A synonym is a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. Words that are synonyms are said to be synonymous, and the state of being a synonym is called synonymy. The word comes from Ancient Greek syn (σύν) ("with") and onoma (ὄνομα) ("name"). An example of synonyms are the words begin, start, commence, and initiate. Words can be synonymous when meant in certain senses, even if they are not synonymous in all of their senses. For example, if we talk about a long time or an extended time, long and extended are synonymous within that context. Synonyms with exact interchangeability share a seme or denotational sememe, whereas those with inexactly similar meanings share a broader denotational or connotational sememe and thus overlap withi

Property Value
dbo:abstract
 • A synonym is a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. Words that are synonyms are said to be synonymous, and the state of being a synonym is called synonymy. The word comes from Ancient Greek syn (σύν) ("with") and onoma (ὄνομα) ("name"). An example of synonyms are the words begin, start, commence, and initiate. Words can be synonymous when meant in certain senses, even if they are not synonymous in all of their senses. For example, if we talk about a long time or an extended time, long and extended are synonymous within that context. Synonyms with exact interchangeability share a seme or denotational sememe, whereas those with inexactly similar meanings share a broader denotational or connotational sememe and thus overlap within a semantic field. Some academics call the former type cognitive synonyms to distinguish them from the latter type, which they call near-synonyms. In the figurative sense, two words are sometimes said to be synonymous if they have the same connotation: ...a widespread impression that ... Hollywood was synonymous with immorality...— Doris Kearns Goodwin Metonymy can sometimes be a form of synonymy, as when, for example, the White House is used as a synonym of the administration in referring to the U.S. executive branch under a specific president. Thus a metonym is a type of synonym, and the word metonym is a hyponym of the word synonym. The analysis of synonymy, polysemy, and hyponymy and hypernymy is vital to taxonomy and ontology in the information-science senses of those terms. It has applications in pedagogy and machine learning, because they rely on word-sense disambiguation and schema. (en)
 • المرادف من الكلمات هي الكلمات التي تعطي نفس المعنى أو تدل على نفس الموضوع أو متكافئة في المعنى. حسب إحدى تعريفات لسان العرب فأن الردف ما تَبِعَ الشيء وكل شيء تَبِع شيئاً فهو رِدْفُه، وإذا تَتابع شيء خلف شيء، فهو الترادف. والترادف قضية لغوية دلالية موجودة في سائر اللغات ولكن دار خلاف بين النحويين وعلماء اللغة وعلماء الدين المسلمين (نظرا لارتباط هذا الموضوع بعلوم التفسير) قديما واحتدم حديثا حول وجوده في اللغة العربية. ومرد هذا الخلاف إنما هو إلى ميزة في اللغة العربية فكثرة ألفاظها أغرت به ولكن الأصول الاشتقاقية لهذه الكلمات تؤكد على فروق دقيقة. ويبحث عن المرادفات عادة في المكنز. (ar)
 • Als Synonyme (von griechisch συνώνυμος synōnymos, bestehend aus σύν syn „zusammen“ und ὄνομα ónoma „Name“) bezeichnet man verschiedene sprachliche oder lexikalische Ausdrücke oder Zeichen, die den gleichen oder einen sehr ähnlichen Bedeutungsumfang haben. Insbesondere sind verschiedene Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung synonym und zueinander Synonyme, sie stehen in der Relation der Synonymie oder Bedeutungs-, Sinn- oder Verwendungsgleichheit, -ähnlichkeit oder -verwandtschaft. Synonym ist ein Wort also nur in Beziehung zu einem anderen Wort und mit Bezug auf einen Kontext, der die Bedeutung festlegt, in der sich die Wörter gleichen. Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung sind Antonyme. (de)
 • Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche qui définissent un fait similaire. Ils sont toujours de même nature. La synonymie est un rapport de similarité sémantique entre des mots ou des expressions d'une même langue. La similarité sémantique indique qu'ils ont des significations très semblables. Des termes liés par synonymie sont des synonymes. Il existe des bases de données de synonymes, présentées comme des dictionnaires, librement téléchargeables[réf. nécessaire]. On en trouve aussi vendues ou consultables sous la forme de livres, de logiciels, ou de sites web, ou de jeux. (fr)
