Media studies is a discipline and field of study that deals with the content, history, and effects of various media; in particular, the mass media. Media studies may draw on traditions from both the social sciences and the humanities, but mostly from its core disciplines of mass communication, communication, communication sciences, and communication studies. Researchers may also develop and employ theories and methods from disciplines including cultural studies, rhetoric (including digital rhetoric), philosophy, literary theory, psychology, political science, political economy, economics, sociology, anthropology, social theory, art history and criticism, film theory, feminist theory, and information theory.

Property Value
dbo:abstract
 • Media studies is a discipline and field of study that deals with the content, history, and effects of various media; in particular, the mass media. Media studies may draw on traditions from both the social sciences and the humanities, but mostly from its core disciplines of mass communication, communication, communication sciences, and communication studies. Researchers may also develop and employ theories and methods from disciplines including cultural studies, rhetoric (including digital rhetoric), philosophy, literary theory, psychology, political science, political economy, economics, sociology, anthropology, social theory, art history and criticism, film theory, feminist theory, and information theory. (en)
 • Medienwissenschaft ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Medien, insbesondere den Massenmedien und der öffentlichen Kommunikation. Die Medienwissenschaft gründet in der sprach- und geisteswissenschaftlichen Beschäftigung mit den Medien in der Literatur-, Theater-, Kunst- und Musikwissenschaft. Gegenstand der Forschung sind vor allem Printmedien (Zeitung und Zeitschrift), Hörfunk, Fernsehen und Online-Medien. Viele Medienwissenschaftler zählen auch die Filmwissenschaft zu ihrer Disziplin. Die Hauptarbeitsbereiche der Medienwissenschaft sind die Medienanalyse, -geschichte und -theorie. Im Gegensatz zur sozialwissenschaftlichen Kommunikationswissenschaft, bei welcher der Schwerpunkt oft auf den Wechselwirkungen zwischen Massenmedien und Gesellschaft liegt (Rezeption), stehen bei der Medienwissenschaft die Fragen nach der Programmgestaltung, der Organisation und Technik im Vordergrund. (de)
 • Las ciencias de la información son una disciplina y un campo de estudio que se ocupan del contenido, la historia y los efectos de diferentes medios; en particular, los “medios de comunicación”. Las ciencias de la información pueden hacer uso de las convenciones tanto de las ciencias sociales como de las humanidades, pero sobre todo de sus disciplinas básicas de la comunicación de masas, comunicación, ciencias de la comunicación y estudios de comunicación. Los investigadores también pueden desarrollar y utilizar teorías y métodos de disciplinas como los estudios culturales, la retórica (incluida la retórica digital), la filosofía, la teoría literaria, la psicología, la ciencia política, la economía política, la economía, la sociología, la antropología, la teoría social, el estudio de la historia del arte y la crítica de arte, la teoría cinematográfica, la teoría feminista, y la teoría de la información. (es)
 • Mediastudies is een relatief nieuwe wetenschappelijke discipline, die het functioneren van media en cultuur bestudeert en tevens de maatschappij waaraan zij mede vorm en inhoud geven. Op basis van en in samenhang met deze studie wordt vervolgens mediatheorie geschreven. Het wordt gerekend tot de academische stroming Letteren en de bredere stroming Geesteswetenschappen. Deze wetenschappelijke discipline wordt ook wel Film- en televisiewetenschap of Media en cultuur genoemd. Deze discipline moet niet verward worden met Communicatiewetenschap, die de menselijke communicatie en de effecten van media bestudeert. (nl)
