In some systems of biological classification, the Protozoa are a diverse group of unicellular eukaryotic organisms. Historically, protozoa were defined as single-celled organisms with animal-like behaviors, such as motility and predation. The group was regarded as the zoological counterpart to the "protophyta", which were considered to be plant-like, as they are capable of photosynthesis. The terms protozoa and protozoans are also used informally to designate single-celled, non-photosynthetic protists, such as ciliates, amoebae and flagellates.

Property Value
dbo:abstract
 • الأوليات أو الحيوانات الأولية أو كائن أولي أو الأوالي (باللاتينية: Protozoa) (باليونانية : protos = أول وzoon = حيوان) وهي متعضيات وحيدة الخلية حقيقية النوى تظهر خواص تترافق عادة مع الحيوانات، أهمها الحركية mobility، والتمايز heterotrophy. تصنف عادة ضمن مملكة الطلائعيات Protista سوية مع الطحالب الشبيهة بالنباتات plant-like algae.الأوليات هي كائنات حية وحيدة الخلية لا ترى بالعين المجردة. تعيش في الأوساط المائية كالماء المالح أو العذب أو سوائل أخرى كالدم، حيث تستقر وتسبب ببعض الأمراض. تختلف الأوليات في الشكل والحجم ووسيلة الحركة. في بعض المخططات الحديثة تصنف معظم الأشنيات مع النباتات Plantae المملكة النباتية و Chromista، في هذه الحالة يمكن تسمية مملكة الطلائعيات بمملكة الأوليات kingdom Protozoa. مع هذا فيجب عدم اعتبارها حيوانات حقيقية لذلك نفضل تسميتها بالأوليات فقط وليس الأوليات الحيوانية. تصنف حسب طريقة حركتها إلى : * سوطيات (Flagellates) * هدبيات (Ciliates) * متحولات أو أميبات (Amoeboids) * كيسيات (Sporozoans) صنف العلماء الأوليات تبعا لوسيلة الحركة إلى أربع مجموعات رئيسة وهي أوليات تتحرك بوساطة : 1. * الاقدام الكاذبة مثل الأميبا. 2. * الأهداب مثل البراميسيوم. 3. * الأسواط مثل المثقبيات. 4. * الانزلاق مثل متصورات. (ar)
 • Protozoen (Einzahl Protozoon; griech. πρωτόζωον protózoon ‚das erste Tier‘, von πρώτο próto ‚erstes‘ und ζώον zóon ‚Lebewesen‘, ‚Tier‘) oder Urtiere bzw. Urtierchen ist eine veraltete Bezeichnung für aufgrund ihrer meist heterotrophen Lebensweise und ihrer Mobilität als tierisch angesehene eukaryotische Einzeller. Karl Grell definiert sie als Eukaryoten (mit einem oder mehreren Zellkernen), die als Einzelzellen leben oder koloniale Verbände bilden. (de)
 • Los protozoos o protozoarios (del griego πρῶτος "primero" y ζῷον "animal") son organismos microscópicos, unicelulares eucariotas; heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente autótrofos); que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. La reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por isogametos o por conjugación intercambiando material genético. En este grupo encajan taxones muy diversos con una relación de parentesco remota, que se encuadran en muchos filos distintos del reino Protista, definiendo un grupo parafilético, sin valor en la clasificación de acuerdo con los criterios actuales. El protozoólogo Thomas Cavalier-Smith ha recuperado la versión latina de este nombre para denominar a un reino eucariótico, el reino Protozoa, cuyos límites no coinciden con el concepto tradicional. (es)
