Gormiti: The Invincible Lords of Nature (Italian: Gormiti: Gli Invincibili Signori della Natura), later changed to Gormiti: The Lords of Nature Return!, is a toy property based primarily on 2-inch tall non-articulated mini figures with a trading card game play aspect. The toys were created in Italy in 2005 by Grani & Partners/Giochi Preziosi (company).

Property Value
dbo:Work/runtime
 • 22.0
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) غورميتيهي جزيرة تتألف من 5 أجزاء،كل جزء هو عبارة عن قبيلة لعنصر من عناصر الطبيعة‹النار،الماء،الهواء،الغابة،الأرض›. (ar)
 • Gormiti es una línea de juguetes que se basa en una amplia colección de miniaturas no articuladas de PVC, cada una de las cuales se vende conjuntamente con una carta coleccionable. Las figuras se crearon en 2005 por la empresa italiana Giochi Preziosi y han dado origen a sus propias series de animación, historietas y múltiple merchandising asociado. Posteriormente han aparecido otras figuras mayores y articuladas, basadas en las anteriores; representan a los señores de cada pueblo de Gorm y a sus antiguos guardianes. (es)
 • Gormiti ou Les Seigneurs invincibles de la nature (en italien: Gormiti, Gli Invincibili Signori della Natura) désigne : * Un jeu créé en Italie en 2005 par LEANDRO CONSUMMI et la société Grani & Partners/Gruppo Preziosi * Trois séries télévisées d'animation adaptées du jeu ci-dessus : - 2009 : Gormiti, che miti, série produite par Marathon Media/Giochi Preziosi/Canal J - 2011 : Gormiti - Il ritorno dei Signori della Natura, série franco-italienne produite par Giochi Preziosi Group et Marathon Media - 2012 : Gormiti Nature Unleashed, série italienne produite Giochi Preziosi et Mondo TV (fr)
 • I Gormiti (singolare "Gormita", abitante dell'isola di Gorm) sono i personaggi di un gioco per bambini, ideati da Leandro Consumi, disegnati da Gianfranco Enrietto e distribuiti nei negozi in Italia dal Gruppo Preziosi, per l'esattezza dalla GIG, e per l'edicola dalla Grani & Partners, società del Gruppo Preziosi. Per Gormiti generalmente si intendono dei mostriciattoli di plastica, alti circa 3-5 centimetri, venduti in bustine chiuse, insieme con una carta contenente una descrizione del personaggio in questione. Benché le modalità di gioco possibili siano diverse, sono generalmente utilizzati dai bambini nella fascia di età 4-8 anni come pupazzetti da battaglia per il gioco libero e, da bambini e adulti, come esemplari da collezione. I Gormiti sono i guerrieri dell'isola di Gorm, suddivisi in due grandi eserciti - del bene e del male - secondo una mitologia creata per l'occasione. I due eserciti sono a loro volta suddivisi in vari popoli, usualmente legati a un elemento naturale (Popolo della Terra, Popolo del Mare, Popolo del Vulcano...), che ne caratterizza aspetto e poteri. La meccanica di vendita è analoga a quella delle figurine: la vendita in bustine chiuse non ne permette la scelta, e comporta l'acquisto di doppioni che a loro volta alimentano un fenomeno di scambio. Il notevole successo ottenuto ha portato alla diffusione di un grande mercato derivato: figurine, altri giochi e prodotti per bambini marchiati "Gormiti", giornalini dedicati, DVD e persino uno spettacolo teatrale. Precedentemente, negli anni '80, la GIG distribuì delle figure statiche di plastica in bustina con finalità simili, denominate Exogini, che parimenti furono un grande successo tra i ragazzini di allora. In quel caso si trattava però di una italianizzazione di figure statiche preesistenti; erano ispirate al manga "Kinnikuman", un fumetto (e poi cartone animato) dedicato al tema dei wrestler spaziali. Tali figurine erano in tutto e per tutto identiche a quelle prodotte in USA e Giappone, eccettuata la differenza dei nomi dei personaggi, e la plastica usata, più dura, e simile a quella usata odiernamente per i Gormiti. (it)
 • Gormiti - Os Invenciveis Senhores da Natureza (no original, Gormiti Invincibili Signori della Natura) ou somente Gormiti é uma franquia italiana criada por Leandro Consumi e Gianfranco Enrietto, e promovida pela Giochi Preziosi. A franquia basea-se principalmente numa série de bonecos não articulados de em média 3.5 centímetros acompanhados de um jogo de cartas junto da embalagem. Os bonecos da série geralmente são monstros com poderes baseados no elementos da natureza (como: água, terra, ar, fogo, floresta...) cada qual dividido por um "povo" diferente. Os brinquedos se tornaram bastante populares em seu país chegando a render várias séries e coleções, inclusive sendo exportado para outros países e também ganhando uma série animada de nome produzida pela Marathon. Recentemente uma nova série de animação foi lançada denominada Gormiti Nature Unleashed produzida pela Mondo TV em CGI tendo estreado no final de 2012. No Brasil foi transmitido pela Rede Globo e a Rede TV!. Em Portugal a animação foi exibida na SIC K passou pelo Canal Panda e agora está em reexebição na SIC K e no Biggs. (pt)