 • メディア研究(メディアけんきゅう、英語: media studies)は、様々なメディア (媒体)、とくにマスメディアについて、そのコンテンツ(情報内容)、歴史、効果などを取り扱う研究分野である。メディア研究は、社会科学と人文学の両方の伝統を引いているが、おおむね、マスコミュニケーション、コミュニケーションに関する諸学、コミュニケーション科学 (communication sciences)、コミュニケーション学 (communication studies) などが源となっている。研究者たちは関連する様々な他分野の研究手法を、この分野に持ち込んで展開させており、そうした関連分野には、カルチュラル・スタディーズ、修辞学、哲学、文学理論、心理学、政治学、政治経済学、経済学、社会学、人類学、社会理論、美術史および美術批評、映画理論、フェミニズム理論、情報理論などがある。 (ja)
 • Na medioznawstwo (nauki o mediach) składa się szereg przedmiotów akademickich traktujących o treści, historii, znaczeniu i skutkach różnych mediów. Uczeni z dziedziny nauk o mediach skupiają swoją uwagę na różnych tematach: politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej roli jaką pełnią media lub na wpływie jaki wywierają. Medioznawstwo bazuje zarówno na tradycji nauk społecznych, jak i nauk humanistycznych i dzieli po części swoje zainteresowania z takimi pokrewnymi dyscyplinami jak komunikacja i komunikacja masowa oraz nauki i studia o komunikacji. Uczeni rozwijają i wykorzystują teorie i metody różnych dyscyplin takich jak kulturoznawstwo, retoryka, filozofia, teoria literatury, psychologia, nauki polityczne, ekonomia polityczna, ekonomia, socjologia, teoria społeczna, psychologia społeczna, wpływ mediów, antropologia kulturowa, studia muzealnicze, historia i krytyka sztuki, filmoznawstwo i studia dotyczące wideo oraz teoria informacji. Naukowcy mogą koncentrować się na strukturze mediów i tego jak tworzą one to co uważa się za wiedzę i to co można przekazać na drodze komunikacji. Pokrewna dziedzina – psychologia mediów zajmuje się psychologicznym wpływem mediów na jednostki i kulturę. Uznanie zyskały prace z zakresu mediów między innymi takich uczonych jak Marshall McLuhan, Neil Postman, John Fiske, Stuart Hall, Manuel Castells. Analizami mediów zajmowali się też Umberto Eco i Jean Baudrillard. Na kształt współczesnej refleksji nad mediami wpływ wywarli ponadto między innymi: * Lewis Mumford (amerykański filozof techniki) * Jacques Ellul (francuski filozof, autor pracy z zakresu filozofii techniki La Technique: L’enjeu du siècle) * Paul Virilio (francuski filozof, teoretyk kultury i techniki) * Arthur Kroker (kanadyjski badacz kultury i techniki) * Harold Innis (kanadyjski teoretyk mediów i komunikacji oraz ekonomista, mentor i kolega Marshalla McLuhana) * Derrick de Kerckhove (kanadyjski socjolog pochodzenia belgijskiego, teoretyk mediów, autor m.in. pracy Powłoka kultury) * Pierre Lévy (kanadyjski medioznawcza, autor pracy Qu’est-ce que le virtuel?) * Armand Mattelart (belgijski socjolog, teoretyk mediów i komunikacji) * Denis McQuail (brytyjski socjolog i teoretyk mediów, autor publikacji Mass Communication Theory) * Joshua Meyrowitz (brytyjski teoretyk komunikacji, autor publikacji No Sence of Place) * Walter Jackson Ong (amerykański duchowny i filozof, autor publikacji Oralność i piśmienność) * James W. Carey (amerykański teoretyk komunikacji, autor Communication As Culture) * Paul Felix Lazarsfeld (amerykański socjolog, zajmował się badaniem mass mediów) * Elihu Katz (izraelsko-amerykański socjolog, współpracował z Paul Felix Lazarsfeldem) * Douglas Kellner (amerykański przedstawiciel trzeciej generacji szkoły frankfurckiej – teoretyk kultury medialnej) * Steven Best (współpracownik Douglasa Kellnera) * Jay David Bolter (amerykański teoretyk, autor prac na temat technologii i mediów m.in. Człowieka Turinga) * Paul Levinson (amerykański teoretyk mediów i komunikacji, uczeń Neila Postmana) * Herbert Schiller (amerykański lewicowy analityk mediów, autor pracy Sternicy świadomości) * Vilém Flusser (filozof żydowskiego pochodzenia, publikował na temat filozofii komunikacji) * N. Katherine Hayles (amerykańska krytyk literacka, publikująca na temat związków nauki, literatury i technologii) * Donna Haraway (amerykańska feministka, autorka publikacji Manifest cyborga) * Mark Poster (amerykański badacz mediów) * Sherry Turkle (amerykańska socjolog, badaczka związków ludzi z technologiami komputerowymi, autorka m.in. The Second Self i Life on the Screen) * Jaron Lanier (amerykański kompozytor i futurysta, twórca terminu wirtualna rzeczywistość) * William Gibson (amerykański pisarz, twórca terminu cyberprzestrzeń) * Michael Heim (amerykański „filozof cyberprzestrzeni”, autor