Seleucus IV Philopator (Greek: Σέλευκος Δ΄ Φιλοπάτωρ; c. 218 – 175 BC), ruler of the Hellenistic Seleucid Empire, reigned from 187 BC to 175 BC over a realm consisting of Syria (now including Cilicia and Judea), Mesopotamia, Babylonia and Nearer Iran (Media and Persia).

Property Value
dbo:abstract
 • Seleucus IV Philopator (Greek: Σέλευκος Δ΄ Φιλοπάτωρ; c. 218 – 175 BC), ruler of the Hellenistic Seleucid Empire, reigned from 187 BC to 175 BC over a realm consisting of Syria (now including Cilicia and Judea), Mesopotamia, Babylonia and Nearer Iran (Media and Persia). (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) سلوقس الرابع (218 ق.م- 175 ق.م) (باليونانية القديمة: Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ) و هو سابع ملوك الدولة السلوقية و ابن أنطيوخوس الثالث حكم من (187 ق.م- 175 ق.م). لتمويل الحرب مع الرومان ارسل قائده هيليودوروس إلى الأراضي المقدسة للسيطرة على كنوز المعبد اليهودي مذكورة في سفر النبي دانيال , في عودته قام هيليودوروس باغتيال سلوقس الرابع و استولى على العرش لنفسه و هرب ابنه ديميتريوس إلى روما كلاجيء , عرش الدولة السلوقية استولى عليه أنطيوخيوس الرابع. (ar)
 • Seleukos IV. Philopator († 175 v. Chr.) war ein König des Seleukidenreichs, das unter seiner Herrschaft aus Syrien, Kilikien, Palästina, Mesopotamien, Babylonien und dem westlichen Teil des Iran (Medien und Persien) bestand. Er war ein Sohn des Antiochos III. und der Laodike von Pontos. Er amtierte seit 196 v. Chr. als Statthalter seines Vaters in Thrakien, wofür das alte Lysimacheia wiederaufgebaut wurde, und kämpfte 189 v. Chr. in der Schlacht bei Magnesia gegen die Römer mit. Nach der dort zugefügten Niederlage waren die Seleukiden gezwungen Thrakien und Kleinasien aufzugeben. Unmittelbar darauf wurde Seleukos zum Mitregenten seines Vaters im Gesamtreich und übernahm 187 v. Chr. die Alleinherrschaft, nachdem der Vater ermordet wurde. Der politische Handlungsspielraum Seleukos’ IV. war durch die zerrütteten finanziellen Verhältnisse stark eingeschränkt, die zum Teil durch die im Frieden von Apameia festgelegten schweren Kriegsentschädigungen an Rom hervorgerufen wurden. Um diese zu begleichen hatte er unter anderem den Raub des Tempelschatzes von Jerusalem durch seinen Minister Heliodoros angeordnet. Auch musste er 178 v. Chr. seinen Sohn Demetrios als Geisel nach Rom entsenden. Seleukos unternahm eine Bündnispolitik mit den Ptolemäern in Ägypten und den Antigoniden in Makedonien, wodurch er aber in einen Konflikt mit den Attaliden in Pergamon geriet. Diese bauten seinen Bruder Antiochos IV. zum Gegenprätendenten auf, doch bevor es zur direkten Konfrontation kam wurde Seleukos von seinem Minister Heliodoros ermordet. (de)
