Hemodynamics or haemodynamics are the dynamics of blood flow. The circulatory system is controlled by homeostatic mechanisms, just as hydraulic circuits are controlled by control systems. The haemodynamic response continuously monitors and adjusts to conditions in the body and its environment. Thus, haemodynamics explains the physical laws that govern the flow of blood in the blood vessels. The study of the blood flow is called hemodynamics. The study of the properties of the blood flow is called hemorheology.

Property Value
dbo:abstract
 • ديناميكا الدم (بالإنجليزية: Hemodynamics) هي حركة تدفق الدم. يتم التحكم في نظام الدورة الدموية عن طريق آليات تحافظ على الدم، حيث تُراقَب استجابة الدورة الدموية باستمرار وتتكيف مع ظروف الجسم وبيئته. وهكذا تفسِّر ديناميكا الدم القوانين الفيزيائية التي تحكم تدفق الدم في الأوعية الدموية. يمكن للعلاقات أن تكون أكثر تحديًا لأن الأوعية الدموية معقدة، مع العديد من طرق دخول الدم وخروجه في ظل ظروف متغيرة. (ar)
 • La hemodinàmica és aquella part de la biofísica que s'encarrega de l'estudi de la dinàmica de la sang a l'interior de les estructures sanguínies com a artèries, venes, i capil·lars, així com la mecànica del cor pròpiament dit, mitjançant la introducció de catèters a través de les artèries de l'engonal o del braç. Aquesta tècnica coneguda com a cateterisme cardíac permet conèixer amb exactitud l'estat dels vasos sanguinis de tot el cos i del cor. (ca)
 • Hemodynamika (z řec. haima, krev a dynamis, síla) je hydrodynamika proudění v krevním oběhu. Popisuje proudění krve jakožto vazké tekutiny z fyzikálního hlediska, což je vzhledem ke složitosti krevního oběhu a neustálým změnám tlaku velmi složitá úloha. Oběhový systém je řízen mechanismy homeostázy podobně jako hydraulický systém. Hemodynamická odezva průběžně zaznamenává tělo a okolí a upravuje systém. (cs)
 • Hemodynamics or haemodynamics are the dynamics of blood flow. The circulatory system is controlled by homeostatic mechanisms, just as hydraulic circuits are controlled by control systems. The haemodynamic response continuously monitors and adjusts to conditions in the body and its environment. Thus, haemodynamics explains the physical laws that govern the flow of blood in the blood vessels. Blood flow ensures the transportation of nutrients, hormones, metabolic waste products, O2 and CO2 throughout the body to maintain cell-level metabolism, the regulation of the pH, osmotic pressure and temperature of the whole body, and the protection from microbial and mechanical harm. Blood is a non-Newtonian fluid, best studied using rheology rather than hydrodynamics. Blood vessels are not rigid tubes, so classic hydrodynamics and fluids mechanics based on the use of classical viscometers are not capable of explaining hemodynamics. The study of the blood flow is called hemodynamics. The study of the properties of the blood flow is called hemorheology. (en)
 • La hemodinámica es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas como arterias, venas, vénulas, arteriolas y capilares así como también la mecánica del corazón propiamente dicha mediante la introducción de catéteres finos a través de las arterias de la ingle o del brazo. Esta técnica conocida como cateterismo cardíaco permite conocer con exactitud el estado de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y del corazón. (es)
 • Die Hämodynamik beschreibt den Blutfluss in den Blutgefäßen in Abhängigkeit von den verantwortlichen Kräften. Für die Strömungsmechanik des Blutes sind verschiedene Parameter entscheidend: * die Geometrie des Gefäßes * die Elastizität des Gefäßes * die darin herrschenden Drücke * das Herzzeitvolumen (lokal als Strömungsgeschwindigkeit) * das Blutvolumen * die Blutzusammensetzung Neuere Untersuchungen zeigen, dass die Hämodynamik nicht nur für die Strömung des Blutes an sich bedeutsam ist, sondern dass hämodynamische Kräfte wesentlichen Einfluss auf die Physiologie des Endothels und der glatten Gefäßmuskeln haben. Die Endothelzellen vermögen Änderungen des Blutdruckes und des Scherstresses wahrzunehmen und steuern davon abhängig die Gefäßmuskulatur zur Regulation dieser Parameter. So führt eine Erhöhung des Scherstresses zu einer Ausschüttung von vasodilatatorischen