Measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or event, which can be compared with other objects or events. The scope and application of a measurement is dependent on the context and discipline. In the natural sciences and engineering, measurements do not apply to nominal properties of objects or events, which is consistent with the guidelines of the International vocabulary of metrology published by the International Bureau of Weights and Measures. However, in other fields such as statistics as well as the social and behavioral sciences, measurements can have multiple levels, which would include nominal, ordinal, interval, and ratio scales.

Property Value
dbo:abstract
 • Measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or event, which can be compared with other objects or events. The scope and application of a measurement is dependent on the context and discipline. In the natural sciences and engineering, measurements do not apply to nominal properties of objects or events, which is consistent with the guidelines of the International vocabulary of metrology published by the International Bureau of Weights and Measures. However, in other fields such as statistics as well as the social and behavioral sciences, measurements can have multiple levels, which would include nominal, ordinal, interval, and ratio scales. Measurement is a cornerstone of trade, science, technology, and quantitative research in many disciplines. Historically, many measurement systems existed for the varied fields of human existence to facilitate comparisons in these fields. Often these were achieved by local agreements between trading partners or collaborators. Since the 18th century, developments progressed towards unifying, widely accepted standards that resulted in the modern International System of Units (SI). This system reduces all physical measurements to a mathematical combination of seven base units. The science of measurement is pursued in the field of metrology. (en)
 • القياس عملية قرن الأعداد بالكميات الفيزيائية أو الظواهر. والقياس أساسي للعلوم والهندسة والإنشاء والمجالات التقنية الأخرى وفي كل الفعاليات اليومية تقريبا. ولهذا السبب درست العناصر والشروط والقيود لكل وسائل القياس المختلفة. علم القياس في الفيزياء هو تقنية استخدام آلات وأساليب لتحديد (قياس) قيم فيزيائية معينة مثل الطول أوالوزن أوالقوة أوالضغط أوالتيار الكهربائي أوالحرارة أو الوقت. من الناحية العلمية، يتم تقدير الشيء المراد قياسه (أي إعطاءه قدر معين) حسب إطارات معينة يتم تحديدها مسبقا. فعلى سبيل المثال، يتم استخدام المتر لتحديد المسافة، والجرام لتحديد الكتلة. يضم علم القياس مجالات عديدة أهمها: أنظمة القياس وأساليبه، بالإضافة إلى تحديد المقياس، وتصحيحه من الأخطاء التي تنتج عن تأثيرات معينة غير مرغوب فيها , ويتم تحديد مقدار الخطأ في أجهزة القياس المختلفة عن طريق المعايرة (علم قياس) (ar)
 • Eine Messung ist das Ausführen von geplanten Tätigkeiten zu einer quantitativen Aussage über eine Messgröße durch Vergleich mit einer Einheit. Dabei ist die Messgröße jene physikalische Größe, der die Messung gilt. Die Bezeichnungen für die Messtechnik werden für Deutschland in der DIN-Norm DIN 1319 definiert. Der in der Physik und den Ingenieurwissenschaften gewachsene Begriff „Messung“ wird auf andere Gebiete übertragen, wobei er allerdings mit einem anderen Sinn belegt wird. Denn „eine Übertragung dieser Messvorstellung auf die Sozialwissenschaften scheitert daran, dass Einheiten in diesem Sinne in den Sozialwissenschaften bislang fehlen.“ Um den Begriff trotzdem verwenden zu können, wird in derselben Quelle formuliert: Messen als „eine Zuordnung von Zahlen zu Objekten oder Ereignissen, sofern diese Zuordnung eine homomorphe Abbildung eines empirischen Relativs in ein numerisches Relativ ist.“ (de)
 • La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. (es)
