Grading in education is the process of applying standardized measurements of varying levels of achievement in a course.Another way the grade point average (GPA) can be determined is through extra curricular activities.Grades can be assigned as letters (generally A through F), as a range (for example 1 to 6), as a percentage of a total number of questions answered correctly, or as a number out of a possible total (for example out of 20 or 100).

Property Value
dbo:abstract
 • المعدل التــراكمي GPA Grade Point Averageالتقديرات أو الدرجات هي قياسات موحدة للمستويات المختلفة من الفهم في مادة معينة.ويمكن أن تكون في صورة حروف (A,B,C,D,E,F) ،أو أرقام (1-4) ،أو وصف (ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف، إلخ)، أو نسبة مئوية 90% مثلا، أو كما هو شائع في التعليم بعد الثانوي.ويختلف المعدل التراكمي GPA من بلد لآخر تِبعاً لنظام التقويم ونظام التعليم في البلد ونظام التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، ويستخدم التقدير التراكمى GPA من قبل بعض الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل لمقارنة وتقييم طالبي العمل. (ar)
 • Grading in education is the process of applying standardized measurements of varying levels of achievement in a course.Another way the grade point average (GPA) can be determined is through extra curricular activities.Grades can be assigned as letters (generally A through F), as a range (for example 1 to 6), as a percentage of a total number of questions answered correctly, or as a number out of a possible total (for example out of 20 or 100). In some countries, all grades from all current classes are averaged to create a Grade Point Average (GPA) for the marking period. The GPA is calculated by taking the number of grade points a student earned in a given period of time of middle school through high school. GPAs are also calculated for undergraduate and graduate students in most universities. The GPA can be used by potential employers or educational institutions to assess and compare applicants. A cumulative grade point average is a calculation of the average of all of a student's grades for all of his or her complete education career. (en)
 • La calificación escolar o nota escolar (o simplemente calificación o nota) es un método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento escolar de los alumnos. La lista de las calificaciones escolares se presenta en un documento que, según el país y la institución, recibe entre otros muchos los siguientes nombres: historia académica, historial académico, expediente académico, expediente escolar, boleta o boletín de calificaciones, certificado de notas, certificado de registro de calificaciones, acta de calificaciones o certificación académica; en muchas instituciones académicas hispanohablantes se utiliza incluso el anglicismo transcript. La calificación puede expresarse con valores numéricos o con letras del alfabeto (generalmente desde la A hasta la F), según los parámetros establecidos por las leyes de cada país. En el caso del valor numérico, por lo general se toma como el mínimo aprobatorio el 60 por ciento de la calificación máxima, en el caso español el mínimo es exactamente el 50% de la materia. Según cada nivel, se consideran las siguientes apreciaciones: excelente, sobresaliente, distinguido, bueno, suficiente, deficiente y muy deficiente, en países de América Latina; en España, la tradición es "Matrícula de Honor" (es un honor más que una nota, que premia al mejor alumno en el caso de que haya obtenido normalmente una nota media superior al 9'5), "Sobresaliente", "Notable", "Bien", "Suficiente", "Suspenso". En América Latina, se dan "Deficiente" y "Muy Deficiente" cuando no se obtiene el mínimo aprobatorio, por lo cual se considera al alumno reprobado. En el caso español el término adecuado no es reprobar, sino suspender. (es)
 • Une note scolaire est une évaluation des travaux effectués par un élève. Une note peut être soit un nombre (sur une échelle de 20 en France, sur 6 en Suisse, sur 100 en Amérique, etc.), soit une lettre (de A à F en Amérique par exemple). L'évaluation peut aussi être faite sous forme de commentaires (comme bien, très bien, mauvais, etc.). Dans les écoles, on calcule les moyennes de l'ensemble des notes obtenues dans chaque branche par un(e) élève ; celles-ci seront ensuite inscrites sur un bulletin scolaire. La moyenne de toutes les branches est appelée la moyenne générale. La moyenne générale détermine si l'élève est promu ou non, à partir d'un certain seuil. Pour calculer la moyenne des notes, il faut additionner toutes les notes puis diviser le résultat par le nombre de notes. Exemple : nous avons trois notes : 20 / 20, 16 / 20 et 12 / 20. Il faut d'abord additionner les trois notes (20 + 16 + 12), ce qui nous donne 48. Il faut ensuite diviser ce résultat (ici 48) par le nombre de notes (ici, il y en a 3), 48 : 3 = 16. La moyenne de ces 3 notes est donc de 16 / 20. (fr)