 • Protozoa ProtozoaFichier:Paramecium.jpg La Paramécie est un exemple de Protozoaire cilié. Règne ProtozoaGoldfuss, 1818 Synonymes Protista En biologie, le terme protozoaire (Protozoa, du grec ancien proto- (πρῶτος, prôtos « premier ») et zôon (ζῷον « animal ») désigne les protistes (eucaryotes unicellulaires) hétérotrophes qui ingèrent leur nourriture par phagocytose, contrairement aux deux autres types de protistes. Les Protozoaires étant souvent unicellulaires, ce sont toujours de petits organismes, approchant le millimètre pour les plus gros, mais pouvant s'associer en colonies, formant alors presque des superorganismes Ils vivent exclusivement dans l'eau ou dans les sols humides ou à l'intérieur d'un organisme (dans le mucus pulmonaire, l'intestin, la panse de certains animaux...). Ils sont connus pour être responsables de nombreuses maladies telles que la malaria et certaines dysenteries, telle l'amibiase. Le groupe des protozoaires est paraphylétique. S'il a été par le passé décrit comme un embranchement, il ne constitue plus un taxon valide dans les classifications phylogénétiques modernes. Il y a des formes libres et d'autres parasites. Parmi les formes libres on compte l'amibe (Amoeba proteus) et la paramécie (Paramecium caudatum (en)). Le trypanosome (Trypanosoma gambiense) est une forme parasite. (fr)
 • I protozoi fanno parte del regno dei protisti, organismi unicellulari, secondo alcuni biologi anche pluricellulari, eucarioti, eterotrofi. Alcuni autori raggruppano in essi anche organismi autotrofi. A volte, come nel caso di Euglena viridis, l'individuo è eterotrofo facoltativo, se posto in ambiente non luminoso. Sono provvisti di tutti gli organuli cellulari, a volte di vacuoli pulsanti (1 o 2), e di organi fotosensibili. Si muovono tramite flagelli, ciglia o pseudopodi (amebe). Si conoscono oltre 35000 specie di protozoi. Si tratta di un gruppo tradizionalmente utilizzato nella classificazione scientifica, ma considerato attualmente privo di valore sistematico filogenetico in quanto polifiletici. (it)
 • 原生動物(げんせいどうぶつ)とは単細胞生物のうち生態が動物的なもの。原虫とも。 歴史的には、生物を動物と植物に分けていた(2界説)頃に使われた分類群であり、動物「のうち」単細胞のものと定義されていた。 実際は雑多な生物の集まりであり、系統学的に妥当なグループに修正する試みもされたが、現在ではどの意味でも分類群としては使われず、大まかな総称として伝統的なグループを表すのに使われている。 (ja)
 • Protozoa (van het Griekse: prootos = eerste, zoo-on = dier; "oerdiertjes") of protozoën zijn een niet meer erkende restgroep van eencellige, eukaryotische micro-organismen, die niet behoren tot de planten, schimmels, dieren en Chromista (met onder andere de bruinwieren en diatomeeën). De protozoën werden in vier groepen verdeeld naar de manier waarop ze zich voortbewegen: 1. * Flagellata of zweepdiertjes. Deze bezitten zweepdraden waarmee ze kunnen voortbewegen en voeden. 2. * Ciliophora of trilhaardiertjes. Deze hebben kleine trilhaartjes over de gehele cel. Met deze trilhaartjes kunnen ze voortbewegen en zich voeden.Voorbeeld: pantoffeldiertjes. 3. * Amoebozoa ook sarcodina eencelligen, Rhizopoda of amoebocyten. Deze hebben geen vaste vorm en hebben schijnvoetjes. Met deze schijnvoetjes kunnen ze voortbewegen en zich voeden.Voorbeeld: amoeben. 4. * Apicomplexa of sporediertjes. Dit zijn ingewikkelde eencellige eukaryoten die vooral als parasieten leven.Voorbeeld: Plasmodium, de veroorzaker van de malaria. De protisten worden tegenwoordig naar hun fylogenetische afstamming verdeeld over de verschillende supergroepen. (nl)
 • Pierwotniaki, protisty zwierzęce (Protozoa) – drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie (do XX w.) do królestwa zwierząt, w randze typu lub podkrólestwa. W nowszych systemach klasyfikacji włączane są do królestwa Protista jako sztuczny takson (dział). Według jednej z propozycji taksonomicznych, pierwotniaki są wydzielane jako odrębne królestwo Protozoa, obejmując również wielokomórkowe śluzowce, nie obejmując z kolei licznych grup jednokomórkowców zaliczanych do roślin, grzybów lub chromistów. (pl)