 • Seleuco IV Filopátor (en griego: Σέλευκος Δ΄ Φιλοπάτωρ, «que ama a su padre»), de la dinastía Seléucida, fue rey de Siria desde el c. 187 a. C.-175 a. C. Hijo de Laodice III (Laodike) del Ponto y de Antíoco III Megas, sucedió a su padre en el trono seléucida. Asesinado por su ministro Heliodoro, fue sucedido por su hermano Antíoco, ya que su hijo Demetrio, el futuro Demetrio I Sóter, se encontraba retenido en Roma como rehén. Aunque debilitado por la lucha contra Roma llevada a cabo por Antíoco III, el Imperio Seléucida era aún vasto y comprendía, además de Siria, Cilicia, Judea, Mesopotamia y una parte de Persia. Pero el pago de la gravosa indemnización requerida por los romanos creó dificultades financieras durante todo el reinado de Seleuco IV. Fue obligado a enviar como rehén a su propio hijo Seleuco envió a su ministro Heliodoro a Jerusalén en 176 a. C.–175 a. C., para apropiarse del tesoro del Templo de Jerusalén. Al regreso de esta misión, Heliodoro asesinó a Seleuco. Es plausible que el ministro hubiera encontrado bastantes riquezas para sobornar a una parte del ejército. Antíoco, el hermano de Seleuco, retomó la situación a su regreso de Roma y después de matar a Heliodoro, subió al trono bajo el nombre de Antíoco IV Epífanes. Fue padre de Demetrio I Sóter. (es)
 • Séleucos IV Philopator (« Qui aime son père »), fils de Laodicé III du Pont et d'Antiochos III, auquel il succède sur le trône séleucide, règne de 187 à 175 av. J.-C. Bien qu'affaibli par la lutte contre Rome menée par Antiochos III, le royaume séleucide est encore vaste et comporte - outre la Syrie - la Cilicie, la Palestine, la Mésopotamie et une partie de l'Iran actuel. Mais le paiement de la lourde indemnité exigée par les Romains crée des difficultés financières tout au long du règne de Séleucos IV. Ce dernier est contraint d'envoyer en otage son propre fils, le futur Démétrios Ier Sôter, en remplacement de son frère, futur Antiochos IV. Séleucos envoie son ministre Héliodore à Jérusalem en 176–175 pour s'emparer du trésor du Temple. Au retour de cette mission, Héliodore assassine Séleucos en 175 av. J.-C. Il est plausible que le ministre ait trouvé assez de richesses pour suborner une partie de l'armée. Antiochos, le frère de Séleucos, reprend la situation en main à son retour de Rome et après avoir tué Héliodore, monte sur le trône, sous le nom d'Antiochos IV Épiphane. (fr)
 • Seleuco fu obbligato dai problemi finanziari dello stato, in parte a causa dall'indennizzo della guerra a Roma, stabilito con la pace di Apamea del 188 a.C., a mantenere una politica ambiziosa e venne così assassinato dal suo ministro Eliodoro. L'erede al trono Demetrio I Sotere, figlio di Seleuco, venne trattenuto a Roma come ostaggio e si impadronì così del regno il fratello minore di Seleuco, Antioco IV Epifane, anche se un figlio di Seleuco, anch'egli di nome Antioco, divenne formalmente capo dello stato per alcuni anni finché venne fatto assassinare da Antioco. (it)
 • Seleucus IV, bijgenaamd Philopator (d.i. "die van zijn vader houdt"), was koning van het hellenistische Seleucidenrijk (Syrië) van 3 juli 187 tot 3 september 175 v.Chr.. Hij was de tweede zoon en opvolger van Antiochus III de Grote, en al tijdens het leven van zijn vader onderkoning van Thracië. In 190 v.Chr. belegerde hij tevergeefs het met de Romeinen verbonden Pergamon, en het volgende jaar voerde hij in de Slag bij Magnesia het bevel over de linker vleugel van Antiochus’ leger tegen de Romeinen. Als koning probeerde Seleucus IV zich stipt te houden aan de bepalingen van de Vrede van Apamea, waarbij de Seleuciden elke politieke activiteit in westelijke richting was ontzegd. Om aan de hoge krijgsschatting te kunnen voldoen, liet hij zijn raadsheer Heliodorus zware belastingen opleggen aan de joden, hetgeen ernstige conflicten veroorzaakte. Seleucus IV werd in 175 door deze Heliodorus vermoord. Sjahansjah van Perzië en/of Iran (nl)
