The financial crisis of 2007–09, also known as the global financial crisis and the 2008-09 financial crisis, is considered by many economists to have been the worst financial crisis since the Great Depression of the 1930s. In the immediate aftermath of the financial crisis palliative monetary and fiscal policies were adopted to lessen the shock to the economy. The Dodd–Frank regulatory reforms were enacted in the U.S. to lessen the chance of a recurrence, and the Basel III capital and liquidity standards were adopted by countries around the world.

Property Value
dbo:abstract
 • في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً. (ar)
 • La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense, y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles (como la crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional. (es)
 • Die Finanzkrise ab 2007 ist eine globale Banken- und Finanzkrise als Teil der Weltwirtschaftskrise ab 2007, die im Sommer 2007 als US-Immobilienkrise (auch Subprimekrise) begann. Die Krise war unter anderem Folge eines spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkts (Immobilienblase) in den USA. Als Beginn der Finanzkrise wird der 9. August 2007 festgemacht, denn an diesem Tag stiegen die Zinsen für Interbankfinanzkredite sprunghaft an. Auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, brachte das Platzen einer Immobilienblase Banken in Bedrängnis. Die Krise äußerte sich weltweit zunächst in Verlusten und Insolvenzen bei Unternehmen der Finanzbranche. Ihren vorläufigen Höhepunkt hatte die Krise im Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank Lehman Brothers am 15. September 2008. Die Finanzkrise veranlasste mehrere Staaten, die Existenz großer Finanzdienstleister (unter anderem American International Group, Fannie Mae, Freddie Mac, UBS und die Commerzbank) durch Kapitalerhöhungen enormer Größe durch vor allem staatliches Fremdkapital, aber auch Eigenkapital zu sichern. Einige Banken wurden verstaatlicht und später geschlossen. Die ohnehin hohe Staatsverschuldung vieler Staaten stieg krisenbedingt stark an, vor allem in den USA. Viele Kommentatoren sprachen in diesem Zusammenhang von einem Sozialismus für Reiche, da Risiken der Privatwirtschaft zu Schulden der Allgemeinheit wurden. Auch wurden die Diskontsätze niedrig gehalten bzw. noch weiter gesenkt, um eine Kreditklemme zu verhindern bzw. abzumildern. Dennoch übertrug sich die Krise in der Folge in Produktionssenkungen und Unternehmenszusammenbrüchen auf die Realwirtschaft. Viele Unternehmen, wie der Autohersteller General Motors, meldeten Konkurs an und entließen Mitarbeiter. Im April 2009 schätzte der Internationale Währungsfonds (IWF) die weltweiten Wertpapierverluste infolge der Krise auf vier Billionen US-Dollar. Ab 2009 kam es zur Eurokrise, die u. a. insbesondere Griechenland mit stark angestiegener hoher staatlicher Verschuldung betraf. 2010 wurde die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität und 2011 als Nachfolger der Europäische Stabilitätsmechanismus gegründet, um eine Staatsinsolvenz zu vermeiden. (de)
 • La crise financière mondiale qui a commencé en 2007 est une crise financière marquée par une crise de liquidité et parfois par des crises de solvabilité tant au niveau des banques que des États, et une raréfaction du crédit aux entreprises. Amorcée en juillet 2007, elle trouve son origine dans le dégonflement de bulles de prix (dont la bulle immobilière américaine des années 2000) et les pertes importantes des établissements financiers provoquées par la crise des subprimes. C'est la crise la plus grave de l'histoire des bourses de valeurs, après celle de 1873. La crise financière de l'automne 2008 amplifie le mouvement et provoque une chute des cours des marchés boursiers et la faillite de plusieurs établissements financiers. Pour éviter une crise systémique, les États doivent intervenir et sauver de nombreuses banques ce qui provoquera une crise de la dette publique en Islande d'abord puis en Irlande. Par ailleurs, elle provoque une récession touchant l'ensemble de la planète. Les finances publiques ont été lourdement sollicitées pour résoudre cette crise. Le déficit public s'est creusé dans de nombreux pays, après un recul du produit intérieur brut mondial de 2,2 % en 2009. Sérieusement affectées par leurs erreurs de gestion, les banques françaises sont conduites à une restructuration notable, avec l'aide financière de l'État. Cette crise provoque