Satraps (Old Persian: xšaθrapāwn) were the governors of the provinces of the ancient Median and Achaemenid (Persian) Empires and in several of their successors, such as the Sasanian Empire and the Hellenistic empires. The word satrap is also often used metaphorically in modern literature to refer to world leaders or governors who are heavily influenced by larger world superpowers or hegemonies and act as their surrogates.

Property Value
dbo:abstract
 • Satraps (Old Persian: xšaθrapāwn) were the governors of the provinces of the ancient Median and Achaemenid (Persian) Empires and in several of their successors, such as the Sasanian Empire and the Hellenistic empires. The word satrap is also often used metaphorically in modern literature to refer to world leaders or governors who are heavily influenced by larger world superpowers or hegemonies and act as their surrogates. (en)
 • الساتراب أو الساطراف أو الأخشدرفان (باليونانية: σατράπης satrápēs، بالفارسية: ساتراپ، من الفارسية القديمة: xʃaθrapāvā) هو اسم حاكم المقاطعة في الدولة الميدية ثم الفارسية القديمة. أخذت الدول الهيلينية -وخاصة الدولة السلوقية- هذه التسمية من الدولة الفارسية وتابعت استعمالها كاسم لحكام المقاطعات. ومنها استخدم ساترابية أو ساطرافية للدلالة على المقاطعة المحكومة. كما أن المؤرخين والرواة العرب استخدموا مصطلح مَرْزَبان لحاكم أو رئيس الفرس وهو في أصل معناه الفارس الشجاع ومنه كانت مَرْزَبة للدلالة على الإمارة أو المقاطعة الفارسية. (ar)
 • Satrap (altgriechisch σατράπης satrápes; altpersisch xšaçapāvān, gelesen wie ksatrapavan, „Schützer der Herrschaft“) war im antiken Perserreich der Titel des Statthalters einer größeren Provinz (Satrapie). Satrapen hatten eine politisch-administrative und militärische Leitungsfunktion, entsprechend einem heutigen Gouverneur. (de)
 • Sátrapa (en griego: σατράπης satrápēs, del antiguo persa xšaθrapā(van), «protector de la tierra/país») es el nombre que se dio a los gobernadores de las provincias de los antiguos imperios medo y persa, incluyendo la dinastía Aqueménida y varios de sus herederos, tales como el Imperio sasánida y los imperios helenísticos. El término ha pasado a utilizarse en sentido coloquial y peyorativo hacia una persona que gobierna despóticamente. (es)
 • Un satrape (du grec σατράπης / satrápês, lui-même adapté de l'iranien xšaθrapā, du vieux perse xšaθrapāvan, signifiant « protecteur du pouvoir [royaume] ») est le gouverneur d'une satrapie, c'est-à-dire une division administrative de l'empire achéménide (Perse). (fr)
 • Satrapo (persiano: ساتراپ , iran. khsathra-pa; greco: σατράπης; satrapes) era il nome dato ai governatori delle province, denominate appunto "satrapie", degli antichi imperi medi e persiani, incluso l'impero achemenide, quello dei Sasanidi e alcuni regni ellenistici. I satrapi persiani coniarono in alcuni casi anche proprie monete lasciando incidere la propria immagine o il proprio nome. Le immagini impresse venivano rappresentate con la tipica tiara. L'idea corrente è tuttavia che le immagini rappresentanti i satrapi non raffigurassero realmente la persona in questione ma svolgessero la generica funzione di mostrare un comandante, di volta in volta trattato con differenze. Il termine deriva dall'antico persiano xšaθrapāvā ("protettore della provincia"), da xšaθra ("reame" o "provincia") e pāvā ("protettore"). In greco la parola fu resa come σατράπης, satrápēs. L'istituzione delle satrapie, realizzate durante il regno di