A field army (or numbered army or simply army) is a military formation in many armed forces, composed of two or more corps and may be subordinate to an army group. Likewise, air armies are equivalent formation within some air forces. A field army is composed of 100,000 to 150,000 troops.

Property Value
dbo:abstract
 • الجيش هو وحدة عسكرية ضمن القوات المسلحة. والجيش عادة مشكل من فيلقين أو أكثر وعدد قواته من 50,000 ألف فرد أو أكثر. ويقوده ضابط من رتبة لواء أو فريق أو فريق أول. (ar)
 • Armee (frz. armée, zu armer ‚aufrüsten, ausrüsten, bewaffnen‘ und letztlich zu lat. arma ‚Waffen, Kriegsgerät‘) ist eine im späten 16. Jahrhundert aus dem Französischen ins Deutsche entlehnte Bezeichnung für eine militärische Streitmacht. Je nach Kontext bezeichnet der Begriff * einen großen militärischen Verband, insbesondere einen aus mehreren Korps bestehenden Heeresverband, dem ein bestimmtes Einsatzgebiet zugewiesen ist (z.B. Rheinarmee, 1. US-Armee) * das Heer, also die Gesamtheit der regulären Landstreitkräfte eines Landes, insbesondere in Abgrenzung zur Marine, also den Streitkräften zur See (so im Falle der napoleonischen Grande Armée, der Roten Armee bzw. Sowjetarmee oder auch der Gemeinsamen Armee Österreich-Ungarns) * das Militär, also die Gesamtheit aller Verteidigungskräfte eines Landes (so im Falle der Nationalen Volksarmee der DDR oder auch der Schweizer Armee, die aus den Teilstreitkräften Heer und Luftwaffe besteht). (de)
 • Une armée est une unité militaire, d'une taille assez variable selon les nations et les époques. Les armées soviétiques étaient par exemple équivalentes à des corps d'armée, lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que la Ire Armée française regroupait presque l'ensemble de l'armée de terre française pendant la Guerre froide. (fr)
 • Un ejército, también llamado ejército de campo, es un comando militar terrestre en las fuerzas armadas de muchos países, superior a un cuerpo de ejército e inferior a un grupo de ejércitos. Está formada por dos o más cuerpos de ejército y por norma general, suelen incluir de 80.000 a 200.000 efectivos, bajo el mando de un general (correspondiente a una categoría OF-10 u OF-9 en la escala de la OTAN). Para distinguirlos del ejército como "conjunto de fuerzas armadas de una nación", a los ejércitos se les suele asignar un número ordinal (6.º Ejército), mientras que a los cuerpos de ejército se les asigna un número romano (I Cuerpo de Ejército), y a las sub-unidades, de nuevo un número ordinal (1ª División) (es)
 • Armata (dal verbo "armare" e dal sostantivo "arma") è un termine con cui in alcuni determinati contesti storici ed in taluni paesi ci si riferisce ad un complesso di forze militari: forze terrestri (semplicemente armata), unione di più corpi d'armata, forze navali (generalmente riferendovisi come armata navale), unione di più squadre navali, o forze aeree (generalmente con l'espressione armata aerea), unione di più squadre aeree. Le armate sono raggruppabili in gruppi d'armate. Il termine armata può anche voler indicare la totalità delle forze armate (di terra, di mare e di cielo). Talvolta il termine si trova esteso anche a forze paramilitari o irregolari o comunque militarmente organizzate. (it)
 • 軍(ぐん、英語: army)は、軍隊の部隊編制単位の一つ。戦略単位としての性格を持ち、主に陸軍部隊の編成をする際に用いられる。おおむね軍団・師団の上、軍集団・方面軍の下に位置するが、その規模や位置づけは国と時代によって多少の差異がある。 (ja)
 • Een leger is, in de moderne militaire organisatie, een militaire eenheid die bestaat uit twee of meer legerkorpsen. Legers kunnen op een hoger niveau worden samengevoegd tot legergroepen. Doorgaans berust het bevel over een leger bij een viersterrengeneraal. De landmacht van grote mogendheden kan uit verschillende legers bestaan. In (leger)eenheden zijn manschappen ingedeeld. Ook wel troepen genoemd. (nl)
 • Um exército constitui uma grande unidade militar das forças terrestres. Como o termo "exército" é também usado para designar a totalidade das forças terrestres de um país, as grandes unidades homónimas são ocasionalmente referidas como "exércitos de campanha", "exércitos em operações", "exércitos de área" ou por outros termos alternativos. Em algumas forças aéreas, existe o exército aéreo que é uma grande unidade aérea de escalão equivalente ao do exército das forças terrestres. Em algumas línguas são utilizadas palavras diferentes para designar um exército no sentido de conjunto das forças terrestres nacionais e um exército no sentido de grande unidade. Assim, por exemplo em italiano o primeiro tipo é designado "esército" e o segundo tipo "armata" e em alemão o primeiro é designado "Heer" e o segundo é designado "Armee". Modernamente, as grandes unidades chamadas "exércitos" são normalmente constituídas por