Substanzen, die durch Erweiterung des Gefäßlumens den Blutdruck und die Fließgeschwindigkeit wieder herabsetzen. Ein weiterer Effekt ist die Ausschüttung eines Wachstumsfaktors für die glatten Gefäßmuskelzellen, die die mechanische Stabilität der größeren und mittleren Blutgefäße garantieren. Diese Mechanismen stellen eine Autoregulation des Blutflusses dar. Darüber hinaus ist die Hämodynamik aber essentiell für das Überleben des Gefäßes. Wenn die hämodynamischen Reize wegfallen oder auch nur der laminare Blutfluss unstetig wird, so reagiert das Endothel des betroffenen Gefäßes mit Apoptose, was letztlich zum Abbau des gesamten Gefäßes führt. Damit nicht bereits eine kurzzeitige Strömungsstörung zu einem kompletten Abbau des Endothels via Apoptose führt, setzt dieser Prozess zunächst nur bei wenigen Zellen ein und führt erst bei längerem Anhalten des gestörten Zustandes zu einem kompletten Gefäßabbau. (de)
 • Hemodinamika zain, arteria eta hodi baskularretatik odolaren fluxua eta bihotzaren funtzionamendua aztertzen duen biofisikaren adarra da. (eu)
 • Hemodinamik atau hemodinamika adalah dinamika dari aliran darah. Dalam sistem peredaran darah dikendalikan oleh mekanisme homeostatis, seperti halnya sirkuit hidrolik dikontrol oleh sistem kontrol. Hemodinamik respon secara terus menerus memonitor dan menyesuaikan dengan kondisi di dalam tubuh dan lingkungannya. Dengan demikian hemodinamik menjelaskan hukum-hukum fisika yang mengatur aliran darah dalam pembuluh darah. Aliran darah memastikan transportasi nutrisi, hormon, limbah metabolis, O2 dan CO2 ke seluruh tubuh untuk menjaga metabolisme di tingkat sel, regulasi pH, tekanan osmotik dan suhu seluruh tubuh, dan perlindungan dari bahaya mikroba dan mekanik. Darah adalah cairan non-Newtonian, yang lebih baik dipelajari menggunakan reologi daripada hidrodinamika. Pembuluh darah adalah tabung yang tidak kaku, jadi hidrodinamika klasik dan mekanika cairan yang didasarkan pada penggunaan alat ukur kekentalan klasik tidak mampu menjelaskan hemodinamik. Studi aliran darah disebut hemodinamika. Mempelajari sifat-sifat aliran darah disebut hemorheology. (in)
 • L'hémodynamique (ou « dynamique du sang »), du grec haima, « le sang » et dunamis, dunamikos, « la force », est la science des propriétés physiques de la circulation sanguine en mouvement dans le système cardio-vasculaire. Cette discipline couvre des aspects physiologiques et cliniques avec l'angiologie. Le système circulatoire est constitué d'un ensemble moteur de pompes (pompe cardiaque, pompe musculaire veineuse, pompe abdomino-thoracique) et de conduits tubulaires résistants (les vaisseaux sanguins). Ces pompes ont pour effet de faire circuler le sang depuis les artères jusqu'à la microcirculation. À ce niveau, les éléments sanguins — oxygène, nutriments, acides aminés, etc. — sont délivrés aux cellules, tandis que ces dernières évacuent leurs déchets vers les veines — gaz carbonique, urée, etc. L'ensemble constitue un système de circulation aller et retour à sens unique. Le sang enrichi quitte le cœur via une série d'artères. Plus loin, le diamètre de ces artères se rétrécit et les artères sont alors appelées des artérioles. Ces artérioles deviennent des capillaires et éventuellement des veinules, où le sang appauvri retourne vers le cœur grâce à des réseaux de veines. La microcirculation, les jonctions artériole-capillaire-veinule composent la partie essentielle du système vasculaire. L'hémodynamique est principalement soumise aux lois de la mécanique des fluides au premier abord. Mais les fluides sont des milieux continus alors que le sang est une suspension discontinue complexe. Les mesures de pression, de débit, viscosité sanguine et vitesse sont liées de la même manière qu'en mécanique des fluides mais sont comptées différemment. En effet, l'Effet Fåhræus–Lindqvist montre la migration des globules rouges. George B. Thurston a aussi exploité cette propriété pour dinstinguer l'écoulement de gaîne (sheath flow) de l'écoulement-bouchon (plug flow) . Ainsi le profil de vitesse des phases solides (globules rouges) et des phases fluides (plasma) sont différents de la mécanique des fluides, ce qui influe sur le rapport pression/débit dans la