The tertiary sector of the economy (also known as the tertiary service sector or the service industry) is one of the four economic sectors, the others being the secondary sector (approximately the same as manufacturing), the primary sector (agriculture, fishing, and extraction such as mining), and the quaternary sector (such as information technology, education, financial planning).

Property Value
dbo:abstract
 • The tertiary sector of the economy (also known as the tertiary service sector or the service industry) is one of the four economic sectors, the others being the secondary sector (approximately the same as manufacturing), the primary sector (agriculture, fishing, and extraction such as mining), and the quaternary sector (such as information technology, education, financial planning). (en)
 • صناعة الخدمات (بالإنجليزية: Service Industry) هو أحد مجالات الصناعة الذي يشكل جزءاً من الاقتصاد. يهتم بإنتاج الخدمات بدلاً من السلع الملموسة. يقسم الاقتصاديون النشاطات الاقتصادية إلى صنفين وهما: السلع و الخدمات. صناعة السلع تشمل: المنتجات الزراعية والتعدين والصناعات التحويلية و البناء، حيث يعد كل منها منتجات ملموسة. صناعة الخدمات تشمل كل ما عدا ذلك كالخدمات المصرفية والاتصالات و تجارة الجملة والتجزئة، وجميع الخدمات المدنية مثل الهندسة، برمجة الحاسوب، الطب، والنشاطات الاقتصادية غير الربحية كخدمة العملاء، والخدمات الحكومية التي تتضمن الدفاع وإقامة العدل. تعد هيمنة الاقتصاد على الخدمات من سمات الدول المتقدمة. تشهد نسبة الخدمات في الاقتصاد العالمي نمواً سريعاً خلال القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، استأثر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 1929 م، والثلثين في سنة 1978 م، وأكثر من ثلاثة أرباع في عام 1993 م. في أوائل القرن الحادي والعشرون، صناعة الخدمات تمثل أكثر من ثلاثة أخماس الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوظف هذا المجال أكثر من ثلث القوى العاملة في جميع أنحاء العالم. أبسط تفسير لنمو صناعة الخدمات, هو أن إنتاج السلع يتجه إلى استخدام الآلات الميكانيكية عوضاَ عن الأعمال اليدوية. لأن الآلات الميكانيكية تحقق زيادة في الإنتاج. فتزداد أهمية وظائف الخدمات كالتوزيع والتمويل والمبيعات. فازداد مجال التوظيف الحكومي نتيجة لزيادة أهمية الخدمات. (ar)
 • El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes. No compran bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia), entre otros. Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se lo considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo. El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más desarrolladas permite hablar del proceso de terciarización. El Nobel de economía, Paul Krugman argumenta que la menor productividad del sector servicios y la dificultad para mejorar su productividad es el principal factor del estancamiento de los niveles de vida en muchos países. (es)
 • 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres. Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation. (indiquez la date de pose grâce au paramètre date) Merci de l'améliorer ou d'en discuter sur sa page de discussion ! Vous pouvez préciser les sections à internationaliser en utilisant {{section à internationaliser}}. 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres.Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (indiquez la date de pose grâce au paramètre date). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?). En économie, le secteur tertiaire, parmi les trois secteurs économiques définis dans la comptabilité nationale, est défini par exclusion des deux autres secteurs : il regroupe toutes les activités économiques qui ne font pas partie du secteur primaire ou du secteur secondaire. Il s’agit du secteur qui produit des services. Dans les pays développés, c’est de loin le secteur le plus important en nombre d'actifs occupés. En 2012, le secteur tertiaire représentait près de 60 % de l'économie mondiale. Aprèss'être développé jusqu'en 1960 selon un rythme annuel moyen de 1% en France, l'emploi desbranches tertiaires progresse très vivement de 1960 à 1980 (2 % par an), puisencore assez fortement de 1980 à 2000 (+1,7 %). Il ralentit ensuite entre 2000et 2011 (+0,9 %), avec une quasi-stagnation de 2008 à 2011, voire unelégère baisse dans certains services traditionnels aux ménages ou lestélécommunications. Ceci est le résultat de deux tendances: une accélération dela croissance de la demande intérieure tertiaire (+ 4,3 % par an en volumeentre 1959 et 2012) ; des gains de productivité du travail plus faibles quedans le reste de l'économie (+ 2,5 % par an dans les services marchands contre+ 4,5% dans l’industrie). Face à une demande croissante, un secteur dont laproductivité progresse relativement plus lentement ne peut que se développer enterme d'emploi. Depuis le début du siècle dernier, le progrès technique atoujours été plus faible dans le tertiaire que dans les autres secteurs.Expliquer « l'explosion » récente de l'emploi tertiaire revient donc à analyserles raisons de l'accélération de la demande tertiaire La «tertiarisation » de l’économie pose desproblèmes statistiques, conceptuels et méthodologiques : les notions de volume,de qualité et de productivité du travail sont probablement à revoir dans le« tertiaire moderne » . L'objet des études futures sera aussi d'examinersi les trois critères d'homogénéité (une part croissante de l'emploi, unerelative insensibilité aux crises économiques, et surtout un progrès techniquefaible), sont aujourd'hui respectés dans un ensemble qui comprend 79 % de lapopulation active française . La croissance forte de l'emploi tertiaire durantces dernières décennies est source dediversité et de complexité. (fr)
 • In economia il settore terziario è il settore economico in cui si producono o forniscono servizi e comprende tutte quelle attività complementari e di ausilio alle attività del settore primario (agricoltura, allevamento, ecc.) e secondario (manifattura) che vanno sotto il nome di servizi. In sostanza si occupa di prestazioni immateriali le quali possono essere incorporate o meno in un bene. Il settore terziario si può suddividere in tradizionale (comprendente servizi tradizionalmente presenti praticamente in ogni epoca e cultura) e avanzato (caratteristico degli ultimi decenni). Se in un'economia poco sviluppata esistono senz'altro attività di questo settore (si pensi ai servizi alberghieri), la società in cui si sviluppa il settore terziario avanzato offre servizi sempre più complessi per tutti. (it)
 • 第三次産業(だいさんじさんぎょう、英語: Tertiary sector of industry)は、コーリン・クラークによる古典的な産業分類の一つ。 (ja)
 • De dienstensector of tertiaire sector is de economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun goederen of diensten winst willen maken. De benaming hoort thuis in de meso-economie, die bedrijfstakken bestudeert. Een synoniem voor de tertiaire sector is de "dienstensector", of "de diensten, de handel en het verkeer". In de historische ontwikkeling van economieën komt de tertiaire sector doorgaans als laatste tot bloei, nadat de economie eerst door een fase van agrarische dominantie is gegaan en vervolgens door een periode van industrialisatie. Overigens vervangt de tertiaire sector niet de voorgaande twee sectoren, maar neemt zij alleen de leidende rol in het verschaffen van werkgelegenheid en inkomen over; dit proces heet tertiarisering of tertialisering. Ontwikkelde landen zoals Nederland en België bezitten meestal verhoudingsgewijs een grote tertiaire sector. Kleinere