Planning (also called forethought) is the process of thinking about and organizing the activities required to achieve a desired goal. It involves the creation and maintenance of a plan, such as psychological aspects that require conceptual skills. There are even a couple of tests to measure someone’s capability of planning well. As such, planning is a fundamental property of intelligent behavior.

Property Value
dbo:abstract
 • التخطيط منهج إنساني للعمل يهدف إلى إتخاذ القرارات في الحاضر ويكون لها تأثير على المستقبل ويعتبر التخطيط هو أول عناصر الإدارة . (ar)
 • Planning (also called forethought) is the process of thinking about and organizing the activities required to achieve a desired goal. It involves the creation and maintenance of a plan, such as psychological aspects that require conceptual skills. There are even a couple of tests to measure someone’s capability of planning well. As such, planning is a fundamental property of intelligent behavior. Also, planning has a specific process and is necessary for multiple occupations (particularly in fields such as management, business, etc.). In each field there are different types of plans that help companies achieve efficiency and effectiveness. An important, albeit often ignored aspect of planning, is the relationship it holds to forecasting. Forecasting can be described as predicting what the future will look like, whereas planning predicts what the future should look like for multiple scenarios. Planning combines forecasting with preparation of scenarios and how to react to them. Planning is one of the most important project management and time management techniques. Planning is preparing a sequence of action steps to achieve some specific goal. If a person does it effectively, he can reduce much the necessary time and effort of achieving the goal. A plan is like a map. When following a plan, he can always see how much he has progressed towards his project goal and how far he is from his destination. (en)
 • Planung beschreibt die menschliche Fähigkeit zur gedanklichen Vorwegnahme von Handlungsschritten, die zur Erreichung eines Zieles notwendig scheinen. Dabei entsteht ein Plan, gemeinhin als eine zeitlich geordnete Menge von Daten. Bei der Planung wird berücksichtigt, mit welchen Mitteln das Ziel erreicht werden kann, wie diese Mittel angewendet werden können, um das Ziel überhaupt zu erreichen (Vorgehensmodell), und wie man das Erreichte kontrollieren kann (Steuerung). Als Planungsergebnis erzeugen im Idealfall kurz-, mittel- oder langfristige Pläne Handlungssicherheit. Ein Plan hat in Bezug auf Management und Organisationen die Bedeutung einer zumindest in schriftliche Form (oder in die einer Zeichnung) gebrachten Vorstellung von den Modalitäten, wie ein erstrebenswertes Ziel erreicht werden kann.Die geistige und handwerkliche Tätigkeit zur Erstellung eines Plans wird Planung genannt. Planung ist die Phase bis zur Genehmigung eines Plans vor Beginn der Realisierung. Der Zweck von Planung besteht darin, über eine realistische Vorgehensweise zu verfügen, wie ein Ziel auf möglichst direktem Weg erreicht werden kann. Das abstrakte Planen ist eine kognitive Fähigkeit, die in der Allgemeinen Psychologie und der Kognitionswissenschaft untersucht wird. Planmäßiges Vorgehen zählt dort zu den Kriterien für Rationalität und Intelligenz. Bei der konkreten Planung wird zusätzlich auf externe Informations- und Erfahrungsquellen zurückgegriffen. In der Neuropsychologie werden das Organisieren und Planen einer Handlung den exekutiven Funktionen zugerechnet. Man versucht dort, diese Fähigkeiten objektiv zu messen, z.B. durch die Turm von London-Aufgabe. (de)
 • La planification est l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs : * dans un domaine précis ; * avec différents moyens mis en œuvre ; * et sur une durée (et des étapes) précise(s). La caractéristique principale de la planification est la dimension temps. On peut également optimiser des éléments et des ressources sans utiliser la notion de « temps » ou de « durée ». Optimiser le nombre de cartons dans un camion ne demande pas la dimension temporelle, a priori. Mais la notion de planification est indissociable de la notion de temps. Souvent ébauchée par une liste des choses à faire, elle se concrétise ensuite par un plan répondant de façon détaillée et concrète aux principaux aspects opérationnels du type QQOQCC : qui, quoi, où, quand, comment, combien. Le plan peut faire partie d'une stratégie, celle-ci étant plus générale et permanente et moins détaillée. On parle toutefois de planification stratégique lorsqu'une stratégie est particulièrement concrète et précise. Parmi les outils de planification, on trouve l'analyse (par exemple méthodes QQOQCCP, SWOT...), la prévision, le budget, les scénarios (entre lesquels choisir), les probabilités, les solutions alternatives ou de repli (pour être préparé en cas d'obstacle lors de l'exécution du plan) etc. (fr)
