Köppen climate classification is one of the most widely used climate classification systems. It was first published by Russian German climatologist Wladimir Köppen in 1884, with several later modifications by Köppen, notably in 1918 and 1936. Later, German climatologist Rudolf Geiger (1954, 1961) collaborated with Köppen on changes to the classification system, which is thus sometimes called the Köppen–Geiger climate classification system.

Property Value
dbo:abstract
 • تصنيف كوبن للمناخ هو واحد من أكثر التصنيفات استخداما للمناخ ،نشرت لأول مرة من قبل عالم المناخ الروسى-الألمانى فلاديمير كوبن عام 1884 ،وقام بعدة تعديلات عليها في عامى 1918 و1936 ،وقد تعاون العالم الألمانى رودولف غايغر مع كوبن على إدخال تغيرات على نظام التصنيف ،وبالتالى يشار إليها أحيانا باسم التصنيف المناخى لكوبن - غايغر ويقوم التصنيف على أن النباتات المحلية هي أكثر تعبير عن المناخ ،وبالتالى تم وضع حدود المناطق المناخية بناء على توزيع الغطاء النباتى، فهو يجمع بين متوسط درجات الحرارة السنوية والشهرية وهطول الأمطار، والموسمية لهطول الأمطار. (ar)
 • Köppen climate classification is one of the most widely used climate classification systems. It was first published by Russian German climatologist Wladimir Köppen in 1884, with several later modifications by Köppen, notably in 1918 and 1936. Later, German climatologist Rudolf Geiger (1954, 1961) collaborated with Köppen on changes to the classification system, which is thus sometimes called the Köppen–Geiger climate classification system. The Köppen climate classification system has been further modified, within the Trewartha climate classification system in the middle 1960s (revised in 1980). The Trewartha system sought to create a more refined middle latitude climate zone, which was one of the criticisms of the Koppen system (the C climate group was too broad). (en)
 • La clasificación climática de Köppen fue creada en 1900 por el científico ruso de origen alemán Wladimir Peter Köppen que posteriormente modificó en 1918 y 1936. Consiste en una clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima. (es)
 • La classification de Köppen est une classification des climats fondée sur les précipitations et les températures. C'est le botaniste Wladimir Peter Köppen qui l'a inventée en 1900 en combinant la carte mondiale de la végétation publiée en 1866 par Griesbach et la division du climat en cinq zones par Candolle. C'est la plus courante des classifications climatiques dans sa version présentée par Rudolf Geiger en 1961. Un très grand nombre d'études climatiques et de publications ont adopté une des versions de ce système. La carte de Köppen-Geiger reste aujourd'hui une référence, grâce à ses mises à jour fréquentes, tant dans les domaines de l'hydrologie, de la géographie, de l'agriculture, de la biologie, la climatologie à travers ses recherches sur l'évolution des climats. De ce système sont issues d'autres classifications plus conformes aux différences de biomes rencontrées comme la classification de Trewartha qui introduit des variables empiriques. Ces classifications sont cependant moins utilisées. Un climat, selon cette classification, est repéré par un code de deux ou trois lettres (les critères indiqués dans les tableaux suivants sont ceux utilisés dans la carte, ils reprennent les critères utilisés par Köppen dans sa dernière publication en 1936). (fr)
 • La classificazione dei climi di Köppen è la più usata tra le classificazioni climatiche a scopi geografici. Venne proposta per la prima volta nel 1918 da Wladimir Köppen. Fu poi perfezionata più volte, sino alla sua edizione definitiva del 1936. Il sistema di Köppen è in gran parte empirico; ciò vuol dire che ciascun clima viene definito in base a dei valori prestabiliti di temperatura e di precipitazioni, calcolati conformemente alle medie annue o di singoli mesi. In tale classificazione non si tiene conto delle cause del clima in termini di pressione e di fasce di venti, di masse d'aria, di fronti o di perturbazioni. È possibile invece assegnare una certa località ad un particolare sottogruppo climatico soltanto sulla base dei dati locali di temperatura e di precipitazioni purché, naturalmente, il periodo di osservazione sia abbastanza lungo da fornire delle medie significative. Un sistema climatico su questi principi ha un grande vantaggio; le aree coperte da ciascun tipo di clima possono essere identificate per grandi regioni del globo. (it)