landen als Luxemburg zijn zelfs geheel op de tertiaire sector aangewezen, vooral als er weinig natuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn. Minder ontwikkelde landen zoals Ivoorkust hebben meestal een eenzijdiger economie die nagenoeg geheel drijft op de landbouw. Tot de tertiaire sector rekent men onder andere winkels, horeca, theaters, kappers, zakelijke dienstverleners, advocaten, ICT bedrijven en andere dienstverleners. In ontwikkelde economieën zoals in West-Europa en de Verenigde Staten wordt tussen de 70 en 80 procent van het bruto binnenlands product in de dienstensector gerealiseerd. In India omvat de dienstensector 55% van het bruto binnenlands product, voor een groot deel door het leveren van uitbestedingsdiensten (outsourcing) aan ontwikkelde landen. De tertiaire sector stelt andere eisen aan haar actoren. Zo komt in een economie waar diensten steeds belangrijker worden een grotere nadruk te liggen op formele scholing en nemen de kansen voor niet of laagopgeleide werknemers dramatisch af. Door de Schengen-akkoorden is er in de betreffende landen in Europa een vrij verkeer van personen. (nl)
 • Em economia, o setor terciário corresponde às atividades de comércio de bens e à prestação de serviços. Abrange uma vasta gama de atividades que vão desde o comércio de mercadorias à administração pública, passando por transportes, atividades financeiras e imobiliárias, serviços a empresas ou pessoais, educação, saúde e promoção social. De fato, o terciário é constituído por atividades complementares aos outros setores (primário e secundário da atividade econômica. (pt)
 • Третичный сектор экономики (в трёхсекторной модели экономики) — так называемая «сфера услуг». Переход к господствующей третичной экономике связан с «ростом производительности труда в промышленности» — а в реальном проявлении — вытеснение людей из производительного процесса с заменой их на автоматизированные и роботизированные станки и производственные линии, в связи с чем «высвобождались ресурсы» для развития сферы услуг. К сферам услуг в западных экономических моделях относят транспорт, связь, торговлю, туризм, здравоохранение и т. п. Помимо третичного сектора экономики также выделяют первичный сектор (добыча сырья и его переработка в полуфабрикаты) и вторичный сектор (производство промышленных изделий). Часто из третичного сектора экономики выделяют четвертичный сектор экономики — информационные технологии, образование, научные исследования, глобальный маркетинг, банковские и финансовые услуги и другие услуги, связанные не с производством как таковым, а с его планированием и организацией (экономика знаний). Общество, существующее в условиях господствующего третичного сектора экономики, называют постиндустриальным. [[К:Википедия:Статьи без источников (страна: )]][[К:Википедия:Статьи без источников (страна: )]][[К:Википедия:Статьи без источников (страна: )]]Третичный сектор экономикиТретичный сектор экономикиТретичный сектор экономики (ru)
 • 第三級产业,又稱三級產業,指不生产物质产品、主要透過行為或行式提供生產力並獲得報酬的行业,即俗称的服务业。由於漢語傳統上稱呼服務為侍,故南方地區有稱之為侍业。服務業目前於已開發國家的產業比重約佔70%以上;於部分发展中國家比重大約55-65%。屬於服務業的行業主要有:貿易、飯店餐飲、大眾客運、倉儲物流、會議展覽、金融保險、房地產仲介、商務顧問、公共服務、民防、個人化服務、社區服務、社會工作及電信通訊產業等。其中的電信通訊產業亦因發展商機甚鉅,有時另歸類為第四產業。而有時文化產業也因其高層次的文化意義而另歸類為第五產業。 (zh)