Ciro il Grande (558-529 a.C.), aveva lo scopo di suddividere amministrativamente le terre conquistate. Le satrapie, sotto il regno di Dario I, 518 a. C., erano 20, e in seguito vennero accresciute di numero. I satrapi, generalmente scelti tra i nobili o tra gli appartenenti alla famiglia reale, avevano il compito di amministrare la giustizia, di riscuotere i tributi e di reclutare le truppe per l'esercito del "Gran Re". Il loro operato era controllato annualmente da funzionari reali itineranti, chiamati "gli occhi" e "le orecchie" del Gran Re.Forniti di estesi poteri amministrativi, militari e giudiziari all'interno della propria provincia, di fatto i satrapi erano veri e propri principi vassalli. In momenti particolarmente critici e soprattutto nelle regioni periferiche, essi tendevano a ottenere (e talora, come Mausolo di Caria, ottennero) una sempre maggiore autonomia dal potere centrale, giungendo non di rado all'aperta ribellione, come nel caso della rivolta, detta appunto "dei satrapi", che negli anni intorno al 360 a.C. dilagò dall'Asia Minore all'Egitto. Con Alessandro Magno e con i suoi successori, i satrapi conservarono i poteri civili, ma persero quelli militari che vennero trasferiti a strateghi di origine macedone o greca. In senso figurato, nel linguaggio contemporaneo è usato per definire colui che ostenta il suo potere economico o amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni. (it)
 • サトラップは、古代メディア王国・アケメネス朝ペルシア王国及び、その政治体制を受け継ぐ諸国で用いられた州の行政官を指す称号である。サーサーン朝やヘレニズム要素の強い帝国でも用いられた。太守、総督とも訳される。 サトラップは古代ペルシア語の khshathrapāvā(州の守護者)から来ている。 khshathra が領域や州を示す言葉で、pāvā が守るものという意味である。聖書ヘブライ語ではאֲחַשְׁדַּרְפָּן、ギリシア語ではσατράπης (サトラペス)と訳され、ローマによって satrapes:サトラップという言葉になった。現代ペルシア語ではساتراپと表記される。 現在でも、しばしば超大国・覇権国の動向に極めて強い影響を受ける指導者・行政長官のことを「サトラップ」という言葉で用いられることがある。 (ja)
 • Satrapa – namiestnik prowincji (satrapii) w starożytnej Persji.Nominowany przez króla.Początkowo posiadał uprawnienia administracyjne i sądowe, później wojskowe. Sprawował w imieniu Króla Królów całokształt władzy. Urząd wprowadzony przez Cyrusa II. Dariusz I zmodyfikował zakres uprawnień satrapy. W owym czasie liczba satrapów wahała się od 20 do 28. Król ustalał podatki i wymagał płacenia ustalonejsumy od każdego satrapy. Szeroka władza satrapów i fakt, że większość Achemenidów (podobnie jak potem Seleukidów) nie interesowała się sprawami wewnętrznymi swojego imperium, dbając jedynie o jego rozbudowę, nie rządząc nim w praktyce, sprawiał, że satrapowie często przejawiali tendencje odśrodkowe i prowadzili własną politykę. Dlatego królowie często wysyłali specjalnych, zaufanych "inspektorów" - zwanych "oczami i uszami króla", którzy mieli informować o poczynaniach konkretnego satrapy. Aleksander Wielki zmodyfikował system. Satrapa stracił zwierzchność nad wojskiem, możliwośćzatrudniania najemników, kierownictwo administracji finansowej oraz prawo bicia monet. Aleksander powoływał na stanowiska satrapów zarówno Macedończyków (np. Antygon Jednooki, Peukestas), jak i Irańczyków (np. Mitrenes, Atropates). Diadochowie przywrócili satrapom uprawnienia wojskowe. Instytucję tę zachowali Seleukidzi, Partowie i Sasanidzi (ci ostatni wprowadzili jednak ostatecznie nowe instytucje). Obecnie słowo satrapa używane jest również w znaczeniu tyran, monarcha despotyczny. (pl)