 • Protozoários ou Protozoa (do latim proto "primeiro" e zoon "animal") são microorganismos eucarióticos geralmente unicelulares e heterotróficos (não possui a capacidade de produzir seu próprio alimento, e por isso se alimenta de seres vivos). Sua classificação é controversa, pois inclui diversos seres semelhantes que não possuem relação evolutiva, sendo assim um grupo polifilético(grupo que não inclui o ancestral comum de todos os indivíduos) que une diferentes tipos de organismos microscópicos que não se encaixam no reino Metazoa. Segundo Brusca & Brusca, protozoários são os seres eucariontes que não apresentam nível de organização tecidual como as plantas e os animais e não passam pelo processo de formação dos folhetos embrionários que ocorre nesses grupos. Fazem parte do reino Protista, junto com as algas unicelulares crisófitas, euglenófitas e pirrófitas de acordo com suas semelhanças mais evidentes. Os protozoários são classicamente divididos em quatro grupos de acordo com o seu meio de locomoção. Os ciliados se locomovem na água através do batimento de cílios numerosos e curtos e aparece geralmente em água doce e salgada, e onde existe matéria vegetal em decomposição. Eles executam também outro tipo de reprodução, chamado de conjugação (sexuada), onde uma célula transmite material genético para outra célula, ocasionando uma variabilidade genética, o que é essencial para qualquer tipo de ser vivo. Depois da conjugação, as células realizam a reprodução assexuada. Os flagelados utilizam o movimento de um único e longo flagelo, são de vida livre e muitos deles são parasitas de seres humanos. Os rizópodos utilizam pseudópodos ("falsos pés"), moldando a forma do seu próprio corpo para se locomover; é o grupo onde é encontrada a Ameba, que usa muitos pseudópodes para locomoção. A ameba é um ótimo exemplo de protozoário, obtendo seu alimento através do processo chamado fagocitose, e digerindo-o em seus vacúolos digestivos.' A densidade do seu citoplasma é maior que a da água que o envolve no ambiente, por isso ela tem que realizar periodicamente a osmose, ou seja, equilibrar a quantidade de água dentro do organismo. Para isso, ela utiliza os vacúolos pulsáteis para expulsar a água em excesso. Na realidade, o nome pulsátil é errôneo, pois o que acontece é que o vacúolo se forma cheio de água dentro da célula, se desloca até a membrana celular, e se desfaz lá, jogando a água para fora, e não como se fosse um "coração" batendo freneticamente. Os protozoários que não possuem organelas locomotoras nem vacúolos contráteis são chamados esporozoários. Todos os esporozoários são parasitas obrigatórios. Porém é preciso lembrar que esses grupos não representam a origem evolutiva dos organismos, pois não são grupos monofiléticos. A disciplina que estuda os protozoários denomina-se protozoologia. (pt)
 • 原生动物是原生生物當中較接近動物的一類,简称原虫。由单细胞所组成,异养生活,能够运动。但是有些物种介于植物和动物之间,如眼虫,因为它们能进行光合作用;它们又能运动,并像真正的动物那样进食。动物中排除原生动物,剩下的多细胞动物被称为后生动物。后生动物中有了组织分化的被称为真后生动物。 原虫很微小,一般只能通过显微镜才能看到。但在马里亚纳海沟发现的一类有孔蟲門原蟲en:Xenophyophores,直径可以达到20厘米,為最大的原生動物。经记录的原生动物约有50000种,其中大约有20000种为化石种。 按照支序分類學說的觀點,原生動物是真核生物除去多細胞動物、植物、真菌之外的部分,爲併系群,且區分動植物的標準——運動和光合作用均與生物演化分類無關。光合作用並非真核生物的原始屬性,而是分別通過一次或多次内共生來實現的,各個營光合作用的種類彼此間並無親緣關係。因此原生動物只是一個集合概念,而不應作爲生物分類的單元。原生動物现在被更准确地划分在一个单独的界:原生生物界 (zh)
