Mithridates II Antiochus Epiphanes Philorhomaeus Philhellen Monocrites (Greek: Μιθριδάτης Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής Φιλορωμαίος Φιλέλλην Μονοκρίτης, died 20 BC), also known as Mithridates II of Commagene, was a man of Armenian and Greek descent who lived in the 1st century BC. He was a prince of Commagene and one of the sons of King Antiochus I Theos of Commagene and Queen Isias Philostorgos of Commagene. When his father died in 38 BC, he succeeded his father and reigned until his death.

Property Value
dbo:abstract
 • Mithridates II. Antiochos Epiphanes Philorhomaios Philhellen Monocritis auch als Mithridates II. von Kommagene bekannt (altgriechisch ο ΜιΘριδάτης Αντίοχος Επιφανής Φιλορωμαίος Φιλέλλην' Μονοκρίτης), war ein König von Kommagene armenisch griechischer Abstammung, der im 1. Jahrhundert v. Chr. lebte. Er war ein Prinz und einer der Söhne des Antiochos' I. und einer unbekannten Mutter. Als sein Vater 38 v. Chr. starb, folgte er ihm auf den Thron. Nach Plutarch war er ein Verbündeter des römischen Triumvirn Marcus Antonius, und 31 v. Chr. führte Mithridates persönlich seine Truppen nach Actium, um Antonius gegen Augustus zu unterstützen. Mithridates hatte einen Bruder namens Antiochos II., der im Jahr 29 v. Chr. von Augustus nach Rom beordert wurde, weil man ihm die Ermordung eines Botschafters vorwarf. Antiochos wurde auf den Befehl des Augustus hingerichtet. Nach dem Tod des Antonius wurde Mithridates während der Alleinherrschaft des Augustus ein treuer Verbündeter des Imperators. Augustus zwang Mithridates, das Dorf Zeugma der Provinz Syria zu überlassen. Das Dorf lag an einem größeren Übergang über den Euphrat. Um keinen Konflikt mit Augustus zu haben, legte Mithridates den Beinamen Philhellen (Freund der Griechen) ab und nahm den Namen Philorhomaios (Freund der Römer) an. Die Titel Philhellen und Philorhomaios kamen durch den königlichen Kult, der von seinem verstorbenen Vater gegründet worden war und in dem Mithridates eine wichtige Position innehatte. Sein anderer Titel Monocritis war ein nicht bezeugter Titel, hatte eine gerichtliche Funktion innerhalb der königlichen Regierung und war ein Zeichen für seinen hohen sozialen Rang. Nach einer Inschrift eines Begräbnisaltars, der im türkischen Dorf Sofraz gefunden wurde und aus der Mitte des 1. Jahrhunderts stammt, war die Ehefrau des Mithridates eine Griechin namens Laodike. Die Altarinschrift beschreibt Familienmitglieder über sieben Generationen und beinhaltet auch den Namen Mithridates, seines Vaters und seiner Frau Laodike. Mithridates herrschte von 38 bis 20 v. Chr. als König von Kommagene. Als er 20 v. Chr. starb wurde der gemeinsame Sohn mit Laodike Mithridates III. neuer König. (de)
 • Mithridate II Antiochus Épiphane Philorhomaios Philhellenos Monocritis, également connu sous le nom de Mithridate II de Commagène (grec ancien : Μιθριδάτης Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής Φιλορωμαίος Φιλέλλην Μονοκρίτης), est un roi de Commagène ayant régné de 38 à 20 av. J.-C., année de sa mort. (fr)
 • Mitrídates II Antiochus Epiphanes Philorhomaeus Philhellen Monocrites (griego: Μιθριδάτης Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής Φιλορωμαίος Φιλέλλην Μονοκρίτης), (muerto 20 a. C.), también conocido como Mitrídates II de Comagene, fue un hombre de ascendencia armenia y griega, que vivió en el siglo I aC. Fue príncipe de Comagene y uno de los hijos del rey Antíoco I Theos de Comagene y la reina Isias Philostorgos de Comagene. Cuando su padre murió en 38 a. C., le sucedió, y reinó hasta su muerte. Según Plutarco, fue un aliado del triunviro romano Marco Antonio. Casó a su hija con el rey parto Orodes II. En 31 a. C., Mitrídates dirigió personalmente sus fuerzas a