 • La sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras (llamadas sinónimos). Por tanto, sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí, y pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, sinónimos de desastre son calamidad, devastación, ruina, catástrofe y cataclismo. La sinonimia estricta es muy rara en las lenguas, y suele darse por la existencia de formas dialectales coexistentes, o en formas léxicas del mismo significado pero usadas en contextos diferentes. La sinonimia parcial es mucho más frecuente. (es)
 • In semantica, la sinonimìa (dal greco synōnymía, "comunanza di nome") indica la relazione che intercorre fra due lessemi con lo stesso significato. È dunque la relazione opposta all'antonimia. Il riconoscimento di sinonimi può essere guidato dal criterio della sostituibilità, ma la sostituibilità assoluta di due parole non è accettabile. Il rapporto significato, significante e referente extralinguistico è unico e irripetibile singolarmente solo per ogni parola. (it)
 • 類義語(るいぎご)とは、同一言語において、語形は異なるが意味は互いによく似ており、場合によっては代替が可能となる二つ以上の語。類語ともいう。同義語に等しい。 (ja)
 • Een synoniem of evenwoord van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis. Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd. Voorbeelden van (gedeeltelijke) synoniemen in het Nederlands zijn: * portemonnee – beurs * auto – wagen * douche – stortbad * duimspijker – punaise * danken – wijten (Het gebruik van de uitdrukking "te danken hebben aan" in negatieve zin is omstreden.) Het doel van een thesaurus is het beschikbaar stellen van een lijst met gelijkaardige of verwante woorden. Vaak, maar niet altijd, zijn dit synoniemen. (nl)
 • Synonim (gr. synōnymos 'równoimienny') – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów. Synonim nie jest inną nazwą desygnatu, jest wyrazem bliskoznacznym. Nie jest również synonimem równoważnym wyraz z obcego języka, chyba że utrwalił się w języku danego narodu jako wyraz pochodzenia obcego (obcojęzyczny) (zobacz: zapożyczenia językowe). Zawsze można wykazać różnice pomiędzy dwoma synonimami, np. w popularności ich stosowania w określonych zwrotach lub w różnych grupach społecznych. Historycznie rzecz ujmując synonimy mogły kiedyś oznaczać inne rzeczy, a obecnie ujednoliciły się znaczeniowo, lub odwrotnie – istnieje tendencja do różnicowania znaczeniowego synonimów, które wraz z istniejącym zawsze rozwojem każdego języka może doprowadzić do całkowitego rozdzielenia znaczeń obecnych synonimów. Synonimami są np. słowa barwa i kolor, które znaczą dokładnie to samo, jednak statystyka ich użycia w różnych związkach frazeologicznych jest różna (barwa może być użyta metaforycznie np. barwa głosu czy jak poniżej barwa uczuciowa). Między synonimami istnieją zwykle także różnice stylistyczne. Np. aeroplan i samolot są synonimami, lecz mają odmienną wartość stylistyczną: aeroplan jest wyrazem przestarzałym, a równocześnie przykładem zapożyczenia z innego języka. Inną podobną parą są kajet i zeszyt oraz automobil i samochód. Rozróżniać można synonimy semantyczne i stylistyczne, biorąc za kryterium ich wartość znaczeniową i barwę uczuciową, oraz synonimy różnordzenne i wspólnordzenne, biorąc za kryterium ich formę. Semantyczne odnoszą się do jakiegoś jednego przedmiotu, zjawiska, pojęcia, jakiejś jednej cechy lub czynności, ale ujmują je z różnych stron, akcentują różne wchodzące w ich skład odcienie znaczeniowe, np. rzeczowniki zamieć, zadymka, zawieja, kurniawa; przymiotniki wielki, ogromny, olbrzymi; czasowniki stukać, walić, łomotać. Stylistyczne różnią się przede wszystkim barwą uczuciową, chociaż mogą być także zróżnicowane pod względem znaczeniowym. Biorąc pod uwagę różne rodzaje barw uczuciowych wśród stylistycznych rozróżniamy synonimy: * chronologiczne to wyrazy bliskoznaczne zróżnicowane czasowo, tzn. występujące w zestawieniu wyrazu przestarzałego z wyrazem języka współczesnego, np. pryncypał i szef, binokle i okulary, buchalter i