pracy The Metaphysics of Virtual Reality) * Howard Rheingold (amerykański pisarz, autor publikacji Wirtualna rzeczywistość) * Sandy Stone (amerykańska artystka, autorka Manifestu posttransseksualnego) * John Ellis (amerykański producent telewizyjny, medioznawca, autor pracy Visible Fictions: Cinema, Television, Video) * Ien Ang (kulturoznawczyni australijska pochodząca z Jawy) * Douglas Rushkoff (amerykański medioznawca, autor prac o cyberkulturze) * Marvin Minsky (amerykański specjalista w sprawach sztucznej inteligencji – twórca pojęcia teleobecność) * Jonathan Steuer (amerykański teoretyk komunikacji, pionier publikacji typu on-line, autor często cytowanego artykułu Defining virtual realities. Dimensions determining telepresence) W Polsce prace poświęcone naukowej refleksji nad mediami publikują między innymi uczeni wywodzący się ze środowiska filmoznawców: związani z Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego: Eugeniusz Wilk (autor prac o kulturze audiowizualnej), Krzysztof Loska (autor opracowania o McLuhanie), Andrzej Pitrus (autor prac naukowych na temat reklamy); a także związani poprzednio z tym instytutem: Wiesław Godzic (autor szeregu prac naukowych na temat telewizji), Agnieszka Ogonowska (autorka prac na temat telewizji i o nowych mediach); związani z Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Andrzej Gwóźdź (autor między innymi czterotomowej antologii tekstów o nowych mediach), Piotr Zawojski i Tadeusz Miczka; związani z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej w Instytucie Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego: m.in. Ryszard Kluszczyński (autor prac o sztukach medialnych) i Blanka Brzozowska. Prace na temat mediów publikują też Krzysztof Teodor Toeplitz, Maciej Iłowiecki i Maciej Mrozowski. Aktywny ośrodek badań medioznawczych stworzony przez Marka Sokołowskiego istnieje również w Katedrze Socjologii UWM w Olsztynie. Ponadto medioznawstwem zajmuje się Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz katedra socjologii kultury, z Leonem Dyczewskim jako założycielem, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nowoczesny zespół badawczy powstał w listopadzie 2013 r. w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przy nowo powołanej jednostce badawczej Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmującej się różnorodnymi badaniami przekazów medialnych. Pomysłodawcą i kierownikiem Laboratorium Badań Medioznawczych UW jest dr Tomasz Gackowski. Od początku 2013 r. działa również wortal medioznawczy – medioznawca.com (Istota komunikacji) – współtworzony przez badaczy mediów z różnych regionów Polski, skierowany przede wszystkim do akademików, ekspertów, badaczy mediów, zrzeszających się z różnych dyscyplin naukowych. (pl)
 • 媒體研究(Media studies)是種學術性的研究探討及資料收集,研究各種媒體的內容、歷史、意義及影響。媒體研究學者以研究大眾傳播主題的理論及方法,包含媒體在政治、社會、經濟及文化上扮演的角色及影響。媒體研究是社會科學及人文科學的領域,並和大眾傳播、傳播學、傳播科學、傳播研究的領域重疊,方法及概念和文化研究、修辭學、哲學、西方文學理論、社會學、社會心理學、媒體影響、文化人類學、博物館學、美術史以及美術評論、影片評論、資訊理論等重合。 學者把焦點放在媒體的形成及媒體本身是如何取得資訊及造就可傳播性等問題,屬於媒介心理學的相關領域,並且關注在媒體在個人及社會文化上的心理影響。 fr:Sociologie des médias (zh)
 • Медиаве́дение — представляющаяся в виде научной дисциплины отрасль обществоведения, которая изучает преимущественно связь электронных средств коммуникации с обществом, экономикой, политикой, правом, в том числе способы использования средств коммуникации как они обусловлены обществом, культурой и самими этими средствами. Во французском языке в этом случае используется термин médialogie (les études des médias) — наука о средствах коммуникации, медиалогия. Может употребляться в значении теории воздействия средств коммуникации (англ. media theory) и означать: 1. * Учебную дисциплину, которая претендует на изучение содержания, истории и влияние различных средств коммуникации, в том числе средств массовой коммуникации. 