 • セレウコス4世フィロパトル(希:Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ、英:Seleucus IV Philopator、紀元前218年? - 紀元前175年)はセレウコス朝シリアの王(在位紀元前187年 - 紀元前175年)。アンティオコス3世(大王)の子。アンティオコス4世エピファネスの兄。フィロパトル(愛父王)と称される。 (ja)
 • Seleukos IV Filopator (ur. około 220 p.n.e., zm. 175 p.n.e.) – władca z dynastii Seleucydów w latach 189 p.n.e. - 175 p.n.e., syn Antiocha III Wielkiego, brat Antiocha IV Epifanesa, ojciec Demetriusza I Sotera. Za czasów jego rządów państwo obejmowało Syrię, Mezopotamię i część Persji. Odziedziczył państwo osłabione wojnami prowadzonymi przez ojca z Rzymem. Musiał także uregulować ogromną kontrybucję, nałożoną na mocy pokoju w Apamei. Potrzebne kwoty próbował uzyskać ze skarbca Świątyni Jerozolimskiej, co jednak zakończyło się niepowodzeniem. Zmuszony był prowadzić politykę pokojową wobec Rzymian. Jego próba wystąpienia przeciwko Pergamonowi, sojusznikowi Rzymu, spowodowała negatywną reakcję senatu. W wyniku zaistniałej sytuacji Seleukos IV Filopator został zmuszony do wysłania do Rzymu, w charakterze zakładnika, najstarszego syna Demetriusza Sotera. Seleukos IV Filopator został zabity przez swojego ministra Heliodorusa. (pl)
 • Seleuco IV Filopáter (do gr: Σέλευκος Φιλοπάτωρ, "que ama a seu pai" ) (236 a.C.-176 a.C.), foi o sétimo rei da Dinastia Selêucida. Era filho do rei Antíoco III Magno e da rainha Laódice (filha do rei Mitrídates II do Ponto). Antíoco III era filho de Seleuco II Calínico. Ele sucedeu seu pai no terceiro ano da 148a olimpíada (186 a.C.), e reinou por doze anos, até o primeiro ano da 151a olimpíada (176 a.C.); ele viveu um total de sessenta anos. Ao morrer, ele foi sucedido por seu irmão Antíoco IV Epifânio. Embora o império que herdou não fosse tão grande como o de seu pai antes da guerra com Roma (190-189), ele ainda era de tamanho considerável consistindo da Síria (incluindo a Cilícia e a Palestina), Mesopotâmia, Babilônia, Pérsia e Média. (pt)
 • Селевк IV Филопатор (др.-греч. Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ; ок. 217 до н. э. — 175 до н. э.) — царь государства Селевкидов в 187 — 175 до н. э. (ru)
 • 塞琉古四世(笃爱父亲者)(希腊语:Σέλευκος Φιλοπάτωρ,?~前175年)希臘化塞琉西帝國的統治者,於前187年-前175年在位,領土包括叙利亞、美索不達米亞、巴比倫尼亞和伊朗的米底及波斯皆為其領土,也包括奇里乞亞與巴勒斯坦。 塞琉古任內主要是措籌償還安條克大帝欠下給羅馬的戰爭賠償金,他因此而要實施急進的政策。他後來被首相赫利奧多羅斯(Heliodorus)刺殺。 塞琉古的兒子德米特里是他的指定繼位人,德米特里於其父在位期間一直在羅馬當人質。前175年塞琉古去世後,其弟安條克利用德米特里不在國內之機奪取了王位。雖然塞琉古另有一個幼子(名字也叫安條克)當了數年名義上的國家元首,安條克最終將他殺害了。 (zh)
dbo:activeYearsStartYear
 • 0222-01-01 (xsd:date)
dbo:birthDate
 • -217-1-1
dbo:deathDate
 • -175-1-1
dbo:parent
dbo:predecessor
dbo:spouse
dbo:successor
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 84163 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743229977 (xsd:integer)
dbp:birthDate
 • c. 218 BC
dbp:deathDate
 • 175 (xsd:integer)
dbp:house
dbp:houseType