loi de Poiseuille dans le réseau cardiovasculaire et la résistance vasculaire. La viscosité du sang est donc complexe aussi car elle est diphasique contrairement à la viscosité dynamique ou la viscosité cinématique qui caractérisent la consistance d'un fluide pur, continu et homogène. Le résultat est déterminé par les variables des vitesses, débits, viscosité et pressions dans des circuits eux-mêmes caractérisés par leur calibre et les caractéristiques élastiques de leurs parois, avec comme sources d’énergie cinétique les pompes mécaniques, constituées de muscles et de valves. Parmi les éléments essentiels contributeurs à l'hémodynamique, on peut mentionner l'énergie cardiaque, le volume sanguin, la respiration, le diamètre des vaisseaux et leur résistance, et la viscosité sanguine. Parmi les méthodes d'investigation en hémodynamique, l'exploration des pressions et des débits s'effectue soit par des techniques non-invasives avec un tensiomètre (ou sphygmomanomètre), ou par échographie-Doppler, soit par des méthodes invasives comme le cathétérisme cardiaque. La contribution de l'hémodynamique dans la fonction neuronale (la réponse hémodynamique) est à la base de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), utilisée pour l'analyse du fonctionnement du cerveau. Différents facteurs influencent l'hémodynamique : l'activité cardiaque et pulmonaire et l'état des valves et valvules, le diamètre des artères ou des veines et leurs rétrécissements, la consistance du sang et la vascularisation. Les désordres hémodynamiques les plus fréquents sont causés par les obstacles à l’écoulement, l'incontinence valvulaire, et les shunts veino-veineux. Ils sont à l'origine de troubles trophiques, comme les ulcères, les œdèmes et les varices. Divers procédés et techniques sont mis en œuvre pour la correction des désordres circulatoires, avec des répercussions globales et locales sur le système hémodynamique. (fr)
 • L'emodinamica è quella branca della fisiologia cardiovascolare che analizza e studia il comportamento del sangue in movimento nei vasi, permettendo così di ridurre il pericolo dell'instaurarsi di patologie legate alla circolazione sanguigna. Per studiare il flusso del sangue all'interno delle vene si fa uso delle leggi fisiche di governo dei fluidi, ossia della meccanica dei fluidi. Con il termine globale di emodinamica usato in cardiologia, si indicano anche le metodiche di indagine invasive, quali la coronarografia e non invasive quali l'ecocardiografia color Doppler, che consentono uno studio morfologico e funzionale della circolazione cardiaca. (it)
 • 혈류 역학(Hemodynamics(AmE), haemodynamics(BrE))은 문자 그대로 “혈류(량), 혈액 운동, 외부로부터 힘이 작용할 때의 평형 상태”를 말하는데 다시 말해 혈액 순환의 흐름에 대해 연구하는 학문이다. 혈관에서의 혈액 흐름의 물리적 법칙에 대해 설명한다. (ko)
 • Hemodynamica, of hemodynamiek (de 'bloedbewegingsleer'), is de studie van de mechanische eigenschappen van de bloedstroom in het hart en vaatstelsel. Hemoreologie ('de bloedstroomleer') is de studie van de fysische eigenschappen van de bloedstroom in het hart en vaatstelsel en als zodanig, samen met de hemodynamica, onderdeel van de biofysica. Met mechanische eigenschappen worden gekwantificeerde (in cijfers uitgedrukte) parameters (grootheden) bedoeld zoals drukverschillen, impedantie, totale , traagheid en compliantie. Deze houden verband met de structuur van het hart en vaatstelsel. Bij fysische eigenschappen gaat het om parameters als viscositeit, bloeddichtheid, elasticiteitsmodulus en vervormbaarheid en aggregatie van rode bloedcellen. Dit zijn meer eigenschappen van het materiaal waar het hart en vaatstelsel uit bestaat. Bij studie van de bloedsomloop worden de mechanische en fysische eigenschappen zelden volledig afzonderlijk bekeken. Strikt genomen zijn de termen geen synoniemen, maar ze kunnen in de praktijk ook niet los van elkaar worden gezien. (nl)
 • Hemodinâmica é o capítulo da Fisiologia que estuda a circulação do sangue. Para termos uma ideia, é o equivalente da hidrodinâmica se o líquido fosse água e não sangue. A hemodinâmica, estudada em fisiologia, é estudada de uma maneira mais aprofundada na especialidade de cardiologia. Pode ser separada em três grandes capítulos: (pt)
 • Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.a. syre, näringsämnen och hormoner. Hemodynamiken är ett sätt för kroppen att anpassa sig till miljön, och den är därför ständigt skiftande hos en individ. Inom hemodynamiken studeras blodtryck, hjärtminutvolym, hjärtfrekvens, puls, , , hjärttoner, samt egenskaper i hjärtat och blodkärlen såsom och , och trycket i hjärtkammaren och hjärtats förmak. Cirkulationen innefattar allt från aortans funktion till i vävnader. Normohemodynamiskt tillstånd, det vill säga det ideala tillståndet för blodcirkulationen, är olika för olika kön, olika åldrar och olika ämnesomsättningstillstånd (t.ex. under träning eller sömn). Till de typiska hemodynamiska mätningarna hör EKG och blodtrycksmätning med manchett. Fram till början av 1990-talet räknades hjärtminutvolymen som det grundläggande hemodynamiska tillståndet. Därefter har forskning visat att varje hjärtslag ger upphov till ett nytt, unikt cirkulationstillstånd, vilket kan yttra sig i tillfälliga avvikelser (såsom heart rate variability). Därför beräknas istället hjärtats slagindex, hjärtslag för hjärtslag, under flera minuter. (sv)
 • Гемодинамика — движение крови по сосудам, возникающее вследствие разности гидростатического давления в различных участках кровеносной системы (кровь движется из области высокого давления в область низкого). Зависит от сопротивления току крови стенок сосудов и вязкости самой крови. О гемодинамике судят по минутному объёму крови. Существует множество нарушений гемодинамики, связанных с травмами, переохлаждениями, ожогами и т. д. (ru)
 • Гемодина́міка — галузь фізіології, яка вивчає закономірності руху крові кровоносними судинами. Частина гідродинаміки — розділу фізики, що вивчає рух рідин. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 275216 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 41321 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985077678 (xsd:integer)
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:label
 • Hemodynamics (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • ديناميكا الدم (بالإنجليزية: Hemodynamics) هي حركة تدفق الدم. يتم التحكم في نظام الدورة الدموية عن طريق آليات تحافظ على الدم، حيث تُراقَب استجابة الدورة الدموية باستمرار وتتكيف مع ظروف الجسم وبيئته. وهكذا تفسِّر ديناميكا الدم القوانين الفيزيائية التي تحكم تدفق الدم في الأوعية الدموية. يمكن للعلاقات أن تكون أكثر تحديًا لأن الأوعية الدموية معقدة، مع العديد من طرق دخول الدم وخروجه في ظل ظروف متغيرة. (ar)
 • La hemodinàmica és aquella part de la biofísica que s'encarrega de l'estudi de la dinàmica de la sang a l'interior de les estructures sanguínies com a artèries, venes, i capil·lars, així com la mecànica del cor pròpiament dit, mitjançant la introducció de catèters a través de les artèries de l'engonal o del braç. Aquesta tècnica coneguda com a cateterisme cardíac permet conèixer amb exactitud l'estat dels vasos sanguinis de tot el cos i del cor. (ca)
 • Hemodynamika (z řec. haima, krev a dynamis, síla) je hydrodynamika proudění v krevním oběhu. Popisuje proudění krve jakožto vazké tekutiny z fyzikálního hlediska, což je vzhledem ke složitosti krevního oběhu a neustálým změnám tlaku velmi složitá úloha. Oběhový systém je řízen mechanismy homeostázy podobně jako hydraulický systém. Hemodynamická odezva průběžně zaznamenává tělo a okolí a upravuje systém. (cs)
 • La hemodinámica es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas como arterias, venas, vénulas, arteriolas y capilares así como también la mecánica del corazón propiamente dicha mediante la introducción de catéteres finos a través de las arterias de la ingle o del brazo. Esta técnica conocida como cateterismo cardíaco permite conocer con exactitud el estado de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y del corazón. (es)
 • Hemodinamika zain, arteria eta hodi baskularretatik odolaren fluxua eta bihotzaren funtzionamendua aztertzen duen biofisikaren adarra da. (eu)
 • 혈류 역학(Hemodynamics(AmE), haemodynamics(BrE))은 문자 그대로 “혈류(량), 혈액 운동, 외부로부터 힘이 작용할 때의 평형 상태”를 말하는데 다시 말해 혈액 순환의 흐름에 대해 연구하는 학문이다. 혈관에서의 혈액 흐름의 물리적 법칙에 대해 설명한다. (ko)