 • Se le conoce tanto planificación, planeación o planeamiento, generalmente países de habla hispana, pero en el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos en común, junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otras definiciones, más precisas, incluyen "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos". Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. (es)
 • Il piano è un insieme di scelte e regole, solitamente organizzate nel tempo, per il conseguimento di un determinato obiettivo nel futuro.Il significato del termine è amplissimo ed è funzione del contesto in cui è utilizzato e del soggetto interessato.Alcuni esempi: * il piano di studio per un esame universitario, formulato dallo studente (o dal professore), * il piano di produzione di un'impresa industriale, formulato dalla direzione produzione, * il piano regolatore di un'aerea metropolitana, formulato dalle autorità competenti sul territorio, * il piano di aiuti per un'area geografica o nazione in crisi, * il piano di attacco o intervento nella strategia militare. Spesso usato come sinonimo, il programma è in realtà la versione operativa del piano (da cui discende), in quanto definisce il percorso per raggiungere l'obiettivo prefissato, tenendo conto delle risorse disponibili, delle attività da intraprendere e dei tempi necessari per realizzarle.La pianificazione è quindi la formulazione di uno o più piani coerenti tra di loro, così come la programmazione è la formulazione dei percorsi per soddisfare gli obiettivi pianificati. (it)
 • 企画(きかく)とは、議論の過程の一つで特に単発的な新規の事柄を計画することや、その議論によって行われる催し物。 その動作は「企画する」と動詞形で呼ばれる。人数は一人または複数人で行われる。 催し物のうち、多くの時間を経て企画され、事前に行われるための準備を要する。 また商業活動における、新製品やキャンペーンに関しても企画と呼ばれ、立案から実行の直前までのプロセスを指す。 商業活動には必要不可欠な要素である。企画を専門に行う部門を持つ会社もある程である。 (ja)
 • Planning heeft zowel betrekking op het proces om tot een plan te komen, op het plan zelf als op de juiste en tijdige uitvoering van het plan. Planning heeft dus verschillende betekenissen, afhankelijk van de context waarbinnen het begrip wordt gebruikt. (nl)
 • Planowanie – proces ustalania celów i odpowiednich działań, by je osiągnąć. Opisując bardziej szczegółowo, jest to projektowanie przyszłości, jakiej się pragnie, oraz skutecznych środków jej organizacji. Planowanie to również przewidywanie warunków działania w ramach określonych granic czasowych, wyznaczanie celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. Zróżnicowanie horyzontu czasu, do którego odnosi się planowanie, a w związku z tym możliwości rozpoznania kwantyfikacji uwarunkowań działania prowadzą do wyróżnienia planowania strategicznego (długoterminowego) oraz planowania operatywnego (krótkoterminowego). Rodzaje planowania (z uwagi na czas realizacji): * strategiczne (powyżej 5 lat) - plan przyszłości, dzięki któremu o wiele łatwiej wytyczyć ścieżki postępowania i realizacji (co zamierza się osiągnąć w życiu, lista wartości). * długoterminowe (od 2 do 5 lat) - konkretne przedsięwzięcia służące realizacji nadrzędnego celu. * średnioterminowe (od kilku miesięcy do roku) - to odpowiedź na pytanie co należy zrobić, aby zrealizować plan długoterminowy. * krótkoterminowe (do trzech miesięcy) - krótkie zadania do wykonania. * bieżące - codziennie lub w skali tygodnia (godziny i terminy spotkań, spraw do załatwienia). Cechy planu: celowość, prymat planowania, kompletność, skuteczność. Proces planowania obejmuje: prognozowanie, programowanie, tworzenie planu. Etapy procesu planowania: 1. * ustalenie celów 2. * zidentyfikowanie problemów 3. * poszukiwanie alternatywnych rozwiązań 4. * ocenianie konsekwencji 5. * dokonanie wyboru 6. * wdrażanie planu 7. * kontrola realizacji Etapy planowania: 1. * etap przedsiębiorczości - na tym etapie menedżerowie mało korzystają z funkcji planowania, raczej odpowiadają na pojawiające się nieliczne problemy. 2. * etap luki administracyjnej - zaczyna się rozwijać sformalizowane planowanie, zwłaszcza w celu zwiększenia skuteczności. 3. * etap luki oczekiwań - tworzone są plany oceniające wizje dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa 4. * etap strategicznego rozwoju - menedżerowie zajmują się problemami wzrostu, poszukują sposobów rozszerzania i dywersyfikacji działalności ustabilizowanego przedsiębiorstwa. Plan, wynik planowania, zbiór decyzji. (pl)
