A student or pupil is a learner, or someone who attends an educational institution. In Britain until about 2012, underage schoolchildren were always referred to as "pupils", while those attending university are termed "students". In the USA, and more recently also in Britain, the term "student" is applied to both categories, no doubt due to US influence. In its widest use, student is used for anyone who is learning, including mid-career adults who are taking vocational education or returning to university, or

Property Value
dbo:abstract
 • A student or pupil is a learner, or someone who attends an educational institution. In Britain until about 2012, underage schoolchildren were always referred to as "pupils", while those attending university are termed "students". In the USA, and more recently also in Britain, the term "student" is applied to both categories, no doubt due to US influence. In its widest use, student is used for anyone who is learning, including mid-career adults who are taking vocational education or returning to university, or (en)
 • الطالب (اقتضاب طالب عِلم) أو المتعلِّم، هو فرد طالب للمعرفة أو دارس في مؤسسة تعليمية، بينما يغلب استخدام كلمة تلميذ المدرسة الحديثة. وتلاميذ المدرسة طلاب للعلم أيضا. ولكن يغلب إطلاق الاسم على من يدرس في الجامعات والكليات والمعاهد الدراسية العليا. وتسمى الفتاة أثناء دراستها طالبة وجمعها طالبات. وفي المدرسة تلميذة وجمعها تلميذات. (ar)
 • Als Studenten (v. lat.: studens „strebend (nach), sich interessierend (für), sich bemühend um“, im Plural studentes) bezeichnet man Personen, die in einer Einrichtung des tertiären Bildungsbereichs immatrikuliert sind und dort eine akademische Ausbildung betreiben oder sich einer hochschulmäßigen Weiterbildung unterziehen. Die meisten der Immatrikulierten studieren, um sich für Berufe zu qualifizieren, für die der Erwerb eines akademischen Grades oder das Ablegen eines Staatsexamens vorausgesetzt oder zumindest wünschenswert ist. Sie besuchen im Rahmen des Studiums meistens Lehrveranstaltungen in den Gebäuden der jeweiligen Bildungseinrichtung. Eine Ausnahme bildet das Fernstudium. Das Studium erfordert die Immatrikulation (Einschreibung), die an gewisse Voraussetzungen gebunden ist. Mit der Immatrikulation erhält eine Person den Status eines Studenten bzw. einer Studentin, der durch die Ausgabe eines Studentenausweises (auch „Ausweis für Studierende“ (österreichisch), in der Schweiz „Legitimationskarte“) bestätigt wird. Mit der Exmatrikulation erlischt dieser Status. Als Übergang zur Forschung findet in manchen Ländern (z. B. Österreich) auch die Phase zur Erlangung des Doktorats, des höchsten akademischen Grades, formal im Rahmen eines regulären Studiums statt. (de)
 • La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino que se refiere al alumno o alumna dentro del ámbito académico. Y que se dedica a esta actividad como su ocupación principal. (es)
 • Étudiant (au féminin étudiante) est un mot dérivé du latin studere qui signifie « s'appliquer à apprendre quelque chose ». Cependant, le terme ne s'applique pas à toute personne qui apprend. On le réserve généralement aux personnes intégrées dans un parcours scolaire ou universitaire. Dans la plupart des pays francophones, l'usage du mot étudiant est encore plus restreint. Le plus couramment, il désigne les personnes engagées dans un cursus d'enseignement supérieur. Afin d’être exhaustif, il serait plus juste de l’associer à toute personne suivant un cursus de formation initiale post-secondaire (relevant ou non de l’enseignement supérieur). On le distingue ainsi de l'écolier, du collégien, du lycéen ou encore de l'apprenti. On peut donc faire cette distinction fondamentale dans le monde de l'enseignement entre l'écolier qui fréquente l'enseignement primaire ou secondaire, et l'étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement supérieur ou post-secondaire. Dans la très grande majorité des états, la scolarisation est obligatoire jusqu'à un âge fixé par la loi (généralement entre 15 et 18 ans), par conséquent la quasi-totalité des personnes ont un jour la qualité d'élève. Divers pays, notamment en Amérique latine, célèbrent une Journée de l'étudiant (es). Épisodiquement, le plus souvent en novembre, est marquée une Journée internationale de l'étudiant (en). (fr)