 • ケッペンの気候区分(ケッペンのきこうくぶん、Köppen-Geiger Klassifikation)は、ドイツの気候学者ウラジミール・ペーター・ケッペンが、植生分布に注目して1923年に考案した気候区分である。 (ja)
 • De klimaatclassificatie van Köppen of ook wel de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger genoemd, is een oorspronkelijk in 1918 door de Russisch-Duitse bioloog Wladimir Köppen ontworpen klimaatclassificatie, die later is verfijnd door vooral de Duitse klimatoloog Rudolf Geiger. (nl)
 • Classificação climática de Köppen-Geiger, mais conhecida por classificação climática de Köppen, é o sistema de classificação global dos tipos climáticos mais utilizada em geografia, climatologia e ecologia. A classificação foi proposta em 1900 pelo climatologista russo Wladimir Köppen, tendo sido por ele aperfeiçoada em 1918, 1927 e 1936 com a publicação de novas versões, preparadas em colaboração com Rudolf Geiger (daí o nome Köppen-Geiger). A classificação é baseada no pressuposto, com origem na fitossociologia e na ecologia, de que a vegetação natural de cada grande região da Terra é essencialmente uma expressão do clima nela prevalecente. Assim, as fronteiras entre regiões climáticas foram seleccionadas para corresponder, tanto quanto possível, às áreas de predominância de cada tipo de vegetação, razão pela qual a distribuição global dos tipos climáticos e a distribuição dos biomas apresenta elevada correlação. Na determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger são considerados a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da precipitação. Cada grande tipo climático é denotado por um código, constituído por letras maiúsculas e minúsculas, cuja combinação denota os tipos e subtipos considerados. Contudo, a classificação de Köppen-Geiger, em certos casos não distingue entre regiões com biomas muito distintos, pelo que têm surgido classificações dela derivadas, a mais conhecida das quais é a classificação climática de Trewartha. (pt)
 • Классификация климатов Кёппена — одна из наиболее распространённых систем классификации типов климата. Классификация была разработана немецко-русским климатологом Владимиром Петровичем Кёппеном в 1900 году (с некоторыми дальнейшими изменениями в 1918 и 1936 годах, сделанными им самим). Она основывается на концепции, в соответствии с которой наилучшим критерием типа климата является то, какие растения растут на данной территории в естественных условиях. Классификация основана на учёте режима температуры и осадков. Намечается 5 типов климатических зон, а именно: * А — влажная тропическая зона без зимы; * В — две сухие зоны, по одной в каждом полушарии; * С — две умеренно тёплые зоны без регулярного снежного покрова; * D — две зоны бореального климата на материках с резко выраженными границами зимой и летом; * Ε — две полярные области снежного климата. Границы между зонами проводятся по определённым изотермам самого холодного и самого тёплого месяцев и по соотношению средней годовой температуры и годового количества осадков при учёте годового хода осадков. Внутри зон типов А, С и D различаются климаты с сухой зимой (w), сухим летом (s) и равномерно влажные (f). Сухие климаты по соотношению осадков и температуры делятся на климаты степей (BS) и климаты пустынь (BW), полярные климаты — на климат тундры (ЕТ) и климат вечного (постоянного) мороза (EF). Таким образом, получается 11 основных типов климата (см. ниже). Для дальнейшей детализации вводятся 23 дополнительных признака и соответствующие индексы (а, b, c, d и т. д.), основанные на деталях в режиме температуры и осадков. Многие типы климатов по классификации климатов Кёппена известны под названиями, связанными с характерной для данного типа растительностью. Буквенные обозначения для климатической классификации Кёппена (названия могут повторяться, так как схема Кёппена не совпадает с поясной схемой): * A — тропический и экваториальный; * B — сухой, субэкваториальный, тропический; * C — умеренный, субтропический и континентальный; * D — континентальный, субарктический (бореальный); * E — полярный, субарктический, арктический; * Af — климат тропических лесов; * Aw — климат саванн; * BS — климат степей; * BW — климат пустынь; * Cs — климат умеренно тёплый с сухим летом (средиземноморский); * Cw — климат умеренно тёплый с сухой зимой; * Cf — климат умеренно тёплый с равномерным увлажнением; * Ds — климат умеренно холодный с сухим летом; * Dw — климат умеренно холодный с сухой зимой; * Df — климат умеренно холодный с равномерным увлажнением; * ЕТ — климат тундры; * EF — климат постоянного мороза. Дополнительные буквы (третья для самого жаркого, четвёртая для самого холодного месяца в году): * i — сильнейшая жара: 35 °C и выше; * h — очень жарко: 28 — 35 °C; * a — жарко: 23 — 28 °C; * b — тепло: 18 — 23 °C; * l — средне: 10 — 18 °C; * k — прохладно: 0 — 10 °C; * o — холодно: −10 … 0 °C; * c — очень холодно: −25 … −10 °C; * d — мучительно холодно: −40 … −25 °C; * e — вечная мерзлота: −40 °C и ниже. Например: * BWhl (Асуан, Египет) — пустынный климат с температурой июля 28—35 °C, января 10—18 °C; * Dfbo (Москва, Россия) — умеренно-холодный (континентальный) с температурой июля 18—23 °C, января −10 … 0 °C; * Cshk (Анталия, Турция) — средиземноморский климат с температурой июля 28—35 °C, января 0—10 °C. (ru)
 • 柯本氣候分類法(德语:Effektive Klimaklassifikation,意為「有效氣候分類法」),最被廣泛被使用的氣候分類法,由德國氣候學家弗拉迪米爾·彼得·柯本所發展出來的氣候分類法,1918年發表分類法的第一個完整版本,1936年發表最後修訂版。 柯本氣候分類法是基於認為自然植被的生成,乃源自氣候的特性,故描述氣候的最佳方式為自然植被。 (zh)
 • Klasyfikacja klimatów Köppena – system klasyfikacji klimatów Ziemi opracowany przez niemieckiego klimatologa Wladimira Köppena. Twórca oparł swój podział na średnich miesięcznych temperaturach oraz wielkości i rozkładzie opadów rocznych, w nawiązaniu do szerokości geograficznej. Jest to najpowszechniej stosowany system klasyfikacji. Köppen opublikował swój pierwszy schemat w 1900 roku, wersję poprawioną w 1918 roku i nanosił korekty systemu klasyfikacji aż do śmierci w roku 1940. Inni klimatolodzy zmodyfikowali elementy klasyfikacji Köppena jeszcze wielokrotnie na podstawie własnych doświadczeń w różnych częściach świata, jednak podstawowa część pozostała bez zmian do czasów współczesnych. Köppen wydzielił 5 stref klimatycznych i 11 typów klimatu. W 1968 roku do systemu dodano zaproponowaną przez amerykańskiego klimatologa Glenna Thomasa Trewarthę szóstą strefę – klimatów wysokogórskichPodstawowymi kategoriami klimatycznymi utożsamianymi ze strefami klimatycznymi są: * A – klimaty tropikalne * B – klimaty suche * C – klimaty umiarkowane ciepłe * D – klimaty kontynentalne * E – klimaty polarne * H – klimaty wysokogórskie (pl)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 484254 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745138107 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • تصنيف كوبن للمناخ هو واحد من أكثر التصنيفات استخداما للمناخ ،نشرت لأول مرة من قبل عالم المناخ الروسى-الألمانى فلاديمير كوبن عام 1884 ،وقام بعدة تعديلات عليها في عامى 1918 و1936 ،وقد تعاون العالم الألمانى رودولف غايغر مع كوبن على إدخال تغيرات على نظام التصنيف ،وبالتالى يشار إليها أحيانا باسم التصنيف المناخى لكوبن - غايغر ويقوم التصنيف على أن النباتات المحلية هي أكثر تعبير عن المناخ ،وبالتالى تم وضع حدود المناطق المناخية بناء على توزيع الغطاء النباتى، فهو يجمع بين متوسط درجات الحرارة السنوية والشهرية وهطول الأمطار، والموسمية لهطول الأمطار. (ar)
 • La clasificación climática de Köppen fue creada en 1900 por el científico ruso de origen alemán Wladimir Peter Köppen que posteriormente modificó en 1918 y 1936. Consiste en una clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima. (es)
 • ケッペンの気候区分(ケッペンのきこうくぶん、Köppen-Geiger Klassifikation)は、ドイツの気候学者ウラジミール・ペーター・ケッペンが、植生分布に注目して1923年に考案した気候区分である。 (ja)
 • De klimaatclassificatie van Köppen of ook wel de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger genoemd, is een oorspronkelijk in 1918 door de Russisch-Duitse bioloog Wladimir Köppen ontworpen klimaatclassificatie, die later is verfijnd door vooral de Duitse klimatoloog Rudolf Geiger. (nl)
 • 柯本氣候分類法(德语:Effektive Klimaklassifikation,意為「有效氣候分類法」),最被廣泛被使用的氣候分類法,由德國氣候學家弗拉迪米爾·彼得·柯本所發展出來的氣候分類法,1918年發表分類法的第一個完整版本,1936年發表最後修訂版。 柯本氣候分類法是基於認為自然植被的生成,乃源自氣候的特性,故描述氣候的最佳方式為自然植被。 (zh)