 • Sektor usług (trzeci sektor) – sektor gospodarki grupujący wszystkie formy działalności poza rolnictwem, przemysłem wydobywczym i przemysłem przetwórczym, czyli te, które wytwarzają usługi, a nie dobra materialne. Zalicza się do niego działalności o bardzo różnym charakterze: handel, bankowość, transport, ubezpieczenia, turystyka, administracja publiczna, służba zdrowia, szkolnictwo, sztuka, nauka i telekomunikacja. Prace zaliczane do sektora usługowego wymagają różnego stopnia kompetencji zawodowej.Niekiedy mówi się wręcz o czwartym sektorze, określając tym mianem działalności, wymagające bardzo wysokich kwalifikacji, takie jak komunikacja, informacja, oświata, informatyka. Jest to sektor dominujący w krajach rozwiniętych. Przedsiębiorstwa, podobnie jak gospodarstwa domowe, zapewniają stale rosnący popyt na usługi. Cała gospodarka jest obecnie uzależniona od sektora usług. Przemysł inwestuje w usługi znaczne pieniądze, zwłaszcza w kampanie reklamowe, kształcenie zawodowe, informatykę i zarządzanie.Zakłady produkcyjne zamawiają także usługi związane ze sprzedażą dóbr. Chodzi między innymi o dostawę posprzedażową czy sprzedaż internetową.Służby publiczne, stanowiące ważną część sektora usług, obejmują całą administrację oraz liczne usługi handlowe, socjalne i profesjonalne. Coraz większy udział w tym sektorze ma turystyka. Swój rozwój zawdzięcza wzrostowi poziomu życia, zwiększeniu ilości czasu wolnego oraz rozwojowi komunikacji w skali światowej.Szczególnie dynamicznie rozwija się sektor wyjazdów służbowych, obejmujący wszelkiego rodzaju kongresy, konferencje, targi oraz wyjazdy integracyjne dla pracowników przedsiębiorstw. Wyróżnia się usługi handlowe, oferowane przez sprzedawcę i bilansujące się pewnym kosztem oraz usługi niehandlowe oferowane przez państwo lub inne organy przez nie subwencjonowane. (pl)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 14551 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743725399 (xsd:integer)
dbp:barWidth
 • 50 (xsd:integer)
dbp:data
 • 358 (xsd:integer)
 • 362 (xsd:integer)
 • 488 (xsd:integer)
 • 499 (xsd:integer)
 • 561 (xsd:integer)
 • 702 (xsd:integer)
 • 740 (xsd:integer)
 • 844 (xsd:integer)
 • 845 (xsd:integer)
 • 878 (xsd:integer)
 • 1132 (xsd:integer)
 • 1336 (xsd:integer)
 • 1340 (xsd:integer)
 • 1362 (xsd:integer)
 • 1948 (xsd:integer)
 • 2248 (xsd:integer)
 • 2335 (xsd:integer)
 • 3078 (xsd:integer)
 • 5202 (xsd:integer)
 • 13483 (xsd:integer)
 • 14083 (xsd:integer)
dbp:dataMax
 • 14100 (xsd:integer)
dbp:float
 • center
dbp:labelType
 • Economy
dbp:tableWidth
 • 70 (xsd:integer)
dbp:title
 • Largest countries by tertiary output according to IMF and CIA World Factbook, 2015
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • The tertiary sector of the economy (also known as the tertiary service sector or the service industry) is one of the four economic sectors, the others being the secondary sector (approximately the same as manufacturing), the primary sector (agriculture, fishing, and extraction such as mining), and the quaternary sector (such as information technology, education, financial planning). (en)
 • 第三次産業(だいさんじさんぎょう、英語: Tertiary sector of industry)は、コーリン・クラークによる古典的な産業分類の一つ。 (ja)
 • Em economia, o setor terciário corresponde às atividades de comércio de bens e à prestação de serviços. Abrange uma vasta gama de atividades que vão desde o comércio de mercadorias à administração pública, passando por transportes, atividades financeiras e imobiliárias, serviços a empresas ou pessoais, educação, saúde e promoção social. De fato, o terciário é constituído por atividades complementares aos outros setores (primário e secundário da atividade econômica. (pt)
 • 第三級产业,又稱三級產業,指不生产物质产品、主要透過行為或行式提供生產力並獲得報酬的行业,即俗称的服务业。由於漢語傳統上稱呼服務為侍,故南方地區有稱之為侍业。服務業目前於已開發國家的產業比重約佔70%以上;於部分发展中國家比重大約55-65%。屬於服務業的行業主要有:貿易、飯店餐飲、大眾客運、倉儲物流、會議展覽、金融保險、房地產仲介、商務顧問、公共服務、民防、個人化服務、社區服務、社會工作及電信通訊產業等。其中的電信通訊產業亦因發展商機甚鉅,有時另歸類為第四產業。而有時文化產業也因其高層次的文化意義而另歸類為第五產業。 (zh)