 • O planejamento (português brasileiro) ou planeamento (português europeu) é uma ferramenta administrativa, que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o acoplamento se destina. Sendo, portanto, o lado racional da ação. Tratando-se de um processo de deliberação abstrato e explícito que escolhe e organiza ações, antecipando os resultados esperados. Esta deliberação busca alcançar, da melhor forma possível, alguns objetivos pré-definidos. Algumas ações necessitam de planeamento, mas muitas não. Nas atividades diárias, estamos sempre agindo, e antecipamos os resultados de nossas ações, mesmo que não estejamos completamente cientes dessa antecipação. Mas agimos com muito mais frequência do que planejamos, explicitamente, nossas ações: poucas vezes temos consciência de estarmos executando um processo de deliberação antes da ação. Assim que tomamos conhecimento de uma ação, ou quando executamos comportamentos bem treinados para os quais possuímos planos previamente armazenados, ou quando o curso de uma ação pode ser livremente adaptado enquanto ela estiver sendo executada, então, geralmente agimos e adaptamos nossas ações sem planejá-las explicitamente. Uma atividade premeditada exige deliberação quando se volta para novas situações ou tarefas e objetivos complexos ou quando conta com ações menos familiares. O planeamento também é necessário quando a adaptação das ações é coagida, por exemplo, por um ambiente crítico envolvendo alto risco ou alto custo, por uma atividade em parceria com mais alguém, ou por uma atividade que necessite estar sincronizada com um sistema dinâmico. Uma vez que o planejamento é um processo muito complicado, que consome muito tempo e dinheiro, recorremos ao planejamento apenas quando é realmente necessário ou quando a relação custo-beneficio nos obriga a planejar. Além disso, geralmente, procuramos somente planos bons e viáveis ao invés de planos ótimos. É importante que o planeamento seja entendido como um processo cíclico e prático das determinações do plano, o que lhe garante continuidade, havendo uma constante realimentação de situações, propostas, resultados e soluções, lhe conferindo assim dinamismo, baseado na multidisciplinaridade, interatividade, num processo contínuo de tomada de decisão. O planejamento é muito importante na área de gestão e administração, pois envolve a preparação, a organização e estruturação de objetivos e auxilia nas tomadas de decisões e execução de tarefas. Após a etapa de planejamento, é necessário avaliar se decisões foram tomadas acertadamente, através do processo denominado de feedback. (pt)
 • Плани́рование — оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем. С точки зрения математики, планирование — это функция, одним из аргументов которой является время. Планирование в самом общем виде подразумевает выполнение следующих этапов: * Постановка целей и задач * Составление программы действий (проектирования) * Вариантное составление программы (вариантное проектирование) * Выявление необходимых ресурсов и их источников * Определение непосредственных исполнителей и доведение планов до них * Фиксация результатов планирования в материальном виде, например, в виде проекта, модели, плана, карты боевых действий, приказа в письменной форме и т. п. (ru)
 • 企划,又稱策划、計劃,是一個由個人、多人、組織團體、甚至是企業為了完成某個策略性目標而必經的首要程序。包括從構思目標、分析現況、歸納方向、評估可行性,一直到擬訂策略、實施方案、追蹤成效與評估成果的過程。在商業上,由於「企划」是一個公司企業在行使策略上必要的過程,因此社會上也存在著「協助組織企業提出有效企划案」的顧問公司。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 378010 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 740424923 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التخطيط منهج إنساني للعمل يهدف إلى إتخاذ القرارات في الحاضر ويكون لها تأثير على المستقبل ويعتبر التخطيط هو أول عناصر الإدارة . (ar)
 • Se le conoce tanto planificación, planeación o planeamiento, generalmente países de habla hispana, pero en el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos en común, junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otras definiciones, más precisas, incluyen "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos". Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. (es)
