Shekel (Akkadian: šiqlu or siqlu; Hebrew: שקל‎‎, pl. shekels or sheqalim) is any of several ancient units of weight or of currency. Initially, it may have referred to a weight of barley. This shekel was about 180 grains (11 grams or .35 troy ounces).

Property Value
dbo:abstract
 • Shekel (Akkadian: šiqlu or siqlu; Hebrew: שקל‎‎, pl. shekels or sheqalim) is any of several ancient units of weight or of currency. Initially, it may have referred to a weight of barley. This shekel was about 180 grains (11 grams or .35 troy ounces). (en)
 • شيكل (بالأكادية: šiqlu أو siqlu)، (بالعبرية:שקל , pl. shekels, sheqels, sheqalim שקלים) هي عدد من الوحدات القديمة التي قد تعبر عن الوزن أو العملة ، وقد كان الاستخدام الأول هو في بلاد ما بين النهرين العراق حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. وفي البداية، ربما يشير إلى الوزن الذي يعتمد على الشعير.حيث كان هذا حوالي 180 شيكل حبوب تمثل (11 غرام أو 0.35 أوقية).وقد كان الشيكل مشترك بين الشعوب السامية الغربية. الموآبيين، الأدوميين والفينيقيين وكلهم استخدموا الشيكل، كما استندت العملة البونية أيضا على الشيكل، وهذا مستمد من تراث الأجداد العراقيين (ar)
 • El siclo (en hebreo, שקל‎ shéqel) es una antigua unidad monetaria y de peso utilizada en el Oriente Próximo y en Mesopotamia. Generalmente se entiende por siclo una unidad hebrea que tenía diversos valores dependiendo de la fecha y la región. Se citan masas de entre 9 y 17 gramos y son comunes valores de 11, 14 y 17 gramos. Puede ser una moneda de oro o plata de ese peso. En la Biblia se menciona varias veces esta moneda, por ejemplo, el precio de venta de la tumba de Sarah y los patriarcas, que Abraham compró a Efrón, por "400 sequels"---y el precio de venta de José por parte de sus hermanos a la caravana de mercaderes fue de 20 siclos de plata.Se piensa que las «30 monedas de plata» asignadas a Judas Iscariote a cambio de la entrega de Jesús de Nazaret pudieron ser siclos de Tiro. En 1980, el siclo o shéquel reemplazó a la libra como divisa de Israel. Posteriormente, en 1985, el shéquel fue sustituido por el actual nuevo séquel (o New Israeli Shekel, conocido por las siglas NIS). Mil shequels antiguos equivalen a un shéquel nuevo. Tradicionalmente en español se le ha denominado siclo (derivado del latín siclus, y este del hebreo shéqel), aunque en la actualidad es más habitual la denominación shékel (o shéquel). (es)
 • Le sicle (akkadien: šiqlu ou siqlu, hébreu : שקל shekel) est une ancienne unité de poids ainsi qu’une devise monétaire en usage parmi plusieurs peuples du Levant dont les anciens Hébreux. Il semble avoir, à l’origine, fait référence à une unité de mesure d’orge, équivalant à 180 grains, soit 11 grammes. (fr)
