Proprietary software is computer software for which the software's publisher or another person retains intellectual property rights—usually copyright of the source code, but sometimes patent rights.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2016) البرمجيات الاحتكارية (بالإنجليزية: Proprietary software) مصطلح تستخدمه مؤسسة البرمجيات الحرة لتصف البرمجيات المضاده لما تسمى البرمجيات الحرة. تعد البرامج برمجيات احتكارية في عدة أحيان. عادة عندما يكون على البرنامج حقوق أو منشور تحت ترخيص EULA وعندما يقوم صاحب المشروع باستخدام طرق تقنية لمنع المستخدمين من التعديل على برنامجه مثل عدم نشر الكود المصدري للبرنامج. أو عندما يقوم هذا الشخص باستخدام طرق قانونية كحقوق النشر وتراخيص EULA لكي يمنع المستخدم من إعادة توزيع البرنامج على مستخدمين آخرين. في غياب مثل هذه الظروف حيث يمكن للمستخدم استخدام وتعديل ودراسة وإعادة توزيع البرنامج يقع البرنامج تحت بند البرمجيات الحرة. أمثله شهيرة للبرمجيات الموصوفة بالاحتكارية هي نظام تشغيل Windows من Microsoft و نظام Mac من شركة Apple . (ar)
 • Proprietäre Software (lateinisch propriē „eigentümlich“, „eigen“, „ausschließlich“) bezeichnet eine Software, die das Recht und die Möglichkeiten der Wieder- und Weiterverwendung sowie Änderung und Anpassung durch Nutzer und Dritte stark einschränkt. Es gibt einige Mechanismen, die eine Software „proprietär“ machen und halten können: durch Softwarepatente, das Urheberrecht, Lizenzbedingungen (EULAs), das Aufbauen der Software auf herstellerspezifischen, nicht veröffentlichten Standards und die Behandlung des Quelltextes als Betriebsgeheimnis (englisch closed source). (de)
 • Se denomina software propietario, o privativo, al software del cual no existe una forma libre de acceso a su código fuente, el cual solo se encuentra a disposición de su desarrollador y no se permite su libre modificación, adaptación o incluso lectura por parte de terceros. El término ha sido creado para designar al antónimo del concepto de software libre, por lo cual en diversos sectores se le han asignado implicaciones políticas relativas al mismo. Para la Fundación para el Software Libre (FSF), este concepto se aplica a cualquier programa informático que no es libre o que solo lo es parcialmente (semilibre), sea porque su uso, redistribución o modificación está prohibida, o sea porque requiere permiso expreso del titular del software. La persona física o jurídica (compañía, corporación, fundación, etc.), al poseer los derechos de autor sobre un software, tiene la posibilidad de controlar y restringir los derechos del usuario sobre su programa, lo que en el software no libre implica por lo general que el usuario solo tendrá derecho a ejecutar el software bajo ciertas condiciones, comúnmente fijadas por el proveedor, que signifique la restricción de una o varias de las cuatro libertades. (es)
 • Un logiciel propriétaire, logiciel non libre ou parfois logiciel privatif voire logiciel privateur, désigne un logiciel qui ne permet pas légalement ou techniquement, ou par quelque autre moyen que ce soit, d'exercer simultanément les quatre libertés logicielles que sont l'exécution du logiciel pour tout type d'utilisation, l'étude de son code source (et donc l'accès à ce code source), la distribution de copies, ainsi que la modification et donc l'amélioration du code source. Les limitations légales, permises par le droit d'auteur, qui s'appliquent aux logiciels, sont choisies par les ayants droit et sont souvent encadrées par un contrat de licence utilisateur final (CLUF), nommé alors licence propriétaire. Elles ont souvent, mais pas toujours, pour objectif de permettre le contrôle de la diffusion du logiciel afin de permettre la vente de licences de logiciels. Un logiciel étant un objet