Open data is the idea that some data should be freely available to everyone to use and republish as they wish, without restrictions from copyright, patents or other mechanisms of control. The goals of the open data movement are similar to those of other "open" movements such as open source, open hardware, open content, and open access. The philosophy behind open data has been long established (for example in the Mertonian tradition of science), but the term "open data" itself is recent, gaining popularity with the rise of the Internet and World Wide Web and, especially, with the launch of open-data government initiatives such as Data.gov and Data.gov.uk.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) البيانات المفتوحة هي البيانات الرقمية من مصدر عمومي أو خاص. وتقوم بإصدارها الجماعات أو المصالح العمومية. تنشر هاته البيانات تحت رخص مفتوحة تضمن الوصول إليها من قبل المجموعة بدون قيود سياسية أو مالية أو قانونية. (ar)
 • El concepto datos abiertos (open data, en inglés) es una filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control. Tiene una ética similar a otros movimientos y comunidades abiertos, como el software libre, el código abierto (open source, en inglés) y el acceso libre (open access, en inglés). (es)
 • Open Data bedeutet die freie Verfügbar- und Nutzbarkeit von – meist öffentlichen – Daten. Die Forderung danach beruht auf der Annahme, dass vorteilhafte Entwicklungen unterstützt werden wie Open Government, wenn adressatengerecht und benutzerfreundlich aufbereitete Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden und damit mehr Transparenz und Zusammenarbeit ermöglichen. Dazu verwenden die Ersteller Lizenzmodelle, die auf das Urheberrecht, Patente oder andere proprietäre Rechte weitgehend verzichten. Open Data ähnelt dabei zahlreichen anderen „Open“-Bewegungen, wie zum Beispiel Open Source, Open Content, Open Access, Open Education und ist eine Voraussetzung für Open Government. (de)
 • L'open data ou donnée ouverte est une donnée numérique dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers. Elle peut être d'origine publique ou privée, produite notamment par une collectivité, un service public (éventuellement délégué) ou une entreprise. Elle est diffusée de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière. L'ouverture des données (open data) représente à la fois un mouvement, une philosophie d'accès à l'information et une pratique de publication de données librement accessibles et exploitables. Elle s'inscrit dans une tendance qui considère l'information publique comme un bien commun (tel que défini par Elinor Ostrom) dont la diffusion est d'intérêt public et général. En Europe et dans certains pays, des directives et lois imposent aux collectivités de publier certaines données publiques sous forme numérique. En mai 2016, après deux jours de réunion à Bruxelles du Conseil sur la compétitivité (Competitiveness Council ou COMPET mis en place par la Commission européenne et qui rassemble les ministres européens chargés des sciences, de la recherche, de l'innovation, du commerce et de l'industrie), Carlos Moedas, Commissaire européen à la recherche, à l'innovation et à la science et les dirigeants européens ont unanimement appelé à un accès ouvert « immédiat » à tous les articles scientifiques dès 2020. (fr)
 • I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese open data anche nel contesto italiano, sono dati liberamente accessibili a tutti le cui eventuali restrizioni sono l'obbligo di citare la fonte o di mantenere la banca dati sempre aperta. L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo "open", come l'open source, l'open access e l'open content. Nonostante la pratica e l'ideologia che caratterizzano i dati aperti siano da anni ben consolidate, con la locuzione "open data" si identifica una nuova accezione piuttosto recente e maggiormente legata a Internet come canale principale di diffusione dei dati stessi. Gli open data sono fondamentali per il data journalism, o giornalismo di precisione. (it)
 • オープンデータ(Open Data)とは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が望むように利用・再掲載できるような形で入手できるべきであるというアイデアである。オープンデータ運動のゴールは、オープンソース、オープンコンテント、オープンアクセスなどの、他の「オープン」運動と似ている。オープンデータを支える哲学は古くから確立されているが(マートン・テーゼのように)、「オープンデータ」という言葉自体は、インターネットやワールドワイドウェブの興隆、特に、data.govのようなオープンデータガバメントイニシアティブによって、近年一般的になってきた。 (ja)