księgowy, adwersarz i przeciwnik, ongiś i niegdyś. * emocjonalne są wyrazami bliskoznacznymi zróżnicowanymi pod względem barwy uczuciowej, np. włóczęga, łazik, włóczykij, obieżyświat, turysta. * stylowe, wyrazy bliskoznaczne występujące głównie w stylu artystycznym czy w stylu patetycznych przemówień, np. wieść – prowadzić, rubież – granica, mąż – małżonek, żona – małżonka – pani. * środowiskowe – wyrazy bliskoznaczne zaczerpnięte z poszczególnych gwar środowiskowych, np. samochód i gablota; sprzedać i opylić; odejść i zmiatać, ulewa i pompa. * terytorialne typowe dla określonego regionu, np. wielkopolska tytka i ogólnopolska torebka, krakowska rączka i ogólnopolska obsadka, podhalańska watra i ogólnopolskie ognisko, augustowski legat i ogólnopolski leń; wielkopolskie pyry i ogólnopolskie kartofle i ziemniaki; toruńskie jo i ogólnopolskie tak. Synonimy różnordzenne nie należą do jednej rodziny wyrazowej, np. awantura, kłótnia, zajście, burda; czy zawierucha, burza, nawałnica; wspólnordzenne zaś są spokrewnione ze sobą pod względem słowotwórczo-etymologicznym. Synonimy te tworzy się za pomocą formantów wspólnofunkcyjnych, np. od jednej podstawy rzeczownikowej powstaje często kilka przymiotników: od „wiek” – wiekowy, wieczny, wieczysty. Rozróżniać można też synonimy bliższe i dalsze, w zależności od zakresu pojęciowego. Z wyrazów bliskoznacznych mający znaczenie szersze jest hiperonimem, zaś węższe – hiponimem. Np. lokomotywa i elektrowóz (każdy elektrowóz jest lokomotywą, lecz lokomotywa może mieć inny napęd niż elektryczny). Pionierami badań nad synonimią w języku polskim byli Klementyna Hoffmanowa i Kazimierz Brodziński. Słowniki synonimow opracowali Adam Stanisław Krasiński (1885), Roman Zawiliński (1926) i Stanisław Skorupka (1959 i późniejsze wydania). Przeciwieństwem synonimu jest antonim – termin o znaczeniu przeciwstawnym. (pl)
 • Sinônimo (português brasileiro) ou sinónimo (português europeu) (do grego antigo σύν, translit. syn: 'com'; e ὀνυμα, translit. ónyma: 'nome') é a palavra que tem significado idêntico ou muito semelhante ao de outra. Exemplos: carro e automóvel, cão e cachorro, reto e íntegro. Os sinônimos são palavras "da mesma categoria gramatical, com sentido parecido e com forma diferente, que podem intercambiar-se em determinados contextos com ou sem matizações de significado". (pt)
 • 同义词或者更学术性的称呼同义异形是世界上各种语言都存在的一种现象。它指的是表达的意义相同或相近,但是表达形式不同的词汇。例如厕所和“茅房”就是不同词汇表示同一种东西。 不仅词汇有同义现象,不同语法结构的句子也可以表示同一个意义。例如: * 这本书非常有趣。 * 这是一本非常有趣的书。 同义词之间的差别主要有感情色彩、理性意义、语法特点、各地习惯的不同。理性意义的差别又分别体现为范围、性状、程度等方面的不同。 * 感情色彩方面:“执着”与“固执”、“果断”与“武断”、“聪明”与“狡猾” * 程度差别:“丰满”与“肥胖”、“优秀”与“良好”、“少量”与“微量” * * (zh)
 • Другие значенияСиноним (значения)Синонимы — слова, принадлежащие, как правило, к одной и той же части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие похожее лексическое значение. Примеры синонимов в русском языке: кавалерия— конница, смелый — храбрый, идти — шагать. Служат для повышения выразительности речи, позволяют избегать её однообразия. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 67396 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744780819 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المرادف من الكلمات هي الكلمات التي تعطي نفس المعنى أو تدل على نفس الموضوع أو متكافئة في المعنى. حسب إحدى تعريفات لسان العرب فأن الردف ما تَبِعَ الشيء وكل شيء تَبِع شيئاً فهو رِدْفُه، وإذا تَتابع شيء خلف شيء، فهو الترادف. والترادف قضية لغوية دلالية موجودة في سائر اللغات ولكن دار خلاف بين النحويين وعلماء اللغة وعلماء الدين المسلمين (نظرا لارتباط هذا الموضوع بعلوم التفسير) قديما واحتدم حديثا حول وجوده في اللغة العربية. ومرد هذا الخلاف إنما هو إلى ميزة في اللغة العربية فكثرة ألفاظها أغرت به ولكن الأصول الاشتقاقية لهذه الكلمات تؤكد على فروق دقيقة. ويبحث عن المرادفات عادة في المكنز. (ar)
 • In semantica, la sinonimìa (dal greco synōnymía, "comunanza di nome") indica la relazione che intercorre fra due lessemi con lo stesso significato. È dunque la relazione opposta all'antonimia. Il riconoscimento di sinonimi può essere guidato dal criterio della sostituibilità, ma la sostituibilità assoluta di due parole non è accettabile. Il rapporto significato, significante e referente extralinguistico è unico e irripetibile singolarmente solo per ogni parola. (it)
