Fustat (also Fostat, Al Fustat, Misr al-Fustat and Fustat-Misr, and in Arabic: الفسطاط‎‎, al-Fusţāţ, Coptic: Ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ), was the first capital of Egypt under Muslim rule. It was built by the Muslim general 'Amr ibn al-'As immediately after the Muslim conquest of Egypt in AD 641, and featured the Mosque of Amr, the first mosque built in Egypt and in all of Africa.

Property Value
dbo:abstract
 • الفسطاط هي المدينة التي بناها عمرو بن العاص عقب فتح مصر عام 641م وهي تقع بمقربة من حصن بابليون تقع على ساحل النيل في طرفه الشمالي الشرقي، قبل القاهرة بحوالي ميلين، وكان النيل عندها ينقسم إلى قسمين. وموضعها كان فضاءً ومزارعَ بين النيل والجبل الشرقي ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن بابليون الذي يطل على النيل من بابه الغربي الذي يعرف بباب الحديد. (ar)
 • Al-Fustāt (arabisch الفسطاط, DMG al-Fusṭāṭ ‚das Zelt‘) war eine Stadt am Nil in Ägypten, die von ihrer Gründung 643 bis zur Gründung von Kairo im Jahre 969 das Verwaltungszentrum des Landes bildete. Sie war neben Basra und Kufa eine der ersten Städte, die die Araber nach ihrer Eroberung des Vorderen Orients gründeten. Bis zu ihrem Niedergang im 12. Jahrhundert war die Stadt außerdem das wichtigste Wirtschaftszentrum Ägyptens. Die Ruinen sind heute im Süden von Kairo zu besichtigen. Der Stadtteil, in dem sich diese Ruinen befinden, wird heute Misr al-ʿAtīqa ("das alte Misr") genannt. Das rührt daher, dass der Stadt vor Kairo in Ägypten die Hauptstadtfunktion zukam. Gründer von al-Fustāt war der arabische Feldherr ʿAmr ibn al-ʿĀs. Er drang 641 mit seinen arabischen Kämpfern nach Ägypten vor, nahm südlich der heutigen Stadt Kairo die byzantinisch-koptische Militärfestung Babylon ein und zog von dort aus nach Alexandria weiter. Nach der Eroberung dieser Stadt kehrte er im Frühjahr 643 nach Babylon zurück und gründete neben der alten Festung die neue arabische Militärsiedlung al-Fustāt. Der Name al-Fustāt ist wahrscheinlich die arabisierte Form des griechischen Wortes Φοσσάτον (Fossãton), das in zeitgenössischen zweisprachigen Papyri die Bedeutung von "Lager" hat. In den arabischen literarischen Quellen wird der Name dagegen damit erklärt, dass ʿAmr die Siedlung genau dort gründete, wo er 641 sein Zelt (fusṭāṭ) aufgestellt hatte. Da sich am Morgen, als er nach Alexandria aufbrechen wollte, eine Taube auf sein Zelt gesetzt habe, habe er aus Respekt vor dem Tier das Zelt stehen lassen. Bei der triumphalen Rückkehr aus Alexandria habe man dann dort, wo das Zelt noch stand, die neue Militärsiedlung gegründet. Die Moschee des ʿAmr ibn al-ʿĀs ist erhalten, jedoch nicht mehr im Originalzustand. Lokalberichten zufolge soll sich das Grab seines Sohnes, ʿAbd Allāh in dieser Moschee befinden. Fustāt-Textilien sind Baumwollgewebe, die bei Ausgrabungen in Ägypten, unter anderem in Fustāt, gefunden wurden. Siehe auch: Indo-ägyptische Baumwollindustrie. Die Ruinen von Fustat gehören seit 1979 als Teil vom „Historischen Kairo“ zum UNESCO-Weltkulturerbe. (de)