purement numérique, sa copie est souvent aussi simple que la copie de tout autre fichier informatique. Les diffuseurs de logiciels propriétaires ont par conséquent parfois recours à des systèmes de « gestion des droits numériques ». Les droits des utilisateurs de logiciels propriétaires sont souvent limités à son exécution pour des usages donnés. Dans un logiciel propriétaire, il est rarement possible à un simple utilisateur du logiciel de modifier le logiciel, à la fois pour des raisons légales, la licence ne lui permettant pas de modifier le logiciel et de redistribuer les modifications, mais aussi des raisons d'origine technique, liées à l'absence de diffusion du code source ou d'obfuscation du code source. Ces techniques permettent à l’éditeur de garder contrôle sur le code des logiciels qu'il diffuse. Le logiciel Windows est par exemple propriétaire. Le logiciel propriétaire se définit de manière différente par opposition aux logiciels libres et open source. Ces mouvements considèrent que l'éditeur n’a pas à garder le code source secret, et que le divulguer et autoriser sa diffusion permettent de mutualiser les efforts sur le logiciel, et ainsi d'améliorer sa qualité et ses fonctionnalités pour le mouvement open source, ou pour des raisons éthique pour la sensibilité logiciel libre de ce mouvement, pour lequel il ne devrait pas exister de barrière à l'utilisation du logiciel, à sa modification ou à sa diffusion. Certains éditeurs de logiciels propriétaires utilisent ce terme en référence au droit de la propriété intellectuelle[réf. nécessaire], qui est apparu en 1967. Lorsque de tels logiciels sont commercialisés, le modèle d'activité des entreprises éditrices repose le plus souvent[réf. nécessaire] sur la vente de droits d'utilisation. Ces derniers sont contractualisés sous la forme d'un CLUF qui : – stipule les droits que l'acquéreur obtient sur le logiciel ;– explicite souvent les droits que le propriétaire accorde, où les restrictions qu'il impose, suivant le point de vue. Bien que l'expression « acheter un logiciel » soit courante pour désigner ce type de transaction, elles concernent un droit d'utilisation limité au cadre établi par la licence ; le transfert de propriété n'existant qu'en cas de vente du droit d'auteur ou copyright associé. Un logiciel propriétaire n'est pas nécessairement payant ; les logiciels gratuits mais non-libres sont appelés freeware ou gratuiciel. (fr)
 • Il software proprietario, chiamato anche privato, non libero, o closed source, è un software la cui licenza consente al beneficiario il suo utilizzo sotto particolari condizioni ed impedendone altre come la modifica, la condivisione, lo studio, la ridistribuzione o l'ingegneria inversa.Le restrizioni sono imposte dal titolare dei diritti di sfruttamento economico, cioè l'autore o – in caso di cessione dei diritti patrimoniali – il cessionario dei diritti in questione, tramite mezzi primariamente giuridici, come limitazioni nel contratto di licenza al regime di circolazione dei sorgenti o brevetti, nei paesi nei quali sono consentiti.Le modalità di limitazione sono spesso anche di natura tecnica, quando, ad esempio il software è pubblicato soltanto in codice binario tenendone segreto il codice sorgente.Questa semplice pratica rende infatti lo studio e la modifica tecnicamente infattibile: utilizzando disassemblatori sono necessarie elevate capacità informatiche e notevoli sforzi per ottenere informazioni o effettuare modifiche anche solo di minima entità. (it)