 • Per valutazione scolastica si intende la valutazione in giudizi, numeri o lettere (ad esempio in decimi in Italia) di apprendimenti, conoscenze, capacità e comportamento di un alunno all'interno dell'ambiente scolastico. (it)
 • Eine Schulnote (lat. nota „Merkmal, Schriftzeichen“) oder Zensur (lat. censura) ist eine Leistungsbeurteilung von Schülern in einer Schule. Sie wird in der Regel in einer stufenweise gestaffelten Wortbewertung (z. B. „sehr gut“ bis „ungenügend“) oder in einer entsprechenden Ziffer ausgedrückt. Schulnoten werden in den einzelnen Unterrichtsfächern erteilt, aber auch als sogenannte Kopfnoten zur allgemeinen Beurteilung von Verhalten und Mitarbeit genutzt. Je nach Land und Schulform sind unterschiedliche Notensysteme in Gebrauch.Diese unterscheiden sich (de)
 • 成績評価(せいせきひょうか)は、児童・生徒・学生の学校における学習など活動成果についての評価またその評価の結果報告のことである。 成績評価は教育評価(教育活動に関する評価)の1つとして活用され、指導要録に記載しておかなければならない。また、通例、評価・評定が通知表などに記載されて児童・生徒・学生やその保護者に通知される。ただし、法令には通知表についての規定はなく、教育委員会や学校法人などの設置者が定めている場合を除いて、通知表の発行は各学校の権限となっており、様式なども各学校で定めている。 第二次世界大戦後の日本は、基本的に成績評価の基準として、学級内の構成員の中で学力を比較する相対評価が用いられてきたが、2000年代からは、学習目標に照らして評価を行う絶対評価が用いられている。絶対評価における評価手法には、観点別評価(かんてんべつひょうか)が活用されていることが多い。観点別評価とは、学習指導要領に示す目標に照らして、教科の学習状況を4つ~5つの観点にわけて評価を行う方法である。現在実施されている観点別評価は、主に学期や学年ごとに評価を行っているが、「評価を返す機会が少なく、学習者の弱点がどこにあるかを関係者(学習者、保護者、教員など)が把握するのには不十分である」と考えられることもある。これを補うため、単元ごとに綿密な評価を行うことも研究されているが、「1単位時間の間に多大な評価資料を収集しながら授業をしなければならないなど、授業者に対して多大な労力を強いる」として、現実的な評価方法ではないという意見が大きく、実践例は少ない。 (ja)
 • Szkolna skala ocen – oceny liczbowe w edukacji służą do pomiaru stopnia przyswojenia przez ucznia i studenta wiedzy. Istnieje bardzo wiele różnych systemów skali ocen w różnych krajach, nawet w różnych regionach tego samego kraju. Obok ocen liczbowych istnieje także system ocen opisowych. Stopnie mogą być opisane literami (np. A, B, C, D lub E lub F), zakresem (np. 4.0-1.0), jako liczba z możliwych ogółem (np. 20 punktów na 100 możliwych), w formie przysłówka (np. doskonale, świetnie, zadowalająco), przymiotnika (np. celujący, dobry, dostateczny) w procentach, jako średnia ocen GPA (Grade Point Average). Komisja Europejska w Unii Europejskiej w programach wymiany studentów między uczelniami różnych krajów zaleciła stosowanie jako skali uzupełniającej skali ocen ECTS, opartej na statystyce grup studentów, co ułatwia transfer ocen. (pl)
 • Nota escolar é a avaliação de um professor para o esforço de um aluno nos diversos graus do sistema de ensino, com provas escritas e/ou orais, trabalhos de todos os tipos (em grupo, individual), pontos extras por comportamento, etc. Os métodos de avaliação e as escalas de classificação divergem conforme o país. (pt)
 • Een schoolcijfer, of als de context duidelijk is kortweg cijfer, is een waardering van een schoolprestatie uitgedrukt in een getal, letter of ander symbool. Schoolcijfers als beoordeling maken het mogelijk, al dan niet terecht, gemiddelden te berekenen, waarmee een beeld verkregen wordt hoe gepresteerd wordt over een langere periode of voor meerdere onderdelen. (nl)
 • Систе́ма оце́нивания зна́ний — система оценивания качества освоения образовательных программ учащимся, важнейший элемент образовательного процесса.В настоящее время в мире используется множество шкал оценивания знаний. В некоторых шкалах принято использовать цифровые обозначения разрядов, причём допускаются дробные оценки, другие шкалы (например, в США) по традиции имеют дело с буквенными обозначениями. Американская школа также имеет численную интерпретацию, при которой высшим оценкам A и A+ соответствует балл 5. (ru)
 • 成绩泛指工作或学习中获得的成功、成果。成绩被量化后可以广泛应用于生活中。在教育领域,老师用成绩来衡量学生在一定时期内的学习状况。这个意义上的成绩概念,最早是由一位名叫威廉·法来喜(William Farish)的老师发明的,并于1792年由剑桥大学首次应用。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 247805 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 706875667 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المعدل التــراكمي GPA Grade Point Averageالتقديرات أو الدرجات هي قياسات موحدة للمستويات المختلفة من الفهم في مادة معينة.ويمكن أن تكون في صورة حروف (A,B,C,D,E,F) ،أو أرقام (1-4) ،أو وصف (ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف، إلخ)، أو نسبة مئوية 90% مثلا، أو كما هو شائع في التعليم بعد الثانوي.ويختلف المعدل التراكمي GPA من بلد لآخر تِبعاً لنظام التقويم ونظام التعليم في البلد ونظام التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، ويستخدم التقدير التراكمى GPA من قبل بعض الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل لمقارنة وتقييم طالبي العمل. (ar)
