In computer programming, the term hooking covers a range of techniques used to alter or augment the behavior of an operating system, of applications, or of other software components by intercepting function calls or messages or events passed between software components. Code that handles such intercepted function calls, events or messages is called a "hook".

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) خطف (بالإنجليزية: Hooking) هو تكنيك في البرمجة يستعمل ما يسمى بالخطاطيف لعمل سلسلة من العمليات كمدبر للحدث. بحيث أنه بعد تحقق الحدث المدبر فأن سريان التحكم يتبع السلسلة في صورة محددة. * 32xبوابة معلوماتية * 32xبوابة برمجة الحاسوب25بك هذه بذرة مقالة عن الحاسوب أو العاملين في هذا المجال بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. (ar)
 • In der Programmierung bezeichnet der Begriff Hook (auch Einschubmethode genannt) eine Schnittstelle, mit der fremder Programmcode in eine bestehende Anwendung integriert werden kann, um diese zu erweitern, deren Ablauf zu verändern oder um bestimmte Ereignisse abzufangen. Dies kann entweder im Quelltext geschehen, der entsprechend modifiziert wird, über Konfigurationsdateien, die den Ablauf eines fertigen Programms verändern, oder über Aufruf von Funktionen, denen der auszuführende Programmcode in irgendeiner Form mitgegeben wird. In der Regel ist das Standardverhalten von Einschubmethoden, gar nichts zu tun. Hooks können auch vom Betriebssystem zum Abfangen von Nachrichten zur Verfügung gestellt werden. Damit lassen sich z. B. systemweite Hotkeys implementieren. So können zum Beispiel über einen Hook die Tastatur-Nachrichten unabhängig von dem Programm, welches aktuell den Fokus hat, empfangen werden. (de)
 • Un hook (littéralement « crochet » ou « hameçon ») permet à l'utilisateur d'un logiciel de personnaliser le fonctionnement de ce dernier, en lui faisant réaliser des actions supplémentaires à des moments déterminés. Le concepteur du logiciel prévoit des hooks au long du fonctionnement de son programme, qui sont des points d'entrée vers des listes d'actions. Par défaut, le hook est généralement vide et seules les fonctionnalités de base de l'application sont exécutées. Cependant, l'utilisateur peut « accrocher » des morceaux de programme à ces hooks pour personnaliser le logiciel. Techniquement, un hook peut se présenter sous la forme d'un fichier, généralement dans un langage de script, localisé à un endroit particulier. Le programme principal impose généralement les caractéristiques du hook : son type, sa localisation, voire son nom, et le moment auquel il sera exécuté. Exemples de hooks : * Dans TortoiseSVN, il existe plusieurs hooks permettant l'exécution de batch. Il existe notamment un hook pre-commit et un hook post-commit. Il faut copier les .bat dans le répertoire dédié de Tortoise. Ils seront alors automatiquement exécutés par Tortoise. Dans ce cas, la localisation, le nom et le type de fichier est imposé. Cependant, il est possible, depuis le batch, d'appeler d'autres programmes. * Dans UltraBackup, l'interface graphique permet de pointer sur des programmes qui seront lancés avant ou après la copie. Dans ce cas, l'utilisateur a une liberté totale sur le type de fichier à appeler, son nom et sa localisation. * Dans Drupal, le système dans son ensemble repose sur un système de "hook". Le "hook_form_alter" permet par exemple de modifier un formulaire. La documentation officielle sur les "hooks" dans Drupal : * Portail de l’informatique Portail de l’informatique * Portail de la programmation informatique Portail de la programmation informatique (fr)