 • Hemodinâmica é o capítulo da Fisiologia que estuda a circulação do sangue. Para termos uma ideia, é o equivalente da hidrodinâmica se o líquido fosse água e não sangue. A hemodinâmica, estudada em fisiologia, é estudada de uma maneira mais aprofundada na especialidade de cardiologia. Pode ser separada em três grandes capítulos: (pt)
 • Гемодинамика — движение крови по сосудам, возникающее вследствие разности гидростатического давления в различных участках кровеносной системы (кровь движется из области высокого давления в область низкого). Зависит от сопротивления току крови стенок сосудов и вязкости самой крови. О гемодинамике судят по минутному объёму крови. Существует множество нарушений гемодинамики, связанных с травмами, переохлаждениями, ожогами и т. д. (ru)
 • Гемодина́міка — галузь фізіології, яка вивчає закономірності руху крові кровоносними судинами. Частина гідродинаміки — розділу фізики, що вивчає рух рідин. (uk)
 • Die Hämodynamik beschreibt den Blutfluss in den Blutgefäßen in Abhängigkeit von den verantwortlichen Kräften. Für die Strömungsmechanik des Blutes sind verschiedene Parameter entscheidend: * die Geometrie des Gefäßes * die Elastizität des Gefäßes * die darin herrschenden Drücke * das Herzzeitvolumen (lokal als Strömungsgeschwindigkeit) * das Blutvolumen * die Blutzusammensetzung (de)
 • Hemodynamics or haemodynamics are the dynamics of blood flow. The circulatory system is controlled by homeostatic mechanisms, just as hydraulic circuits are controlled by control systems. The haemodynamic response continuously monitors and adjusts to conditions in the body and its environment. Thus, haemodynamics explains the physical laws that govern the flow of blood in the blood vessels. The study of the blood flow is called hemodynamics. The study of the properties of the blood flow is called hemorheology. (en)
 • L'hémodynamique (ou « dynamique du sang »), du grec haima, « le sang » et dunamis, dunamikos, « la force », est la science des propriétés physiques de la circulation sanguine en mouvement dans le système cardio-vasculaire. Cette discipline couvre des aspects physiologiques et cliniques avec l'angiologie. Parmi les méthodes d'investigation en hémodynamique, l'exploration des pressions et des débits s'effectue soit par des techniques non-invasives avec un tensiomètre (ou sphygmomanomètre), ou par échographie-Doppler, soit par des méthodes invasives comme le cathétérisme cardiaque. (fr)
 • Hemodinamik atau hemodinamika adalah dinamika dari aliran darah. Dalam sistem peredaran darah dikendalikan oleh mekanisme homeostatis, seperti halnya sirkuit hidrolik dikontrol oleh sistem kontrol. Hemodinamik respon secara terus menerus memonitor dan menyesuaikan dengan kondisi di dalam tubuh dan lingkungannya. Dengan demikian hemodinamik menjelaskan hukum-hukum fisika yang mengatur aliran darah dalam pembuluh darah. Studi aliran darah disebut hemodinamika. Mempelajari sifat-sifat aliran darah disebut hemorheology. (in)
 • L'emodinamica è quella branca della fisiologia cardiovascolare che analizza e studia il comportamento del sangue in movimento nei vasi, permettendo così di ridurre il pericolo dell'instaurarsi di patologie legate alla circolazione sanguigna. Per studiare il flusso del sangue all'interno delle vene si fa uso delle leggi fisiche di governo dei fluidi, ossia della meccanica dei fluidi. (it)
 • Hemodynamica, of hemodynamiek (de 'bloedbewegingsleer'), is de studie van de mechanische eigenschappen van de bloedstroom in het hart en vaatstelsel. Hemoreologie ('de bloedstroomleer') is de studie van de fysische eigenschappen van de bloedstroom in het hart en vaatstelsel en als zodanig, samen met de hemodynamica, onderdeel van de biofysica. (nl)
 • Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.a. syre, näringsämnen och hormoner. Hemodynamiken är ett sätt för kroppen att anpassa sig till miljön, och den är därför ständigt skiftande hos en individ. (sv)
rdfs:label
 • ديناميكا الدم (ar)
 • Hemodinàmica (ca)
 • Hemodynamika (cs)
 • Hämodynamik (de)
 • Hemodynamics (en)
 • Hemodinámica (es)
 • Hemodinamika (eu)
 • Hémodynamique (fr)
 • Hemodinamika (in)
 • Emodinamica (it)
 • 혈류 역학 (ko)
 • Hemodynamiek (nl)
 • Hemodinâmica (pt)
 • Гемодинамика (ru)
 • Hemodynamik (sv)
 • Гемодинаміка (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:occupation of
is foaf:primaryTopic of