In grammar, tense is a category that expresses time reference. Tenses are usually manifested by the use of specific forms of verbs, particularly in their conjugation patterns. Basic tenses found in many languages include the past, present, and future. Some languages have only two distinct tenses, such as past and nonpast, or future and nonfuture. There are also tenseless languages, like Chinese, which do not have tense at all. On the other hand, some languages make finer tense distinctions, such as remote vs. recent past, or near vs. remote future.

Property Value
dbo:abstract
 • In grammar, tense is a category that expresses time reference. Tenses are usually manifested by the use of specific forms of verbs, particularly in their conjugation patterns. Basic tenses found in many languages include the past, present, and future. Some languages have only two distinct tenses, such as past and nonpast, or future and nonfuture. There are also tenseless languages, like Chinese, which do not have tense at all. On the other hand, some languages make finer tense distinctions, such as remote vs. recent past, or near vs. remote future. Tenses generally express time relative to the moment of speaking. In some contexts, however, their meaning may be relativized to a point in the past or future which is established in the discourse (the moment being spoken about). This is called relative (as opposed to absolute) tense. Some languages have different verb forms or constructions which manifest relative tense, such as pluperfect ("past-in-the-past") and "future-in-the-past". Expressions of tense are often closely connected with expressions of the category of aspect; sometimes what are traditionally called tenses (in languages such as Latin) may in modern analysis be regarded as combinations of tense with aspect. Verbs are also often conjugated for mood, and since in many cases the three categories are not manifested separately, some languages may be described in terms of a combined tense–aspect–mood (TAM) system. (en)
 • Das Tempus [ˈtɛmpʊs] (lateinisch für Zeit, Plural Tempora [ˈtɛmpɔra]) ist eine grammatische Kategorie, die – relativ zu einem wirklichen oder angenommenen Sprechzeitpunkt S – die zeitliche Lage der Situation angibt, die vom Satz bezeichnet wird. Viele Sprachen unterscheiden als Tempora die Zeitstufen Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, es existieren jedoch auch Systeme mit weniger oder mit mehr Unterscheidungen. Das Tempus erscheint meist als Flexionsform eines Verbs, die Zeitform. Die Verankerung an der Sprechsituation (Deixis) ist charakteristisch für die Kategorie Tempus und bildet den Hauptunterschied zur Kategorie Aspekt (bei der es um zeitliche Eigenschaften der Situation für sich genommen geht, wie etwa Vollendung). (de)
 • En gramática, el tiempo gramatical se refiere al tiempo referencial de una oración, y puede diferenciarse en dos tipos principales: a) el tiempo absoluto, que es medido desde el hablante y en relación con el momento de la enunciación; yb) el tiempo relativo, que se mide en relación con el ya mencionado tiempo absoluto. Los tiempos absolutos a su vez suelen separarse informalmente en tres momentos: pasado, presente y futuro. Estos tres posibles valores retratan las ideas intutivas de antes/anterior, ahora/simultáneo, después/posterior. Dados dos sucesos el tiempo gramatical expresa si el uno ocurre antes que el otro (el primero es pasado respecto al segundo), ambos son simultáneos (el primero es presente respecto al segundo y viceversa) o si uno de ellos ocurre después que el otro (el primero es futuro respecto al segundo). Algunas lenguas identifican a veces presente y futuro como un único tiempo gramatical (pasado/no-pasado) y otras introducen diferencias entre pasado lejano, pasado reciente o futuro inmediato y futuro reciente. (es)