 • La mesure physique est l'action de déterminer la ou les valeurs d'une grandeur (longueur, capacité, etc.), par comparaison avec une grandeur constante de même espèce prise comme terme de référence (étalon ou unité). Selon la définition canonique : Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une autre grandeur de même espèce prise comme unité. La comparaison est quantitative ; on exprime la grandeur par un nombre rationnel multipliant l'unité. La mesure physique vise à une communication précise à propos d'un objet. Des unités communes à l'ensemble des mesures sont nécessaires ; faute de quoi, il faut établir des règles de conversion. Le Bureau international des poids et mesures a établi un Système International d'unités fondé sur un petit nombre d'étalons et des relations entre les unités. À la différence d'un comptage, donnant une quantité entière définie par une réponse logique, une mesure physique est une estimation et possède donc une certaine incertitude. En physique, la mesure physique se définit comme la détermination de la valeur numérique d'une grandeur par l'interprétation du résultat d'une expérience ou d'une observation. Les conditions et les méthodes de cette expérience ou observation déterminent l'incertitude. L'incertitude est partie intégrante de la mesure, et peut même être son résultat principal. (fr)
 • La misurazione è l'assegnazione di un intervallo di valori (misura) ad una particolare proprietà fisica chiamata misurando. La misurazione è dunque l'attività svolta per assegnare una misura, anche se nel linguaggio comune si è soliti usare il termine misura in luogo di misurazione. Con termine misurando non ci si riferisce all'oggetto o al fenomeno su cui si sta eseguendo una misurazione, ma ad una specifica grandezza che caratterizza questi ultimi. Per esempio, quando rileviamo la temperatura di un liquido, il misurando non è il liquido, ma la temperatura del medesimo. (it)
 • 測定(そくてい、英: measurement)は、様々な対象の量を、決められた一定の基準と比較し、数値と符号で表すことを指す。人間の五感では環境や体調また錯視など不正確さから免れられず、また限界があるが、測定は機器を使うことでこれらの問題を克服し、科学の基本となる現象の数値化を可能とする。ただし、得られた値には常に測定誤差がつきまとい、これを斟酌した対応が必要となる。 ルドルフ・カルナップは1966年の著書『物理学の哲学的基礎』にて科学における主要な概念として、分類概念・比較概念・量的概念の3つを提示した。このうち、量的概念 (quantitative concept) を「対象が数値を持つ概念」と規定し、その把握には規則と客観的な手続きに則った判断が求められるとした。そしてこの物理学的測定は、測定する対象の性質や状態のメカニズム理論に基づいた尺度構成が重要になる。測定に関する理論および実践についての科学は、計量学(英: metrology)と呼ばれる。 測定の対象は自然科学だけにとどまらない。会計学においても貨幣的尺度を用いた評価や、企業の財務会計と適切なモデルを対応づけることなどを「測定」とする例がある。より広範な社会構造や地位などを統計学ではなく測定による理解を行う学問は「計量社会学」と呼ばれる。心理学においても量的概念とその測定・解析に関する理論があり、これはグスタフ・フェヒナーが創設した精神物理学 (psychophysics) に始まったと言われる。 (ja)
 • Meten in strikte zin is de vertaling van een waargenomen grootheid naar een relevante eenheid. Soms gebruikt men voor een meting een instrument. Meting is niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele ons omringende werkelijkheid. Voorbeelden van meting zijn: * afstand met bijvoorbeeld een liniaal, of met driehoeksmetingen * temperatuur met een thermometer * gewicht met een weegschaal * prijsstijging van producten door vraagprijzen binnen een bepaald tijdsbestek met elkaar te vergelijken. * consumentenvertrouwen met behulp van een vragenlijst * het gemiddelde inkomen met behulp van data van banken en/of werkgevers. * iemands gemoedstoestand met behulp van een psychologische vragenlijst Bij kwantitatieve metingen wordt het resultaat in een getalwaarde uitgedrukt. Bij kwantitatieve metingen is er altijd sprake van een meetinstrument of een vooraf afgesproken schaalverdeling. Kwalitatieve waarnemingen zeggen iets over de aard van een variabele. Kwalitatieve metingen zijn meestal directe waarnemingen met een interpretatie door de waarnemer. Kwalitatieve metingen worden gedaan als er geen betrouwbare kwantificatie mogelijk is, of wanneer kwantificatie te kostbaar of te tijdrovend is en de nauwkeurigheid minder belangrijk. (nl)
 • Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości. W naukach aktuarialnych i zarządzaniu ryzykiem stosowana jest definicja określająca pomiar jako wyrażoną ilościowo redukcję niepewności opartą na jednej lub więcej obserwacjach. (pl)