 • Il siclo (sheqel in ebraico) è un'antica unità di peso. Era in uso nel medio oriente e nella Mesopotamia. Per lo più si intende un'antica unità di peso ebraica. Il termine deriva dal verbo ebraico "shaqal", che significa "pesare". Il valore è notevolmente variato nel tempo e nei diversi luoghi. Con lo stesso nome si indicavano monete sia in argento che in oro del peso di un siclo. Sia i fenici che gli ebrei battevano sicli. In Mesopotamia veniva valutato 1/16 di darico (7,5 oboli attici), cioè mezzo grammo di oro. L'uso di unità di peso come unità monetarie era comune nel mondo antico fino al Medioevo e ne è rimasta traccia fino ad oggi nel linguaggio: in inglese la parola pound indica sia la libbra che la sterlina, mentre in italiano le parole lira e libbra derivano entrambe dal latino libra, "bilancia". Il peso del siclo ebraico poteva variare tra i 10 e i 13 grammi. Un siclo valeva 20 ghere e venti sicli formavano una mina. Un talento era pari a 3000 sicli (circa 30–40 kg) come si ricava da Esodo 38, 25-26. L'armatura di bronzo del gigante Golia pesava 5000 sicli (1 Samuele 17, 5), cioè 50 – 65 kg. Si pensa che i "30 pezzi d'argento" di Giuda fossero sicli di Tiro. Un siclo d'argento era allora il salario giornaliero di un bracciante. L'attuale moneta di Israele ha nome siclo (sheqel). (it)
 • シェケル(shekel、sheqel)は、古代に使われていた通貨と重さの単位の一つ。シェケルが最初に使われ始めたのは、紀元前3000年頃のメソポタミアと知られている。 最初の音節'she'がアッカド語で大麦を示す事から、もともとは特定の量の大麦を指すものであったと考えられている。 最も初期のシェケルは、1シェケルを180グレーン(8.33グラム)とする重さの単位として使われた。後に発行された硬貨も、硬貨そのものの重さを政府が保証するという紋章付きであった。もともとこの硬貨はアナトリアの商人らの手で開発され、彼らは使用ごとに硬貨の重さを量り直さなくても良いように、各々の紋章を硬貨に記していたが、後にこの行為は、公的権力の占有行為とされた。 1964年のデトロイト美術館の発表によると、ヘロドトスは最初のシェケル硬貨がクロイソスによって鋳造されたと述べたという。リディア国王のクロイソスは、ペルシア帝国のダリク金貨(20シグロイ・シェケルと等価)や古代アテネのオボルス、ドラクマなどの通貨を流通させた事で有名。硬貨のは複数形で、シェケルス、シェカリムなどと呼ばれる。 アメリカ合衆国の一部地域では、金銭を示す俗語としてこの言葉が使われることがある。 シェケルは、古代ヘブライ人の重量単位として最も良く話題に上がる。他の多くの通貨と同様に、シェケルは時代や地域によってその実質的な重さが異なる。現在では、1シェケルは9から17グラム(額面は11、14、17グラムであった)と考えるのが一般的である。特に、ヘブライ人の間での主要銀貨としてのシェケルなど、金・銀貨は重さと額面が等しい事がある。 シェケルは、西部のセム族の通貨としても用いられた。モアブ人、エドム人、フェニキア人は、重さとしてのシェケルと通貨としてのシェケルを両方とも利用した。 ティルスのシェケル銀貨は、新約聖書に出てくるイスカリオテのユダがイエス・キリストを大祭司らに引き渡す際の裏切りの報酬"30枚の銀貨"としても悪名高い。 1980年以降、シェケルはイスラエルの通貨として採用されている。ただし1985年以降は新シェケルになった。 シェケルは、イギリス人の作家チャイナ・ミーヴィルのBas-LagシリーズNew Crobuzonの通貨の単位として使われているほか、同シリーズThe Scarの主人公のニックネームとしても使われている。 (ja)
 • O shekel, também grafado sheqel, shequel ou, na sua forma aportuguesada, xéquel (em hebraico: שקל; plural: shekels, sheqels, sheqalim, em hebraico: שקלים‎), ou siclo em português, refere-se a uma das mais antigas unidades de peso, utilizada posteriormente como nome da moeda corrente do povo israelita. A primeira utilização é da Mesopotâmia, cerca de 3000 a.C. Inicialmente, ela pode ter se referido a um peso de cevada (a primeira sílaba "she" era o acadiano para cevada). Este shekel possuía cerca de 180 grãos (11,4 gramas). (pt)
 • В древности шекель был мерой массы золота и серебра (так называемая «Библейская единица массы»; в русскоязычных источниках обычно упоминается как «сикль» («сикл»), к примеру, 10 сиклей серебра), в разные эпохи шекель составлял от 9 до 17 г. Слово «шекель» происходит от ивр. ‏לשקול‎‏‎‎, что означает «взвешивать». Упоминание о шекеле как мере веса восходит ко второму тысячелетию до н. э.: шумеры использовали эталоном массу 1 зерна пшеницы (0,046 г) — «ше» или «шеум» (буквально — «зерно»), 180 ше составляли сикль (8,28 г, на иврите слово трансформировалось в «шекель»). Шекель серебра был стандартной денежной единицей. Шекель как меру веса использовали евреи, моавитяне, эдомитяне, финикийцы и другие народы. Пунические монеты базировались на шекелевой мере веса, которая была заимствована у финикийцев. Тридцать серебреников, за которые, согласно Евангелиям, Иуда Искариот предал Иисуса Христа, были 30 тирскими шекелями. (ru)