 • Gormiti (pol. "Gormici" – mieszkańcy wyspy Gorm) – bohaterowie serii dziecięcych zabawek, służących do gry i kolekcjonowania. Figurki Gormiti wykonane są z tworzywa sztucznego, zwykle wielkości 5-6 cm. Do figurek dołączane są karty z opisem postaci oraz liczbą punktów istotnych podczas rozgrywki. Dodatkowo na jednej z nóg figurki jest narysowana cyferka. Zabawa polega na dodaniu punktów karty z punktami na nodze Gormita. Wygrywa ten, kto zdobędzie większą liczbę punktów. Legenda Gormitów mówi, że są oni wojownikami podzielonymi na dwie armie, dobra i zła. Dodatkowo armie dzielą się na nacje, zwane ludami, ze względu na zamieszkiwane terytorium i skojarzoną moc żywiołów, która określa ich wygląd i sposób walki. Projektantem postaci jest Gianfranco 'Henry' Enrietto, a historia inspirowana książką autorstwa Leandro Consumi. Od roku 2005 figurki są produkowane i sprzedawane w wielu krajach przez włoski koncern Giochi Preziosi. Pojedyncze opakowania w formie nieprzezroczystej saszetki uniemożliwiają wybór kupowanej postaci, co stanowi dodatkową atrakcję i powodować może dublowanie się zakupionych zabawek. To z kolei rodzi zjawisko wymiany i tworzy rynek wtórny, ułatwiając kompletowanie kolekcji. Sukces i popularność serii wpłynęły na powstanie wielu innych produktów dla dzieci, związanych z Gormiti, w tym serialu animowanego Gormiti. (pl)
 • Gormiti: Непобедимые Повелители Стихий (итал. Gormiti: Gli Invincibili Signori della Natura), позже изменено на Gormiti: Непобедимые Повелители Стихий Возвращаются!- серия игрушек основанная итальянской компанией "Gioch Preziozi". Серия была основана в 2005 году и состоит из игрушечный монстров высотой в 5 см,вместе с игровой картой. Обычно они продаются в закрытых пакетиках. Было издано 15 серий фигурок. (ru)
 • Gormiti: The Invincible Lords of Nature (Italian: Gormiti: Gli Invincibili Signori della Natura), later changed to Gormiti: The Lords of Nature Return!, is a toy property based primarily on 2-inch tall non-articulated mini figures with a trading card game play aspect. The toys were created in Italy in 2005 by Grani & Partners/Giochi Preziosi (company). For Gormiti generally means some monsters of plastic, with about 3-5 inches high, sold in bags closed, along with a card containing a description of the character in question. Although the game modes are possible different, are generally used by children in the age group 4–8 years as puppets battle for free play and, as children and adults, as collection pieces.The Gormitis are the warriors of the island of Gorm, divided into two great armies - of good and evil - according to mythology created for the occasion reminiscent in many places of Lord of the Rings. The two armies are in turn divided into various peoples, usually tied to a natural element (People of the Sea, People of Lava ...) that characterizes appearance and powers. The mechanics of sale is similar to that of the figurines: the sale in sachets closed does not allow the choice, and involves the purchase of duplication which in turn feed a phenomenon of exchange. The remarkable success has led to the spread of a large secondary market: figurines, games and other children's products marked "Gormiti", dedicated magazines, DVDs and even a theatrical show. Previously, in the 80s, the Giochi Preziosi distributed static figures of plastic sachets with similar aims, called Exogini, which were also a big hit with the kids then. In that case it was however an Italianisation of existing static figures; were inspired by the manga Kinnikuman, a comic (and then cartoon) dedicated to the theme of space wrestler. These figurines were in all respects identical to those produced in the USA and Japan, except for the difference of the names of the characters, and the plastic used, more harder, and similar to that used for the regular Gormiti. (en)
dbo:company
dbo:composer
dbo:genre
dbo:network
dbo:numberOfEpisodes
 • 65 (xsd:integer)
dbo:numberOfSeasons
 • 3 (xsd:integer)
dbo:related
dbo:releaseDate
 • 2008-10-27 (xsd:date)
dbo:runtime
 • 1320.000000 (xsd:double)
dbo:starring
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 21277759 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741835593 (xsd:integer)
dbp:country
 • France
 • Italy
dbp:creator
 • Sylvain Girault, Pascal Jardin
dbp:director
 • Leandro Consumi, Gianfranco Enrietto
dbp:language
 • English
 • French
 • Italian
dbp:opentheme
 • "Gormiti, che miti!"