 • Propriëtaire software, of eigendomsmatige software, wordt door de Free Software Foundation (FSF) gedefinieerd als elke software die niet aan de criteria van FSF voor vrije software voldoet. Onvrij (Engels: Non-free) is een gebruikelijke aanduiding voor software die niet aan de Debian Free Software Guidelines voldoet, die hetzelfde basisidee over softwarevrijheid volgen. De term eigendomssoftware wordt ook wel eens gebruikt. Propriëtair betekent dat een individu of een bedrijf de exclusieve auteursrechten op de software heeft en tegelijkertijd anderen toegang tot de broncode van de software weigert, evenals het recht om de software te kopiëren, te wijzigen en te bestuderen. De term propriëtair betekent "in privaat bezit en onder private controle". Dus software kan zelfs propriëtair blijven wanneer de broncode publiek beschikbaar is, als de controle over het gebruik, de verspreiding of het wijzigen behouden wordt (zoals bij de commerciële versie van SSH). Aan de andere kant wordt software niet-propriëtair beschouwd zodra het vrijgegeven is onder een licentie die anderen toestaat een 'fork' van de software te maken en om hun eigen aangepaste versie zonder zware beperkingen uit te geven, zelfs als de auteursrechten in handen blijven van een enkel persoon. (nl)
 • プロプライエタリ・ソフトウェア(英: proprietary software)とは、ソフトウェアの入手、使用、改変、複製などに関する権利を議論する文脈で用いられるソフトウェアの種類についての用語。プロプライエタリ・ソフトウェアとは、ソフトウェアの配布者が、利用者の持つ権利を制限的にすることで自身や利用者の利益およびセキュリティを保持しようとするソフトウェアを指す。制限には法的手法や技術的手法など様々な方法がある。技術的制限手法としては、バイナリ実行コードのみをユーザに提供し、ソースコードは公開しないというソフトウェア流通の方法がある。法的制限手法としては、著作権や特許権、不正競争防止法、国家機密及びそれに基づくソフトウェアライセンス許諾といった方法がある。パブリックドメインのソフトウェアやソースコード公開のソフトウェアであっても、ソースコード無しにプログラムのコンパイル後の実行形式のみを提供するといった方法を使うことで、当該ソフトウェアを独占的に提供することは可能であるため、必ずしも法的な排他的独占権は不要である。プロプライエタリ・ソフトウェアの制約の概念は、フリーソフトウェアの対義語となっており、フリーソフトウェアではプロプライエタリ・ソフトウェアの実現の根拠として使われる法律を、ソフトウェア使用、配布、改変の自由を守るために使っている。プロプライエタリ・ソフトウェアの代表格は商用ソフトウェアだが、フリーウェアやシェアウェアなども含まれる。ただし、パブリックドメインソフトウェアやフリーソフトウェアであっても、有償で販売されたり、商用に用いられたりする場合もある。 (ja)
 • O software proprietário, privativo ou não livre é um software para computadores que é licenciado com direitos exclusivos para o produtor. Conforme o local de comercialização do software este pode ser abrangido por patentes, direitos de autor assim como limitações para a sua exportação e uso em países terceiros. Seu uso, redistribuição ou modificação é proibido, ou requer que você peça permissão, ou é restrito de tal forma que você não possa efetivamente fazê-lo livremente.. A expressão foi criada em oposição ao conceito de software livre. (pt)
 • Проприета́рное програ́ммное обеспе́чение, несвобо́дное программное обеспечение (англ. proprietary software; от proprietary — частное, патентованное, в составе собственности и software — программное обеспечение) — программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного ПО (наличия открытого программного кода недостаточно). Правообладатель проприетарного ПО сохраняет за собой монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в существенных моментах. Обычно проприетарным называют любое несвободное ПО, включая полусвободное. Рассматриваемое понятие не связано напрямую с понятием коммерческого программного обеспечения. (ru)
 • Oprogramowanie zamknięte, prawnie zastrzeżone (ang. proprietary software) – oprogramowanie objęte restrykcjami dotyczącymi używania, kopiowania lub modyfikacji, rozpowszechniane zwykle w postaci binarnej, bez kodu źródłowego. Pojęcie przeciwstawne oprogramowaniu Open Source lub wolnemu oprogramowaniu. Często określa się je także błędnie jako „oprogramowanie komercyjne”, choć zarówno oprogramowanie prawnie zastrzeżone może być dostępne za darmo, jak i oprogramowanie FLOSS może być sprzedawane. (pl)
 • 专有软件,又称非自由软件、专属软件、私有软件、封闭性软件等,是指在使用、修改上有限制的软件。此外,有些软件也有复制和分发的限制,它也属于专有软件的范畴。通常,与专有软件对应的是自由软件。这些限制是由软件的所有者制定的。 这些限制是通过法律或者技术上的手段实现的,有时这两种手段被同时采用。最常见的技术限制方式是保留能够被大家读懂的源代码,而只发布只有计算机才能读懂的程序(如二进制格式)。法律上的限制包括使用版权(附带软件许可证)和专利。这些程序的源代码往往被其持有者视为商业机密。如果第三方要查看源代码时,往往需要签署保密协议。 (zh)