 • Fustat (also Fostat, Al Fustat, Misr al-Fustat and Fustat-Misr, and in Arabic: الفسطاط‎‎, al-Fusţāţ, Coptic: Ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ), was the first capital of Egypt under Muslim rule. It was built by the Muslim general 'Amr ibn al-'As immediately after the Muslim conquest of Egypt in AD 641, and featured the Mosque of Amr, the first mosque built in Egypt and in all of Africa. The city reached its peak in the 12th century, with a population of approximately 200,000. It was the center of administrative power in Egypt, until it was ordered burnt in 1168 by its own vizier, Shawar, to keep its wealth out of the hands of the invading Crusaders. The remains of the city were eventually absorbed by nearby Cairo, which had been built to the north of Fustat in 969 when the Fatimids conquered the region and created a new city as a royal enclosure for the Caliph. The area fell into disrepair for hundreds of years and was used as a garbage dump. Today, Fustat is part of Old Cairo, with few buildings remaining from its days as a capital. Many archaeological digs have revealed the wealth of buried material in the area. Many ancient items recovered from the site are on display in Cairo's Museum of Islamic Art. (en)
 • Fustat (en árabe: الفسطاط), también conocida como Fostat, Al Fustat, Misr Al-Fustat y Fustat-Misr, fue una antigua ciudad egipcia cuyos restos forman hoy parte de la zona vieja de El Cairo. Construida por el general Amr ibn al-As inmediatamente después de la conquista árabe de Egipto en el año 634, fue la primera capital de Egipto bajo el control de los árabes. Su principal edificio fue la Mezquita de Amr, la primera erigida no solo en Egipto, sino en toda África. La ciudad alcanzó su esplendor en el siglo XII, cuando contaba aproximadamente con una población de 200.000 habitantes. Fustat era el centro del poder administrativo en Egipto, hasta que su propio visir, Shawar, ordenó que la ciudad fuera quemada en el año 1168, para que los cruzados no disfrutaran de sus riquezas. Los restos de Fustat fueron absorbidos por la cercana El Cairo, que había sido construida al norte de Fustat, en el año 969, cuando los fatimíes conquistaron la región y crearon una nueva ciudad como un recinto real para el Califa. Desde entonces el área de Fustat se fue degradando y se usó como vertedero. Ahora Fustat forma parte de El Cairo antiguo con pocos edificios de la antigua capital que permanecen en pie, aunque muchos arqueólogos han hecho excavaciones en el área. Muchos de los objetos antiguos que fueron encontrados son expuestos en el Museo de Arte Islámico de El Cairo. (es)
 • Fostat (arabe : الفسطاط), aussi appelée Fustat, Al Fustat, Misr al-Fustat ou Fustat-Misr, fut la première capitale arabe de l'Égypte. La ville fut fondée par le général Amru ben al-As à la suite de la conquête de l'Égypte par les Arabes en 641. C'est là que la première mosquée du pays et de l'Afrique fut bâtie. Fostat était aux temps des dynasties omeyyades (661-750) et abbassides (750-1050) un camp fortifié. Elle a connu son apogée au XIIe siècle avec une population d'environ 200 000 habitants. La ville était le centre du pouvoir administratif de l'Égypte jusqu'en 1168, lorsqu'elle fut incendiée par son propre vizir, Shawar, qui voulait empêcher les croisés de piller ses richesses. Ce qui subsistait de la ville fut alors incorporé au Caire voisin. Entre le XIIIe et le XVe siècle, les mamelouks firent de l'endroit une simple décharge, bien qu'une population de quelques milliers d'habitants continuât d'y vivre par le commerce de poteries. De nos jours, Fostat fait partie du Vieux Caire. Peu de bâtiments de l'époque médiévale subsistent, mais de nombreuses fouilles archéologiques ont été entreprises. Beaucoup d'objets découverts sur le site sont exposés au Musée islamique du Caire. Fostat est par ailleurs le lieu où mourut le très célèbre Maïmonide (rabbin andalou né à Cordoue vers 1135 et mort au Vieux Caire en 1204, chassé d’Espagne par les Almohades). Des manuscrits hébraïques précieux pour l'histoire juive ont été trouvés dans une guéniza de la Synagogue de Fostat. (fr)