 • Sátrapa (do latim satrăpes,ae, através do grego σατράπης, transl. satrápēs, por sua vez adaptado do persa antigo xšaθrapāvan, i.e. "protetor do poder [sobre o terrritório]") era o nome dado aos governadores das províncias, chamadas satrapias, nos antigos impérios Aquemênida e Sassânida da Pérsia. Cada satrapia era governada por um sátrapa, que era nomeado pelo rei. Para evitar a corrupção, o Rei dos Reis (Imperador Persa) possuía uma rede de espiões que foi chamada de "os olhos e ouvidos do rei". Após a conquista de Alexandre, o Grande esse sistema de administração foi mantido. (pt)
 • 總督(波斯語:ساتراپ;英语:Satrap)指阿契美尼德(波斯)帝國和他們的繼任者如薩珊帝國和希臘化帝國的总督职位。 Satrap可能源自阿維斯陀语,類似於梵語Kshatrapa。古波斯语: 𐎧𐏁𐎰𐎼𐎱𐎠𐎺𐎠xšaθrapāvan(“保護者省”),由xšaθra(“疆界”或“省”)和pāvan(“保護者”)组成。在希臘,這個詞是呈現為σατράπης,satrápēs,在羅馬写為 satrapes,是從舊波斯语xšaθrapā(麵包車)变来。在現代波斯語这个词变成شهربان(shahrbān)。“Sharbān”是從現代波斯語转写,字面意思是“城市管理人”;(شهر“赫爾”,意為“鎮”,بان“禁令”,意思是“老闆”)。這個詞可能最終源自古印度-波斯世界。 satrap一詞也常用於現代文献中被用于指那些有超级大国操控的国家领导人。 (zh)
 • Сатрап (др.-перс. xšaθrapāvan — хранитель царства; пехл. šatrap, новоперс. شهربان‎) — глава сатрапии, правитель в Древней Персии. Назначался царём и обычно принадлежал к его родне или высшей знати. На своей территории ведал сбором налогов, содержанием армии, был верховным судьёй и имел право чеканить монету. В современной литературе сатрапами называют мировых лидеров или губернаторов, которые сильно зависят от сверхдержав и выступают в качестве их суррогатов. В русском и болгарском языках слово сатрап является синонимом деспота, тирана и самодура. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 80003 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 734686066 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Satraps (Old Persian: xšaθrapāwn) were the governors of the provinces of the ancient Median and Achaemenid (Persian) Empires and in several of their successors, such as the Sasanian Empire and the Hellenistic empires. The word satrap is also often used metaphorically in modern literature to refer to world leaders or governors who are heavily influenced by larger world superpowers or hegemonies and act as their surrogates. (en)
 • الساتراب أو الساطراف أو الأخشدرفان (باليونانية: σατράπης satrápēs، بالفارسية: ساتراپ، من الفارسية القديمة: xʃaθrapāvā) هو اسم حاكم المقاطعة في الدولة الميدية ثم الفارسية القديمة. أخذت الدول الهيلينية -وخاصة الدولة السلوقية- هذه التسمية من الدولة الفارسية وتابعت استعمالها كاسم لحكام المقاطعات. ومنها استخدم ساترابية أو ساطرافية للدلالة على المقاطعة المحكومة. كما أن المؤرخين والرواة العرب استخدموا مصطلح مَرْزَبان لحاكم أو رئيس الفرس وهو في أصل معناه الفارس الشجاع ومنه كانت مَرْزَبة للدلالة على الإمارة أو المقاطعة الفارسية. (ar)
 • Satrap (altgriechisch σατράπης satrápes; altpersisch xšaçapāvān, gelesen wie ksatrapavan, „Schützer der Herrschaft“) war im antiken Perserreich der Titel des Statthalters einer größeren Provinz (Satrapie). Satrapen hatten eine politisch-administrative und militärische Leitungsfunktion, entsprechend einem heutigen Gouverneur. (de)
 • Sátrapa (en griego: σατράπης satrápēs, del antiguo persa xšaθrapā(van), «protector de la tierra/país») es el nombre que se dio a los gobernadores de las provincias de los antiguos imperios medo y persa, incluyendo la dinastía Aqueménida y varios de sus herederos, tales como el Imperio sasánida y los imperios helenísticos. El término ha pasado a utilizarse en sentido coloquial y peyorativo hacia una persona que gobierna despóticamente. (es)