 • Lo studente è colui che è iscritto in modo regolare ad una scuola o un'università all'interno di un corso di studi proposto sulla base di un progetto educativo finalizzato all'apprendimento di una o più materie. (it)
 • Een student of studente is iemand die een studie volgt in het hoger onderwijs, dat wil zeggen aan een universiteit, het hbo (Nederland), een hogeschool (België) of een college (Verenigde Staten). Een student verkrijgt bij het succesvol einde van de studie een bachelor- of een masterstitel. In de meeste Europese landen werd dit diplomasysteem ingevoerd na de Bolognaverklaring (1999). Daarvoor verschilden de diplomatitels per land. Het woord 'student' is afgeleid van Latijnse studens: strevend (naar), zich interesserend (voor), moeite opbrengende (voor). (nl)
 • 学習者における在籍者(ざいせきしゃ)は、学校などに在籍している者のことである。個人差はあるが思春期の初期である場合が多い。 (ja)
 • Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych. W Galicji mianem studenta zwykło się określać ucznia gimnazjum; słuchaczy uniwersytetu nazywano natomiast akademikami. Dawniej nazywano studentów żakami. (pl)
 • Студе́нт (от лат. studens — усердно работающий, занимающийся) — учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в Средние века студентами назывались любые лица, занятые процессом познания. С основанием в XII веке университетов термин стал употребляться для обозначения обучающихся и преподающих в них лиц; после введения учёных званий для преподавателей (магистр, профессор и др.) — только учащихся. Студенты очного отделения обычно посещают высшие учебные заведения, где слушают лекции, участвуют в семинарах, после чего сдают зачёты и экзамены, выполняют курсовые работы и участвуют в практике по специальности, а по окончании соответствующей ступени обучения выполняют дипломную работу. Неотъемлемой составляющей студенческой жизни всех стран и времён является сопутствующее посильное самопознание и самоопределение в личной и общественной жизни, в том числе через участие в самодеятельности, подработках, общественно-политической жизни. Для заочного и вечернего обучения используются несколько иные правила: студенты являются слушателями более сжатого курса лекций, а студенты-заочники нередко приезжают в учебное заведение только для сдачи экзаменов. В вузах, где обучение ведётся по ступеням бакалавриата и магистратуры (Болонская система), наименование студент применяется для обеих ступеней, например, студент бакалавриата, студент магистратуры. Наряду с этим, используются понятия бакалаврант и магистрант. Количество студентов в 2012 году, получающих высшее образование в России составило 3 070 235 студентов. (ru)
 • 學生一般指在受到國家或當地政府認可之教育機構(如學校、學院)學習或進修者,並且該學習或進修者之學籍登記於該教育機構中,同時受到該教育機構認可之教導者(如老師、教授)指導。廣義而言,在研究機構或工作單位(如醫院、企業等地)學習者有時也會自稱學生,與学生的性質相似的还有徒弟、弟子、学徒等等。而學生更可指向某個人或者某個機構學習的後輩。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 155526 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744544207 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdfs:comment
 • A student or pupil is a learner, or someone who attends an educational institution. In Britain until about 2012, underage schoolchildren were always referred to as "pupils", while those attending university are termed "students". In the USA, and more recently also in Britain, the term "student" is applied to both categories, no doubt due to US influence. In its widest use, student is used for anyone who is learning, including mid-career adults who are taking vocational education or returning to university, or (en)