 • صناعة الخدمات (بالإنجليزية: Service Industry) هو أحد مجالات الصناعة الذي يشكل جزءاً من الاقتصاد. يهتم بإنتاج الخدمات بدلاً من السلع الملموسة. يقسم الاقتصاديون النشاطات الاقتصادية إلى صنفين وهما: السلع و الخدمات. صناعة السلع تشمل: المنتجات الزراعية والتعدين والصناعات التحويلية و البناء، حيث يعد كل منها منتجات ملموسة. صناعة الخدمات تشمل كل ما عدا ذلك كالخدمات المصرفية والاتصالات و تجارة الجملة والتجزئة، وجميع الخدمات المدنية مثل الهندسة، برمجة الحاسوب، الطب، والنشاطات الاقتصادية غير الربحية كخدمة العملاء، والخدمات الحكومية التي تتضمن الدفاع وإقامة العدل. تعد هيمنة الاقتصاد على الخدمات من سمات الدول المتقدمة. (ar)
 • El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes. No compran bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia), entre otros. (es)
 • 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres. Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation. (indiquez la date de pose grâce au paramètre date) Merci de l'améliorer ou d'en discuter sur sa page de discussion ! Vous pouvez préciser les sections à internationaliser en utilisant {{section à internationaliser}}. 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres.Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (indiquez la date de pose grâce au paramètre date). (fr)
 • In economia il settore terziario è il settore economico in cui si producono o forniscono servizi e comprende tutte quelle attività complementari e di ausilio alle attività del settore primario (agricoltura, allevamento, ecc.) e secondario (manifattura) che vanno sotto il nome di servizi. In sostanza si occupa di prestazioni immateriali le quali possono essere incorporate o meno in un bene. (it)
 • De dienstensector of tertiaire sector is de economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun goederen of diensten winst willen maken. De benaming hoort thuis in de meso-economie, die bedrijfstakken bestudeert. Een synoniem voor de tertiaire sector is de "dienstensector", of "de diensten, de handel en het verkeer". In India omvat de dienstensector 55% van het bruto binnenlands product, voor een groot deel door het leveren van uitbestedingsdiensten (outsourcing) aan ontwikkelde landen. Door de Schengen-akkoorden is er in de betreffende landen in Europa een vrij verkeer van personen. (nl)
 • Третичный сектор экономики (в трёхсекторной модели экономики) — так называемая «сфера услуг». Переход к господствующей третичной экономике связан с «ростом производительности труда в промышленности» — а в реальном проявлении — вытеснение людей из производительного процесса с заменой их на автоматизированные и роботизированные станки и производственные линии, в связи с чем «высвобождались ресурсы» для развития сферы услуг. К сферам услуг в западных экономических моделях относят транспорт, связь, торговлю, туризм, здравоохранение и т. п. (ru)
 • Sektor usług (trzeci sektor) – sektor gospodarki grupujący wszystkie formy działalności poza rolnictwem, przemysłem wydobywczym i przemysłem przetwórczym, czyli te, które wytwarzają usługi, a nie dobra materialne. Zalicza się do niego działalności o bardzo różnym charakterze: handel, bankowość, transport, ubezpieczenia, turystyka, administracja publiczna, służba zdrowia, szkolnictwo, sztuka, nauka i telekomunikacja. Wyróżnia się usługi handlowe, oferowane przez sprzedawcę i bilansujące się pewnym kosztem oraz usługi niehandlowe oferowane przez państwo lub inne organy przez nie subwencjonowane. (pl)
rdfs:label
 • Tertiary sector of the economy (en)
 • صناعة الخدمات (ar)
 • Sector servicios (es)
 • Secteur tertiaire (fr)
 • Settore terziario (it)
 • 第三次産業 (ja)
 • Tertiaire sector (nl)
 • Sektor usług (pl)
 • Setor terciário (pt)
 • Третичный сектор экономики (ru)
 • 第三产业 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:demographics2Title of
is foaf:primaryTopic of