 • Dynasty
dbp:imageSize
 • 160 (xsd:integer)
dbp:issue
 • Antiochus, Demetrius I Soter and a daughter Laodice V
dbp:preType
 • Predecessor
dbp:spouseType
 • Wife
dbp:sucType
 • Successor
dbp:succession
 • King of the Seleucid Empire
dbp:title
 • Seleucid King
dbp:years
 • 187 (xsd:integer)
dct:description
 • Ruler in Greece, 2nd century BC (en)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Seleucus IV Philopator (Greek: Σέλευκος Δ΄ Φιλοπάτωρ; c. 218 – 175 BC), ruler of the Hellenistic Seleucid Empire, reigned from 187 BC to 175 BC over a realm consisting of Syria (now including Cilicia and Judea), Mesopotamia, Babylonia and Nearer Iran (Media and Persia). (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) سلوقس الرابع (218 ق.م- 175 ق.م) (باليونانية القديمة: Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ) و هو سابع ملوك الدولة السلوقية و ابن أنطيوخوس الثالث حكم من (187 ق.م- 175 ق.م). لتمويل الحرب مع الرومان ارسل قائده هيليودوروس إلى الأراضي المقدسة للسيطرة على كنوز المعبد اليهودي مذكورة في سفر النبي دانيال , في عودته قام هيليودوروس باغتيال سلوقس الرابع و استولى على العرش لنفسه و هرب ابنه ديميتريوس إلى روما كلاجيء , عرش الدولة السلوقية استولى عليه أنطيوخيوس الرابع. (ar)
 • Seleuco fu obbligato dai problemi finanziari dello stato, in parte a causa dall'indennizzo della guerra a Roma, stabilito con la pace di Apamea del 188 a.C., a mantenere una politica ambiziosa e venne così assassinato dal suo ministro Eliodoro. L'erede al trono Demetrio I Sotere, figlio di Seleuco, venne trattenuto a Roma come ostaggio e si impadronì così del regno il fratello minore di Seleuco, Antioco IV Epifane, anche se un figlio di Seleuco, anch'egli di nome Antioco, divenne formalmente capo dello stato per alcuni anni finché venne fatto assassinare da Antioco. (it)
 • セレウコス4世フィロパトル(希:Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ、英:Seleucus IV Philopator、紀元前218年? - 紀元前175年)はセレウコス朝シリアの王(在位紀元前187年 - 紀元前175年)。アンティオコス3世(大王)の子。アンティオコス4世エピファネスの兄。フィロパトル(愛父王)と称される。 (ja)
 • Селевк IV Филопатор (др.-греч. Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ; ок. 217 до н. э. — 175 до н. э.) — царь государства Селевкидов в 187 — 175 до н. э. (ru)
 • 塞琉古四世(笃爱父亲者)(希腊语:Σέλευκος Φιλοπάτωρ,?~前175年)希臘化塞琉西帝國的統治者,於前187年-前175年在位,領土包括叙利亞、美索不達米亞、巴比倫尼亞和伊朗的米底及波斯皆為其領土,也包括奇里乞亞與巴勒斯坦。 塞琉古任內主要是措籌償還安條克大帝欠下給羅馬的戰爭賠償金,他因此而要實施急進的政策。他後來被首相赫利奧多羅斯(Heliodorus)刺殺。 塞琉古的兒子德米特里是他的指定繼位人,德米特里於其父在位期間一直在羅馬當人質。前175年塞琉古去世後,其弟安條克利用德米特里不在國內之機奪取了王位。雖然塞琉古另有一個幼子(名字也叫安條克)當了數年名義上的國家元首,安條克最終將他殺害了。 (zh)
 • Seleukos IV. Philopator († 175 v. Chr.) war ein König des Seleukidenreichs, das unter seiner Herrschaft aus Syrien, Kilikien, Palästina, Mesopotamien, Babylonien und dem westlichen Teil des Iran (Medien und Persien) bestand. Er war ein Sohn des Antiochos III. und der Laodike von Pontos. (de)
 • Seleuco IV Filopátor (en griego: Σέλευκος Δ΄ Φιλοπάτωρ, «que ama a su padre»), de la dinastía Seléucida, fue rey de Siria desde el c. 187 a. C.-175 a. C. Hijo de Laodice III (Laodike) del Ponto y de Antíoco III Megas, sucedió a su padre en el trono seléucida. Asesinado por su ministro Heliodoro, fue sucedido por su hermano Antíoco, ya que su hijo Demetrio, el futuro Demetrio I Sóter, se encontraba retenido en Roma como rehén. Fue padre de Demetrio I Sóter. (es)
