A financial statement (or financial report) is a formal record of the financial activities of a business, person, or other entity. In British English—including United Kingdom company law—a financial statement is often referred to as an account, although the term financial statement is also used, particularly by accountants. For a business enterprise, all the relevant financial information, presented in a structured manner and in a form easy to understand, are called the financial statements.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Actuellement, en France, les comptes annuels rassemblent le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes d'une entreprise, qui sont établis à la clôture de l'exercice, selon l'article 130-1 du plan comptable général.
 • As demonstrações financeiras são relatórios contábeis que apoiam a tomada de decisão nas empresas. Os demonstrativos mais importantes são: Balanço Patrimonial Demonstração do resultado do exercício (DRE) Fluxo de Caixa Outras demonstrações financeiras incluem : Demonstração das origens e aplicações de fundos (DOAF) Relatório de gestão Parecer dos auditores independentes
 • 財務諸表(ざいむしょひょう、financial statements)は、企業が利害関係者に対して一定期間の経営成績や財務状態等を明らかにするために複式簿記に基づき作成される書類である。一般的には決算書と呼ばれることが多い。
 • En Årsredovisning är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.
 • De meeste organisaties publiceren een jaarverslag; een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. In de sociale sector geeft een jaarverslag vaak een goed beeld van de werkmethoden, het soort cliënten, de personeelsformatie en de doelstellingen van de organisatie. Ook stichtingen (Nederland) of (sommige) VZW's (Vlaanderen) zijn verplicht tot het opmaken van een jaarverslag. Bij een kleine vereniging kan met enkele pagina's volstaan worden; bij grote ondernemingen zijn het lijvige boekwerken. Volgens de wet (boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) wordt er een onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening en het jaarverslag. De eerste is het financiële gedeelte, met in elk geval de balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting; het tweede is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar, met andere informatie. Verder is het in bepaalde gevallen verplicht dat een accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening wordt opgenomen. Bij jaarverslagen van grotere organisaties is meestal een kasstroomoverzicht toegevoegd. In het spraakgebruik pleegt echter de term "jaarverslag" als aanduiding voor het gehele boekwerk te worden gehanteerd, en wordt het puur financiële deel met "jaarrekening" aangeduid.
 • Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Muszą one spełniać warunki formalne tj. : podanie w nagłówku pełnej nazwy i adresu firmy, określenie momentu lub okresu, którego dotyczą dane. Inne warunki to załączenie tablic statystycznych, zawierające zestawienie liczbowe związane z określonym zagadnieniem. Następnym ważnym warunkiem jest podanie daty sporządzenia sprawozdania oraz podpisanie sprawozdania przez osoby odpowiedzialne za rzetelne i prawidłowe jego sporządzenie. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysiąca złotych, jeżeli nie zniekształci to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. To właśnie jednostki gospodarcze, prowadząc swą działalność, są zobowiązane zamknąć księgi rachunkowe na koniec roku obrotowego, a konsekwencją tego zdarzenia jest przygotowanie i przetworzenie informacji wynikających z tych ksiąg oraz ich zestawienie w formie odpowiednich sprawozdań. W celu zapewnienia jednolitej formy sprawozdawczości finansowej Główny Urząd Statystyczny, na wniosek ministra finansów, wydaje dla jednostek gospodarczych instrukcje i wzory sprawozdawcze, w których określa: jednostki zobowiązane do składania sprawozdań, jednostki uprawnione do ich otrzymywania, terminy i tematykę, zasady wypełniania poszczególnych sprawozdań. Najważniejszym sprawozdaniem jednostki gospodarczej jest obligatoryjne roczne sprawozdanie finansowe, czyli roczny raport finansowy, który powinien zawierać czytelny przegląd rozwoju działalności jednostki i jej sytuacji oraz wskazywać na ważne wydarzenia, które wystąpiły od zakończenia roku obrachunkowego. Powinien też wskazywać prawdopodobny przyszły rozwój jednostki oraz działalność w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdania finansowe dostarczają wielu informacji dla ich odbiorców. Dlatego, też muszą one spełniać pewne standardy jakościowe, aby informacje w nich zawarte nie budziły zastrzeżeń. Dlatego powinny odznaczać się: wiarygodnością (rzetelnością), zrozumiałością dla użytkowników, kompletnością, porównywalnością, sprawdzalnością, terminowością, ciągłością. Sprawozdania finansowe sporządza się w różnych sytuacjach i warunkach czasowych, organizacyjnych oraz kapitałowych funkcjonowania jednostek gospodarczych. Informacje sprawozdawcze mogą być prezentowane w odmiennych układach i z niejednakowym stopniem szczegółowości. Na kompletne sprawozdanie finansowe składają się następujące części składowe: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat (rachunek wyników), bilans, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych), dodatkowe informacje i objaśnienia. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. Sprawozdania finansowe stanowią obecnie główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Są one bardzo praktycznym narzędziem pozwalającym na uporządkowanie informacji finansowych oraz na szybką analizę danych jednostki gospodarczej. Głównymi użytkownikami sprawozdań finansowych są: inwestorzy oraz doradcy, wykorzystujący sprawozdania przy decyzjach inwestycyjnych, wierzyciele, wykorzystujący sprawozdania przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczki, kredytu bankowego czy sprzedaży z odroczonym terminem płatności, agendy rządowe i samorządy, korzystające ze sprawozdań przy ocenie zgodności działań firmy z obowiązującymi regulacjami prawnymi, pracownicy i ich ugrupowania, korzystający ze sprawozdań przy ocenie zdolności firmy do wypełnienia zobowiązań wobec pracowników, konkurencja, wykorzystująca sprawozdania przy ocenie mocnych i słabych stron oraz strategii konkurencyjnej firmy, zarządzający, wykorzystujący sprawozdania przy decyzjach związanych z zarządzaniem firmą. Sprawozdanie finansowe prezentuje sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Powinno ono odpowiadać podstawowym potrzebom informacyjnym licznych zewnętrznych użytkowników. Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSSF, 2004, s. 66–73) i ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 12, 20, 30, 31) wprowadzają definicje podstawowych kategorii ekonomicznych, ujmowanych w sprawozdaniu finansowym. Przed podjęciem decyzji o prezentacji określonej pozycji w sprawozdaniu finansowym, powinna być ona poddana ocenie, czy spełnia kryteria wyznaczone przez te definicje. Przypisy
 • Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines kaufmännischen Geschäftsjahres. Er stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens fest und beinhaltet den Abschluss der Buchhaltung, die Zusammenstellung von Dokumenten zur Rechnungslegung sowie deren Prüfung, Bestätigung und Veröffentlichung. Bei Unternehmen, die der Pflicht zur Buchführung unterliegen, sind die Hauptbestandteile des Jahresabschlusses die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, gegebenenfalls ergänzt um den Anhang und den Lagebericht. Kleine Gewerbetreibende und Freiberufler stellen eine Einnahmenüberschussrechnung auf.
 • A financial statement (or financial report) is a formal record of the financial activities of a business, person, or other entity. In British English—including United Kingdom company law—a financial statement is often referred to as an account, although the term financial statement is also used, particularly by accountants. For a business enterprise, all the relevant financial information, presented in a structured manner and in a form easy to understand, are called the financial statements. They typically include four basic financial statements, accompanied by a management discussion and analysis: Statement of financial position: also referred to as a balance sheet, reports on a company's assets, liabilities, and ownership equity at a given point in time. Statement of comprehensive income: also referred to as a profit and loss statement (or a "P&L"), reports on a company's income, expenses, and profits over a period of time. A profit and loss statement provides information on the operation of the enterprise. These include sales and the various expenses incurred during the processing state. Statement of changes in equity: explains the changes of the company's equity throughout the reporting period Statement of cash flows: reports on a company's cash flow activities, particularly its operating, investing and financing activities. For large corporations, these statements are often complex and may include an extensive set of notes to the financial statements and management discussion and analysis. The notes typically describe each item on the balance sheet, income statement and cash flow statement in further detail. Notes to financial statements are considered an integral part of the financial statements.
 • Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión.
 • Il bilancio d'esercizio, in economia aziendale è l'insieme dei documenti contabili che un'impresa deve redigere obbligatoriamente e periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di preseguire il principio di verità, ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio.