 • Szekel – starożytna hebrajska miara masy równa około 12 dag.Również miara babilońska, stosowana w dolinie Tygrysu i Eufratu. Na podstawie tabliczek glinianych wiemy, że stosowano ją w II tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa. Stosowana też jako pieniądz odpowiadała masie srebra jednego szekla. System miar w dolinie rzek był następujący: talent to jest 30,5 kg srebra = 60 minom (bintu) mina to jest 505 g srebra = 60 szeklom szekel to jest 8,41 g srebra = 24 obolom. Obol nie był właściwie jednostką masy i był zapożyczony z systemu greckiego gdzie talent równy był 1000 drachm. Masa talentu była zmienna – w różnych okresach i miejscach ta sama nazwa oznaczała inne masy.Najmniejszą jednostką masy w państwach wschodu było sze i odpowiadała masie jednego ziarna jęczmienia 0,04 grama. W państwie nowobabilońskim były następujące ceny: (pl)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 236827 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 735611647 (xsd:integer)
dct:subject
rdfs:comment
 • Shekel (Akkadian: šiqlu or siqlu; Hebrew: שקל‎‎, pl. shekels or sheqalim) is any of several ancient units of weight or of currency. Initially, it may have referred to a weight of barley. This shekel was about 180 grains (11 grams or .35 troy ounces). (en)
 • شيكل (بالأكادية: šiqlu أو siqlu)، (بالعبرية:שקל , pl. shekels, sheqels, sheqalim שקלים) هي عدد من الوحدات القديمة التي قد تعبر عن الوزن أو العملة ، وقد كان الاستخدام الأول هو في بلاد ما بين النهرين العراق حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. وفي البداية، ربما يشير إلى الوزن الذي يعتمد على الشعير.حيث كان هذا حوالي 180 شيكل حبوب تمثل (11 غرام أو 0.35 أوقية).وقد كان الشيكل مشترك بين الشعوب السامية الغربية. الموآبيين، الأدوميين والفينيقيين وكلهم استخدموا الشيكل، كما استندت العملة البونية أيضا على الشيكل، وهذا مستمد من تراث الأجداد العراقيين (ar)
 • Le sicle (akkadien: šiqlu ou siqlu, hébreu : שקל shekel) est une ancienne unité de poids ainsi qu’une devise monétaire en usage parmi plusieurs peuples du Levant dont les anciens Hébreux. Il semble avoir, à l’origine, fait référence à une unité de mesure d’orge, équivalant à 180 grains, soit 11 grammes. (fr)
 • O shekel, também grafado sheqel, shequel ou, na sua forma aportuguesada, xéquel (em hebraico: שקל; plural: shekels, sheqels, sheqalim, em hebraico: שקלים‎), ou siclo em português, refere-se a uma das mais antigas unidades de peso, utilizada posteriormente como nome da moeda corrente do povo israelita. A primeira utilização é da Mesopotâmia, cerca de 3000 a.C. Inicialmente, ela pode ter se referido a um peso de cevada (a primeira sílaba "she" era o acadiano para cevada). Este shekel possuía cerca de 180 grãos (11,4 gramas). (pt)