2. * Наукообразную отрасль исследований, занимающуюся изучением проблем коммуникации. Само по себе понимание этой отрасли варьируется в теоретическом и методологическом плане и, если иметь в виду его действительное содержание, обычно делится на следующие области: * социологический, социально-психологический и социально-философский анализ (при этом рассматриваются идеологические формы производства и потребления информации и т. д.). * изучение проблем коммуникации как производственного процесса (например, технологии и рынки), * критика художественного стиля и эстетических форм коммуникации (жанр, стиль изложения, и т. д.). * В настоящее время наиболее плодотворной областью изучения коммуникационного воздействия культуры, ставшей объектом экспансии медиалогии со всеми присущими ей искажениями, является экология средств коммуникации (media ecology), сложившаяся в начале 1960-х в Канаде и США (сам термин media ecology появился в обеих странах в 1962 году) и изучающая воздействие средств коммуникации по принципу «фигура/фон», интегрируя при этом все достижения в области исследования проблем коммуникации и опираясь на философию, социальные и гуманитарные науки, междисциплинарные исследования массовой и прочей коммуникации. Исследователи используют при этом теории и методы культурологии, риторики, теории литературы, психологии, политологии, искусствоведения, теории кинематографа, теории информации. Иначе говоря, речь идет о принципиально новом подходе, преодолевшем узкую производственную специализацию исследований ("специализм"), что позволило создать по-настоящему современное направление, соответствующее принципу одновременности восприятия и мышления как ведущему для человека в электронном обществе. Поскольку до сих пор экология средств коммуникации как таковая остается по большей части неизвестной в Российской Федерации, существует в качестве весьма актуальной задача безотлагательного её освоения (ведущим исследователем этого направления в РФ является доктор социологических наук В. П. Терин). * Особой проблемой исследований воздействия средств коммуникации является проблема языка. Дело в том, что само слово «медиа» является результатом появившегося в современных условиях своеобразного запрета на перевод английского «media», тогда как на протяжении десятилетий это слово не только переводилось на русский язык как "средства коммуникации" или, в зависимости от контекста, "средства массовой коммуникации", но и играло роль ведущего понятия в исследованиях коммуникации. В результате в научных исследованиях проблем коммуникации появились трудности, неизвестные ранее. Во-первых, тем самым нарушается преемственность развития современных исследований коммуникации с теми, которые на протяжении десятков лет осуществлялись ранее, во-вторых, использование слова «медиа» с его производными как слова, представляющего собой всего лишь русскоязычную копию английского «media» (в то время как для англоговорящих «media» является вполне полноценным словом) тем самым затемняет понимание предмета исследования в данной области и, в-третьих, нарушается связь с теми исследованиями и исследователями, которые и сейчас переводят слово "медиа" и его производные на русский язык (см. Терин В. П. Массовая коммуникация: исследование опыта Запада, 170 С., М.: Институт социологии РАН, 1999). (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19552 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 740551070 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Media studies is a discipline and field of study that deals with the content, history, and effects of various media; in particular, the mass media. Media studies may draw on traditions from both the social sciences and the humanities, but mostly from its core disciplines of mass communication, communication, communication sciences, and communication studies. Researchers may also develop and employ theories and methods from disciplines including cultural studies, rhetoric (including digital rhetoric), philosophy, literary theory, psychology, political science, political economy, economics, sociology, anthropology, social theory, art history and criticism, film theory, feminist theory, and information theory. (en)