 • Per valutazione scolastica si intende la valutazione in giudizi, numeri o lettere (ad esempio in decimi in Italia) di apprendimenti, conoscenze, capacità e comportamento di un alunno all'interno dell'ambiente scolastico. (it)
 • Nota escolar é a avaliação de um professor para o esforço de um aluno nos diversos graus do sistema de ensino, com provas escritas e/ou orais, trabalhos de todos os tipos (em grupo, individual), pontos extras por comportamento, etc. Os métodos de avaliação e as escalas de classificação divergem conforme o país. (pt)
 • 成绩泛指工作或学习中获得的成功、成果。成绩被量化后可以广泛应用于生活中。在教育领域,老师用成绩来衡量学生在一定时期内的学习状况。这个意义上的成绩概念,最早是由一位名叫威廉·法来喜(William Farish)的老师发明的,并于1792年由剑桥大学首次应用。 (zh)
 • Grading in education is the process of applying standardized measurements of varying levels of achievement in a course.Another way the grade point average (GPA) can be determined is through extra curricular activities.Grades can be assigned as letters (generally A through F), as a range (for example 1 to 6), as a percentage of a total number of questions answered correctly, or as a number out of a possible total (for example out of 20 or 100). (en)
 • La calificación escolar o nota escolar (o simplemente calificación o nota) es un método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento escolar de los alumnos. La lista de las calificaciones escolares se presenta en un documento que, según el país y la institución, recibe entre otros muchos los siguientes nombres: historia académica, historial académico, expediente académico, expediente escolar, boleta o boletín de calificaciones, certificado de notas, certificado de registro de calificaciones, acta de calificaciones o certificación académica; en muchas instituciones académicas hispanohablantes se utiliza incluso el anglicismo transcript. (es)
 • Eine Schulnote (lat. nota „Merkmal, Schriftzeichen“) oder Zensur (lat. censura) ist eine Leistungsbeurteilung von Schülern in einer Schule. Sie wird in der Regel in einer stufenweise gestaffelten Wortbewertung (z. B. „sehr gut“ bis „ungenügend“) oder in einer entsprechenden Ziffer ausgedrückt.Schulnoten werden in den einzelnen Unterrichtsfächern erteilt, aber auch als sogenannte Kopfnoten zur allgemeinen Beurteilung von Verhalten und Mitarbeit genutzt.Je nach Land und Schulform sind unterschiedliche Notensysteme in Gebrauch.Diese unterscheiden sich (de)
 • 成績評価(せいせきひょうか)は、児童・生徒・学生の学校における学習など活動成果についての評価またその評価の結果報告のことである。成績評価は教育評価(教育活動に関する評価)の1つとして活用され、指導要録に記載しておかなければならない。また、通例、評価・評定が通知表などに記載されて児童・生徒・学生やその保護者に通知される。ただし、法令には通知表についての規定はなく、教育委員会や学校法人などの設置者が定めている場合を除いて、通知表の発行は各学校の権限となっており、様式なども各学校で定めている。 (ja)
 • Une note scolaire est une évaluation des travaux effectués par un élève. Une note peut être soit un nombre (sur une échelle de 20 en France, sur 6 en Suisse, sur 100 en Amérique, etc.), soit une lettre (de A à F en Amérique par exemple). L'évaluation peut aussi être faite sous forme de commentaires (comme bien, très bien, mauvais, etc.). (fr)
 • Szkolna skala ocen – oceny liczbowe w edukacji służą do pomiaru stopnia przyswojenia przez ucznia i studenta wiedzy.Istnieje bardzo wiele różnych systemów skali ocen w różnych krajach, nawet w różnych regionach tego samego kraju. Obok ocen liczbowych istnieje także system ocen opisowych.Komisja Europejska w Unii Europejskiej w programach wymiany studentów między uczelniami różnych krajów zaleciła stosowanie jako skali uzupełniającej skali ocen ECTS, opartej na statystyce grup studentów, co ułatwia transfer ocen. (pl)
 • Een schoolcijfer, of als de context duidelijk is kortweg cijfer, is een waardering van een schoolprestatie uitgedrukt in een getal, letter of ander symbool.Schoolcijfers als beoordeling maken het mogelijk, al dan niet terecht, gemiddelden te berekenen, waarmee een beeld verkregen wordt hoe gepresteerd wordt over een langere periode of voor meerdere onderdelen. (nl)
 • Систе́ма оце́нивания зна́ний — система оценивания качества освоения образовательных программ учащимся, важнейший элемент образовательного процесса.В настоящее время в мире используется множество шкал оценивания знаний. В некоторых шкалах принято использовать цифровые обозначения разрядов, причём допускаются дробные оценки, другие шкалы (например, в США) по традиции имеют дело с буквенными обозначениями. (ru)
rdfs:label
 • Grading (education) (en)
 • تقدير دراسي (التعليم) (ar)
 • Schulnote (de)
 • Calificación escolar (es)
 • 成績評価 (ja)
 • Note scolaire (fr)
 • Valutazione scolastica (it)
 • Szkolna skala ocen (pl)
 • Schoolcijfer (nl)
 • Nota escolar (pt)
 • Система оценивания знаний (ru)
 • 成绩 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of