A meeting is when two or more people come together to discuss one or more topics, often in a formal or business setting, but meetings also occur in a variety of other environments. Many various types of meetings exist.

Property Value
dbo:abstract
 • يجتمع في المؤتمر العلمي عدد من الباحثين (الأكاديميين أو غير الأكاديميين) لعرض ومناقشة أعمالهم ونتائج أبحاثهم، وتعتبر المؤتمرات العلمية إضافة إلى المجلات العلمية المحكمة المنصات الأكثر انتشاراً في العرف الأكاديمي لنشر الأبحاث وعرض ومناقشة النتائج، ويختلف المؤتمر عن في أن عدد المشاركات عادة ما يكون أكبر، كما أن المشاركات المطروحة في الندوة عادة ما تتنمي لموضوع واحد محدد بينما يغطي المؤتمر مجالاً أوسع وعدداً من المواضيع المترابطة، ويختلف المؤتمر أيضاً عن ورشة العمل في نوعية المواضيع المطروحة، حيث تغطي ورشة العمل في العادة موضوعاً واحداً محدداً وكثيراً ما تكون المشاركات فيه ذات طابع تطبيقي. (ar)
 • الاجتماع عبارة عن تجمع شخصين أو أكثر من الناس مع بعضهم لكى يتناقشوا في موضوع أو أكثر في جلسة رسمية.ويكثر استخدامها في مجال الأعمال والسياسة. (ar)
 • Una reunió és un acte o procés pel qual un grup de persones s'uneixen, com un conjunt, amb un propòsit comú. (ca)
 • Vědecká nebo odborná konference je obvykle krátkodobé diskusní setkání mnoha odborníků v určité oblasti. Účelem je šíření a výměna informací, prezentace dosažených výsledků i navazování styků a spolupráce. Větší konference se obvykle skládá z plenární části (zvané přednášky, panelové diskuse, závěry), z jednání v sekcích (multitrack), z výstavy posterů s krátkými sděleními a z doprovodného programu. Konference může být jednorázová nebo se pravidelně opakuje, účast může být otevřená nebo výběrová, zpravidla vyžaduje předchozí registraci a zaplacení konferenčního poplatku. Výsledky konferencí se obvykle publikují ve sborníku (angl. Proceedings). Odborná setkání k užšímu tématu a s menším počtem účastníků se obvykle nazývají sympozium, případně workshop. Během jednání se prezentuje několik kratších referátů k příslušným tématům nebo několik referátů k jednomu tématu, ale z různých úhlů pohledu. (cs)
 • Eine wissenschaftliche Konferenz (Symposium, von altgriechisch συμπόσιον sympósion „Gastmahl“, „Tischgesellschaft“) ist eine Tagung für Wissenschaftler, auf der diese ihre Arbeiten und Erkenntnisse vorstellen und untereinander diskutieren können. Wissenschaftliche Konferenzen stellen zusammen mit wissenschaftlichen Journalen eine der wesentlichen Kommunikationsmöglichkeiten im Wissenschaftsbetrieb dar. Einige Monate vor der Tagung wird häufig in einem call for papers zum Verfassen bzw. Einreichen von Beiträgen für die Konferenz aufgefordert, die entweder als Vortrag oder in einer Postersession erfolgen. Für Überblicksreferate bei großen Tagungen werden bekannte Fachleute oft zu Invited Papers eingeladen. (de)
 • A meeting is when two or more people come together to discuss one or more topics, often in a formal or business setting, but meetings also occur in a variety of other environments. Many various types of meetings exist. (en)
 • Congreso es la denominación utilizada para diversas conferencias académicas y otro tipo de reuniones con un fin de discusión, difusión, y/o intercambio de conocimientos.​ (es)
 • Die Besprechung (auch, vor allem in der Schweiz, Sitzung; englisch Meeting) ist eine Gesprächsform in Organisationen, bei der Teilnehmer aus einem bestimmten Arbeitsgebiet durch persönlichen Kontakt gegenseitig Sachverhalte, Probleme, Meinungen und Planungen vorbringen können. (de)
 • En una reunión, dos o más personas se reúnen para discutir uno o varios temas, a menudo en un ambiente formal. En una organización, las personas de la reunión pertenecen al mismo organismo o institución, ya sea pública o privada, son convocadas mediante un orden del día y los acuerdos adoptados se incluyen en el acta de la reunión. (es)