Actium, en Grecia, para apoyar a Antonio en la guerra contra César Octavio, el futuro emperador romano Augusto. Después de la derrota de Antonio, sin embargo, Mitrídates se convirtió en aliado leal de Augusto. No obstante, Augusto forzó a Mitrídates a entregar un pueblo de Comagene llamado Zeugma, el cual era un punto de cruce importante del río Éufrates, a la provincia romana de Siria. Para mostrar su apoyo a Augusto, Mitrídates dejó el título de Philhellen ("amigo de los griegos") de su titulatura áulica y adoptó el título de Philorhomaeus ("amigo de los romanos") en su lugar. Ambos títulos derivaban del culto real que había fundado el padre de Mitrídates, y en el que el propio Mitrídates jugó una función importante. Su otro título, Monocrites es un título no certificado, y era probablemente una función judicial dentro de la administración real y una señal de su alto estado social. Mitrídates tuvo un hermano, Antioco II de Comagene, que era también príncipe del reino. En 29 a. C ., Antioco fue convocado a Roma y ejecutado por el emperador romano Augusto, por haber ordenado el asesinato de un embajador que Mitrídates había enviado a Roma. Según un inscripción en el altar funerario de una rica familia principal local, encontrado en el pueblo turco de Sofraz y datado a alrededor de la mitad del siglo I, la mujer de Mitrídates era una mujer griega llamada Laodice. El altar inscribe los nombres de siete generaciones de miembros familiares, incluyendo los nombres de Mitrídates, de su padre y de su mujer. Cuando Mitrídates murió en 20 a. C., su hijo, Mitrídates III de Comagene, le sucedió. (es)
 • Figlio di Antioco I, combatté nel 31 a.C. ad Azio con Marco Antonio. Augusto lo destituì e diede il regno ad Antioco II, suo fratello. (it)
 • Mitrídates II (? — 20 a.C.) foi um rei de Comagena. Foi um dos aliados de Marco Antônio na Batalha de Áccio. (pt)
 • Mitrydates II Antioch Epifanes Filoromajos Filhellen Monokrites (gr.: Μιθριδάτης Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής Φιλορώμαίος Φιλέλλην Μονοκρίτης, Mithridátēs Antíochos ó Epifanḗs Filorṓmaíos Filhellēn Monokritēs) (zm. 20 p.n.e.) – piąty król Kommageny z ormiańskiej dynastii Orontydów w latach ok. 36-30 p.n.e. i od 29 p.n.e. do swej śmierci. Syn i następca króla Kommageny Antiocha I Theosa Dikajosa Epifanesa Filoromajosa Filhellena i królowej Isias II Filostorgos. Według Plutarcha z Cheronei, pisarza greckiego, był on sprzymierzeńcem triumwira rzymskiego Marka Antoniusza. W r. 31 p.n.e. Mitrydates osobiście poprowadził jego siły pod Akcjum w wojnie przeciw Oktawianowi, przyszłemu cesarzowi rzymskiemu Augustowi. Jednak po porażce Antoniusza, Mitrydates stał się lojalnym sprzymierzeńcem zwycięzcy. Niemniej August zmusił Mitrydatesa, by przekazał do rzymskiej prowincji Syrii kommageńską miejscowość zwaną Zeugma, która była ważnym punktem przeprawy przez rzekę Eufrat. By pokazać swe poparcie dla cesarza, Mitrydates pominął tytuł Filhellen („Przyjaciel Greków”) w swej tytulaturze królewskiej, dodając zamiast niego tytuł Filoromajos („Przyjaciel Rzymian”). Oba tytuły pochodziły z królewskiego kultu kommageńskiego, który później założył jego ojciec, i w którym Mitrydates kierował ważną rolę. Innym tytułem był Monokrites, skądinąd niepoświadczonym, który był najprawdopodobniej sędziowską funkcją w administracji królewskiej i znakiem jego wysokiej pozycji społecznej. Używał jeszcze przydomka Epifanes („Objawiony”). Mitrydates posiadał młodszego brata Antiocha II Epifanesa, który zgłaszał pretensje do tronu królestwa. Prawdopodobnie został przez niego usunięty z tronu w r. 30 p.n.e. Z tego powodu zapewne wysłał posła do Rzymian, by prosić ich o pomoc. Antioch kazał dokonać mordu posła. W r. 29 p.n.e. został z tego powodu wezwany do