 • Le temps est un trait grammatical permettant de situer un fait (qui peut être un état ou une action, parfois appelé procès) dans l'axe du temps de l'énonciation par rapport à trois jalons : passé, présent, futur, lesquels peuvent ensuite être sous-divisés. Les indications temporelles sont souvent accompagnées d'indications aspectuelles qui lui sont plus ou moins liées. La grammaire scolaire appelle traditionnellement temps ou temps verbal un sous-ensemble de la conjugaison amalgamant la temporalité avec d'autres traits, raison pour laquelle la linguistique préfère aujourd'hui pour cette notion la dénomination de tiroir verbal, en la dissociant du temps grammatical. Dans la plupart des langues indo-européennes, le temps est dénoté principalement (mais pas exclusivement) par le verbe lors de sa conjugaison. Dans d'autres langues, le temps du procès est indiqué exclusivement par des adverbes (ce qui est courant dans les langues isolantes comme le mandarin), ou par les adjectifs qualificatifs (en japonais, par exemple, quand le mot de qualité est prédicatif). Exemples : * français : il mange → temps présent, c'est-à-dire que le procès (« action ») de manger se déroule dans le présent de l'énonciateur (qui peut être le passé du lecteur-récepteur – lecteur d'un dialogue dans un récit au passé, auditeur d'une bande enregistrée – dans le cadre de la situation de la communication) ; * mandarin : 我們見過面了 wǒmen jiàn-guo miàn le « Nous nous sommes (déjà) rencontrés », énoncé au passé, ce qu'indique la particule 過 -guo, dénotant un passé (d'expérience) ; le verbe, 見 jiàn « voir » (ici dans l'expression 見面 jiàn miàn « voir le visage » → « se rencontrer ») ne dénote à lui seul aucune notion temporelle ; * japonais : 寒い(です)。 samu-i, « j'ai froid » (ou « il fait froid », selon le contexte) ~ 寒かった samu-katta, « j'avais froid ». Ici samu-i est un mot de qualité (terme plus convenable qu'adjectif qualificatif, l'énoncé ne comprenant ni verbe ni sujet, ni mot nominal auquel il puisse être adjecté). * Portail de la linguistique Portail de la linguistique * Portail de la langue française et de la francophonie Portail de la langue française et de la francophonie (fr)
 • In linguistica, il tempo è una categoria grammaticale. Insieme al modo e all'aspetto struttura il sistema di coniugazione verbale. Tale categoria indica il momento in cui l'azione espressa dal verbo viene collocata dal parlante, sia rispetto all'istante in cui viene prodotto l'enunciato (es. pioveva), sia rispetto ad altri fatti o azioni espressi all'interno dell'enunciato (es. quando uscii, pioveva già da un'ora). I tempi fondamentali sono presente, passato e futuro. Generalmente il tempo verbale è indicato da desinenze e da temi verbali caratteristici. (it)
 • 時制(じせい)、時称(じしょう)、あるいはテンス(英語: tense)とは、発話の中で規定される言語学的な時間を示す文法範疇である。一般に動詞の標識として現れるが、名詞に時制が現れる言語もある。日本語では、非過去の「ル(厳密には母音の「ウ」)」と過去の「タ」で表される。 (ja)
 • Czas – kategoria językowa określająca w czasie czynność, zjawisko lub stan, o których mowa w zdaniu. Czas razem z trybem, aspektem, stroną i osobą są charakterystyczne dla czasownika zwłaszcza w językach indoeuropejskich. Czasu często nie daje się łatwo przełożyć z jednego języka na drugi. Mimo istnienia we wszystkich językach prostego czasu teraźniejszego, zakres jego użycia może podlegać znaczącym wahaniom, np. język hiszpański używa go w celu opisania czynności właśnie trwających, podczas gdy angielski stosuje go do ogólnego scharakteryzowania jakiegoś wydarzenia, a w języku japońskim czas ten należałoby raczej nazwać "nieprzeszłym", gdyż wyraża także przyszłe zdarzenia. Swoje odbicie w formach czasu i trybu może znaleźć m.in. stopień pewności