 • Open data is the idea that some data should be freely available to everyone to use and republish as they wish, without restrictions from copyright, patents or other mechanisms of control. The goals of the open data movement are similar to those of other "open" movements such as open source, open hardware, open content, and open access. The philosophy behind open data has been long established (for example in the Mertonian tradition of science), but the term "open data" itself is recent, gaining popularity with the rise of the Internet and World Wide Web and, especially, with the launch of open-data government initiatives such as Data.gov and Data.gov.uk. (en)
 • Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. In dit artikel worden open data specifiek in relatie tot de overheid beschreven. De overheid hanteert de volgende definitie voor open data: * Compleet: alle openbare data en informatie * Primair: brongegevens, niet geaggregeerd * Tijdig: zo snel als kan, om nu te behouden * Toegankelijk: voor iedereen, voor elk legaal gebruik, zonder (fin.) drempels * Machine leesbaar: voor automatische verwerking * Non-discriminatoir: zonder opgaaf v. reden, zonder registratie * Open standaarden: zodat het format geen drempel is * Open licentie: geen beperking o.b.v. auteurswet, databankenwet, of geheimhouding Verschillende overheden hebben al een register opgestart met verwijzingen naar open data. (nl)
 • Dados abertos (open data) correspondem à ideia de que certos dados devem estar disponíveis para que todos usem e publiquem, sem restrições de direitos autorais e patentes ou outros mecanismos de controle. Segundo a Open Definition dados abertos são dados que podem ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa – sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição à fonte original e ao compartilhamento pelas mesmas licenças em que as informações foram apresentadas. Ou seja, a abertura de dados evita que mecanismo restritivos possam ser aplicados para esconder dados, permitindo que tanto pessoas físicas quanto jurídicas possam explorar estes dados de forma livre. Os objetivos do movimento de dados abertos são semelhantes aos de outros movimentos “abertos”, como o código aberto, conteúdo aberto e acesso livre. A filosofia por trás de dados abertos foi estabelecida há muito tempo, mas o termo “dados abertos” em si é recente, ganhando popularidade com o surgimento da Internet e World Wide Web. (pt)
 • 開放資料 (英语:Open data) 指的是一種經過挑選與許可的資料,這些資料不受著作權、專利權,以及其他管理機制所限制,可以開放給社會公眾,任何人都可以自由出版使用,不論是要拿來出版或是做其他的運用都不加以限制。Open data 運動希望達成的目標與開放源碼、內容開放、開放獲取等其他「開放」運動類似。Open data 背後的核心思想由來已久(例如在 Mertonian tradition of science),但 Open data 這名詞直到近代才出現,拜網際網路崛起而為人所知,尤其是 Data.gov 等 Open data 政府組織的設立。 (zh)
 • Открытые данные (англ. open data) — концепция, отражающая идею о том, что определённые данные должны быть свободно доступны для машиночитаемого использования и дальнейшей републикации без ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля. Освободить данные от ограничений авторского права можно с помощью свободных лицензий, таких как лицензий Creative Commons. Если какой-либо набор данных не является общественным достоянием, либо не связан лицензией, дающей права на свободное повторное использование, то такой набор данных не считается открытым, даже если он выложен в машиночитаемом виде в Интернет. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 7697770 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744986698 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) البيانات المفتوحة هي البيانات الرقمية من مصدر عمومي أو خاص. وتقوم بإصدارها الجماعات أو المصالح العمومية. تنشر هاته البيانات تحت رخص مفتوحة تضمن الوصول إليها من قبل المجموعة بدون قيود سياسية أو مالية أو قانونية. (ar)
 • El concepto datos abiertos (open data, en inglés) es una filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control. Tiene una ética similar a otros movimientos y comunidades abiertos, como el software libre, el código abierto (open source, en inglés) y el acceso libre (open access, en inglés). (es)