 • Un satrape (du grec σατράπης / satrápês, lui-même adapté de l'iranien xšaθrapā, du vieux perse xšaθrapāvan, signifiant « protecteur du pouvoir [royaume] ») est le gouverneur d'une satrapie, c'est-à-dire une division administrative de l'empire achéménide (Perse). (fr)
 • サトラップは、古代メディア王国・アケメネス朝ペルシア王国及び、その政治体制を受け継ぐ諸国で用いられた州の行政官を指す称号である。サーサーン朝やヘレニズム要素の強い帝国でも用いられた。太守、総督とも訳される。 サトラップは古代ペルシア語の khshathrapāvā(州の守護者)から来ている。 khshathra が領域や州を示す言葉で、pāvā が守るものという意味である。聖書ヘブライ語ではאֲחַשְׁדַּרְפָּן、ギリシア語ではσατράπης (サトラペス)と訳され、ローマによって satrapes:サトラップという言葉になった。現代ペルシア語ではساتراپと表記される。 現在でも、しばしば超大国・覇権国の動向に極めて強い影響を受ける指導者・行政長官のことを「サトラップ」という言葉で用いられることがある。 (ja)
 • Sátrapa (do latim satrăpes,ae, através do grego σατράπης, transl. satrápēs, por sua vez adaptado do persa antigo xšaθrapāvan, i.e. "protetor do poder [sobre o terrritório]") era o nome dado aos governadores das províncias, chamadas satrapias, nos antigos impérios Aquemênida e Sassânida da Pérsia. Cada satrapia era governada por um sátrapa, que era nomeado pelo rei. Para evitar a corrupção, o Rei dos Reis (Imperador Persa) possuía uma rede de espiões que foi chamada de "os olhos e ouvidos do rei". Após a conquista de Alexandre, o Grande esse sistema de administração foi mantido. (pt)
 • 總督(波斯語:ساتراپ;英语:Satrap)指阿契美尼德(波斯)帝國和他們的繼任者如薩珊帝國和希臘化帝國的总督职位。 Satrap可能源自阿維斯陀语,類似於梵語Kshatrapa。古波斯语: 𐎧𐏁𐎰𐎼𐎱𐎠𐎺𐎠xšaθrapāvan(“保護者省”),由xšaθra(“疆界”或“省”)和pāvan(“保護者”)组成。在希臘,這個詞是呈現為σατράπης,satrápēs,在羅馬写為 satrapes,是從舊波斯语xšaθrapā(麵包車)变来。在現代波斯語这个词变成شهربان(shahrbān)。“Sharbān”是從現代波斯語转写,字面意思是“城市管理人”;(شهر“赫爾”,意為“鎮”,بان“禁令”,意思是“老闆”)。這個詞可能最終源自古印度-波斯世界。 satrap一詞也常用於現代文献中被用于指那些有超级大国操控的国家领导人。 (zh)
 • Сатрап (др.-перс. xšaθrapāvan — хранитель царства; пехл. šatrap, новоперс. شهربان‎) — глава сатрапии, правитель в Древней Персии. Назначался царём и обычно принадлежал к его родне или высшей знати. На своей территории ведал сбором налогов, содержанием армии, был верховным судьёй и имел право чеканить монету. В современной литературе сатрапами называют мировых лидеров или губернаторов, которые сильно зависят от сверхдержав и выступают в качестве их суррогатов. В русском и болгарском языках слово сатрап является синонимом деспота, тирана и самодура. (ru)
 • Satrapo (persiano: ساتراپ , iran. khsathra-pa; greco: σατράπης; satrapes) era il nome dato ai governatori delle province, denominate appunto "satrapie", degli antichi imperi medi e persiani, incluso l'impero achemenide, quello dei Sasanidi e alcuni regni ellenistici. I satrapi persiani coniarono in alcuni casi anche proprie monete lasciando incidere la propria immagine o il proprio nome. Le immagini impresse venivano rappresentate con la tipica tiara. L'idea corrente è tuttavia che le immagini rappresentanti i satrapi non raffigurassero realmente la persona in questione ma svolgessero la generica funzione di mostrare un comandante, di volta in volta trattato con differenze. (it)
 • Satrapa – namiestnik prowincji (satrapii) w starożytnej Persji.Nominowany przez króla.Początkowo posiadał uprawnienia administracyjne i sądowe, później wojskowe. Sprawował w imieniu Króla Królów całokształt władzy. Obecnie słowo satrapa używane jest również w znaczeniu tyran, monarcha despotyczny. (pl)
rdfs:label
 • Satrap (en)
 • ساتراب (ar)
 • Satrap (de)
 • Sátrapa (es)
 • Satrape (fr)
 • Satrapo (it)
 • サトラップ (ja)
 • Satrapa (w Persji) (pl)
 • Sátrapa (pt)
 • Сатрап (ru)
 • 總督 (古波斯) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:label of
is dbp:rank of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of