 • Köppen climate classification is one of the most widely used climate classification systems. It was first published by Russian German climatologist Wladimir Köppen in 1884, with several later modifications by Köppen, notably in 1918 and 1936. Later, German climatologist Rudolf Geiger (1954, 1961) collaborated with Köppen on changes to the classification system, which is thus sometimes called the Köppen–Geiger climate classification system. (en)
 • La classification de Köppen est une classification des climats fondée sur les précipitations et les températures. C'est le botaniste Wladimir Peter Köppen qui l'a inventée en 1900 en combinant la carte mondiale de la végétation publiée en 1866 par Griesbach et la division du climat en cinq zones par Candolle. De ce système sont issues d'autres classifications plus conformes aux différences de biomes rencontrées comme la classification de Trewartha qui introduit des variables empiriques. Ces classifications sont cependant moins utilisées. (fr)
 • La classificazione dei climi di Köppen è la più usata tra le classificazioni climatiche a scopi geografici. Venne proposta per la prima volta nel 1918 da Wladimir Köppen. Fu poi perfezionata più volte, sino alla sua edizione definitiva del 1936. Il sistema di Köppen è in gran parte empirico; ciò vuol dire che ciascun clima viene definito in base a dei valori prestabiliti di temperatura e di precipitazioni, calcolati conformemente alle medie annue o di singoli mesi. (it)
 • Classificação climática de Köppen-Geiger, mais conhecida por classificação climática de Köppen, é o sistema de classificação global dos tipos climáticos mais utilizada em geografia, climatologia e ecologia. A classificação foi proposta em 1900 pelo climatologista russo Wladimir Köppen, tendo sido por ele aperfeiçoada em 1918, 1927 e 1936 com a publicação de novas versões, preparadas em colaboração com Rudolf Geiger (daí o nome Köppen-Geiger). A classificação é baseada no pressuposto, com origem na fitossociologia e na ecologia, de que a vegetação natural de cada grande região da Terra é essencialmente uma expressão do clima nela prevalecente. Assim, as fronteiras entre regiões climáticas foram seleccionadas para corresponder, tanto quanto possível, às áreas de predominância de cada tipo de (pt)
 • Klasyfikacja klimatów Köppena – system klasyfikacji klimatów Ziemi opracowany przez niemieckiego klimatologa Wladimira Köppena. Twórca oparł swój podział na średnich miesięcznych temperaturach oraz wielkości i rozkładzie opadów rocznych, w nawiązaniu do szerokości geograficznej. Jest to najpowszechniej stosowany system klasyfikacji. Köppen opublikował swój pierwszy schemat w 1900 roku, wersję poprawioną w 1918 roku i nanosił korekty systemu klasyfikacji aż do śmierci w roku 1940. Inni klimatolodzy zmodyfikowali elementy klasyfikacji Köppena jeszcze wielokrotnie na podstawie własnych doświadczeń w różnych częściach świata, jednak podstawowa część pozostała bez zmian do czasów współczesnych. (pl)
 • Классификация климатов Кёппена — одна из наиболее распространённых систем классификации типов климата. Классификация была разработана немецко-русским климатологом Владимиром Петровичем Кёппеном в 1900 году (с некоторыми дальнейшими изменениями в 1918 и 1936 годах, сделанными им самим). Она основывается на концепции, в соответствии с которой наилучшим критерием типа климата является то, какие растения растут на данной территории в естественных условиях. Классификация основана на учёте режима температуры и осадков. Намечается 5 типов климатических зон, а именно: Например: (ru)
rdfs:label
 • تصنيف كوبن للمناخ (ar)
 • Köppen climate classification (en)
 • Köppen-Geiger-Klassifikation (de)
 • Clasificación climática de Köppen (es)
 • Classification de Köppen (fr)
 • Classificazione dei climi di Köppen (it)
 • ケッペンの気候区分 (ja)
 • Klimaatclassificatie van Köppen (nl)
 • Classificação climática de Köppen-Geiger (pt)
 • Klasyfikacja klimatów Köppena (pl)
 • Классификация климатов Кёппена (ru)
 • 柯本气候分类法 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:blank1Name of
is dbp:blank1NameSec of
is dbp:blank2Name of
is dbp:blank2NameSec of
is dbp:blank3Name of
is dbp:blank3NameSec of
is dbp:blank4Name of
is dbp:blank4NameSec of
is dbp:blank5Name of
is dbp:blank7Name of
is dbp:blankName of
is dbp:blankNameSec of
is dbp:climate of
is dbp:freeType of
is dbp:label of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of