 • In computer programming, the term hooking covers a range of techniques used to alter or augment the behavior of an operating system, of applications, or of other software components by intercepting function calls or messages or events passed between software components. Code that handles such intercepted function calls, events or messages is called a "hook". Hooking is used for many purposes, including debugging and extending functionality.Examples might include intercepting keyboard or mouse event messages before they reach an application, or intercepting operating system calls in order to monitor behavior or modify the function of an application or other component. It is also widely used in benchmarking programs, for example frame rate measuring in 3D games, where the output and input is done through hooking. Hooking can also be used by malicious code. For example, rootkits, pieces of software that try to make themselves invisible by faking the output of API calls that would otherwise reveal their existence, often use hooking techniques. A wallhack is another example of malicious behavior that can stem from hooking techniques. It is done by intercepting function calls in a computer game and altering what is shown to the player to allow them to gain an unfair advantage over other players. (en)
 • Hooking is een reeks van technieken die gebruikt wordt bij programmeren. Bij deze technieken worden subroutines onderschept, bewerkt en doorgestuurd om een programma anders te laten werken. De code die de onderschepte subroutine verwerkt wordt simpelweg een 'hook' of een 'detour' genoemd. (nl)
 • フック(Hook)は、プログラム中の特定の箇所に、利用者が独自の処理を追加できるようにする仕組みである。また、フックを利用して独自の処理を追加することを「フックする」という。 処理を追加できる箇所は、元のプログラムの開発者によって、あらかじめ決められている。初期化処理や入出力処理などの直前・直後が対象としてよく選ばれる。 主に元のプログラムに対する機能追加・拡張やカスタマイズの手段として使われるほか、デバッグのための情報収集にも有効である。このような有用な使い方の反面、既存のプログラムの動作を変更できることから、悪意を持ったプログラムによって利用される場合もある。例えばOSのキー入力処理のフックを使えばキーロガーを実装できることになる。 また、元のコードそのものは書き換えなくても動作を変更できることから、ROMで提供されるプログラムのバージョンアップや修正に使われることもある。ただしこの場合も、必要な個所に対応するフックがあらかじめ用意されていることが条件となる。すなわち、元のコードを設計する段階から、将来の機能拡張や修正を見越してフックを設計しておく必要がある。 (ja)
 • Em programação de computadores, o termo hooking (enganchar) cobre uma série de técnicas utilizadas para modificar ou melhorar o comportamento de um sistema operacional, aplicações ou outros componentes de software através da interceptação de chamadas de funções, mensagens ou eventos passados entre componentes de software. O código que manipula tais chamadas de funções, mensagens ou eventos interceptados é chamado de "hook" (gancho). O hooking é utilizado para diversos propósitos, incluindo depuração e extensão de funcionalidade. Alguns exemplos podem ser a interceptação de mensagens de eventos de teclado ou mouse antes que eles cheguem às aplicações ou a interceptação de chamadas do sistema operacional com o objetivo de monitorar o comportamento ou modificar a função de uma aplicação de outro componente. Também pode ser utilizado por código malicioso. Por exemplo, rootkits, pedaços de software que tentam tornar-se invisíveis fingindo a saída de chamadas de API que caso contrário revelariam sua existência, freqüentemente utilizando técnicas de hooking. Wallhack é outro exemplo de comportamento malicioso, que pode originar de técnicas de hooking. Ele é feito interceptando-se chamadas de funções de um jogo de computador e alterando o que é mostrado para o jogador, a fim de se obter uma vantagem injusta sobre outros jogadores. (pt)
 • Hook – mechanizm, którego zadaniem jest przechwytywanie komunikatów. Hooki mogą być wykorzystywane przez złośliwe oprogramowanie takie jak np. rootkity czy keyloggery. Mogą być także używane do debugowania kodu lub obsługi komunikatów zanim trafią one do swojego docelowego miejsca. (pl)
 • Перехват (англ. hooking) — технология, позволяющая изменить стандартное поведение тех или иных компонентов информационной системы. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2953077 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 738096417 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) خطف (بالإنجليزية: Hooking) هو تكنيك في البرمجة يستعمل ما يسمى بالخطاطيف لعمل سلسلة من العمليات كمدبر للحدث. بحيث أنه بعد تحقق الحدث المدبر فأن سريان التحكم يتبع السلسلة في صورة محددة. * 32xبوابة معلوماتية * 32xبوابة برمجة الحاسوب25بك هذه بذرة مقالة عن الحاسوب أو العاملين في هذا المجال بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. (ar)