dbp:showName
 • Gormiti, che miti
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) غورميتيهي جزيرة تتألف من 5 أجزاء،كل جزء هو عبارة عن قبيلة لعنصر من عناصر الطبيعة‹النار،الماء،الهواء،الغابة،الأرض›. (ar)
 • Gormiti es una línea de juguetes que se basa en una amplia colección de miniaturas no articuladas de PVC, cada una de las cuales se vende conjuntamente con una carta coleccionable. Las figuras se crearon en 2005 por la empresa italiana Giochi Preziosi y han dado origen a sus propias series de animación, historietas y múltiple merchandising asociado. Posteriormente han aparecido otras figuras mayores y articuladas, basadas en las anteriores; representan a los señores de cada pueblo de Gorm y a sus antiguos guardianes. (es)
 • Gormiti ou Les Seigneurs invincibles de la nature (en italien: Gormiti, Gli Invincibili Signori della Natura) désigne : * Un jeu créé en Italie en 2005 par LEANDRO CONSUMMI et la société Grani & Partners/Gruppo Preziosi * Trois séries télévisées d'animation adaptées du jeu ci-dessus : - 2009 : Gormiti, che miti, série produite par Marathon Media/Giochi Preziosi/Canal J - 2011 : Gormiti - Il ritorno dei Signori della Natura, série franco-italienne produite par Giochi Preziosi Group et Marathon Media - 2012 : Gormiti Nature Unleashed, série italienne produite Giochi Preziosi et Mondo TV (fr)
 • Gormiti: Непобедимые Повелители Стихий (итал. Gormiti: Gli Invincibili Signori della Natura), позже изменено на Gormiti: Непобедимые Повелители Стихий Возвращаются!- серия игрушек основанная итальянской компанией "Gioch Preziozi". Серия была основана в 2005 году и состоит из игрушечный монстров высотой в 5 см,вместе с игровой картой. Обычно они продаются в закрытых пакетиках. Было издано 15 серий фигурок. (ru)
 • I Gormiti (singolare "Gormita", abitante dell'isola di Gorm) sono i personaggi di un gioco per bambini, ideati da Leandro Consumi, disegnati da Gianfranco Enrietto e distribuiti nei negozi in Italia dal Gruppo Preziosi, per l'esattezza dalla GIG, e per l'edicola dalla Grani & Partners, società del Gruppo Preziosi. (it)
 • Gormiti: The Invincible Lords of Nature (Italian: Gormiti: Gli Invincibili Signori della Natura), later changed to Gormiti: The Lords of Nature Return!, is a toy property based primarily on 2-inch tall non-articulated mini figures with a trading card game play aspect. The toys were created in Italy in 2005 by Grani & Partners/Giochi Preziosi (company). (en)
 • Gormiti - Os Invenciveis Senhores da Natureza (no original, Gormiti Invincibili Signori della Natura) ou somente Gormiti é uma franquia italiana criada por Leandro Consumi e Gianfranco Enrietto, e promovida pela Giochi Preziosi. A franquia basea-se principalmente numa série de bonecos não articulados de em média 3.5 centímetros acompanhados de um jogo de cartas junto da embalagem. Os bonecos da série geralmente são monstros com poderes baseados no elementos da natureza (como: água, terra, ar, fogo, floresta...) cada qual dividido por um "povo" diferente. (pt)
 • Gormiti (pol. "Gormici" – mieszkańcy wyspy Gorm) – bohaterowie serii dziecięcych zabawek, służących do gry i kolekcjonowania. Figurki Gormiti wykonane są z tworzywa sztucznego, zwykle wielkości 5-6 cm. Do figurek dołączane są karty z opisem postaci oraz liczbą punktów istotnych podczas rozgrywki. Dodatkowo na jednej z nóg figurki jest narysowana cyferka. Zabawa polega na dodaniu punktów karty z punktami na nodze Gormita. Wygrywa ten, kto zdobędzie większą liczbę punktów. Legenda Gormitów mówi, że są oni wojownikami podzielonymi na dwie armie, dobra i zła. Dodatkowo armie dzielą się na nacje, zwane ludami, ze względu na zamieszkiwane terytorium i skojarzoną moc żywiołów, która określa ich wygląd i sposób walki. (pl)
rdfs:label
 • غورميتي (ar)
 • Gormiti (es)
 • Gormiti (it)
 • Gormiti (fr)
 • Gormiti (pl)
 • Gormiti (pt)
 • Gormiti (ru)
 • Gormiti (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Gormiti (en)
is dbo:openingTheme of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of