 • El siclo (en hebreo, שקל‎ shéqel) es una antigua unidad monetaria y de peso utilizada en el Oriente Próximo y en Mesopotamia. Generalmente se entiende por siclo una unidad hebrea que tenía diversos valores dependiendo de la fecha y la región. Se citan masas de entre 9 y 17 gramos y son comunes valores de 11, 14 y 17 gramos. Puede ser una moneda de oro o plata de ese peso. Tradicionalmente en español se le ha denominado siclo (derivado del latín siclus, y este del hebreo shéqel), aunque en la actualidad es más habitual la denominación shékel (o shéquel). (es)
 • Il siclo (sheqel in ebraico) è un'antica unità di peso. Era in uso nel medio oriente e nella Mesopotamia. Per lo più si intende un'antica unità di peso ebraica. Il termine deriva dal verbo ebraico "shaqal", che significa "pesare". Il valore è notevolmente variato nel tempo e nei diversi luoghi. Con lo stesso nome si indicavano monete sia in argento che in oro del peso di un siclo. Sia i fenici che gli ebrei battevano sicli. In Mesopotamia veniva valutato 1/16 di darico (7,5 oboli attici), cioè mezzo grammo di oro. L'attuale moneta di Israele ha nome siclo (sheqel). (it)
 • シェケル(shekel、sheqel)は、古代に使われていた通貨と重さの単位の一つ。シェケルが最初に使われ始めたのは、紀元前3000年頃のメソポタミアと知られている。 最初の音節'she'がアッカド語で大麦を示す事から、もともとは特定の量の大麦を指すものであったと考えられている。 最も初期のシェケルは、1シェケルを180グレーン(8.33グラム)とする重さの単位として使われた。後に発行された硬貨も、硬貨そのものの重さを政府が保証するという紋章付きであった。もともとこの硬貨はアナトリアの商人らの手で開発され、彼らは使用ごとに硬貨の重さを量り直さなくても良いように、各々の紋章を硬貨に記していたが、後にこの行為は、公的権力の占有行為とされた。 1964年のデトロイト美術館の発表によると、ヘロドトスは最初のシェケル硬貨がクロイソスによって鋳造されたと述べたという。リディア国王のクロイソスは、ペルシア帝国のダリク金貨(20シグロイ・シェケルと等価)や古代アテネのオボルス、ドラクマなどの通貨を流通させた事で有名。硬貨のは複数形で、シェケルス、シェカリムなどと呼ばれる。 アメリカ合衆国の一部地域では、金銭を示す俗語としてこの言葉が使われることがある。 シェケルは、西部のセム族の通貨としても用いられた。モアブ人、エドム人、フェニキア人は、重さとしてのシェケルと通貨としてのシェケルを両方とも利用した。 (ja)
 • Szekel – starożytna hebrajska miara masy równa około 12 dag.Również miara babilońska, stosowana w dolinie Tygrysu i Eufratu. Na podstawie tabliczek glinianych wiemy, że stosowano ją w II tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa. Stosowana też jako pieniądz odpowiadała masie srebra jednego szekla. System miar w dolinie rzek był następujący: talent to jest 30,5 kg srebra = 60 minom (bintu) mina to jest 505 g srebra = 60 szeklom szekel to jest 8,41 g srebra = 24 obolom. W państwie nowobabilońskim były następujące ceny: (pl)
 • В древности шекель был мерой массы золота и серебра (так называемая «Библейская единица массы»; в русскоязычных источниках обычно упоминается как «сикль» («сикл»), к примеру, 10 сиклей серебра), в разные эпохи шекель составлял от 9 до 17 г. Слово «шекель» происходит от ивр. ‏לשקול‎‏‎‎, что означает «взвешивать». Упоминание о шекеле как мере веса восходит ко второму тысячелетию до н. э.: шумеры использовали эталоном массу 1 зерна пшеницы (0,046 г) — «ше» или «шеум» (буквально — «зерно»), 180 ше составляли сикль (8,28 г, на иврите слово трансформировалось в «шекель»). Шекель серебра был стандартной денежной единицей. Шекель как меру веса использовали евреи, моавитяне, эдомитяне, финикийцы и другие народы. Пунические монеты базировались на шекелевой мере веса, которая была заимствована у фини (ru)
rdfs:label
 • Shekel (en)
 • شيكل (ar)
 • Siclo (es)
 • Sicle (fr)
 • Siclo (it)
 • シェケル (ja)
 • Szekel (masa) (pl)
 • Shekel (pt)
 • Шекель (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of