un mouvement en faveur d'une meilleure régulation du système bancaire et financier. Aux États-Unis, sous la pression de l'opinion publique et d'experts tels Paul Volcker est adoptée la règle Volcker destinée à éviter qu'une crise du même type ne se reproduise. Il est douteux que les mesures adoptées aient amélioré la sécurité bancaire collective, notamment dans l'Union européenne. D'autant que la crise perdure. Dans certains pays comme la Chine, les prêts bancaires ont fortement progressé. Aussi, début 2010, l'afflux de liquidités fait craindre l'éclatement de nouvelles bulles dans l'immobilier chinois, les bourses, les emprunts d'États et les métaux. En Europe la crise de la dette publique a souvent, notamment dans le cas irlandais, la crise financière en toile de fond. (fr)
 • 世界金融危機(せかいきんゆうきき、英:Global Financial Crisis)は、サブプライムローン問題(サブプライム住宅ローン危機)を発端とした2007年のアメリカの住宅バブル崩壊から連鎖的に発生した2008年のリーマンショック等を含む、一連の国際的な金融危機のことである。この経済不況の世界的連鎖は世界経済危機、世界金融崩壊、世界金融不況、世界同時不況、第二次世界恐慌などとも呼ばれる。 2008年9月29日にアメリカ合衆国下院が緊急経済安定化法案を一旦否決したのを機に、ニューヨーク証券取引市場のダウ平均株価は史上最大の777ドルの暴落を記録した。金融危機はヨーロッパを中心に各国に連鎖的に広がり、さらに10月6日から10日まではまさに暗黒の一週間とも呼べる株価の暴落が発生し、世界規模の恐慌への発展が危惧されている。日本でも日経平均株価が暴落したほか、生命保険会社の大和生命保険が破綻した。 ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマンは2009年1月に、生産、金融、消費の世界的な縮小状況について「これは実に第二次世界恐慌(Second Great Depression)の始まりのように思われる」と評した。また、国際通貨基金(IMF)のドミニク・ストロス・カーン専務理事(当時)は2009年2月に非公式のコメントとして「(日本を含む先進各国は)既に恐慌の状態にある」と述べた。 (ja)
 • De kredietcrisis is de aanduiding voor de crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 ontstond, in het najaar van 2008 een hoogtepunt bereikte en eerst in de loop van 2011 afliep. De crisis werd in belangrijke mate geïnitieerd door een stagnerende huizenmarkt in de Verenigde Staten en doordat de als obligaties verpakte gebundelde hypotheken in het laagste segment (subprime) in een hoog tempo minder waard werden. Hierdoor kwamen financiële instellingen in problemen en werden er uiteindelijk honderden miljarden afgeschreven op gekochte obligaties. Doordat onduidelijk was welke instellingen hierdoor in de problemen zouden komen droogde de interbancaire geldmarkt op, banken leenden elkaar geen geld meer. Verschillende banken zijn genationaliseerd, failliet gegaan of overgenomen. Negatieve ontwikkelingen op verschillende deelmarkten hebben elkaar versterkt. De ontwikkelingen bedreigden al snel het ongestoord functioneren van het internationale financiële systeem, en ingrijpen van nagenoeg alle centrale banken bleek noodzakelijk. Vanaf oktober 2008 namen diverse overheden op grote schaal rechtstreeks deel in het risicodragend kapitaal van banken. Door de onderlinge beïnvloeding van deelmarkten is niet exact aan te geven welke gebeurtenissen elkaar op welke wijze beïnvloedden. In het algemeen kan gesteld worden dat problemen rond Amerikaanse hypotheken de onmiddellijke aanleiding vormden tot de crisis, die oversloeg op de markt voor daaraan gerelateerde complexe financiële producten. Een en ander werd versterkt doordat de bij de waardebepaling van dergelijke complexe financiële producten gebruikte aannames in wiskundige formules op drijfzand waren gebaseerd. De achterliggende oorzaken van de crisis zijn zo complex, dat het nagenoeg onmogelijk is om een helder volledig beeld van de situatie te krijgen. Analyses van de problemen en de fundamentele oplossingen zijn vaak gericht op slechts een beperkt onderdeel van de crisis. De aanduiding "kredietcrisis" dekt niet de gehele lading van de crisis. Er was niet uitsluitend sprake van een kredietcrisis in de zin van een beperkte beschikbaarheid van liquiditeiten en (langer lopend) kapitaal, doch op een aantal momenten ook van een algehele onderlinge vertrouwenscrisis in de financiële sector. Vanaf begin 2010 veranderde de crisis van voorwerp: men maakte zich steeds meer zorgen over de financiële positie van een aantal overheden. Dit leidde in april 2010 tot een crisis rond Griekse overheidsfinanciën. Ook andere landen (met name Portugal, Spanje, Italië en Ierland) dreigden in een financiële crisis te komen. De EU-ministers van Financiën presenteerden op 10 mei 2010 een reddingsplan van in totaal € 500 miljard, terwijl het IMF tot € 250 miljard toezegde. (nl)
 • Kryzys finansowy od 2007 roku – ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych od połowy 2007 roku. Początek kryzysowi dała zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. (pl)