mówcy do przekazywanej informacji, częstotliwość wykonywanej czynności, jej trwanie lub zakończenie, a nawet to czy była poznana osobiście, czy zasłyszana. Prowadzi to naukowców do budowania nowych teorii i prowadzenia sporów, co do dokładnej liczby czasów w danym języku. W językoznawstwie wyróżnia się zazwyczaj następujące czasy: * plusquamperfectum – zaprzeszły, * perfekt (perfectum) – przeszły dokonany, często o pewnym związku z teraźniejszością * aoryst (aoristum) – przeszły dokonany * imperfekt (imperfectum) – przeszły niedokonany, opisowy, * praesens – teraźniejszy, * futurum – przyszły Powyższe zestawienie charakterystyczne jest jednak przede wszystkim dla języków indoeuropejskich (z zastrzeżeniem, że nie każdy język tej rodziny dysponuje wszystkimi czasami z listy). Istnieją też jednak języki o zupełnie odmiennym systemie czasów, takie jak np. język hopi, długo uznawany za język zupełnie pozbawiony czasów, ostatnio zwraca się jednak w jego przypadku uwagę na opozycję kategorii gramatycznej subiektywności i obiektywności w opisie zdarzeń jako na system analogiczny do czasowego. Języki izolujące (np. chiński) do określenia czasu wykorzystują natomiast przysłówek. Tradycyjne – oparte na analizie języków indoeuropejskich – rozumienie kategorii czasu bywa zatem bezużyteczne w przypadku języków spoza tej rodziny. (pl)
 • Het tempus /tɛmpus/ (Latijn voor "tijd"; meervoud: tempora /tɛmpɔra/) geeft aan in welke tijd (in welke tijdfase) uit het oogpunt van de spreker (of schrijver) een gebeurtenis (= de propositie) plaatsvindt. Tijdstappen zijn (naast de wijs) een fundamentele categorie van de grammatica van de werkwoorden. Tempora zijn taalkundige middelen, die tijdrelaties uitdrukken. Het tempus wordt door morfologische identificatie van de stam van een werkwoordstam (vervoeging) of door vervoeging van het werkwoord zijn gerealiseerd, dat wil zeggen door samengestelde vervoegingen gevormd. Ook bijvoorbeeld door een nul-flexie met behulp van bijwoorden of context. Een andere grammaticale categorie van het werkwoord is het aspect. Het verschil met het tempus is dat het aspect de mate van voltooiing van een handeling aangeeft, onafhankelijk van hun absolute temporele context. Zie ook aspectualiteit. Verdere verbale grammaticale categorieën zijn de diathese, de modaliteit en de actie. (nl)
 • Um tempo verbal é a categoria gramatical que diz respeito ao tempo. Toda língua é capaz de expressar inúmeras distinções de tempo: logo, amanhã, na próxima quarta-feira às duas da tarde, faz 2 anos, faz 2 anos. Ora, há línguas que constroem algumas dessas distinções de tempo como parte de sua gramática, e uma língua que assim o faz, tem a categoria tempo. A categoria gramatical de tempo é, pois, a gramaticalização do tempo. Na maioria das línguas, a categoria gramatical de tempo é indicada nos verbos, mas há exceções. Em algumas línguas, a categoria gramatical de tempo inexiste por completo. É o caso do chinês, onde não existe nada que equivalha ao contraste eu estou indo / eu estava indo do português. Algumas línguas que dispõem da categoria distinguem apenas dois tempos; outras têm três, quatro, cinco ou mais tempos; na língua africana Ngyembɔɔn-Bemileke-dschang distinguem-se onze tempos. O português tem formas verbais adequadas para distinguir três situações temporais, definidas a partir do momento de fala (nos exemplos que seguem esses tempos aparecem entre colchetes): tempos passados, como ‘... [chutou] o adversário sem bola e [foi expulso] aos 25 min do segundo tempo...’, que se aplicam a fatos anteriores ao momento de fala; tempos presentes como ‘...chuta ... a bola [sai] prensada ... por cimaaaaa’, ‘... o time [está] nesse momento com dez jogadores, um atacante [está sendo atendido] fora do campo...’ que se aplicam a fatos contemporâneos ao momento de fala, e tempos futuros, que se aplicam a fatos posteriores ao momento de fala ‘...o próximo jogo [será] em Buenos Aires...’. Na expressão do tempo pelas formas verbais, contudo, não há uma correspondência exata entre formas verbais e situações temporais; muitas formas se prestam para indicar verdades atemporais (Bobeou, dançou; errou tem que pagar; a água ferve a cem graus Celsius), e além disso a forma do futuro, sempre disponível em princípio, é pouco usada; em seu lugar é comum encontrar perífrases que se baseiam em formas presentes, exemplo: * "Viajo a semana que vem para Ribeirão das orelhas" * "Estou viajando a semana que vem para Ribeirão das Neves" * "Ela vai morar no exterior" O pouco uso do tempo futuro e a capacidade do tempo presente de indicar ora fatos posteriores ao momento de fala (‘futuros’), levaram alguns estudiosos a dizer que a principal distinção de tempo, no português do Brasil, não é entre passado, presente e futuro, mas entre o passado e presente-futuro. (pt)
 • Вре́мя — грамматическая категория глагола, выражающая отношение времени описываемой в речи ситуации к моменту произнесения высказывания (то есть к моменту речи или отрезку времени, который в языке обозначается словом «сейчас»), который принимается за точку отсчета (абсолютное время) или отношение времени к другой относительной временной точке отсчета (относительное время). (ru)
 • 时或时态(tempus、英语:tense)在语法裡是表示行为发生的时间和说话时的关系。一般分为過去时、現在时、将来时,通常也有與表示動作進行或終止的進行式和完成式等體貌一起相連用的情況。注意时态和句式是两个概念,過去时、現在时、将来时不能写为“過去式”、“现在式”、“将来式”。 時態連同語氣、語態、體貌和人稱為動詞形式至少可能能夠表現出的5種語法特性。 有些語言,沒有時態的使用,如分析語的中文,但必要時,仍有時間副詞的輔助。也有些語言,如日文,形容詞的詞形變化能表達出時間上的資訊,有著類似動詞的時態性質。還有些語言,如俄語,一個單詞就能表現出時態和體貌。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 12947 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745225100 (xsd:integer)
dbp:date
 • October 2016
dbp:talk
 • References by section
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Das Tempus [ˈtɛmpʊs] (lateinisch für Zeit, Plural Tempora [ˈtɛmpɔra]) ist eine grammatische Kategorie, die – relativ zu einem wirklichen oder angenommenen Sprechzeitpunkt S – die zeitliche Lage der Situation angibt, die vom Satz bezeichnet wird. Viele Sprachen unterscheiden als Tempora die Zeitstufen Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, es existieren jedoch auch Systeme mit weniger oder mit mehr Unterscheidungen. Das Tempus erscheint meist als Flexionsform eines Verbs, die Zeitform. Die Verankerung an der Sprechsituation (Deixis) ist charakteristisch für die Kategorie Tempus und bildet den Hauptunterschied zur Kategorie Aspekt (bei der es um zeitliche Eigenschaften der Situation für sich genommen geht, wie etwa Vollendung). (de)
 • In linguistica, il tempo è una categoria grammaticale. Insieme al modo e all'aspetto struttura il sistema di coniugazione verbale. Tale categoria indica il momento in cui l'azione espressa dal verbo viene collocata dal parlante, sia rispetto all'istante in cui viene prodotto l'enunciato (es. pioveva), sia rispetto ad altri fatti o azioni espressi all'interno dell'enunciato (es. quando uscii, pioveva già da un'ora). I tempi fondamentali sono presente, passato e futuro. Generalmente il tempo verbale è indicato da desinenze e da temi verbali caratteristici. (it)
 • 時制(じせい)、時称(じしょう)、あるいはテンス(英語: tense)とは、発話の中で規定される言語学的な時間を示す文法範疇である。一般に動詞の標識として現れるが、名詞に時制が現れる言語もある。日本語では、非過去の「ル(厳密には母音の「ウ」)」と過去の「タ」で表される。 (ja)
 • Вре́мя — грамматическая категория глагола, выражающая отношение времени описываемой в речи ситуации к моменту произнесения высказывания (то есть к моменту речи или отрезку времени, который в языке обозначается словом «сейчас»), который принимается за точку отсчета (абсолютное время) или отношение времени к другой относительной временной точке отсчета (относительное время). (ru)