 • Bilera pertsona multzo bat toki eta denbora jakin batean elkartzeko ekitaldia da, informazioa jakinarazi, gai jakinak eztabaidatu eta erabakiak hartzeko. Bilera bat antolatzeko, aurretik deialdia egin eta gai-zerrenda bat prestatu ohi da, parte hartzaileek jakin dezaten zein izango diren gaiak. Bilera bakoitzaren ondoren horren akta jasotzen da, bileran eztabaidatu eta erabaki denaren ziurtagiri moduan. Bilera bat behar bezala garatzeko, garaiz hasi, gai-zerrendako gaiak jarraitu eta horietara mugatu eta parte hartzea sustatu behar da. (eu)
 • Un congrès ou conférence scientifique est un événement qui vise à rassembler des chercheurs et ingénieurs d'un domaine pour faire état de leurs avancées. Cela permet également à des collègues géographiquement éloignés de nouer et d'entretenir des contacts. Les congrès se répètent généralement avec une périodicité fixée, le plus souvent annuelle. (fr)
 • Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan staffnya. Rapat juga dapat diartikan sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh banyak organisasi baik itu swasta ataupun pemerintah. Rapat sering dijadikan seseorang atau sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan tertentu. Pada pengertian lain rapat juga dapat diartikan sebagai kumpulan sekelompok orang yang bersifat formal dengan melibatkan empat orang atau lebih dengan tujuan untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemberian motivasi. Sasaran akhir diadakannya rapat yaitu untuk mempertemukan peserta rapat secara langsung demi terjalinnya komunikasi, agar peserta rapat dapat berkontribusi langsung dalam pembicaraan sehingga pemikiran ide untuk penyelesaian masalah dapat tersampaikan langsung, agar peserta rapat dapat terangsang secara langsung dalam memahami setiap permasalahan yang dihadapi, agar peserta rapat dapat sama-sama berkontribusi dalam pencapaian tujuan tertentu. (in)
 • Lokakarya (English: Academic Workshop) adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Sebuah lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. (in)
 • Une rencontre désigne le plus souvent le moment où plusieurs personnes se réunissent ensemble à un endroit particulier, soit fortuitement soit de manière concertée (rendez-vous ), ainsi que la nature des échanges. Dans une acception plus large le terme rencontre désigne les interactions (rapprochement, contact, échanges) entre des objets ou des personnes physiques ou des personnes morales ou des idées (ou un mélange de ces entités). (fr)
 • Un congresso scientifico è una di ricercatori (non necessariamente accademici) per presentare e discutere i risultati del loro lavoro. Con le università e la comunicazione scientifica i congressi sono un importante canale di scambio di informazioni tra studiosi. (it)
 • 学会(がっかい、英称: en:Academic conference、通称:会議)、シンポジウム(英称:en:Symposium)、研究発表会/研究会およびワークショップ(英称: academic workshop)は、研究者や実務家が成果について発表し、議論するための会議である。学術雑誌とともに、学術会議は研究者・実務家の間での情報交換を行なうための重要な媒体となっている。 (ja)
 • 会議(かいぎ、英: meeting/ミーティング、conference/カンファレンス)は、関係者が集まり、特定の目的(議題)に関して意見交換・審議し、合意・施策などの意思決定をすること、およびその物理的構成員の集まりを意味する。また、「会議」には、それらの集まりを計画・管理・運営する組織()の意味もある。英語のmeeting(ミーティング)は集まり・協議を意味し、conference(カンファレンス)は協議および協議体を意味する。 類似した集まりを意味する単語に「会合」、「討議」、「打ち合せ」、「寄り合い」などがある。 (ja)
 • 학술회의(學術會議, Academic conference) 혹은 학술 심포지엄(Scholarship symposium)은 연구자나 실무자가 성과에 대해 발표하고 토론하는 회의이다. 특정 학문의 전문가들이 서로 의견을 발표하고 질문에 답하거나 하는 형식의 토론회를 말한다. (ko)
 • 회의(會議)는 두 명 이상의 사람이 모여, 어떤 주제에 관해 논의를 하는 것, 또는 그 일을 하는 모임을 가리킨다. 미팅(meeting)이라는 표현도 사용된다. 국제적으로 회의를 하기도 한다. 기업 활동에서 회의는 의사소통과 의사결정에 매우 중요한 과정이다. 이 회의를 통해 다양한 조직 내 요구와 이에 대한 의사결정이 이뤄진다. 회의가 이루지지 않는 조직도 문제이지만, 회의가 너무 많은 조직도 문제이다. 조직마다 다르나 적절한 회의는 조직의 활동에 긍정적인 요소로 작용한다. (ko)