 • フスタート(アラビア語:الفسطاط)は、アラブ人の統治下となったエジプトにおいて、初めて首都となった都市である。641年に、アムル・イブン・アル=アースによって、建設された。アムルの手によって、アフリカ最古のモスクであるアムル・イブン・アル=アース・モスクが同時期に建設された。 フスタートの繁栄は12世紀に頂点を迎えた。そのときの人口は約20万人に達していた。1168年のシャーワルによる放火で灰燼に帰するまで、エジプトの商業の中心地であった。廃墟と化したフスタートにおいて残っていた区画は、969年以来、エジプトの行政の中心地であったカイロに吸収されることとなった。969年とは、アルジェリアで勃興し、エジプトを支配することで、カリフ位を宣言したファーティマ朝がカイロを建設した年である。それ以後のフスタートは、数百年間、廃墟として放置され、一部ではゴミ捨て場と化している。 今日のフスタートは、カイロ旧市街の一区画をなしているものの、首都としての機能していた時代から残っているものは少数であり、この地区は、考古学上の発見がなされる場所である。フスタートで発掘された考古資料はカイロにあるイスラーム芸術博物館において展示されている。 (ja)
 • Fustat (ook Foestat, Fostat, Al Fustat, Misr al-Fustat en Fustat-Misr (in het Arabisch: الفسطاط, al-Fusţāţ) was de eerste hoofdstad van Egypte onder Arabisch bestuur. De stad werd in het jaar 641 gesticht door de Arabische generaal 'Amr ibn al-'As direct na de Arabische verovering van Egypte. In de stad bevond zich de moskee van Amr, de eerste in Egypte en in heel Afrika gebouwde moskee. De stad bereikte zijn hoogtepunt in de 12e eeuw, met een bevolking van ongeveer 200.000 personen. Het was het bestuurscentrum van Egypte, totdat de stad op bevel van haar eigen vizier Shawar in 1168 in brand werd gestoken om te voorkomen dat haar rijkdommen in handen van de binnenvallende kruisvaarders zouden vallen. De overblijfselen van de stad gingen uiteindelijk op in het nabijgelegen Caïro, dat in het jaar 969 ten noorden van Fustat was ontstaan nadat de Fatimiden het gebied hadden veroverd en Caïro als nieuwe stad ten behoeve van de huisvesting van de kalief hadden gesticht. Het gebied waar de stad Fustat had gelegen raakte vervolgens gedurende honderden jaren in verval. Het werd bij tijd en wijle zelfs als vuilnisbelt gebruikt. Vandaag de dag maakt Fustat deel uit van het Oude Cairo. Er zijn slechts weinig gebouwen overgebleven uit de dagen als hoofdstad. Wel geven de vele archeologische opgravingen blijk van een rijkdom aan begraven materiaal in het gebied. Veel oude artefacten die op het grondgebied van het oude Fustat zijn opgegraven worden nu tentoongesteld in het Museum van Islamitische Kunst in Caïro. (nl)
 • Fustat, arab.: الفسطاط, znane też pod nazwą Fostat, Al Fustat, Misr al-Fustat lub Fustat-Misr – pierwsza stolica Egiptu pod rządami Arabów. Obecnie Fustat jest częścią Kairu pod nazwą Stary Kair. Fustat pozostawał rezydencją namiestników Egiptu od podboju kraju przez Arabów w 641 do przejęcia kalifatu przez Abbasydów w 750. Siedziba namiestnika abbasydzkiego Egiptu została przeniesiona do pobliskiego Al-Askar i pozostawała tam aż do 868. Wówczas z kolei doszło do uniezależnienia się Egiptu od zwierzchnictwa kalifa w Bagdadzie, a rezydencja władców Egiptu została przeniesiona do Al-Katta’i. W 905 Al-Katta’i zostało zniszczone i stolica władców Egiptu wróciła do Al-Fustat. W 971 stolicę Egiptu przeniesiono ostatecznie do Kairu, a w 1168 wezyr Szawar rozkazał spalić Fustat. (pl)
