Seu tamanho é variável. “Conjunto de palavras e frases articuladas, escritas sobre qualquer suporte”. “Obra escrita considerada na sua redação original e autêntica (por oposição a sumário, tradução, notas, comentários, etc.)”. "Um texto é uma ocorrência linguística, escrita ou falada de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. É uma unidade de linguagem em uso." O interesse pelo texto como objeto de estudo gerou vários trabalhos importantes de teóricos da Linguística Textual, que percorreram fases diversas cujas características principais eram transpor os limites da frase descontextualizada da gramática tradicional e ainda incluir os relevantes papéis do autor e do leitor na construção de textos. Um texto pode ser escrito ou oral e, em sentido lato, pode ser também não verbal. Texto crítico é uma produção textual que parte de um processo reflexivo e analítico gerando um conteúdo com crítica construtiva e bem fundamentada. Em artes gráficas, o texto é a parte verbal, linguística, por oposição às ilustrações. Todo texto tem que ter alguns aspectos formais, ou seja, tem que ter estrutura, elementos que estabelecem relaçao entre si. Dentro dos aspectos formais temos a coesão e a coerência, que dão sentido e forma ao texto. "A coesão textual é a relação, a ligação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto”. A coerência está relacionada com a compreensão, a interpretação do que se diz ou escreve. Um texto precisa ter sentido, isto é, precisa ter coerência. Embora a coesãonão seja condição suficiente para que enunciados se constituam em textos, são os elementos coesivos que lhes dão maior legibilidade e evidenciam as relações entre seus diversos componentes, a coerência depende da coesão. (pt)
 • Текст (от лат. textus — «ткань; сплетение, связь, паутина, сочетание») — зафиксированная на каком-либо материальном носителе человеческая мысль; в общем плане связная и полная последовательность символов. Существуют две основные трактовки понятия «текст»: «имманентная» (расширенная, философски нагруженная) и «репрезентативная» (более частная). Имманентный подход подразумевает отношение к тексту как к автономной реальности, нацеленность на выявление его внутренней структуры. Репрезентативный — рассмотрение текста как особой формы представления знаний о внешней тексту действительности. В лингвистике термин текст используется в широком значении, включая и образцы устной речи. Восприятие текста изучается в рамках лингвистики текста и психолингвистики.Так, например, И. Р. Гальперин определяет текст следующим образом: «это письменное сообщение, объективированное в виде письменного документа, состоящее из ряда высказываний, объединённых разными типами лексической, грамматической и логической связи, имеющее определённый моральный характер, прагматическую установку и соответственно литературно обработанное». (ru)
 • Tekst - wypowiedź (zwłaszcza utrwalona graficznie, ale także ustnie) powstała w obrębie określonego systemu językowego, stanowiąca zamkniętą i skończoną całość z punktu widzenia treściowego. W tym znaczeniu tekstem jest zarówno wypowiedź jednozdaniowa (lub równoważnik zdania), jak i wielozdaniowa (np. dzieło literackie). (pl)
 • In literary theory, a text is any object that can be "read," whether this object is a work of literature, a street sign, an arrangement of buildings on a city block, or styles of clothing. It is a coherent set of signs that transmits some kind of informative message. This set of symbols is considered in terms of the informative message's content, rather than in terms of its physical form or the medium in which it is represented. Within the field of literary criticism, "text" also refers to the original information content of a particular piece of writing; that is, the "text" of a work is that primal symbolic arrangement of letters as originally composed, apart from later alterations, deterioration, commentary, translations, paratext, etc. Therefore, when literary criticism is concerned with the determination of a "text," it is concerned with the distinguishing of the original information content from whatever has been added to or subtracted from that content as it appears in a given textual document (that is, a physical representation of text). Since the history of writing predates the concept of the "text", most texts were not written with this concept in mind. Most written works fall within a narrow range of the types described by text theory. The concept of "text" becomes relevant if and when a "coherent written message is completed and needs to be referred to independently of the circumstances in which it was created." (en)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 24257705 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 738199959 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • كلمة "النص" (text) :تستخدم في علم اللغويات للإشارة إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مع الرغم ذلك أنها طويلة أو قصيرة والشرط في هذا الصدد أنها تكون وحدة متكاملة.ونحو النص:هو مصطلح من المصطلحات التي قررت لنفسها هدفاً واحداً وهو الوصف والدراسة اللغوية للأبنية النصية، وكذلك هو تحليل المظاهر المتنوعة لجميع أشكال التواصل النصي. (ar)