 • Een vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst. Bij een (formeel vereiste) algemene vergadering van aandeelhouders is het ook mogelijk dat slechts één persoon aan de "vergadering" deelneemt. (nl)
 • Wiec – masowe zgromadzenie ludności w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń politycznych. Przykładem mogą być wiece wyborcze, które są rodzajem widowisk publicystycznych, inaczej - kluczowym punktem każdej dobrej kampanii. Na wiecu wyborczym kandydaci lub ich przedstawiciele przedstawiają program wyborczy, usiłują przekonać do swoich racji zgromadzonych i nawiązać z nimi bezpośredni kontakt. Zazwyczaj na wiece wyborcze danego kandydata przychodzą jego zwolennicy i sympatycy. Czasem dochodzi do konfrontacji kandydata z przeciwnikami, którzy w sposób charakterystyczny dla zgromadzenia publicznego (okrzyki, śmiechy, buczenie) - wyrażają swoją dezaprobatę. Inaczej wiec wyborczy nie byłby zgromadzeniem publicznym, lecz zamkniętym zebraniem aktywu. (pl)
 • Een symposium, ook wel een wetenschappelijk congres of wetenschappelijke conferentie genoemd, in de wetenschap is een bijeenkomst van wetenschappelijk onderzoekers voor de presentatie van hun werk, verdere beeldvorming op een bepaald onderwerp en verdere uitwisseling van . Nauw verwant aan het symposium zijn het colloquium, de discussiebijeenkomst, een meeting, het wetenschappelijk congres en wetenschappelijk seminar. Samen met wetenschappelijke tijdschriften voorzien symposia in een belangrijk kanaal om ideeën en informatie uit te wisselen tussen wetenschappers. (nl)
 • Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. (pl)
 • Reunião é o encontro de duas ou mais pessoas com propósito de discutir algum tema ou realizar alguma atividade. Uma reunião tem geralmente como tema de discussão negócios ou assuntos comunitários. Nas organizações as reuniões são importantes eventos para contato pessoal e comunicação entre os coparticipantes.Reunião, palestra, conferência e workshop podem ter em comum o encontro de pessoas com alguma afinidade pessoal, ideológica, crença, religiosa, profissional ou interesse em determinado argumento. Diferem em certas conotações e prioridades. As reuniões também podem ser feitas à distância mediante uso de computadores conectados a redes ou equipamentos de . (pt)
 • Нау́чная конфере́нция (англ. academic conference) — форма организации научной деятельности, при которой исследователи (не обязательно учёные или студенты) представляют и обсуждают свои работы. Обычно заранее (в информационном письме либо стендовом объявлении) сообщается о теме, времени и месте проведения конференции. Затем начинается сбор тезисов докладов и иногда организационных взносов. По своему статусу научная конференция занимает промежуточное положение между научным семинаром и конгрессом. (ru)
 • Ett sammanträde är en formell sammankomst, ofta där man fattar beslut. Kan inte de beslutande sammanträda, kan i vissa fall beslut fattas per capsulam. Sammanträdet brukar följa en dagordning, och sammanfattas i ett mötesprotokoll. Ett sammanträde kan ses som en konferens om dagordningen innehåller tematiska punkter och diskussionspunkter. Deltagarna vid ett sammanträde kan ha funktioner som sammankallande, ordförande, protokollförare, föredragande, rösträknare eller justerare. Några typer av sammanträden är årsmöte, dechargemöte och . En modern variant av sammanträdet är videokonferensen. (sv)
 • 学术会议是提供研究员发表及讨论其研究成果的会议,若有学术期刊和科学期刊的辅助,研讨会成为研究人员间信息交流相当重要的桥梁。学术会议通常会将提交的会议论文结集为出版。 (zh)
 • 會議 是人類社會的一種社交、公關、政治、交流、訊息傳播及溝通的活動,由兩位或多位人士參與。 會議是一種社會科學,也是一種人文藝術,成功與失敗,在於與會者及各方的誠意及能力。 (zh)