 • الطالب (اقتضاب طالب عِلم) أو المتعلِّم، هو فرد طالب للمعرفة أو دارس في مؤسسة تعليمية، بينما يغلب استخدام كلمة تلميذ المدرسة الحديثة. وتلاميذ المدرسة طلاب للعلم أيضا. ولكن يغلب إطلاق الاسم على من يدرس في الجامعات والكليات والمعاهد الدراسية العليا. وتسمى الفتاة أثناء دراستها طالبة وجمعها طالبات. وفي المدرسة تلميذة وجمعها تلميذات. (ar)
 • La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino que se refiere al alumno o alumna dentro del ámbito académico. Y que se dedica a esta actividad como su ocupación principal. (es)
 • Lo studente è colui che è iscritto in modo regolare ad una scuola o un'università all'interno di un corso di studi proposto sulla base di un progetto educativo finalizzato all'apprendimento di una o più materie. (it)
 • Een student of studente is iemand die een studie volgt in het hoger onderwijs, dat wil zeggen aan een universiteit, het hbo (Nederland), een hogeschool (België) of een college (Verenigde Staten). Een student verkrijgt bij het succesvol einde van de studie een bachelor- of een masterstitel. In de meeste Europese landen werd dit diplomasysteem ingevoerd na de Bolognaverklaring (1999). Daarvoor verschilden de diplomatitels per land. Het woord 'student' is afgeleid van Latijnse studens: strevend (naar), zich interesserend (voor), moeite opbrengende (voor). (nl)
 • 学習者における在籍者(ざいせきしゃ)は、学校などに在籍している者のことである。個人差はあるが思春期の初期である場合が多い。 (ja)
 • Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych. W Galicji mianem studenta zwykło się określać ucznia gimnazjum; słuchaczy uniwersytetu nazywano natomiast akademikami. Dawniej nazywano studentów żakami. (pl)
 • 學生一般指在受到國家或當地政府認可之教育機構(如學校、學院)學習或進修者,並且該學習或進修者之學籍登記於該教育機構中,同時受到該教育機構認可之教導者(如老師、教授)指導。廣義而言,在研究機構或工作單位(如醫院、企業等地)學習者有時也會自稱學生,與学生的性質相似的还有徒弟、弟子、学徒等等。而學生更可指向某個人或者某個機構學習的後輩。 (zh)
 • Als Studenten (v. lat.: studens „strebend (nach), sich interessierend (für), sich bemühend um“, im Plural studentes) bezeichnet man Personen, die in einer Einrichtung des tertiären Bildungsbereichs immatrikuliert sind und dort eine akademische Ausbildung betreiben oder sich einer hochschulmäßigen Weiterbildung unterziehen. Als Übergang zur Forschung findet in manchen Ländern (z. B. Österreich) auch die Phase zur Erlangung des Doktorats, des höchsten akademischen Grades, formal im Rahmen eines regulären Studiums statt. (de)
 • Étudiant (au féminin étudiante) est un mot dérivé du latin studere qui signifie « s'appliquer à apprendre quelque chose ». Cependant, le terme ne s'applique pas à toute personne qui apprend. On le réserve généralement aux personnes intégrées dans un parcours scolaire ou universitaire. On peut donc faire cette distinction fondamentale dans le monde de l'enseignement entre l'écolier qui fréquente l'enseignement primaire ou secondaire, et l'étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement supérieur ou post-secondaire. (fr)
 • Студе́нт (от лат. studens — усердно работающий, занимающийся) — учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в Средние века студентами назывались любые лица, занятые процессом познания. С основанием в XII веке университетов термин стал употребляться для обозначения обучающихся и преподающих в них лиц; после введения учёных званий для преподавателей (магистр, профессор и др.) — только учащихся. (ru)
rdfs:label
 • Student (en)
 • طالب (ar)
 • Student (de)
 • Estudiante (es)
 • Étudiant (fr)
 • Studente (it)
 • 在籍者 (学習者) (ja)
 • Student (nl)
 • Student (pl)
 • Студент (ru)
 • 学生 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:writer of
is dbp:extra of
is dbp:group of
is dbp:occupation of
is dbp:political of
is dbp:status of
is dbp:studentLabel of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of