 • Fustat (também Fostat, Al Fustat, Misr al-Fustat e Fustat-Misr, em árabe: الفسطاط , al-Fustat ), foi a primeira capital do Egito sob o dominio muçulmano. Foi construído pelo general muçulmano Amr ibn al-As logo após a conquista muçulmana do Egito no ano de 641, e contou com a Mesquita de Amr Ibn al-As, a primeira mesquita construída no Egito e em toda a África. A cidade atingiu o seu auge no século XII, com uma população de aproximadamente 200.000. Foi o centro do poder administrativo no Egito, até que foi ordenado ser queimada em 1168 por seu próprio vizir, Shawar, para manter sua riqueza das mãos do invasor cruzado. Os restos da cidade acabaram sendo absorvidos pelo Cairo, que foi construída ao norte de Fustat em 969 quando os fatímidas conquistaram a região e criaram uma nova cidade como um recinto real para o Califa. A área, em seguida, caiu em desuso por centenas de anos e foi usado como depósito de lixo. Hoje, Fustat faz parte do Cairo Antigo, com poucos prédios remanescentes de seus dias como capital, embora tenha havido muitas escavações arqueológicas que tomaram vantagem da riqueza do material enterrado na área. Muitos dos antigos itens que foram recuperados do local estão em exposição no Cairo, no Museu de Arte Islâmica. (pt)
 • Фустат (الفسطاط) — один из крупнейших по площади и населению городов Темных Веков, столица Египта при Омейядах и Аббасидах, исторический предшественник современного Каира. Основал город в дельте Нила арабский военачальник Амр ибн аль-Ас в 641 г. Именно здесь была построена первая в Африке мечеть, по имени основателя называемая мечетью Амра. В Фустате существовал еврейский квартал и синагога (подробнее см. Каирская гениза). Население колебалось между 120 и 200 тысячами жителей, что было больше чем население любого европейского города Раннего Средневековья. Застройка города отличалась хаотичностью. Вокруг нескольких крупных мечетей и дворцов в беспорядке громоздились грязные лачуги, построенные без какого бы то ни было плана. Пожары и моровые поветрия были обычным явлением. Всё это вынуждало аббасидских наместников селиться на севере города, сначала в предместье Аль-Аскар, а при Тулунидах — в местечке Аль-Катаи. В 969 году Фустатом овладели Фатимиды, которые перенесли резиденцию египетского наместника в центр современного Каира. Фустат продолжал оставаться многолюдным (хотя и неукреплённым) городом до 1169 года, когда его сожгли по приказу халифского визиря во избежание захвата христианскими армиями Амори Иерусалимского. При Саладине Фустат вернулся к жизни, но не как самостоятельный город, а как пригород Каира. Район египетской столицы, который вырос на месте древнего Фустата, называется Старым Каиром. Выдающийся еврейский философ, раввин, врач Рабби Моше бен Маймон (Маймонид) (1135—1204 гг.) поселился в Фустате в 1168 г., где вскоре стал главой еврейской общины в Египте (нагидом), а заодно и семейным лекарем Саладина, его визиря, и будущих правителей. Там Маймонид создал свои основные труды, «Мишне Тора» и «Море Невухим» (ru)
 • 福斯塔特(阿拉伯语:الفسطاط‎),为埃及阿拉伯化之后的第一个首都。641年,阿拉伯人入侵埃及后,著名将领阿穆尔·本·阿斯建立了福斯塔特。该地最为知名的为阿穆尔清真寺,为埃及乃至整个非洲大陆最早的清真寺。 (zh)
dbo:country
dbo:populationTotal
 • 200000 (xsd:integer)
dbo:thumbnail
dbo:type
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1399689 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741833887 (xsd:integer)
dbp:coordinatesRegion
 • EG
dbp:establishedDate
 • 641 (xsd:integer)
dbp:establishedTitle
 • Founded
dbp:imageCaption