 • Наукова конференція — форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції. Потім починається збір тез і доповідей і іноді оргвнесків. За своїм статусом конференція займає проміжне положення між семінаром і конгресом. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 228005 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10876 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982921105 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • يجتمع في المؤتمر العلمي عدد من الباحثين (الأكاديميين أو غير الأكاديميين) لعرض ومناقشة أعمالهم ونتائج أبحاثهم، وتعتبر المؤتمرات العلمية إضافة إلى المجلات العلمية المحكمة المنصات الأكثر انتشاراً في العرف الأكاديمي لنشر الأبحاث وعرض ومناقشة النتائج، ويختلف المؤتمر عن في أن عدد المشاركات عادة ما يكون أكبر، كما أن المشاركات المطروحة في الندوة عادة ما تتنمي لموضوع واحد محدد بينما يغطي المؤتمر مجالاً أوسع وعدداً من المواضيع المترابطة، ويختلف المؤتمر أيضاً عن ورشة العمل في نوعية المواضيع المطروحة، حيث تغطي ورشة العمل في العادة موضوعاً واحداً محدداً وكثيراً ما تكون المشاركات فيه ذات طابع تطبيقي. (ar)
 • الاجتماع عبارة عن تجمع شخصين أو أكثر من الناس مع بعضهم لكى يتناقشوا في موضوع أو أكثر في جلسة رسمية.ويكثر استخدامها في مجال الأعمال والسياسة. (ar)
 • Una reunió és un acte o procés pel qual un grup de persones s'uneixen, com un conjunt, amb un propòsit comú. (ca)
 • A meeting is when two or more people come together to discuss one or more topics, often in a formal or business setting, but meetings also occur in a variety of other environments. Many various types of meetings exist. (en)
 • Congreso es la denominación utilizada para diversas conferencias académicas y otro tipo de reuniones con un fin de discusión, difusión, y/o intercambio de conocimientos.​ (es)
 • Die Besprechung (auch, vor allem in der Schweiz, Sitzung; englisch Meeting) ist eine Gesprächsform in Organisationen, bei der Teilnehmer aus einem bestimmten Arbeitsgebiet durch persönlichen Kontakt gegenseitig Sachverhalte, Probleme, Meinungen und Planungen vorbringen können. (de)
 • En una reunión, dos o más personas se reúnen para discutir uno o varios temas, a menudo en un ambiente formal. En una organización, las personas de la reunión pertenecen al mismo organismo o institución, ya sea pública o privada, son convocadas mediante un orden del día y los acuerdos adoptados se incluyen en el acta de la reunión. (es)
 • Bilera pertsona multzo bat toki eta denbora jakin batean elkartzeko ekitaldia da, informazioa jakinarazi, gai jakinak eztabaidatu eta erabakiak hartzeko. Bilera bat antolatzeko, aurretik deialdia egin eta gai-zerrenda bat prestatu ohi da, parte hartzaileek jakin dezaten zein izango diren gaiak. Bilera bakoitzaren ondoren horren akta jasotzen da, bileran eztabaidatu eta erabaki denaren ziurtagiri moduan. Bilera bat behar bezala garatzeko, garaiz hasi, gai-zerrendako gaiak jarraitu eta horietara mugatu eta parte hartzea sustatu behar da. (eu)
 • Un congrès ou conférence scientifique est un événement qui vise à rassembler des chercheurs et ingénieurs d'un domaine pour faire état de leurs avancées. Cela permet également à des collègues géographiquement éloignés de nouer et d'entretenir des contacts. Les congrès se répètent généralement avec une périodicité fixée, le plus souvent annuelle. (fr)
 • Lokakarya (English: Academic Workshop) adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Sebuah lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. (in)
 • Une rencontre désigne le plus souvent le moment où plusieurs personnes se réunissent ensemble à un endroit particulier, soit fortuitement soit de manière concertée (rendez-vous ), ainsi que la nature des échanges. Dans une acception plus large le terme rencontre désigne les interactions (rapprochement, contact, échanges) entre des objets ou des personnes physiques ou des personnes morales ou des idées (ou un mélange de ces entités). (fr)