 • Hooking is een reeks van technieken die gebruikt wordt bij programmeren. Bij deze technieken worden subroutines onderschept, bewerkt en doorgestuurd om een programma anders te laten werken. De code die de onderschepte subroutine verwerkt wordt simpelweg een 'hook' of een 'detour' genoemd. (nl)
 • フック(Hook)は、プログラム中の特定の箇所に、利用者が独自の処理を追加できるようにする仕組みである。また、フックを利用して独自の処理を追加することを「フックする」という。 処理を追加できる箇所は、元のプログラムの開発者によって、あらかじめ決められている。初期化処理や入出力処理などの直前・直後が対象としてよく選ばれる。 主に元のプログラムに対する機能追加・拡張やカスタマイズの手段として使われるほか、デバッグのための情報収集にも有効である。このような有用な使い方の反面、既存のプログラムの動作を変更できることから、悪意を持ったプログラムによって利用される場合もある。例えばOSのキー入力処理のフックを使えばキーロガーを実装できることになる。 また、元のコードそのものは書き換えなくても動作を変更できることから、ROMで提供されるプログラムのバージョンアップや修正に使われることもある。ただしこの場合も、必要な個所に対応するフックがあらかじめ用意されていることが条件となる。すなわち、元のコードを設計する段階から、将来の機能拡張や修正を見越してフックを設計しておく必要がある。 (ja)
 • Hook – mechanizm, którego zadaniem jest przechwytywanie komunikatów. Hooki mogą być wykorzystywane przez złośliwe oprogramowanie takie jak np. rootkity czy keyloggery. Mogą być także używane do debugowania kodu lub obsługi komunikatów zanim trafią one do swojego docelowego miejsca. (pl)
 • Перехват (англ. hooking) — технология, позволяющая изменить стандартное поведение тех или иных компонентов информационной системы. (ru)
 • In computer programming, the term hooking covers a range of techniques used to alter or augment the behavior of an operating system, of applications, or of other software components by intercepting function calls or messages or events passed between software components. Code that handles such intercepted function calls, events or messages is called a "hook". (en)
 • In der Programmierung bezeichnet der Begriff Hook (auch Einschubmethode genannt) eine Schnittstelle, mit der fremder Programmcode in eine bestehende Anwendung integriert werden kann, um diese zu erweitern, deren Ablauf zu verändern oder um bestimmte Ereignisse abzufangen. Dies kann entweder im Quelltext geschehen, der entsprechend modifiziert wird, über Konfigurationsdateien, die den Ablauf eines fertigen Programms verändern, oder über Aufruf von Funktionen, denen der auszuführende Programmcode in irgendeiner Form mitgegeben wird. In der Regel ist das Standardverhalten von Einschubmethoden, gar nichts zu tun. (de)
 • Un hook (littéralement « crochet » ou « hameçon ») permet à l'utilisateur d'un logiciel de personnaliser le fonctionnement de ce dernier, en lui faisant réaliser des actions supplémentaires à des moments déterminés. Le concepteur du logiciel prévoit des hooks au long du fonctionnement de son programme, qui sont des points d'entrée vers des listes d'actions. Par défaut, le hook est généralement vide et seules les fonctionnalités de base de l'application sont exécutées. Cependant, l'utilisateur peut « accrocher » des morceaux de programme à ces hooks pour personnaliser le logiciel. (fr)
 • Em programação de computadores, o termo hooking (enganchar) cobre uma série de técnicas utilizadas para modificar ou melhorar o comportamento de um sistema operacional, aplicações ou outros componentes de software através da interceptação de chamadas de funções, mensagens ou eventos passados entre componentes de software. O código que manipula tais chamadas de funções, mensagens ou eventos interceptados é chamado de "hook" (gancho). (pt)
rdfs:label
 • خطف (برمجة) (ar)
 • Hook (Informatik) (de)
 • Hooking (en)
 • Hook (informatique) (fr)
 • フック (プログラミング) (ja)
 • Hooking (programmeren) (nl)
 • Hook (informatyka) (pl)
 • Hooking (pt)
 • Перехват (программирование) (ru)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of