 • Финансовый кризис 2007—2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису (иногда называемому «великой рецессией»). Начальной стадией мирового финансово-экономического кризиса послужил ипотечный кризис в США, первые признаки которого проявились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов, а к весне 2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов (subprime lending (англ.)). Довольно быстро проблемы с кредитованием ощутили и надёжные заёмщики. Летом 2007 года кризис из ипотечного начал перерастать в финансовый и затрагивать не только США. Начались банкротства крупных банков, спасение банков со стороны национальных правительств. Особо выделяют банкротство Lehman Brothers 15 сентября 2008 года. Котировки на фондовых рынках резко снизились в течение 2008 года и в начале 2009 года. Для компаний существенно сократились возможности получения капиталов при размещении ценных бумаг. В 2008 году кризис приобрёл мировой характер и начал проявляться в повсеместном снижении объёмов производства, снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы. По подсчётам Вашингтонского Института международных финансов, за 2007 г. и первую половину 2008 г. банки разных стран из-за потерь списали около $390 млрд, причём более половины этой суммы пришлось на Европу.По данным, приводимым акад. В. М. Полтеровичем, в течение 2008 г. стоимость американских компаний снизилась в среднем на 40 %; на основных рынках Европы падение составило более 50 %, а значения российских биржевых индексов составили менее 1/4 докризисных уровней. (ru)
 • 2007年–2008年全球金融危機(英语:Financial crisis of 2007–08),又稱2008年世界金融危機、次貸危機、信用危機、2008年華爾街金融危機、2008年金融崩潰,在2008年又出現了金融海嘯及華爾街海嘯等名稱,是一場在2007年8月9日開始浮現的金融危機。自次級房屋信貸危機爆發後,投資者開始對按揭證券的價值失去信心,引發流動性危機。即使多國中央銀行多次向金融市場注入巨額資金,也無法阻止這場金融危機的爆發。直到2008年9月,這場金融危機開始失控,並導致多間相當大型的金融機構倒閉或被政府接管,並引發經濟衰退。 (zh)
 • The financial crisis of 2007–09, also known as the global financial crisis and the 2008-09 financial crisis, is considered by many economists to have been the worst financial crisis since the Great Depression of the 1930s. The precipitating factor was a high default rate in the subprime home mortgage sector. The expansion of this sector had been encouraged by the Community Reinvestment Act (CRA), a US federal law first passed in 1977 and subsequently revised, which was designed to help poorer American inner-city dwellers get mortgage loans. Many of these subprime (high risk) loans were then bundled and sold to quasi-government agencies (Fannie Mae and Freddie Mac). The implicit US federal government guarantee created a moral hazard and thus a glut of risky lending. Many of these loans were also bundled together and formed into new financial instruments called mortgage-backed securities, which could be sold on as (apparently) low-risk securities. Because mortgage lenders could pass these mortgages (and the associated risks) on in this way, they could and did adopt loose underwriting criteria, and some developed aggressive lending practices. The accumulation and subsequent default of these mortgages led to the crisis. The crisis threatened the collapse of large financial institutions, which was prevented by the bailout of banks by national governments, but stock markets still dropped worldwide. In many areas, the housing market also suffered, resulting in evictions, foreclosures and prolonged unemployment. The crisis played a significant role in the failure of key businesses, declines in consumer wealth estimated in trillions of U.S. dollars, and a downturn in economic activity leading to the Great Recession of 2008–2012 and contributing to the European sovereign-debt crisis. The active phase of the crisis, which manifested as a liquidity crisis, can be dated from August 9, 2007, when BNP Paribas terminated withdrawals from three hedge funds citing "a complete evaporation of liquidity". The bursting of the U.S. housing bubble, which peaked in 2004, caused the values of securities tied to U.S. real estate pricing to plummet, damaging financial institutions globally. The financial crisis was triggered by a complex interplay of policies that encouraged home ownership, providing easier access to loans for subprime borrowers, overvaluation of bundled subprime mortgages based on the theory that housing prices would continue to escalate, questionable trading practices on behalf of both buyers and sellers, compensation structures that prioritize short-term deal flow over long-term value creation, and a lack of adequate capital holdings from banks and insurance companies to