 • Простéйшие (лат. Protozoa, от др.-греч. πρῶτος «первый» и ζῷα, формы множественного числа от др.-греч. ζῷον «живое существо») — полифилетическая группа, царство одноклеточных или колониальных эукариот, которые имеют гетеротрофный тип питания. В русскоязычной литературе, как правило, используется термин гетеротрофные протисты, представителями гетеротрофных протистов являются фораминиферы и инфузории. Большинство простейших — микроорганизмы, но некоторые (например, колониальные инфузории зоотамниумы или одиночные спиростомумы) достигают размеров в несколько миллиметров и хорошо видны невооружённым глазом. Настоящих многоклеточных форм среди простейших нет (за исключением загадочных Myxozoa, которые, вероятно, являются животными). Термин «водоросли» используют для обозначения фотосинтезирующих протистов — как микроорганизмов, так и организмов, имеющих макроскопические размеры. Однако различить простейших и водоросли зачастую нелегко. Например, водоросль Dinobryon имеет хлоропласты и фотосинтезирует, а также подвижна и использует готовые органические вещества. Смешанный (миксотрофный) тип питания имеют также некоторые эвгленовые, которые к тому же могут необратимо утрачивать хлоропласты. (ru)
 • In some systems of biological classification, the Protozoa are a diverse group of unicellular eukaryotic organisms. Historically, protozoa were defined as single-celled organisms with animal-like behaviors, such as motility and predation. The group was regarded as the zoological counterpart to the "protophyta", which were considered to be plant-like, as they are capable of photosynthesis. The terms protozoa and protozoans are also used informally to designate single-celled, non-photosynthetic protists, such as ciliates, amoebae and flagellates. The term Protozoa was introduced in 1818 for a taxonomic class, but in later classification schemes the group was elevated to higher ranks, including phylum, subkingdom and kingdom. In several classification systems proposed by Thomas Cavalier-Smith and his collaborators since 1981, Protozoa is ranked as a kingdom. The seven-kingdom scheme proposed by Ruggiero et al. in 2015, places eight phyla under Protozoa: Euglenozoa, Amoebozoa, Metamonada, Choanozoa, Loukozoa, Percolozoa, Microsporidia and Sulcozoa. This kingdom does not form a clade, but an evolutionary grade or paraphyletic group, from which the fungi and animals are specifically excluded. The use of Protozoa as a formal taxon has been discouraged by some researchers, mainly because the term, which is formed from the Greek protos "first" + zoia, plural of zoion, "animal", misleadingly implies kinship with animals (metazoa) and promotes an arbitrary separation of "animal-like" from "plant-like" organisms. Modern ultrastructural, biochemical, and genetic techniques have shown that protozoa, as traditionally defined, belong to widely divergent lineages, and can no longer be regarded as "primitive animals." For this reason, the terms "protists," "Protista" or "Protoctista" are sometimes preferred for the high-level classification of eukaryotic microbes. In 2005, members of the Society of Protozoologists voted to change the name of that organization to the International Society of Protistologists. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19179023 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745078472 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Protozoen (Einzahl Protozoon; griech. πρωτόζωον protózoon ‚das erste Tier‘, von πρώτο próto ‚erstes‘ und ζώον zóon ‚Lebewesen‘, ‚Tier‘) oder Urtiere bzw. Urtierchen ist eine veraltete Bezeichnung für aufgrund ihrer meist heterotrophen Lebensweise und ihrer Mobilität als tierisch angesehene eukaryotische Einzeller. Karl Grell definiert sie als Eukaryoten (mit einem oder mehreren Zellkernen), die als Einzelzellen leben oder koloniale Verbände bilden. (de)
 • I protozoi fanno parte del regno dei protisti, organismi unicellulari, secondo alcuni biologi anche pluricellulari, eucarioti, eterotrofi. Alcuni autori raggruppano in essi anche organismi autotrofi. A volte, come nel caso di Euglena viridis, l'individuo è eterotrofo facoltativo, se posto in ambiente non luminoso. Sono provvisti di tutti gli organuli cellulari, a volte di vacuoli pulsanti (1 o 2), e di organi fotosensibili. Si muovono tramite flagelli, ciglia o pseudopodi (amebe). Si conoscono oltre 35000 specie di protozoi. Si tratta di un gruppo tradizionalmente utilizzato nella classificazione scientifica, ma considerato attualmente privo di valore sistematico filogenetico in quanto polifiletici. (it)
 • 原生動物(げんせいどうぶつ)とは単細胞生物のうち生態が動物的なもの。原虫とも。 歴史的には、生物を動物と植物に分けていた(2界説)頃に使われた分類群であり、動物「のうち」単細胞のものと定義されていた。 実際は雑多な生物の集まりであり、系統学的に妥当なグループに修正する試みもされたが、現在ではどの意味でも分類群としては使われず、大まかな総称として伝統的なグループを表すのに使われている。 (ja)
 • Pierwotniaki, protisty zwierzęce (Protozoa) – drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie (do XX w.) do królestwa zwierząt, w randze typu lub podkrólestwa. W nowszych systemach klasyfikacji włączane są do królestwa Protista jako sztuczny takson (dział). Według jednej z propozycji taksonomicznych, pierwotniaki są wydzielane jako odrębne królestwo Protozoa, obejmując również wielokomórkowe śluzowce, nie obejmując z kolei licznych grup jednokomórkowców zaliczanych do roślin, grzybów lub chromistów. (pl)
 • 原生动物是原生生物當中較接近動物的一類,简称原虫。由单细胞所组成,异养生活,能够运动。但是有些物种介于植物和动物之间,如眼虫,因为它们能进行光合作用;它们又能运动,并像真正的动物那样进食。动物中排除原生动物,剩下的多细胞动物被称为后生动物。后生动物中有了组织分化的被称为真后生动物。 原虫很微小,一般只能通过显微镜才能看到。但在马里亚纳海沟发现的一类有孔蟲門原蟲en:Xenophyophores,直径可以达到20厘米,為最大的原生動物。经记录的原生动物约有50000种,其中大约有20000种为化石种。 按照支序分類學說的觀點,原生動物是真核生物除去多細胞動物、植物、真菌之外的部分,爲併系群,且區分動植物的標準——運動和光合作用均與生物演化分類無關。光合作用並非真核生物的原始屬性,而是分別通過一次或多次内共生來實現的,各個營光合作用的種類彼此間並無親緣關係。因此原生動物只是一個集合概念,而不應作爲生物分類的單元。原生動物现在被更准确地划分在一个单独的界:原生生物界 (zh)
 • الأوليات أو الحيوانات الأولية أو كائن أولي أو الأوالي (باللاتينية: Protozoa) (باليونانية : protos = أول وzoon = حيوان) وهي متعضيات وحيدة الخلية حقيقية النوى تظهر خواص تترافق عادة مع الحيوانات، أهمها الحركية mobility، والتمايز heterotrophy. تصنف عادة ضمن مملكة الطلائعيات Protista سوية مع الطحالب الشبيهة بالنباتات plant-like algae.الأوليات هي كائنات حية وحيدة الخلية لا ترى بالعين المجردة. تعيش في الأوساط المائية كالماء المالح أو العذب أو سوائل أخرى كالدم، حيث تستقر وتسبب ببعض الأمراض. تختلف الأوليات في الشكل والحجم ووسيلة الحركة. تصنف حسب طريقة حركتها إلى : (ar)
 • Los protozoos o protozoarios (del griego πρῶτος "primero" y ζῷον "animal") son organismos microscópicos, unicelulares eucariotas; heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente autótrofos); que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. El protozoólogo Thomas Cavalier-Smith ha recuperado la versión latina de este nombre para denominar a un reino eucariótico, el reino Protozoa, cuyos límites no coinciden con el concepto tradicional. (es)