 • A drawing of Fustat, from Rappoport's History of Egypt
dbp:imageSkyline
 • Fostat-329.jpg
dbp:imagesize
 • 250 (xsd:integer)
dbp:latd
 • 30 (xsd:integer)
dbp:latm
 • 0 (xsd:integer)
dbp:latns
 • N
dbp:longd
 • 31 (xsd:integer)
dbp:longew
 • E
dbp:longm
 • 14 (xsd:integer)
dbp:populationAsOf
 • 12 (xsd:integer)
dbp:populationBlank1Title
 • Ethnicities
dbp:pushpinLabelPosition
 • bottom
dbp:pushpinMap
 • Egypt
dbp:pushpinMapCaption
 • Historical location in Egypt
dbp:pushpinMapsize
 • 250 (xsd:integer)
dbp:subdivisionName
 • 641 (xsd:integer)
 • 661 (xsd:integer)
 • 905 (xsd:integer)
dbp:subdivisionType
dbp:title
 • Capital of Egypt
dbp:unitPref
 • Imperial
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
georss:point
 • 30.0 31.233333333333334
rdf:type
rdfs:comment
 • الفسطاط هي المدينة التي بناها عمرو بن العاص عقب فتح مصر عام 641م وهي تقع بمقربة من حصن بابليون تقع على ساحل النيل في طرفه الشمالي الشرقي، قبل القاهرة بحوالي ميلين، وكان النيل عندها ينقسم إلى قسمين. وموضعها كان فضاءً ومزارعَ بين النيل والجبل الشرقي ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن بابليون الذي يطل على النيل من بابه الغربي الذي يعرف بباب الحديد. (ar)
 • フスタート(アラビア語:الفسطاط)は、アラブ人の統治下となったエジプトにおいて、初めて首都となった都市である。641年に、アムル・イブン・アル=アースによって、建設された。アムルの手によって、アフリカ最古のモスクであるアムル・イブン・アル=アース・モスクが同時期に建設された。 フスタートの繁栄は12世紀に頂点を迎えた。そのときの人口は約20万人に達していた。1168年のシャーワルによる放火で灰燼に帰するまで、エジプトの商業の中心地であった。廃墟と化したフスタートにおいて残っていた区画は、969年以来、エジプトの行政の中心地であったカイロに吸収されることとなった。969年とは、アルジェリアで勃興し、エジプトを支配することで、カリフ位を宣言したファーティマ朝がカイロを建設した年である。それ以後のフスタートは、数百年間、廃墟として放置され、一部ではゴミ捨て場と化している。 今日のフスタートは、カイロ旧市街の一区画をなしているものの、首都としての機能していた時代から残っているものは少数であり、この地区は、考古学上の発見がなされる場所である。フスタートで発掘された考古資料はカイロにあるイスラーム芸術博物館において展示されている。 (ja)
 • Fustat, arab.: الفسطاط, znane też pod nazwą Fostat, Al Fustat, Misr al-Fustat lub Fustat-Misr – pierwsza stolica Egiptu pod rządami Arabów. Obecnie Fustat jest częścią Kairu pod nazwą Stary Kair. Fustat pozostawał rezydencją namiestników Egiptu od podboju kraju przez Arabów w 641 do przejęcia kalifatu przez Abbasydów w 750. Siedziba namiestnika abbasydzkiego Egiptu została przeniesiona do pobliskiego Al-Askar i pozostawała tam aż do 868. Wówczas z kolei doszło do uniezależnienia się Egiptu od zwierzchnictwa kalifa w Bagdadzie, a rezydencja władców Egiptu została przeniesiona do Al-Katta’i. W 905 Al-Katta’i zostało zniszczone i stolica władców Egiptu wróciła do Al-Fustat. W 971 stolicę Egiptu przeniesiono ostatecznie do Kairu, a w 1168 wezyr Szawar rozkazał spalić Fustat. (pl)
 • 福斯塔特(阿拉伯语:الفسطاط‎),为埃及阿拉伯化之后的第一个首都。641年,阿拉伯人入侵埃及后,著名将领阿穆尔·本·阿斯建立了福斯塔特。该地最为知名的为阿穆尔清真寺,为埃及乃至整个非洲大陆最早的清真寺。 (zh)
 • Fustat (also Fostat, Al Fustat, Misr al-Fustat and Fustat-Misr, and in Arabic: الفسطاط‎‎, al-Fusţāţ, Coptic: Ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ), was the first capital of Egypt under Muslim rule. It was built by the Muslim general 'Amr ibn al-'As immediately after the Muslim conquest of Egypt in AD 641, and featured the Mosque of Amr, the first mosque built in Egypt and in all of Africa. (en)
 • Al-Fustāt (arabisch الفسطاط, DMG al-Fusṭāṭ ‚das Zelt‘) war eine Stadt am Nil in Ägypten, die von ihrer Gründung 643 bis zur Gründung von Kairo im Jahre 969 das Verwaltungszentrum des Landes bildete. Sie war neben Basra und Kufa eine der ersten Städte, die die Araber nach ihrer Eroberung des Vorderen Orients gründeten. Bis zu ihrem Niedergang im 12. Jahrhundert war die Stadt außerdem das wichtigste Wirtschaftszentrum Ägyptens. Die Ruinen sind heute im Süden von Kairo zu besichtigen. Der Stadtteil, in dem sich diese Ruinen befinden, wird heute Misr al-ʿAtīqa ("das alte Misr") genannt. Das rührt daher, dass der Stadt vor Kairo in Ägypten die Hauptstadtfunktion zukam. (de)