Rzymu, gdzie został skazany na śmierć przez Oktawiana, późniejszego cesarza rzymskiego. Kazał zbudować sanktuarium grobowe, znane, jako Karakush, Karakus Tumulus oraz Czarny Ptak. Otrzymał taką nazwę, ponieważ kolumna jest wieńczona przez orła. Pochował tam matkę Isias II Filostorgos, jej córkę a swą zapewne żonę Antiochis oraz córkę tej ostatniej i zapewne swą Akę I, by uczcić ich życie oraz wspomnienie o nich. Sanktuarium znajduje się 12 km z Kahty, na terenie obecnej Turcji. Każdy kopiec jest otoczony przez grupę trzech kolumn doryckich. Każda kolumna miała około 9 metrów wysokości. Były wieńczone stelami, reliefami i posągami byka, lwa i orła. Mitrydates nie miał syna, więc jego następcą został bratanek Mitrydates III Antioch Epifanes, syn nieznanego z imienia brata, zmarłego ok. 20 p.n.e. (pl)
 • Mithridates II Antiochus Epiphanes Philorhomaeus Philhellen Monocrites (Greek: Μιθριδάτης Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής Φιλορωμαίος Φιλέλλην Μονοκρίτης, died 20 BC), also known as Mithridates II of Commagene, was a man of Armenian and Greek descent who lived in the 1st century BC. He was a prince of Commagene and one of the sons of King Antiochus I Theos of Commagene and Queen Isias Philostorgos of Commagene. When his father died in 38 BC, he succeeded his father and reigned until his death. According to Plutarch, he was an ally of the Roman triumvir Mark Antony. He also married off his daughter to the Parthian king Orodes II. In 31 BC, Mithridates personally led his forces to Actium in Greece in support of Antony in the war against Caesar Octavian, the future Roman emperor Augustus. After the defeat of Antony, however, Mithridates became a loyal ally to Augustus. Nevertheless, Augustus forced Mithridates to hand over a village in Commagene called Zeugma, which was a major crossing point of the Euphrates River, to the Roman province of Syria. To show his support for Augustus, Mithridates dropped the title Philhellen ("friend of the Greeks") from his Aulic titulature and adopted the title Philorhomaeus ("friend of the Romans") instead. Both titles were derived from the Commagenean royal cult that Mithridates' father had founded, and in which Mithridates played an important role. His other title Monocrites is an otherwise unattested title and was most likely a judicial function within the royal administration and a sign of his high social standing. Mithridates had a brother, Antiochus II of Commagene, who was also a prince of the kingdom. In 29 BC, Antiochus was summoned to Rome and executed by Roman emperor Augustus, because Antiochus had caused the assassination of an ambassador whom Mithridates had sent to Rome. According to an inscription on a funerary altar of a local wealthy leading family, found in the Turkish village of Sofraz and dating to around the mid-1st century, the wife of Mithridates was a Greek woman called Laodice. The altar inscribes the names of seven generations of family members, including the names of Mithridates, of his father and of his wife. When Mithridates died in 20 BC, his son by Laodice, Mithridates III of Commagene, succeeded him. (en)
 • 米特里達梯二世(公元前38年-前20年在位),科馬基尼王國王子及安條克一世之子,擁有帕提亞人及希臘人血統。 公元前38年當安條克死後,米特里達梯繼承父位。根據普魯塔克記述,米特里達梯是羅馬馬克·安東尼的盟友。他有一個兄弟名為叫安條克二世,也是科馬基尼王國的王子。 公元前29年,安條克二世被羅馬皇帝屋大維傳召到羅馬,因他引致一名大使被刺殺。米特里達梯將他遣送到羅馬。安條克被屋大維下令處決。 米特里達梯卒於公元前20年,其王位由兒子米特里達梯三世繼承。 (zh)
dbo:activeYearsEndYear
 • -020-01-01 (xsd:date)
dbo:activeYearsStartYear
 • -038-01-01 (xsd:date)
dbo:birthDate
 • -100-1-1
dbo:deathDate
 • -20-1-1
dbo:deathPlace
dbo:parent
dbo:predecessor
dbo:spouse
dbo:successor
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 11233076 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 690977129 (xsd:integer)
dbp:caption