 • Protozoa ProtozoaFichier:Paramecium.jpg La Paramécie est un exemple de Protozoaire cilié. Règne ProtozoaGoldfuss, 1818 Synonymes Protista En biologie, le terme protozoaire (Protozoa, du grec ancien proto- (πρῶτος, prôtos « premier ») et zôon (ζῷον « animal ») désigne les protistes (eucaryotes unicellulaires) hétérotrophes qui ingèrent leur nourriture par phagocytose, contrairement aux deux autres types de protistes. Ils vivent exclusivement dans l'eau ou dans les sols humides ou à l'intérieur d'un organisme (dans le mucus pulmonaire, l'intestin, la panse de certains animaux...). (fr)
 • Protozoa (van het Griekse: prootos = eerste, zoo-on = dier; "oerdiertjes") of protozoën zijn een niet meer erkende restgroep van eencellige, eukaryotische micro-organismen, die niet behoren tot de planten, schimmels, dieren en Chromista (met onder andere de bruinwieren en diatomeeën). De protozoën werden in vier groepen verdeeld naar de manier waarop ze zich voortbewegen: De protisten worden tegenwoordig naar hun fylogenetische afstamming verdeeld over de verschillende supergroepen. (nl)
 • Protozoários ou Protozoa (do latim proto "primeiro" e zoon "animal") são microorganismos eucarióticos geralmente unicelulares e heterotróficos (não possui a capacidade de produzir seu próprio alimento, e por isso se alimenta de seres vivos). Sua classificação é controversa, pois inclui diversos seres semelhantes que não possuem relação evolutiva, sendo assim um grupo polifilético(grupo que não inclui o ancestral comum de todos os indivíduos) que une diferentes tipos de organismos microscópicos que não se encaixam no reino Metazoa. Segundo Brusca & Brusca, protozoários são os seres eucariontes que não apresentam nível de organização tecidual como as plantas e os animais e não passam pelo processo de formação dos folhetos embrionários que ocorre nesses grupos. Fazem parte do reino Protista, (pt)
 • In some systems of biological classification, the Protozoa are a diverse group of unicellular eukaryotic organisms. Historically, protozoa were defined as single-celled organisms with animal-like behaviors, such as motility and predation. The group was regarded as the zoological counterpart to the "protophyta", which were considered to be plant-like, as they are capable of photosynthesis. The terms protozoa and protozoans are also used informally to designate single-celled, non-photosynthetic protists, such as ciliates, amoebae and flagellates. (en)
 • Простéйшие (лат. Protozoa, от др.-греч. πρῶτος «первый» и ζῷα, формы множественного числа от др.-греч. ζῷον «живое существо») — полифилетическая группа, царство одноклеточных или колониальных эукариот, которые имеют гетеротрофный тип питания. В русскоязычной литературе, как правило, используется термин гетеротрофные протисты, представителями гетеротрофных протистов являются фораминиферы и инфузории. (ru)
rdfs:label
 • Protozoa (en)
 • أولي (كائن) (ar)
 • Protozoen (de)
 • Protozoo (es)
 • Protozoaire (fr)
 • Protozoa (it)
 • 原生動物 (ja)
 • Protozoa (nl)
 • Pierwotniaki (pl)
 • Protozoário (pt)
 • Простейшие (ru)
 • 原生動物 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:domain of
is dbo:kingdom of
is dbo:phylum of
is dbo:wikiPageRedirects of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of