back the financial commitments they were making. Questions regarding bank solvency, declines in credit availability and damaged investor confidence affected global stock markets, where securities suffered large losses during 2008 and early 2009. Economies worldwide slowed during this period, as credit tightened and international trade declined. Governments and central banks responded with unprecedented fiscal stimulus, monetary policy expansion and institutional bailouts. In the U.S., Congress passed the American Recovery and Reinvestment Act of 2009. Many causes for the financial crisis have been suggested, with varying weight assigned by experts. The U.S. Senate's Levin–Coburn Report concluded that the crisis was the result of "high risk, complex financial products; undisclosed conflicts of interest; the failure of regulators, the credit rating agencies, and the market itself to rein in the excesses of Wall Street." The Financial Crisis Inquiry Commission concluded that the financial crisis was avoidable and was caused by "widespread failures in financial regulation and supervision", "dramatic failures of corporate governance and risk management at many systemically important financial institutions", "a combination of excessive borrowing, risky investments, and lack of transparency" by financial institutions, ill preparation and inconsistent action by government that "added to the uncertainty and panic", a "systemic breakdown in accountability and ethics", "collapsing mortgage-lending standards and the mortgage securitization pipeline", deregulation of over-the-counter derivatives, especially credit default swaps, and "the failures of credit rating agencies" to correctly price risk. The 1999 repeal of the Glass-Steagall Act effectively removed the separation between investment banks and depository banks in the United States. Critics argued that credit rating agencies and investors failed to accurately price the risk involved with mortgage-related financial products, and that governments did not adjust their regulatory practices to address 21st-century financial markets. Research into the causes of the financial crisis has also focused on the role of interest rate spreads. In the immediate aftermath of the financial crisis palliative monetary and fiscal policies were adopted to lessen the shock to the economy. The Dodd–Frank regulatory reforms were enacted in the U.S. to lessen the chance of a recurrence, and the Basel III capital and liquidity standards were adopted by countries around the world. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 32005855 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745029552 (xsd:integer)
dbp:barWidth
 • 50 (xsd:integer)
dbp:data
 • 159 (xsd:integer)
 • 167 (xsd:integer)
 • 193 (xsd:integer)
 • 207 (xsd:integer)
 • 228 (xsd:integer)
 • 236 (xsd:integer)
 • 252 (xsd:integer)
 • 327 (xsd:integer)
 • 336 (xsd:integer)
 • 341 (xsd:integer)
 • 362 (xsd:integer)
 • 413 (xsd:integer)
 • 424 (xsd:integer)
 • 492 (xsd:integer)
 • 534 (xsd:integer)
 • 758 (xsd:integer)
 • 809 (xsd:integer)
 • 877 (xsd:integer)
 • 1155 (xsd:integer)
 • 2939 (xsd:integer)
 • 6851 (xsd:integer)
dbp:dataMax
 • 6900 (xsd:integer)
dbp:date
 • September 2016
dbp:float
 • center
dbp:labelType
 • Economy
dbp:reason
 • if the outcome of foreclosure for the lender would be a financial loss compared with the paper value of the mortgage, why would this be a financial incentive to foreclose?
dbp:tableWidth
 • 70 (xsd:integer)
dbp:title
 • The Twenty Largest Economies By Incremental GDP From 2007 to 2014
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً. (ar)
 • La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense, y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles (como la crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional. (es)
 • 世界金融危機(せかいきんゆうきき、英:Global Financial Crisis)は、サブプライムローン問題(サブプライム住宅ローン危機)を発端とした2007年のアメリカの住宅バブル崩壊から連鎖的に発生した2008年のリーマンショック等を含む、一連の国際的な金融危機のことである。この経済不況の世界的連鎖は世界経済危機、世界金融崩壊、世界金融不況、世界同時不況、第二次世界恐慌などとも呼ばれる。 2008年9月29日にアメリカ合衆国下院が緊急経済安定化法案を一旦否決したのを機に、ニューヨーク証券取引市場のダウ平均株価は史上最大の777ドルの暴落を記録した。金融危機はヨーロッパを中心に各国に連鎖的に広がり、さらに10月6日から10日まではまさに暗黒の一週間とも呼べる株価の暴落が発生し、世界規模の恐慌への発展が危惧されている。日本でも日経平均株価が暴落したほか、生命保険会社の大和生命保険が破綻した。 ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマンは2009年1月に、生産、金融、消費の世界的な縮小状況について「これは実に第二次世界恐慌(Second Great Depression)の始まりのように思われる」と評した。また、国際通貨基金(IMF)のドミニク・ストロス・カーン専務理事(当時)は2009年2月に非公式のコメントとして「(日本を含む先進各国は)既に恐慌の状態にある」と述べた。 (ja)