 • Mediastudies is een relatief nieuwe wetenschappelijke discipline, die het functioneren van media en cultuur bestudeert en tevens de maatschappij waaraan zij mede vorm en inhoud geven. Op basis van en in samenhang met deze studie wordt vervolgens mediatheorie geschreven. Het wordt gerekend tot de academische stroming Letteren en de bredere stroming Geesteswetenschappen. Deze wetenschappelijke discipline wordt ook wel Film- en televisiewetenschap of Media en cultuur genoemd. Deze discipline moet niet verward worden met Communicatiewetenschap, die de menselijke communicatie en de effecten van media bestudeert. (nl)
 • メディア研究(メディアけんきゅう、英語: media studies)は、様々なメディア (媒体)、とくにマスメディアについて、そのコンテンツ(情報内容)、歴史、効果などを取り扱う研究分野である。メディア研究は、社会科学と人文学の両方の伝統を引いているが、おおむね、マスコミュニケーション、コミュニケーションに関する諸学、コミュニケーション科学 (communication sciences)、コミュニケーション学 (communication studies) などが源となっている。研究者たちは関連する様々な他分野の研究手法を、この分野に持ち込んで展開させており、そうした関連分野には、カルチュラル・スタディーズ、修辞学、哲学、文学理論、心理学、政治学、政治経済学、経済学、社会学、人類学、社会理論、美術史および美術批評、映画理論、フェミニズム理論、情報理論などがある。 (ja)
 • 媒體研究(Media studies)是種學術性的研究探討及資料收集,研究各種媒體的內容、歷史、意義及影響。媒體研究學者以研究大眾傳播主題的理論及方法,包含媒體在政治、社會、經濟及文化上扮演的角色及影響。媒體研究是社會科學及人文科學的領域,並和大眾傳播、傳播學、傳播科學、傳播研究的領域重疊,方法及概念和文化研究、修辭學、哲學、西方文學理論、社會學、社會心理學、媒體影響、文化人類學、博物館學、美術史以及美術評論、影片評論、資訊理論等重合。 學者把焦點放在媒體的形成及媒體本身是如何取得資訊及造就可傳播性等問題,屬於媒介心理學的相關領域,並且關注在媒體在個人及社會文化上的心理影響。 fr:Sociologie des médias (zh)
 • Medienwissenschaft ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Medien, insbesondere den Massenmedien und der öffentlichen Kommunikation. Die Medienwissenschaft gründet in der sprach- und geisteswissenschaftlichen Beschäftigung mit den Medien in der Literatur-, Theater-, Kunst- und Musikwissenschaft. Gegenstand der Forschung sind vor allem Printmedien (Zeitung und Zeitschrift), Hörfunk, Fernsehen und Online-Medien. Viele Medienwissenschaftler zählen auch die Filmwissenschaft zu ihrer Disziplin. (de)
 • Las ciencias de la información son una disciplina y un campo de estudio que se ocupan del contenido, la historia y los efectos de diferentes medios; en particular, los “medios de comunicación”. Las ciencias de la información pueden hacer uso de las convenciones tanto de las ciencias sociales como de las humanidades, pero sobre todo de sus disciplinas básicas de la comunicación de masas, comunicación, ciencias de la comunicación y estudios de comunicación. Los investigadores también pueden desarrollar y utilizar teorías y métodos de disciplinas como los estudios culturales, la retórica (incluida la retórica digital), la filosofía, la teoría literaria, la psicología, la ciencia política, la economía política, la economía, la sociología, la antropología, la teoría social, el estudio de la his (es)
 • Na medioznawstwo (nauki o mediach) składa się szereg przedmiotów akademickich traktujących o treści, historii, znaczeniu i skutkach różnych mediów. Uczeni z dziedziny nauk o mediach skupiają swoją uwagę na różnych tematach: politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej roli jaką pełnią media lub na wpływie jaki wywierają. Naukowcy mogą koncentrować się na strukturze mediów i tego jak tworzą one to co uważa się za wiedzę i to co można przekazać na drodze komunikacji. Pokrewna dziedzina – psychologia mediów zajmuje się psychologicznym wpływem mediów na jednostki i kulturę. (pl)
 • Медиаве́дение — представляющаяся в виде научной дисциплины отрасль обществоведения, которая изучает преимущественно связь электронных средств коммуникации с обществом, экономикой, политикой, правом, в том числе способы использования средств коммуникации как они обусловлены обществом, культурой и самими этими средствами. Во французском языке в этом случае используется термин médialogie (les études des médias) — наука о средствах коммуникации, медиалогия. Может употребляться в значении теории воздействия средств коммуникации (англ. media theory) и означать: (ru)
rdfs:label
 • Media studies (en)
 • Medienwissenschaft (de)
 • Ciencias de la información (disciplina) (es)
 • Mediastudies (nl)
 • メディア研究 (ja)
 • Medioznawstwo (pl)
 • Медиаведение (ru)
 • 媒體研究 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:philosophicalSchool of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:discipline of
is dbp:mainInterests of
is dbp:subject of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of