 • 類義語(るいぎご)とは、同一言語において、語形は異なるが意味は互いによく似ており、場合によっては代替が可能となる二つ以上の語。類語ともいう。同義語に等しい。 (ja)
 • Een synoniem of evenwoord van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis. Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd. Voorbeelden van (gedeeltelijke) synoniemen in het Nederlands zijn: * portemonnee – beurs * auto – wagen * douche – stortbad * duimspijker – punaise * danken – wijten (Het gebruik van de uitdrukking "te danken hebben aan" in negatieve zin is omstreden.) Het doel van een thesaurus is het beschikbaar stellen van een lijst met gelijkaardige of verwante woorden. Vaak, maar niet altijd, zijn dit synoniemen. (nl)
 • Sinônimo (português brasileiro) ou sinónimo (português europeu) (do grego antigo σύν, translit. syn: 'com'; e ὀνυμα, translit. ónyma: 'nome') é a palavra que tem significado idêntico ou muito semelhante ao de outra. Exemplos: carro e automóvel, cão e cachorro, reto e íntegro. Os sinônimos são palavras "da mesma categoria gramatical, com sentido parecido e com forma diferente, que podem intercambiar-se em determinados contextos com ou sem matizações de significado". (pt)
 • 同义词或者更学术性的称呼同义异形是世界上各种语言都存在的一种现象。它指的是表达的意义相同或相近,但是表达形式不同的词汇。例如厕所和“茅房”就是不同词汇表示同一种东西。 不仅词汇有同义现象,不同语法结构的句子也可以表示同一个意义。例如: * 这本书非常有趣。 * 这是一本非常有趣的书。 同义词之间的差别主要有感情色彩、理性意义、语法特点、各地习惯的不同。理性意义的差别又分别体现为范围、性状、程度等方面的不同。 * 感情色彩方面:“执着”与“固执”、“果断”与“武断”、“聪明”与“狡猾” * 程度差别:“丰满”与“肥胖”、“优秀”与“良好”、“少量”与“微量” * * (zh)
 • Другие значенияСиноним (значения)Синонимы — слова, принадлежащие, как правило, к одной и той же части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие похожее лексическое значение. Примеры синонимов в русском языке: кавалерия— конница, смелый — храбрый, идти — шагать. Служат для повышения выразительности речи, позволяют избегать её однообразия. (ru)
 • A synonym is a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. Words that are synonyms are said to be synonymous, and the state of being a synonym is called synonymy. The word comes from Ancient Greek syn (σύν) ("with") and onoma (ὄνομα) ("name"). An example of synonyms are the words begin, start, commence, and initiate. Words can be synonymous when meant in certain senses, even if they are not synonymous in all of their senses. For example, if we talk about a long time or an extended time, long and extended are synonymous within that context. Synonyms with exact interchangeability share a seme or denotational sememe, whereas those with inexactly similar meanings share a broader denotational or connotational sememe and thus overlap withi (en)
 • Als Synonyme (von griechisch συνώνυμος synōnymos, bestehend aus σύν syn „zusammen“ und ὄνομα ónoma „Name“) bezeichnet man verschiedene sprachliche oder lexikalische Ausdrücke oder Zeichen, die den gleichen oder einen sehr ähnlichen Bedeutungsumfang haben. (de)
 • La sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras (llamadas sinónimos). Por tanto, sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí, y pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, sinónimos de desastre son calamidad, devastación, ruina, catástrofe y cataclismo. (es)
 • Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche qui définissent un fait similaire. Ils sont toujours de même nature. La synonymie est un rapport de similarité sémantique entre des mots ou des expressions d'une même langue. La similarité sémantique indique qu'ils ont des significations très semblables. Des termes liés par synonymie sont des synonymes. (fr)
 • Synonim (gr. synōnymos 'równoimienny') – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów. Synonim nie jest inną nazwą desygnatu, jest wyrazem bliskoznacznym. Nie jest również synonimem równoważnym wyraz z obcego języka, chyba że utrwalił się w języku danego narodu jako wyraz pochodzenia obcego (obcojęzyczny) (zobacz: zapożyczenia językowe). (pl)
rdfs:label
 • Synonym (de)
 • Synonym (en)
 • ترادف (ar)
 • Sinonimia (semántica) (es)
 • Synonymie (fr)
 • Sinonimia (it)
 • 類義語 (ja)
 • Synoniem (taalkunde) (nl)
 • Synonim (pl)
 • Sinônimo (pt)
 • Синонимы (ru)
 • 同义词 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of