 • Open Data bedeutet die freie Verfügbar- und Nutzbarkeit von – meist öffentlichen – Daten. Die Forderung danach beruht auf der Annahme, dass vorteilhafte Entwicklungen unterstützt werden wie Open Government, wenn adressatengerecht und benutzerfreundlich aufbereitete Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden und damit mehr Transparenz und Zusammenarbeit ermöglichen. Dazu verwenden die Ersteller Lizenzmodelle, die auf das Urheberrecht, Patente oder andere proprietäre Rechte weitgehend verzichten. Open Data ähnelt dabei zahlreichen anderen „Open“-Bewegungen, wie zum Beispiel Open Source, Open Content, Open Access, Open Education und ist eine Voraussetzung für Open Government. (de)
 • オープンデータ(Open Data)とは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が望むように利用・再掲載できるような形で入手できるべきであるというアイデアである。オープンデータ運動のゴールは、オープンソース、オープンコンテント、オープンアクセスなどの、他の「オープン」運動と似ている。オープンデータを支える哲学は古くから確立されているが(マートン・テーゼのように)、「オープンデータ」という言葉自体は、インターネットやワールドワイドウェブの興隆、特に、data.govのようなオープンデータガバメントイニシアティブによって、近年一般的になってきた。 (ja)
 • Open data is the idea that some data should be freely available to everyone to use and republish as they wish, without restrictions from copyright, patents or other mechanisms of control. The goals of the open data movement are similar to those of other "open" movements such as open source, open hardware, open content, and open access. The philosophy behind open data has been long established (for example in the Mertonian tradition of science), but the term "open data" itself is recent, gaining popularity with the rise of the Internet and World Wide Web and, especially, with the launch of open-data government initiatives such as Data.gov and Data.gov.uk. (en)
 • 開放資料 (英语:Open data) 指的是一種經過挑選與許可的資料,這些資料不受著作權、專利權,以及其他管理機制所限制,可以開放給社會公眾,任何人都可以自由出版使用,不論是要拿來出版或是做其他的運用都不加以限制。Open data 運動希望達成的目標與開放源碼、內容開放、開放獲取等其他「開放」運動類似。Open data 背後的核心思想由來已久(例如在 Mertonian tradition of science),但 Open data 這名詞直到近代才出現,拜網際網路崛起而為人所知,尤其是 Data.gov 等 Open data 政府組織的設立。 (zh)
 • Открытые данные (англ. open data) — концепция, отражающая идею о том, что определённые данные должны быть свободно доступны для машиночитаемого использования и дальнейшей републикации без ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля. Освободить данные от ограничений авторского права можно с помощью свободных лицензий, таких как лицензий Creative Commons. Если какой-либо набор данных не является общественным достоянием, либо не связан лицензией, дающей права на свободное повторное использование, то такой набор данных не считается открытым, даже если он выложен в машиночитаемом виде в Интернет. (ru)
 • I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese open data anche nel contesto italiano, sono dati liberamente accessibili a tutti le cui eventuali restrizioni sono l'obbligo di citare la fonte o di mantenere la banca dati sempre aperta. L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo "open", come l'open source, l'open access e l'open content. Nonostante la pratica e l'ideologia che caratterizzano i dati ape (it)
 • Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. In dit artikel worden open data specifiek in relatie tot de overheid beschreven. De overheid hanteert de volgende definitie voor open data: Verschillende overheden hebben al een register opgestart met verwijzingen naar open data. (nl)
 • L'open data ou donnée ouverte est une donnée numérique dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers. Elle peut être d'origine publique ou privée, produite notamment par une collectivité, un service public (éventuellement délégué) ou une entreprise. Elle est diffusée de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière. (fr)
 • Dados abertos (open data) correspondem à ideia de que certos dados devem estar disponíveis para que todos usem e publiquem, sem restrições de direitos autorais e patentes ou outros mecanismos de controle. Segundo a Open Definition dados abertos são dados que podem ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa – sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição à fonte original e ao compartilhamento pelas mesmas licenças em que as informações foram apresentadas. Ou seja, a abertura de dados evita que mecanismo restritivos possam ser aplicados para esconder dados, permitindo que tanto pessoas físicas quanto jurídicas possam explorar estes dados de forma livre. (pt)
rdfs:label
 • Open data (en)
 • بيانات مفتوحة (ar)
 • Open Data (de)
 • Datos abiertos (es)
 • Dati aperti (it)
 • Open data (fr)
 • オープンデータ (ja)
 • Open data (nl)
 • Dados abertos (pt)
 • Открытые данные (ru)
 • 開放資料 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:fields of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of