 • Fustat (en árabe: الفسطاط), también conocida como Fostat, Al Fustat, Misr Al-Fustat y Fustat-Misr, fue una antigua ciudad egipcia cuyos restos forman hoy parte de la zona vieja de El Cairo. Construida por el general Amr ibn al-As inmediatamente después de la conquista árabe de Egipto en el año 634, fue la primera capital de Egipto bajo el control de los árabes. Su principal edificio fue la Mezquita de Amr, la primera erigida no solo en Egipto, sino en toda África. (es)
 • Fostat (arabe : الفسطاط), aussi appelée Fustat, Al Fustat, Misr al-Fustat ou Fustat-Misr, fut la première capitale arabe de l'Égypte. La ville fut fondée par le général Amru ben al-As à la suite de la conquête de l'Égypte par les Arabes en 641. C'est là que la première mosquée du pays et de l'Afrique fut bâtie. De nos jours, Fostat fait partie du Vieux Caire. Peu de bâtiments de l'époque médiévale subsistent, mais de nombreuses fouilles archéologiques ont été entreprises. Beaucoup d'objets découverts sur le site sont exposés au Musée islamique du Caire. (fr)
 • Fustat (ook Foestat, Fostat, Al Fustat, Misr al-Fustat en Fustat-Misr (in het Arabisch: الفسطاط, al-Fusţāţ) was de eerste hoofdstad van Egypte onder Arabisch bestuur. De stad werd in het jaar 641 gesticht door de Arabische generaal 'Amr ibn al-'As direct na de Arabische verovering van Egypte. In de stad bevond zich de moskee van Amr, de eerste in Egypte en in heel Afrika gebouwde moskee. (nl)
 • Fustat (também Fostat, Al Fustat, Misr al-Fustat e Fustat-Misr, em árabe: الفسطاط , al-Fustat ), foi a primeira capital do Egito sob o dominio muçulmano. Foi construído pelo general muçulmano Amr ibn al-As logo após a conquista muçulmana do Egito no ano de 641, e contou com a Mesquita de Amr Ibn al-As, a primeira mesquita construída no Egito e em toda a África. (pt)
 • Фустат (الفسطاط) — один из крупнейших по площади и населению городов Темных Веков, столица Египта при Омейядах и Аббасидах, исторический предшественник современного Каира. Основал город в дельте Нила арабский военачальник Амр ибн аль-Ас в 641 г. Именно здесь была построена первая в Африке мечеть, по имени основателя называемая мечетью Амра. В Фустате существовал еврейский квартал и синагога (подробнее см. Каирская гениза). Население колебалось между 120 и 200 тысячами жителей, что было больше чем население любого европейского города Раннего Средневековья. (ru)
rdfs:label
 • الفسطاط (ar)
 • Fustat (en)
 • Fustāt (de)
 • Fustat (es)
 • Fostat (fr)
 • Al-Fustat (it)
 • フスタート (ja)
 • Fustat (nl)
 • Fustat (pl)
 • Фустат (ru)
 • Fustat (pt)
 • 福斯塔特 (zh)
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(31.233333587646 30)
geo:lat
 • 30.000000 (xsd:float)
geo:long
 • 31.233334 (xsd:float)
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Fustat (en)
 • الفسطاط (en)
foaf:nick
 • City of the Tents (en)
is dbo:birthPlace of
is dbo:capital of
is dbo:deathPlace of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:after of
is dbp:before of
is dbp:birthPlace of
is dbp:caption of
is dbp:district of
is foaf:primaryTopic of