 • Un congresso scientifico è una di ricercatori (non necessariamente accademici) per presentare e discutere i risultati del loro lavoro. Con le università e la comunicazione scientifica i congressi sono un importante canale di scambio di informazioni tra studiosi. (it)
 • 学会(がっかい、英称: en:Academic conference、通称:会議)、シンポジウム(英称:en:Symposium)、研究発表会/研究会およびワークショップ(英称: academic workshop)は、研究者や実務家が成果について発表し、議論するための会議である。学術雑誌とともに、学術会議は研究者・実務家の間での情報交換を行なうための重要な媒体となっている。 (ja)
 • 会議(かいぎ、英: meeting/ミーティング、conference/カンファレンス)は、関係者が集まり、特定の目的(議題)に関して意見交換・審議し、合意・施策などの意思決定をすること、およびその物理的構成員の集まりを意味する。また、「会議」には、それらの集まりを計画・管理・運営する組織()の意味もある。英語のmeeting(ミーティング)は集まり・協議を意味し、conference(カンファレンス)は協議および協議体を意味する。 類似した集まりを意味する単語に「会合」、「討議」、「打ち合せ」、「寄り合い」などがある。 (ja)
 • 학술회의(學術會議, Academic conference) 혹은 학술 심포지엄(Scholarship symposium)은 연구자나 실무자가 성과에 대해 발표하고 토론하는 회의이다. 특정 학문의 전문가들이 서로 의견을 발표하고 질문에 답하거나 하는 형식의 토론회를 말한다. (ko)
 • 회의(會議)는 두 명 이상의 사람이 모여, 어떤 주제에 관해 논의를 하는 것, 또는 그 일을 하는 모임을 가리킨다. 미팅(meeting)이라는 표현도 사용된다. 국제적으로 회의를 하기도 한다. 기업 활동에서 회의는 의사소통과 의사결정에 매우 중요한 과정이다. 이 회의를 통해 다양한 조직 내 요구와 이에 대한 의사결정이 이뤄진다. 회의가 이루지지 않는 조직도 문제이지만, 회의가 너무 많은 조직도 문제이다. 조직마다 다르나 적절한 회의는 조직의 활동에 긍정적인 요소로 작용한다. (ko)
 • Een vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst. Bij een (formeel vereiste) algemene vergadering van aandeelhouders is het ook mogelijk dat slechts één persoon aan de "vergadering" deelneemt. (nl)
 • Wiec – masowe zgromadzenie ludności w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń politycznych. Przykładem mogą być wiece wyborcze, które są rodzajem widowisk publicystycznych, inaczej - kluczowym punktem każdej dobrej kampanii. Na wiecu wyborczym kandydaci lub ich przedstawiciele przedstawiają program wyborczy, usiłują przekonać do swoich racji zgromadzonych i nawiązać z nimi bezpośredni kontakt. Zazwyczaj na wiece wyborcze danego kandydata przychodzą jego zwolennicy i sympatycy. Czasem dochodzi do konfrontacji kandydata z przeciwnikami, którzy w sposób charakterystyczny dla zgromadzenia publicznego (okrzyki, śmiechy, buczenie) - wyrażają swoją dezaprobatę. Inaczej wiec wyborczy nie byłby zgromadzeniem publicznym, lecz zamkniętym zebraniem aktywu. (pl)
 • Een symposium, ook wel een wetenschappelijk congres of wetenschappelijke conferentie genoemd, in de wetenschap is een bijeenkomst van wetenschappelijk onderzoekers voor de presentatie van hun werk, verdere beeldvorming op een bepaald onderwerp en verdere uitwisseling van . Nauw verwant aan het symposium zijn het colloquium, de discussiebijeenkomst, een meeting, het wetenschappelijk congres en wetenschappelijk seminar. Samen met wetenschappelijke tijdschriften voorzien symposia in een belangrijk kanaal om ideeën en informatie uit te wisselen tussen wetenschappers. (nl)
 • Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. (pl)
 • Нау́чная конфере́нция (англ. academic conference) — форма организации научной деятельности, при которой исследователи (не обязательно учёные или студенты) представляют и обсуждают свои работы. Обычно заранее (в информационном письме либо стендовом объявлении) сообщается о теме, времени и месте проведения конференции. Затем начинается сбор тезисов докладов и иногда организационных взносов. По своему статусу научная конференция занимает промежуточное положение между научным семинаром и конгрессом. (ru)