 • Medição é o processo de determinar experimentalmente um valor de magnitude numérico para uma característica que possa ser atribuída a um objeto ou evento, no contexto de um quadro ou referência que permita fazer comparações com outros objetos ou eventos. Não se inclui nesta definição as propriedades nominais, ou propriedades que não têm magnitude. A medição é um processo fundamental em ciências naturais, tecnologia, economia e investigação quantitativa em ciências sociais. O ato de medir envolve essencialmente a existência de unidades de medida, que são os comparativos usados na medição. Envolve também a existência de instrumentos de medição, que graduados de acordo com a unidade de medida em questão, fornecem com variados graus de precisão a medida desejada. Qualquer medição de um objeto pode ser avaliada pelos seguintes meta-critérios: escala (incluindo magnitude), dimensões (unidades de medida) e incerteza. (pt)
 • Измерение — совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой всеми участниками за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений). Получившееся значение называется числовым значением измеряемой величины, числовое значение совместно с обозначением используемой единицы называется значением физической величины. Измерение физической величины опытным путём проводится с помощью различных средств измерений — мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, систем, установок и т. д. Измерение физической величины включает в себя несколько этапов: 1) сравнение измеряемой величины с единицей; 2) преобразование в форму, удобную для использования (различные способы индикации). * Принцип измерений — физическое явление или эффект, положенный в основу измерений. * Метод измерений — приём или совокупность приёмов сравнения измеряемой физической величины с её единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. Метод измерений обычно обусловлен устройством средств измерений. Характеристикой точности измерения является его погрешность или неопределённость.Примеры измерений: 1. * В простейшем случае, прикладывая линейку с делениями к какой-либо детали, по сути сравнивают её размер с единицей, хранимой линейкой, и, произведя отсчёт, получают значение величины (длины, высоты, толщины и других параметров детали). 2. * С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, преобразованной в перемещение указателя, с единицей, хранимой шкалой этого прибора, и проводят отсчёт. В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение (не выделена величина как физическая, или не определена единица измерений этой величины) практикуется оценивание таких величин по условным шкалам, например, Шкала Рихтера интенсивности землетрясений, Шкала Мооса — шкала твёрдости минералов. Частным случаем измерения является сравнение без указания количественных характеристик. Наука, предметом изучения которой являются все аспекты измерений, называется метрологией. (ru)
 • 量度是對一物理量(如長度、尺寸或容量等)的估計或測定,通常以一標準或度量衡。量度以數字單位的標準來表示,如距離即以多少哩或多少公里來表示。量度是大部份自然科學、技術、經濟學及其他社會科學中定量研究的基礎。 量度的過程為估計一數量的多寡和相同類型(如長度、時間、重量等)一單位的多寡之間的比例。量度即為此過程的結果,表示為數字加上一個單位,其中實數為估計的比例。如9公尺,其便為物體長度和長度單位,即公尺之間的比例。不像計數和整數個數個物體一般地可精確知道,每一個量度都是個存在些許不確定性的估計。量度包括了測量尺度(包括量值)、计量单位及不确定性。透過量度可以比較不同的量測,並且減少誤會。有關量度的科學稱為度量衡學。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19022 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744861937 (xsd:integer)
dbp:about
 • yes
dbp:by
 • no
dbp:label
 • Measurement
dbp:onlinebooks
 • no
dbp:others
 • no
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. (es)
 • La misurazione è l'assegnazione di un intervallo di valori (misura) ad una particolare proprietà fisica chiamata misurando. La misurazione è dunque l'attività svolta per assegnare una misura, anche se nel linguaggio comune si è soliti usare il termine misura in luogo di misurazione. Con termine misurando non ci si riferisce all'oggetto o al fenomeno su cui si sta eseguendo una misurazione, ma ad una specifica grandezza che caratterizza questi ultimi. Per esempio, quando rileviamo la temperatura di un liquido, il misurando non è il liquido, ma la temperatura del medesimo. (it)
 • 量度是對一物理量(如長度、尺寸或容量等)的估計或測定,通常以一標準或度量衡。量度以數字單位的標準來表示,如距離即以多少哩或多少公里來表示。量度是大部份自然科學、技術、經濟學及其他社會科學中定量研究的基礎。 量度的過程為估計一數量的多寡和相同類型(如長度、時間、重量等)一單位的多寡之間的比例。量度即為此過程的結果,表示為數字加上一個單位,其中實數為估計的比例。如9公尺,其便為物體長度和長度單位,即公尺之間的比例。不像計數和整數個數個物體一般地可精確知道,每一個量度都是個存在些許不確定性的估計。量度包括了測量尺度(包括量值)、计量单位及不确定性。透過量度可以比較不同的量測,並且減少誤會。有關量度的科學稱為度量衡學。 (zh)
 • Measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or event, which can be compared with other objects or events. The scope and application of a measurement is dependent on the context and discipline. In the natural sciences and engineering, measurements do not apply to nominal properties of objects or events, which is consistent with the guidelines of the International vocabulary of metrology published by the International Bureau of Weights and Measures. However, in other fields such as statistics as well as the social and behavioral sciences, measurements can have multiple levels, which would include nominal, ordinal, interval, and ratio scales. (en)
 • القياس عملية قرن الأعداد بالكميات الفيزيائية أو الظواهر. والقياس أساسي للعلوم والهندسة والإنشاء والمجالات التقنية الأخرى وفي كل الفعاليات اليومية تقريبا. ولهذا السبب درست العناصر والشروط والقيود لكل وسائل القياس المختلفة. علم القياس في الفيزياء هو تقنية استخدام آلات وأساليب لتحديد (قياس) قيم فيزيائية معينة مثل الطول أوالوزن أوالقوة أوالضغط أوالتيار الكهربائي أوالحرارة أو الوقت. (ar)
 • Eine Messung ist das Ausführen von geplanten Tätigkeiten zu einer quantitativen Aussage über eine Messgröße durch Vergleich mit einer Einheit. Dabei ist die Messgröße jene physikalische Größe, der die Messung gilt. Die Bezeichnungen für die Messtechnik werden für Deutschland in der DIN-Norm DIN 1319 definiert. (de)
 • 測定(そくてい、英: measurement)は、様々な対象の量を、決められた一定の基準と比較し、数値と符号で表すことを指す。人間の五感では環境や体調また錯視など不正確さから免れられず、また限界があるが、測定は機器を使うことでこれらの問題を克服し、科学の基本となる現象の数値化を可能とする。ただし、得られた値には常に測定誤差がつきまとい、これを斟酌した対応が必要となる。 ルドルフ・カルナップは1966年の著書『物理学の哲学的基礎』にて科学における主要な概念として、分類概念・比較概念・量的概念の3つを提示した。このうち、量的概念 (quantitative concept) を「対象が数値を持つ概念」と規定し、その把握には規則と客観的な手続きに則った判断が求められるとした。そしてこの物理学的測定は、測定する対象の性質や状態のメカニズム理論に基づいた尺度構成が重要になる。測定に関する理論および実践についての科学は、計量学(英: metrology)と呼ばれる。 (ja)
 • Meten in strikte zin is de vertaling van een waargenomen grootheid naar een relevante eenheid. Soms gebruikt men voor een meting een instrument. Meting is niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele ons omringende werkelijkheid. Voorbeelden van meting zijn: (nl)
 • La mesure physique est l'action de déterminer la ou les valeurs d'une grandeur (longueur, capacité, etc.), par comparaison avec une grandeur constante de même espèce prise comme terme de référence (étalon ou unité). Selon la définition canonique : Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une autre grandeur de même espèce prise comme unité. À la différence d'un comptage, donnant une quantité entière définie par une réponse logique, une mesure physique est une estimation et possède donc une certaine incertitude. (fr)
 • Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości. (pl)
 • Medição é o processo de determinar experimentalmente um valor de magnitude numérico para uma característica que possa ser atribuída a um objeto ou evento, no contexto de um quadro ou referência que permita fazer comparações com outros objetos ou eventos. Não se inclui nesta definição as propriedades nominais, ou propriedades que não têm magnitude. A medição é um processo fundamental em ciências naturais, tecnologia, economia e investigação quantitativa em ciências sociais. (pt)
 • Измерение — совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой всеми участниками за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений). Получившееся значение называется числовым значением измеряемой величины, числовое значение совместно с обозначением используемой единицы называется значением физической величины. Измерение физической величины опытным путём проводится с помощью различных средств измерений — мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, систем, установок и т. д. Измерение физической величины включает в себя несколько этапов: 1) сравнение измеряемой величины с единицей; 2) преобразование в форму, удобную для использования (различные способы индикации). (ru)
rdfs:label
 • Measurement (en)
 • قياس (فيزياء) (ar)
 • Messung (de)
 • Medición (es)
 • Mesure physique (fr)
 • Misurazione (it)
 • 測定 (ja)
 • Meten (nl)
 • Pomiar (pl)
 • Medição (pt)
 • Измерение (ru)
 • 量度 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:mainInterest of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of