 • Proprietary software is computer software for which the software's publisher or another person retains intellectual property rights—usually copyright of the source code, but sometimes patent rights. (en)
dbo:wikiPageID
 • 18934886 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745282977 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Proprietäre Software (lateinisch propriē „eigentümlich“, „eigen“, „ausschließlich“) bezeichnet eine Software, die das Recht und die Möglichkeiten der Wieder- und Weiterverwendung sowie Änderung und Anpassung durch Nutzer und Dritte stark einschränkt. Es gibt einige Mechanismen, die eine Software „proprietär“ machen und halten können: durch Softwarepatente, das Urheberrecht, Lizenzbedingungen (EULAs), das Aufbauen der Software auf herstellerspezifischen, nicht veröffentlichten Standards und die Behandlung des Quelltextes als Betriebsgeheimnis (englisch closed source). (de)
 • プロプライエタリ・ソフトウェア(英: proprietary software)とは、ソフトウェアの入手、使用、改変、複製などに関する権利を議論する文脈で用いられるソフトウェアの種類についての用語。プロプライエタリ・ソフトウェアとは、ソフトウェアの配布者が、利用者の持つ権利を制限的にすることで自身や利用者の利益およびセキュリティを保持しようとするソフトウェアを指す。制限には法的手法や技術的手法など様々な方法がある。技術的制限手法としては、バイナリ実行コードのみをユーザに提供し、ソースコードは公開しないというソフトウェア流通の方法がある。法的制限手法としては、著作権や特許権、不正競争防止法、国家機密及びそれに基づくソフトウェアライセンス許諾といった方法がある。パブリックドメインのソフトウェアやソースコード公開のソフトウェアであっても、ソースコード無しにプログラムのコンパイル後の実行形式のみを提供するといった方法を使うことで、当該ソフトウェアを独占的に提供することは可能であるため、必ずしも法的な排他的独占権は不要である。プロプライエタリ・ソフトウェアの制約の概念は、フリーソフトウェアの対義語となっており、フリーソフトウェアではプロプライエタリ・ソフトウェアの実現の根拠として使われる法律を、ソフトウェア使用、配布、改変の自由を守るために使っている。プロプライエタリ・ソフトウェアの代表格は商用ソフトウェアだが、フリーウェアやシェアウェアなども含まれる。ただし、パブリックドメインソフトウェアやフリーソフトウェアであっても、有償で販売されたり、商用に用いられたりする場合もある。 (ja)
 • O software proprietário, privativo ou não livre é um software para computadores que é licenciado com direitos exclusivos para o produtor. Conforme o local de comercialização do software este pode ser abrangido por patentes, direitos de autor assim como limitações para a sua exportação e uso em países terceiros. Seu uso, redistribuição ou modificação é proibido, ou requer que você peça permissão, ou é restrito de tal forma que você não possa efetivamente fazê-lo livremente.. A expressão foi criada em oposição ao conceito de software livre. (pt)
 • Oprogramowanie zamknięte, prawnie zastrzeżone (ang. proprietary software) – oprogramowanie objęte restrykcjami dotyczącymi używania, kopiowania lub modyfikacji, rozpowszechniane zwykle w postaci binarnej, bez kodu źródłowego. Pojęcie przeciwstawne oprogramowaniu Open Source lub wolnemu oprogramowaniu. Często określa się je także błędnie jako „oprogramowanie komercyjne”, choć zarówno oprogramowanie prawnie zastrzeżone może być dostępne za darmo, jak i oprogramowanie FLOSS może być sprzedawane. (pl)
 • 专有软件,又称非自由软件、专属软件、私有软件、封闭性软件等,是指在使用、修改上有限制的软件。此外,有些软件也有复制和分发的限制,它也属于专有软件的范畴。通常,与专有软件对应的是自由软件。这些限制是由软件的所有者制定的。 这些限制是通过法律或者技术上的手段实现的,有时这两种手段被同时采用。最常见的技术限制方式是保留能够被大家读懂的源代码,而只发布只有计算机才能读懂的程序(如二进制格式)。法律上的限制包括使用版权(附带软件许可证)和专利。这些程序的源代码往往被其持有者视为商业机密。如果第三方要查看源代码时,往往需要签署保密协议。 (zh)
 • Proprietary software is computer software for which the software's publisher or another person retains intellectual property rights—usually copyright of the source code, but sometimes patent rights. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2016) البرمجيات الاحتكارية (بالإنجليزية: Proprietary software) مصطلح تستخدمه مؤسسة البرمجيات الحرة لتصف البرمجيات المضاده لما تسمى البرمجيات الحرة. في غياب مثل هذه الظروف حيث يمكن للمستخدم استخدام وتعديل ودراسة وإعادة توزيع البرنامج يقع البرنامج تحت بند البرمجيات الحرة. أمثله شهيرة للبرمجيات الموصوفة بالاحتكارية هي نظام تشغيل Windows من Microsoft و نظام Mac من شركة Apple . (ar)