 • 企画(きかく)とは、議論の過程の一つで特に単発的な新規の事柄を計画することや、その議論によって行われる催し物。 その動作は「企画する」と動詞形で呼ばれる。人数は一人または複数人で行われる。 催し物のうち、多くの時間を経て企画され、事前に行われるための準備を要する。 また商業活動における、新製品やキャンペーンに関しても企画と呼ばれ、立案から実行の直前までのプロセスを指す。 商業活動には必要不可欠な要素である。企画を専門に行う部門を持つ会社もある程である。 (ja)
 • Planning heeft zowel betrekking op het proces om tot een plan te komen, op het plan zelf als op de juiste en tijdige uitvoering van het plan. Planning heeft dus verschillende betekenissen, afhankelijk van de context waarbinnen het begrip wordt gebruikt. (nl)
 • 企划,又稱策划、計劃,是一個由個人、多人、組織團體、甚至是企業為了完成某個策略性目標而必經的首要程序。包括從構思目標、分析現況、歸納方向、評估可行性,一直到擬訂策略、實施方案、追蹤成效與評估成果的過程。在商業上,由於「企划」是一個公司企業在行使策略上必要的過程,因此社會上也存在著「協助組織企業提出有效企划案」的顧問公司。 (zh)
 • Planning (also called forethought) is the process of thinking about and organizing the activities required to achieve a desired goal. It involves the creation and maintenance of a plan, such as psychological aspects that require conceptual skills. There are even a couple of tests to measure someone’s capability of planning well. As such, planning is a fundamental property of intelligent behavior. (en)
 • Planung beschreibt die menschliche Fähigkeit zur gedanklichen Vorwegnahme von Handlungsschritten, die zur Erreichung eines Zieles notwendig scheinen. Dabei entsteht ein Plan, gemeinhin als eine zeitlich geordnete Menge von Daten. Bei der Planung wird berücksichtigt, mit welchen Mitteln das Ziel erreicht werden kann, wie diese Mittel angewendet werden können, um das Ziel überhaupt zu erreichen (Vorgehensmodell), und wie man das Erreichte kontrollieren kann (Steuerung). Als Planungsergebnis erzeugen im Idealfall kurz-, mittel- oder langfristige Pläne Handlungssicherheit. (de)
 • La planification est l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs : * dans un domaine précis ; * avec différents moyens mis en œuvre ; * et sur une durée (et des étapes) précise(s). La caractéristique principale de la planification est la dimension temps. On peut également optimiser des éléments et des ressources sans utiliser la notion de « temps » ou de « durée ». Optimiser le nombre de cartons dans un camion ne demande pas la dimension temporelle, a priori. Mais la notion de planification est indissociable de la notion de temps. (fr)
 • Il piano è un insieme di scelte e regole, solitamente organizzate nel tempo, per il conseguimento di un determinato obiettivo nel futuro.Il significato del termine è amplissimo ed è funzione del contesto in cui è utilizzato e del soggetto interessato.Alcuni esempi: (it)
 • Planowanie – proces ustalania celów i odpowiednich działań, by je osiągnąć. Opisując bardziej szczegółowo, jest to projektowanie przyszłości, jakiej się pragnie, oraz skutecznych środków jej organizacji. Planowanie to również przewidywanie warunków działania w ramach określonych granic czasowych, wyznaczanie celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. Zróżnicowanie horyzontu czasu, do którego odnosi się planowanie, a w związku z tym możliwości rozpoznania kwantyfikacji uwarunkowań działania prowadzą do wyróżnienia planowania strategicznego (długoterminowego) oraz planowania operatywnego (krótkoterminowego). (pl)
 • O planejamento (português brasileiro) ou planeamento (português europeu) é uma ferramenta administrativa, que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o acoplamento se destina. Sendo, portanto, o lado racional da ação. Tratando-se de um processo de deliberação abstrato e explícito que escolhe e organiza ações, antecipando os resultados esperados. Esta deliberação busca alcançar, da melhor forma possível, alguns objetivos pré-definidos. (pt)
 • Плани́рование — оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем. С точки зрения математики, планирование — это функция, одним из аргументов которой является время. Планирование в самом общем виде подразумевает выполнение следующих этапов: (ru)
rdfs:label
 • Planning (en)
 • تخطيط (ar)
 • Planung (de)
 • Planeamiento (es)
 • Planification (fr)
 • Piano (strategia) (it)
 • 企画 (ja)
 • Planning (nl)
 • Planowanie (pl)
 • Planejamento (pt)
 • Планирование (ru)
 • 企劃 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:industry of
is dbo:keyPerson of
is dbo:knownFor of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:skills of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of