 • Un texte est une série orale ou écrite de mots perçus comme constituant un ensemble cohérent, porteur de sens et utilisant les structures propres à une langue (conjugaisons, construction et association des phrases…). Un texte n'a pas de longueur déterminée sauf dans le cas de poèmes à forme fixe comme le sonnet ou le haïku. L'étude formelle des textes s'appuie sur la linguistique qui est l'approche scientifique du langage. (fr)
 • Il testo, dal latino textus (con significato originario di tessuto o trama), è un insieme di parole, correlate tra loro per costituire un'unità logico-concettuale, rispettando sintassi e semantica del linguaggio utilizzato, ovvero la sua grammatica e il suo lessico. Con il termine "testo" si può anche indicare un insieme di segni quali: gesti, espressioni facciali, modo di esprimersi; in un certo senso è possibile definire il testo come un qualsiasi mezzo di comunicazione. (it)
 • テキストとは 1. * 英語で文章や文献のひとまとまりを指して呼ぶ呼称。本項で詳述する。 2. * 日本語で、英語: textbook 「テキストブック、教科書」の略称のこと。 テキスト(英語: text、ドイツ語: Text、フランス語: texte)は、文章や文献のひとまとまりを指して呼ぶ呼称。言葉によって編まれたもの、という含みを持つ語で、英語: textile(テキスタイル、「織物」)と同じくラテン語の「織る」が語源である。 (ja)
 • Tekst - wypowiedź (zwłaszcza utrwalona graficznie, ale także ustnie) powstała w obrębie określonego systemu językowego, stanowiąca zamkniętą i skończoną całość z punktu widzenia treściowego. W tym znaczeniu tekstem jest zarówno wypowiedź jednozdaniowa (lub równoważnik zdania), jak i wielozdaniowa (np. dzieło literackie). (pl)
 • Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. También es texto una composición de caracteres imprimibles (con grafema) generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. En otras palabras, un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. (es)
 • Text (lateinisch texere ‚weben‘, ‚flechten‘) bezeichnet im nichtwissenschaftlichen Sprachgebrauch eine abgegrenzte, zusammenhängende, meist schriftliche sprachliche Äußerung, im weiteren Sinne auch nicht geschriebene, aber schreibbare Sprachinformation (beispielsweise eines Liedes, Films oder einer improvisierten Theater­aufführung). (de)
 • Een tekst, ruim gedefinieerd, is een reeks talige tekens, zoals letters, symbolen of klanken, die in een communicatieve situatie als een geheel wordt ervaren. Een tekst kan dus zowel geschreven als ongeschreven zijn. Er zijn dus, bij de benedengrens, teksten die uit slechts één teken of klank bestaan. In vele gevallen bestaat een tekst echter uit een aantal welgeordende woorden en zinnen, die min of meer coherentie en cohesie vertonen. Aan de bovengrens heb je dan bijvoorbeeld een romantekst, of een lang gesprek of gewoon een dialoog tussen twee personen. (nl)
 • Em linguística, a noção de texto é ampla e ainda aberta a uma definição mais precisa. Grosso modo, pode ser entendido como manifestação linguística das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor de acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais. Seu tamanho é variável. “Conjunto de palavras e frases articuladas, escritas sobre qualquer suporte”. “Obra escrita considerada na sua redação original e autêntica (por oposição a sumário, tradução, notas, comentários, etc.)”. Um texto pode ser escrito ou oral e, em sentido lato, pode ser também não verbal. (pt)
 • Текст (от лат. textus — «ткань; сплетение, связь, паутина, сочетание») — зафиксированная на каком-либо материальном носителе человеческая мысль; в общем плане связная и полная последовательность символов. Существуют две основные трактовки понятия «текст»: «имманентная» (расширенная, философски нагруженная) и «репрезентативная» (более частная). Имманентный подход подразумевает отношение к тексту как к автономной реальности, нацеленность на выявление его внутренней структуры. Репрезентативный — рассмотрение текста как особой формы представления знаний о внешней тексту действительности. (ru)
 • In literary theory, a text is any object that can be "read," whether this object is a work of literature, a street sign, an arrangement of buildings on a city block, or styles of clothing. It is a coherent set of signs that transmits some kind of informative message. This set of symbols is considered in terms of the informative message's content, rather than in terms of its physical form or the medium in which it is represented. (en)
rdfs:label
 • نص (أدب) (ar)
 • Text (de)
 • Texto (es)
 • Texte (fr)
 • Testo (it)
 • テキスト (ja)
 • Tekst (nl)
 • Tekst (literatura) (pl)
 • Texto (pt)
 • Текст (ru)
 • Text (literary theory) (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:translator of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of