 • Финансовая отчётность — совокупность показателей учёта, отражённых в форме определённых таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положение компании за отчётный период. Финансовая отчётность представляет собой систему данных о финансовом положении компании, финансовых результатах её деятельности и изменениях в её финансовом положении и составляется на основе данных бухгалтерского учёта. Существует четыре главных вида финансовой отчётности: бухгалтерский баланс группирует активы и пассивы компании в денежном выражении. отчёт о прибылях и убытках содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчётной даты. отчёт об изменениях капитала раскрывает информацию о движении уставного капитала, резервного капитала, дополнительного капитала, а также информацию об изменениях величины нераспределённой прибыли организации. отчёт о движении денежных средств показывает разницу между притоком и оттоком денежных средств за определённый отчётный период.
 • 財務報表(英语:Financial statements),簡稱財報,是一套會計文件,它反映一家企業過去一个財政时间段(主要是季度或年度)的財政表現,及期末狀況。它以量化的財務數字,分目表達。财务报表能帮助投资者和债权人了解企业的经营状况,进一步帮助经济决策。财务报表是在一般公认会计原则下有选择性地报告财务状况,是现实经济状况的近似描述。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 93755 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInLinkCount
 • 336 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutLinkCount
 • 68 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 545086985 (xsd:integer)
dbpprop:hasPhotoCollection
dcterms:subject
rdfs:comment
 • De meeste organisaties publiceren een jaarverslag; een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. In de sociale sector geeft een jaarverslag vaak een goed beeld van de werkmethoden, het soort cliënten, de personeelsformatie en de doelstellingen van de organisatie. Ook stichtingen (Nederland) of (sommige) VZW's (Vlaanderen) zijn verplicht tot het opmaken van een jaarverslag.
 • A financial statement (or financial report) is a formal record of the financial activities of a business, person, or other entity. In British English—including United Kingdom company law—a financial statement is often referred to as an account, although the term financial statement is also used, particularly by accountants. For a business enterprise, all the relevant financial information, presented in a structured manner and in a form easy to understand, are called the financial statements.
 • Actuellement, en France, les comptes annuels rassemblent le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes d'une entreprise, qui sont établis à la clôture de l'exercice, selon l'article 130-1 du plan comptable général.
 • Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines kaufmännischen Geschäftsjahres. Er stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens fest und beinhaltet den Abschluss der Buchhaltung, die Zusammenstellung von Dokumenten zur Rechnungslegung sowie deren Prüfung, Bestätigung und Veröffentlichung.
 • Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Muszą one spełniać warunki formalne tj. : podanie w nagłówku pełnej nazwy i adresu firmy, określenie momentu lub okresu, którego dotyczą dane.
 • As demonstrações financeiras são relatórios contábeis que apoiam a tomada de decisão nas empresas. Os demonstrativos mais importantes são: Balanço Patrimonial Demonstração do resultado do exercício (DRE) Fluxo de Caixa Outras demonstrações financeiras incluem : Demonstração das origens e aplicações de fundos (DOAF) Relatório de gestão Parecer dos auditores independentes
 • 財務諸表(ざいむしょひょう、financial statements)は、企業が利害関係者に対して一定期間の経営成績や財務状態等を明らかにするために複式簿記に基づき作成される書類である。一般的には決算書と呼ばれることが多い。
 • En Årsredovisning är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.
 • Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.
 • Il bilancio d'esercizio, in economia aziendale è l'insieme dei documenti contabili che un'impresa deve redigere obbligatoriamente e periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di preseguire il principio di verità, ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio.
 • Финансовая отчётность — совокупность показателей учёта, отражённых в форме определённых таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положение компании за отчётный период. Финансовая отчётность представляет собой систему данных о финансовом положении компании, финансовых результатах её деятельности и изменениях в её финансовом положении и составляется на основе данных бухгалтерского учёта.
 • 財務報表(英语:Financial statements),簡稱財報,是一套會計文件,它反映一家企業過去一个財政时间段(主要是季度或年度)的財政表現,及期末狀況。它以量化的財務數字,分目表達。财务报表能帮助投资者和债权人了解企业的经营状况,进一步帮助经济决策。财务报表是在一般公认会计原则下有选择性地报告财务状况,是现实经济状况的近似描述。
rdfs:label
 • 財務報表
 • Jahresabschluss
 • Financial statement
 • Estados financieros
 • Comptes annuels
 • Bilancio d'esercizio
 • 財務諸表
 • Jaarverslag
 • Sprawozdanie finansowe
 • Demonstração financeira
 • Финансовая отчётность
 • Årsredovisning
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of