 • Séleucos IV Philopator (« Qui aime son père »), fils de Laodicé III du Pont et d'Antiochos III, auquel il succède sur le trône séleucide, règne de 187 à 175 av. J.-C. Bien qu'affaibli par la lutte contre Rome menée par Antiochos III, le royaume séleucide est encore vaste et comporte - outre la Syrie - la Cilicie, la Palestine, la Mésopotamie et une partie de l'Iran actuel. Mais le paiement de la lourde indemnité exigée par les Romains crée des difficultés financières tout au long du règne de Séleucos IV. Ce dernier est contraint d'envoyer en otage son propre fils, le futur Démétrios Ier Sôter, en remplacement de son frère, futur Antiochos IV. (fr)
 • Seleucus IV, bijgenaamd Philopator (d.i. "die van zijn vader houdt"), was koning van het hellenistische Seleucidenrijk (Syrië) van 3 juli 187 tot 3 september 175 v.Chr.. Hij was de tweede zoon en opvolger van Antiochus III de Grote, en al tijdens het leven van zijn vader onderkoning van Thracië. In 190 v.Chr. belegerde hij tevergeefs het met de Romeinen verbonden Pergamon, en het volgende jaar voerde hij in de Slag bij Magnesia het bevel over de linker vleugel van Antiochus’ leger tegen de Romeinen. Als koning probeerde Seleucus IV zich stipt te houden aan de bepalingen van de Vrede van Apamea, waarbij de Seleuciden elke politieke activiteit in westelijke richting was ontzegd. Om aan de hoge krijgsschatting te kunnen voldoen, liet hij zijn raadsheer Heliodorus zware belastingen opleggen aa (nl)
 • Seleukos IV Filopator (ur. około 220 p.n.e., zm. 175 p.n.e.) – władca z dynastii Seleucydów w latach 189 p.n.e. - 175 p.n.e., syn Antiocha III Wielkiego, brat Antiocha IV Epifanesa, ojciec Demetriusza I Sotera. Za czasów jego rządów państwo obejmowało Syrię, Mezopotamię i część Persji. Odziedziczył państwo osłabione wojnami prowadzonymi przez ojca z Rzymem. Musiał także uregulować ogromną kontrybucję, nałożoną na mocy pokoju w Apamei. Potrzebne kwoty próbował uzyskać ze skarbca Świątyni Jerozolimskiej, co jednak zakończyło się niepowodzeniem. (pl)
 • Seleuco IV Filopáter (do gr: Σέλευκος Φιλοπάτωρ, "que ama a seu pai" ) (236 a.C.-176 a.C.), foi o sétimo rei da Dinastia Selêucida. Era filho do rei Antíoco III Magno e da rainha Laódice (filha do rei Mitrídates II do Ponto). Antíoco III era filho de Seleuco II Calínico. (pt)
rdfs:label
 • Seleucus IV Philopator (en)
 • سلوقس الرابع (ar)
 • Seleukos IV. (de)
 • Seleuco IV Filopátor (es)
 • Séleucos IV (fr)
 • Seleuco IV (it)
 • Seleucus IV Philopator (nl)
 • セレウコス4世 (ja)
 • Seleukos IV Filopator (pl)
 • Seleuco IV Filopáter (pt)
 • Селевк IV Филопатор (ru)
 • 塞琉古四世 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:gender
 • male (en)
foaf:givenName
 • Seleukos (en)
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Seleucus IV Philopator (en)
is dbo:commander of
is dbo:parent of
is dbo:predecessor of
is dbo:spouse of
is dbo:successor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:issue of
is dbp:regent of
is foaf:primaryTopic of