 • Ett sammanträde är en formell sammankomst, ofta där man fattar beslut. Kan inte de beslutande sammanträda, kan i vissa fall beslut fattas per capsulam. Sammanträdet brukar följa en dagordning, och sammanfattas i ett mötesprotokoll. Ett sammanträde kan ses som en konferens om dagordningen innehåller tematiska punkter och diskussionspunkter. Deltagarna vid ett sammanträde kan ha funktioner som sammankallande, ordförande, protokollförare, föredragande, rösträknare eller justerare. Några typer av sammanträden är årsmöte, dechargemöte och . En modern variant av sammanträdet är videokonferensen. (sv)
 • 学术会议是提供研究员发表及讨论其研究成果的会议,若有学术期刊和科学期刊的辅助,研讨会成为研究人员间信息交流相当重要的桥梁。学术会议通常会将提交的会议论文结集为出版。 (zh)
 • 會議 是人類社會的一種社交、公關、政治、交流、訊息傳播及溝通的活動,由兩位或多位人士參與。 會議是一種社會科學,也是一種人文藝術,成功與失敗,在於與會者及各方的誠意及能力。 (zh)
 • Наукова конференція — форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції. Потім починається збір тез і доповідей і іноді оргвнесків. За своїм статусом конференція займає проміжне положення між семінаром і конгресом. (uk)
 • Vědecká nebo odborná konference je obvykle krátkodobé diskusní setkání mnoha odborníků v určité oblasti. Účelem je šíření a výměna informací, prezentace dosažených výsledků i navazování styků a spolupráce. Větší konference se obvykle skládá z plenární části (zvané přednášky, panelové diskuse, závěry), z jednání v sekcích (multitrack), z výstavy posterů s krátkými sděleními a z doprovodného programu. Konference může být jednorázová nebo se pravidelně opakuje, účast může být otevřená nebo výběrová, zpravidla vyžaduje předchozí registraci a zaplacení konferenčního poplatku. Výsledky konferencí se obvykle publikují ve sborníku (angl. Proceedings). (cs)
 • Eine wissenschaftliche Konferenz (Symposium, von altgriechisch συμπόσιον sympósion „Gastmahl“, „Tischgesellschaft“) ist eine Tagung für Wissenschaftler, auf der diese ihre Arbeiten und Erkenntnisse vorstellen und untereinander diskutieren können. Wissenschaftliche Konferenzen stellen zusammen mit wissenschaftlichen Journalen eine der wesentlichen Kommunikationsmöglichkeiten im Wissenschaftsbetrieb dar. (de)
 • Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan staffnya. Rapat juga dapat diartikan sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh banyak organisasi baik itu swasta ataupun pemerintah. Rapat sering dijadikan seseorang atau sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan tertentu. Pada pengertian lain rapat juga dapat diartikan sebagai kumpulan sekelompok orang yang bersifat formal dengan melibatkan empat orang atau lebih dengan tujuan untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemberian motivasi. Sasaran akhir dia (in)
 • Reunião é o encontro de duas ou mais pessoas com propósito de discutir algum tema ou realizar alguma atividade. Uma reunião tem geralmente como tema de discussão negócios ou assuntos comunitários. Nas organizações as reuniões são importantes eventos para contato pessoal e comunicação entre os coparticipantes.Reunião, palestra, conferência e workshop podem ter em comum o encontro de pessoas com alguma afinidade pessoal, ideológica, crença, religiosa, profissional ou interesse em determinado argumento. Diferem em certas conotações e prioridades. (pt)
rdfs:label
 • Meeting (en)
 • مؤتمر علمي (ar)
 • اجتماع (ar)
 • Reunió (organització) (ca)
 • Vědecká konference (cs)
 • Wissenschaftliche Konferenz (de)
 • Besprechung (de)
 • Reunión (organización) (es)
 • Congreso (reunión) (es)
 • Bilera (eu)
 • Congrès scientifique (fr)
 • Rencontre (fr)
 • Lokakarya (in)
 • Rapat (in)
 • 会議 (ja)
 • 学会 (会議) (ja)
 • Congresso scientifico (it)
 • 학술회의 (ko)
 • 회의 (ko)
 • Symposium (wetenschap) (nl)
 • Vergadering (nl)
 • Konferencja naukowa (pl)
 • Wiec (pl)
 • Собрание (ru)
 • Научная конференция (ru)
 • Reunião (pt)
 • Наукова конференція (uk)
 • Sammanträde (sv)
 • 學術研討會 (zh)
 • 會議 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:genre of
is dbp:method of
is foaf:primaryTopic of