 • 时或时态(tempus、英语:tense)在语法裡是表示行为发生的时间和说话时的关系。一般分为過去时、現在时、将来时,通常也有與表示動作進行或終止的進行式和完成式等體貌一起相連用的情況。注意时态和句式是两个概念,過去时、現在时、将来时不能写为“過去式”、“现在式”、“将来式”。 時態連同語氣、語態、體貌和人稱為動詞形式至少可能能夠表現出的5種語法特性。 有些語言,沒有時態的使用,如分析語的中文,但必要時,仍有時間副詞的輔助。也有些語言,如日文,形容詞的詞形變化能表達出時間上的資訊,有著類似動詞的時態性質。還有些語言,如俄語,一個單詞就能表現出時態和體貌。 (zh)
 • In grammar, tense is a category that expresses time reference. Tenses are usually manifested by the use of specific forms of verbs, particularly in their conjugation patterns. Basic tenses found in many languages include the past, present, and future. Some languages have only two distinct tenses, such as past and nonpast, or future and nonfuture. There are also tenseless languages, like Chinese, which do not have tense at all. On the other hand, some languages make finer tense distinctions, such as remote vs. recent past, or near vs. remote future. (en)
 • En gramática, el tiempo gramatical se refiere al tiempo referencial de una oración, y puede diferenciarse en dos tipos principales: a) el tiempo absoluto, que es medido desde el hablante y en relación con el momento de la enunciación; yb) el tiempo relativo, que se mide en relación con el ya mencionado tiempo absoluto. Algunas lenguas identifican a veces presente y futuro como un único tiempo gramatical (pasado/no-pasado) y otras introducen diferencias entre pasado lejano, pasado reciente o futuro inmediato y futuro reciente. (es)
 • Le temps est un trait grammatical permettant de situer un fait (qui peut être un état ou une action, parfois appelé procès) dans l'axe du temps de l'énonciation par rapport à trois jalons : passé, présent, futur, lesquels peuvent ensuite être sous-divisés. Les indications temporelles sont souvent accompagnées d'indications aspectuelles qui lui sont plus ou moins liées. (fr)
 • Het tempus /tɛmpus/ (Latijn voor "tijd"; meervoud: tempora /tɛmpɔra/) geeft aan in welke tijd (in welke tijdfase) uit het oogpunt van de spreker (of schrijver) een gebeurtenis (= de propositie) plaatsvindt. Tijdstappen zijn (naast de wijs) een fundamentele categorie van de grammatica van de werkwoorden. Tempora zijn taalkundige middelen, die tijdrelaties uitdrukken. Verdere verbale grammaticale categorieën zijn de diathese, de modaliteit en de actie. (nl)
 • Czas – kategoria językowa określająca w czasie czynność, zjawisko lub stan, o których mowa w zdaniu. Czas razem z trybem, aspektem, stroną i osobą są charakterystyczne dla czasownika zwłaszcza w językach indoeuropejskich. Swoje odbicie w formach czasu i trybu może znaleźć m.in. stopień pewności mówcy do przekazywanej informacji, częstotliwość wykonywanej czynności, jej trwanie lub zakończenie, a nawet to czy była poznana osobiście, czy zasłyszana. Prowadzi to naukowców do budowania nowych teorii i prowadzenia sporów, co do dokładnej liczby czasów w danym języku. (pl)
 • Um tempo verbal é a categoria gramatical que diz respeito ao tempo. Toda língua é capaz de expressar inúmeras distinções de tempo: logo, amanhã, na próxima quarta-feira às duas da tarde, faz 2 anos, faz 2 anos. Ora, há línguas que constroem algumas dessas distinções de tempo como parte de sua gramática, e uma língua que assim o faz, tem a categoria tempo. A categoria gramatical de tempo é, pois, a gramaticalização do tempo. Na maioria das línguas, a categoria gramatical de tempo é indicada nos verbos, mas há exceções. (pt)
rdfs:label
 • Grammatical tense (en)
 • Tempus (de)
 • Tiempo gramatical (es)
 • Temps (grammaire) (fr)
 • Tempo (linguistica) (it)
 • 時制 (ja)
 • Werkwoordstijd (nl)
 • Czas (językoznawstwo) (pl)
 • Tempo verbal (pt)
 • Время (лингвистика) (ru)
 • 时态 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:title of
is foaf:primaryTopic of