 • Relief of Mithridates II and his sister Laodice at the Tumulus of Karakuş, Turkey
dbp:deathDate
 • 20 (xsd:integer)
dbp:issue
dbp:royalHouse
dbp:succession
 • King of Commagene
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Mithridate II Antiochus Épiphane Philorhomaios Philhellenos Monocritis, également connu sous le nom de Mithridate II de Commagène (grec ancien : Μιθριδάτης Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής Φιλορωμαίος Φιλέλλην Μονοκρίτης), est un roi de Commagène ayant régné de 38 à 20 av. J.-C., année de sa mort. (fr)
 • Figlio di Antioco I, combatté nel 31 a.C. ad Azio con Marco Antonio. Augusto lo destituì e diede il regno ad Antioco II, suo fratello. (it)
 • Mitrídates II (? — 20 a.C.) foi um rei de Comagena. Foi um dos aliados de Marco Antônio na Batalha de Áccio. (pt)
 • 米特里達梯二世(公元前38年-前20年在位),科馬基尼王國王子及安條克一世之子,擁有帕提亞人及希臘人血統。 公元前38年當安條克死後,米特里達梯繼承父位。根據普魯塔克記述,米特里達梯是羅馬馬克·安東尼的盟友。他有一個兄弟名為叫安條克二世,也是科馬基尼王國的王子。 公元前29年,安條克二世被羅馬皇帝屋大維傳召到羅馬,因他引致一名大使被刺殺。米特里達梯將他遣送到羅馬。安條克被屋大維下令處決。 米特里達梯卒於公元前20年,其王位由兒子米特里達梯三世繼承。 (zh)
 • Mithridates II. Antiochos Epiphanes Philorhomaios Philhellen Monocritis auch als Mithridates II. von Kommagene bekannt (altgriechisch ο ΜιΘριδάτης Αντίοχος Επιφανής Φιλορωμαίος Φιλέλλην' Μονοκρίτης), war ein König von Kommagene armenisch griechischer Abstammung, der im 1. Jahrhundert v. Chr. lebte. Er war ein Prinz und einer der Söhne des Antiochos' I. und einer unbekannten Mutter. Als sein Vater 38 v. Chr. starb, folgte er ihm auf den Thron. (de)
 • Mithridates II Antiochus Epiphanes Philorhomaeus Philhellen Monocrites (Greek: Μιθριδάτης Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής Φιλορωμαίος Φιλέλλην Μονοκρίτης, died 20 BC), also known as Mithridates II of Commagene, was a man of Armenian and Greek descent who lived in the 1st century BC. He was a prince of Commagene and one of the sons of King Antiochus I Theos of Commagene and Queen Isias Philostorgos of Commagene. When his father died in 38 BC, he succeeded his father and reigned until his death. (en)
 • Mitrídates II Antiochus Epiphanes Philorhomaeus Philhellen Monocrites (griego: Μιθριδάτης Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής Φιλορωμαίος Φιλέλλην Μονοκρίτης), (muerto 20 a. C.), también conocido como Mitrídates II de Comagene, fue un hombre de ascendencia armenia y griega, que vivió en el siglo I aC. Fue príncipe de Comagene y uno de los hijos del rey Antíoco I Theos de Comagene y la reina Isias Philostorgos de Comagene. Cuando su padre murió en 38 a. C., le sucedió, y reinó hasta su muerte. (es)
 • Mitrydates II Antioch Epifanes Filoromajos Filhellen Monokrites (gr.: Μιθριδάτης Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής Φιλορώμαίος Φιλέλλην Μονοκρίτης, Mithridátēs Antíochos ó Epifanḗs Filorṓmaíos Filhellēn Monokritēs) (zm. 20 p.n.e.) – piąty król Kommageny z ormiańskiej dynastii Orontydów w latach ok. 36-30 p.n.e. i od 29 p.n.e. do swej śmierci. Syn i następca króla Kommageny Antiocha I Theosa Dikajosa Epifanesa Filoromajosa Filhellena i królowej Isias II Filostorgos. (pl)
rdfs:label
 • Mithridates II. (Kommagene) (de)
 • Mitrídates II de Comagene (es)
 • Mitridate II di Commagene (it)
 • Mithridate II de Commagène (fr)
 • Mithridates II of Commagene (en)
 • Mitrydates II (król Kommageny) (pl)
 • Mitrídates II de Comagena (pt)
 • 米特里達梯二世 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:gender
 • male (en)
foaf:givenName
 • Mitrydates (en)
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Mithridates II (en)
 • Mithridates II of Commagene (en)
 • Mithridates II Antiochus Epiphanes Philorhomaeus Philhellen Monocrites (en)
is dbo:parent of
is dbo:predecessor of
is dbo:successor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:issue of
is foaf:primaryTopic of