 • Se denomina software propietario, o privativo, al software del cual no existe una forma libre de acceso a su código fuente, el cual solo se encuentra a disposición de su desarrollador y no se permite su libre modificación, adaptación o incluso lectura por parte de terceros. El término ha sido creado para designar al antónimo del concepto de software libre, por lo cual en diversos sectores se le han asignado implicaciones políticas relativas al mismo. Para la Fundación para el Software Libre (FSF), este concepto se aplica a cualquier programa informático que no es libre o que solo lo es parcialmente (semilibre), sea porque su uso, redistribución o modificación está prohibida, o sea porque requiere permiso expreso del titular del software. (es)
 • Un logiciel propriétaire, logiciel non libre ou parfois logiciel privatif voire logiciel privateur, désigne un logiciel qui ne permet pas légalement ou techniquement, ou par quelque autre moyen que ce soit, d'exercer simultanément les quatre libertés logicielles que sont l'exécution du logiciel pour tout type d'utilisation, l'étude de son code source (et donc l'accès à ce code source), la distribution de copies, ainsi que la modification et donc l'amélioration du code source. (fr)
 • Il software proprietario, chiamato anche privato, non libero, o closed source, è un software la cui licenza consente al beneficiario il suo utilizzo sotto particolari condizioni ed impedendone altre come la modifica, la condivisione, lo studio, la ridistribuzione o l'ingegneria inversa.Le restrizioni sono imposte dal titolare dei diritti di sfruttamento economico, cioè l'autore o – in caso di cessione dei diritti patrimoniali – il cessionario dei diritti in questione, tramite mezzi primariamente giuridici, come limitazioni nel contratto di licenza al regime di circolazione dei sorgenti o brevetti, nei paesi nei quali sono consentiti.Le modalità di limitazione sono spesso anche di natura tecnica, quando, ad esempio il software è pubblicato soltanto in codice binario tenendone segreto il cod (it)
 • Propriëtaire software, of eigendomsmatige software, wordt door de Free Software Foundation (FSF) gedefinieerd als elke software die niet aan de criteria van FSF voor vrije software voldoet. Onvrij (Engels: Non-free) is een gebruikelijke aanduiding voor software die niet aan de Debian Free Software Guidelines voldoet, die hetzelfde basisidee over softwarevrijheid volgen. De term eigendomssoftware wordt ook wel eens gebruikt. (nl)
 • Проприета́рное програ́ммное обеспе́чение, несвобо́дное программное обеспечение (англ. proprietary software; от proprietary — частное, патентованное, в составе собственности и software — программное обеспечение) — программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного ПО (наличия открытого программного кода недостаточно). Правообладатель проприетарного ПО сохраняет за собой монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в существенных моментах. Обычно проприетарным называют любое несвободное ПО, включая полусвободное. (ru)
rdfs:label
 • Proprietary software (en)
 • برمجيات احتكارية (ar)
 • Proprietäre Software (de)
 • Software propietario (es)
 • Logiciel propriétaire (fr)
 • Software proprietario (it)
 • Propriëtaire software (nl)
 • プロプライエタリ・ソフトウェア (ja)
 • Zamknięte oprogramowanie (pl)
 • Software proprietário (pt)
 • Проприетарное программное обеспечение (ru)
 • 专有软件 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:composer of
is dbo:gameEngine of
is dbo:license of
is dbo:operatingSystem of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:contentLicense of
is dbp:data of
is dbp:licence of
is dbp:license of
is dbp:sourceModel of
is foaf:primaryTopic of