 • Kryzys finansowy od 2007 roku – ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych od połowy 2007 roku. Początek kryzysowi dała zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. (pl)
 • 2007年–2008年全球金融危機(英语:Financial crisis of 2007–08),又稱2008年世界金融危機、次貸危機、信用危機、2008年華爾街金融危機、2008年金融崩潰,在2008年又出現了金融海嘯及華爾街海嘯等名稱,是一場在2007年8月9日開始浮現的金融危機。自次級房屋信貸危機爆發後,投資者開始對按揭證券的價值失去信心,引發流動性危機。即使多國中央銀行多次向金融市場注入巨額資金,也無法阻止這場金融危機的爆發。直到2008年9月,這場金融危機開始失控,並導致多間相當大型的金融機構倒閉或被政府接管,並引發經濟衰退。 (zh)
 • Die Finanzkrise ab 2007 ist eine globale Banken- und Finanzkrise als Teil der Weltwirtschaftskrise ab 2007, die im Sommer 2007 als US-Immobilienkrise (auch Subprimekrise) begann. Die Krise war unter anderem Folge eines spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkts (Immobilienblase) in den USA. Als Beginn der Finanzkrise wird der 9. August 2007 festgemacht, denn an diesem Tag stiegen die Zinsen für Interbankfinanzkredite sprunghaft an. Auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, brachte das Platzen einer Immobilienblase Banken in Bedrängnis. Die Krise äußerte sich weltweit zunächst in Verlusten und Insolvenzen bei Unternehmen der Finanzbranche. Ihren vorläufigen Höhepunkt hatte die Krise im Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank Lehman Brothers am 15. September 2008. Die Finanzkrise (de)
 • De kredietcrisis is de aanduiding voor de crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 ontstond, in het najaar van 2008 een hoogtepunt bereikte en eerst in de loop van 2011 afliep. De crisis werd in belangrijke mate geïnitieerd door een stagnerende huizenmarkt in de Verenigde Staten en doordat de als obligaties verpakte gebundelde hypotheken in het laagste segment (subprime) in een hoog tempo minder waard werden. Hierdoor kwamen financiële instellingen in problemen en werden er uiteindelijk honderden miljarden afgeschreven op gekochte obligaties. Doordat onduidelijk was welke instellingen hierdoor in de problemen zouden komen droogde de interbancaire geldmarkt op, banken leenden elkaar geen geld meer. Verschillende banken zijn genationaliseerd, failliet gegaan of overgenomen. N (nl)
 • La crise financière mondiale qui a commencé en 2007 est une crise financière marquée par une crise de liquidité et parfois par des crises de solvabilité tant au niveau des banques que des États, et une raréfaction du crédit aux entreprises. Amorcée en juillet 2007, elle trouve son origine dans le dégonflement de bulles de prix (dont la bulle immobilière américaine des années 2000) et les pertes importantes des établissements financiers provoquées par la crise des subprimes. C'est la crise la plus grave de l'histoire des bourses de valeurs, après celle de 1873. (fr)
 • Финансовый кризис 2007—2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису (иногда называемому «великой рецессией»). Начальной стадией мирового финансово-экономического кризиса послужил ипотечный кризис в США, первые признаки которого проявились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов, а к весне 2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов (subprime lending (англ.)). Довольно быстро проблемы с кредитованием ощутили и надёжные заёмщики. Летом 2007 года кризис из ипотечного начал перерастать в финансовый и затрагивать не только США. Начались банкротства крупных банков, спасение банков со стороны национальных правительств. Особо выделяют банкротство Lehman Brothers 15 сентября 2008 го (ru)
 • The financial crisis of 2007–09, also known as the global financial crisis and the 2008-09 financial crisis, is considered by many economists to have been the worst financial crisis since the Great Depression of the 1930s. In the immediate aftermath of the financial crisis palliative monetary and fiscal policies were adopted to lessen the shock to the economy. The Dodd–Frank regulatory reforms were enacted in the U.S. to lessen the chance of a recurrence, and the Basel III capital and liquidity standards were adopted by countries around the world. (en)
rdfs:label
 • الأزمة المالية 2007-2008 (ar)
 • Finanzkrise ab 2007 (de)
 • Crisis financiera de 2008 (es)
 • Crise financière mondiale débutant en 2007 (fr)
 • 世界金融危機 (2007年-) (ja)
 • Kredietcrisis (nl)
 • Kryzys finansowy od 2007 (pl)
 • Финансовый кризис 2007—2008 годов (ru)
 • 2007年–2008年環球金融危機 (zh)
 • Financial crisis of 2007–2008 (en)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is rdfs:seeAlso of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of