vários corpos de exército, podendo ainda agrupar-se em grupos de exércitos. Para o distinguir do exército, no sentido de forças terrestres em geral, cada exército pode ser numerado (ex.: 1º. Exército dos Estados Unidos ou 1º. Exército Panzer) ou receber um nome (ex.: Exército Britânico do Reno ou Grande Exército). Dada a sua dimensão, os exércitos são comandados normalmente por oficiais generais com a maior patente existente nas forças terrestres de um país que, conforme o caso, pode ser a de general, general de exército, coronel-general ou marechal. Nalguns países, o termo "exército" pode designar uma grande unidade de escalão inferior ao convencional, normalmente aproximando-se mais do corpo de exército. (pt)
 • Armia – związek operacyjny o różnej strukturze organizacyjnej, składający się z dowództwa, kilku korpusów lub dywizji zasadniczego dla danego związku rodzajów wojsk oraz związków taktycznych i oddziałów zapewniających dowodzenie, a także zabezpieczenie operacyjne, materiałowe i techniczne działań całości jego sił. Zależnie od przeznaczenia, składu organizacyjnego i wyposażenia rozróżnia się: * armie ogólnowojskowe (polowe), * armie lotnicze, * armie pancerne, * armie powietrznodesantowe, spadochronowe (zob. 1 Armia Spadochronowa, 1 Aliancka Armia Powietrznodesantowa), * armie konne (zob. 1 Armia Konna), * armie rakietowe (zob. Wojska Rakietowe Przeznaczenia Strategicznego ZSRR). Armia jako związek operacyjny powstała we Francji w końcu XVIII wieku. W latach 1792-1793 członek dyrektoriatu Lazare Carnot podzielił wojska lądowe Francji na 14 armii – każda w składzie 4-6 dywizji. W latach 1803-1804 Napoleon Bonaparte dokonał reorganizacji sił zbrojnych I Cesarstwa, armie zastąpił korpusami w składzie 2-5 dywizji każda (zob. Wielka Armia). W czasie kampanii wojennych 1805-1807, 1809 i 1812-1815 dla wykonania określonych zadań taktyczno-operacyjnych Napoleon tworzył doraźne „grupy korpusów” w składzie 2-5 korpusów każda. (pl)
 • 集团军(Field Army,或譯野戰軍)是由若干个军或是师组成的军事单位,隶属于集团军群(Army Group)或方面军(Front, 苏軍)或大军区,指挥官为集团军司令,并且设立集团军指挥机关(如参谋部),集团军参谋长领导集团军司令部。陆军集团军为基本战役兵团,美國、苏联(俄罗斯)、中国在平时都有此编制,例如美軍駐韓部隊中的美國第八集团军(Eighth United States Army)。1949年前的国民革命军,长期有集团军的建制。在中華民國國軍中,將此級單位稱為「軍團」,「集團軍」則為Army之譯名。舊日本軍中的集團軍級單位稱「方面軍」,戰後日本自衛隊改稱「方面隊」。韓國陸軍的集團軍級部隊稱「野戰軍」(韓語中常簡稱「軍」)。 (zh)
 • Армия — оперативное объединение того или иного вида вооружённых сил (ВС) или рода войск, более крупное, чем дивизия и корпус. Армия состоит из управления (штаба) и нескольких соединений и отдельных частей различных родов войск и специальных войск, предназначенных для выполнения оперативных и стратегических (ВА, ВДА, РА) задач (ведения операций) то есть боевых действий. (ru)
 • A field army (or numbered army or simply army) is a military formation in many armed forces, composed of two or more corps and may be subordinate to an army group. Likewise, air armies are equivalent formation within some air forces. A field army is composed of 100,000 to 150,000 troops. Particular field armies are usually named or numbered to distinguish them from "army" in the sense of an entire national land military force. In English, the typical style for naming field armies is word numbers, such as "First Army"; whereas corps are usually distinguished by Roman numerals (e.g. I Corps) and subordinate formations with ordinal numbers (e.g. 1st Division). A field army may be given a geographical name in addition to or as an alternative to a numerical name, such as the British Army of the Rhine, Army of the Niemen or Aegean Army (also known as the Fourth Army). The Roman army was among the first to feature a formal field army, in the sense of a very large, combined arms formation, namely the sacer comitatus, which may be translated literally as "sacred escort". The term is derived from the fact that they were commanded by Roman emperors (who were regarded as sacred), when they acted as field commanders. While the Roman comitatensis (plural: comitatenses) is sometimes translated as "field army", it may also be translated as the more generic "field force" or "mobile force" (as opposed to limitanei or garrison units). In some armed forces, an "army" is or has been equivalent to a corps-level unit. Prior to 1945, this was the case with a gun (軍; "army") within the Imperial Japanese Army, for which the formation equivalent in size to a field army was an "area army" (方面軍; hōmen-gun). In the Soviet Red Army and the Soviet Air Forces, an army was subordinate in wartime to a front (an equivalent of army group). It contained at least three to five divisions along with artillery, air defense, reconnaissance and other supporting units. It could be classified as either a combined arms army (CAA) or tank army (TA); and while both were combined arms formations, the former contained a larger number of motorized rifle divisions while the later contained a larger number of tank divisions. In peacetime, a Soviet army was usually subordinate to a military district. Modern field armies are large formations which vary significantly between armed forces in size, composition, and scope of responsibility. For instance, within NATO a field army is composed of a headquarters, and usually controls at least two corps, beneath which are a variable number of divisions. A battle is influenced at the field army level by transferring divisions and reinforcements from one corps to another to increase the pressure on the enemy at a critical point. NATO armies are controlled by a general or lieutenant general. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 20936332 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 667881769 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الجيش هو وحدة عسكرية ضمن القوات المسلحة. والجيش عادة مشكل من فيلقين أو أكثر وعدد قواته من 50,000 ألف فرد أو أكثر. ويقوده ضابط من رتبة لواء أو فريق أو فريق أول. (ar)
 • Une armée est une unité militaire, d'une taille assez variable selon les nations et les époques. Les armées soviétiques étaient par exemple équivalentes à des corps d'armée, lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que la Ire Armée française regroupait presque l'ensemble de l'armée de terre française pendant la Guerre froide. (fr)
 • 軍(ぐん、英語: army)は、軍隊の部隊編制単位の一つ。戦略単位としての性格を持ち、主に陸軍部隊の編成をする際に用いられる。おおむね軍団・師団の上、軍集団・方面軍の下に位置するが、その規模や位置づけは国と時代によって多少の差異がある。 (ja)
 • Een leger is, in de moderne militaire organisatie, een militaire eenheid die bestaat uit twee of meer legerkorpsen. Legers kunnen op een hoger niveau worden samengevoegd tot legergroepen. Doorgaans berust het bevel over een leger bij een viersterrengeneraal. De landmacht van grote mogendheden kan uit verschillende legers bestaan. In (leger)eenheden zijn manschappen ingedeeld. Ook wel troepen genoemd. (nl)
 • 集团军(Field Army,或譯野戰軍)是由若干个军或是师组成的军事单位,隶属于集团军群(Army Group)或方面军(Front, 苏軍)或大军区,指挥官为集团军司令,并且设立集团军指挥机关(如参谋部),集团军参谋长领导集团军司令部。陆军集团军为基本战役兵团,美國、苏联(俄罗斯)、中国在平时都有此编制,例如美軍駐韓部隊中的美國第八集团军(Eighth United States Army)。1949年前的国民革命军,长期有集团军的建制。在中華民國國軍中,將此級單位稱為「軍團」,「集團軍」則為Army之譯名。舊日本軍中的集團軍級單位稱「方面軍」,戰後日本自衛隊改稱「方面隊」。韓國陸軍的集團軍級部隊稱「野戰軍」(韓語中常簡稱「軍」)。 (zh)
 • Армия — оперативное объединение того или иного вида вооружённых сил (ВС) или рода войск, более крупное, чем дивизия и корпус. Армия состоит из управления (штаба) и нескольких соединений и отдельных частей различных родов войск и специальных войск, предназначенных для выполнения оперативных и стратегических (ВА, ВДА, РА) задач (ведения операций) то есть боевых действий. (ru)
 • Armee (frz. armée, zu armer ‚aufrüsten, ausrüsten, bewaffnen‘ und letztlich zu lat. arma ‚Waffen, Kriegsgerät‘) ist eine im späten 16. Jahrhundert aus dem Französischen ins Deutsche entlehnte Bezeichnung für eine militärische Streitmacht. Je nach Kontext bezeichnet der Begriff (de)
 • Un ejército, también llamado ejército de campo, es un comando militar terrestre en las fuerzas armadas de muchos países, superior a un cuerpo de ejército e inferior a un grupo de ejércitos. Está formada por dos o más cuerpos de ejército y por norma general, suelen incluir de 80.000 a 200.000 efectivos, bajo el mando de un general (correspondiente a una categoría OF-10 u OF-9 en la escala de la OTAN). (es)
 • Armata (dal verbo "armare" e dal sostantivo "arma") è un termine con cui in alcuni determinati contesti storici ed in taluni paesi ci si riferisce ad un complesso di forze militari: forze terrestri (semplicemente armata), unione di più corpi d'armata, forze navali (generalmente riferendovisi come armata navale), unione di più squadre navali, o forze aeree (generalmente con l'espressione armata aerea), unione di più squadre aeree. Le armate sono raggruppabili in gruppi d'armate. Il termine armata può anche voler indicare la totalità delle forze armate (di terra, di mare e di cielo). (it)
 • Armia – związek operacyjny o różnej strukturze organizacyjnej, składający się z dowództwa, kilku korpusów lub dywizji zasadniczego dla danego związku rodzajów wojsk oraz związków taktycznych i oddziałów zapewniających dowodzenie, a także zabezpieczenie operacyjne, materiałowe i techniczne działań całości jego sił. Zależnie od przeznaczenia, składu organizacyjnego i wyposażenia rozróżnia się: (pl)
 • A field army (or numbered army or simply army) is a military formation in many armed forces, composed of two or more corps and may be subordinate to an army group. Likewise, air armies are equivalent formation within some air forces. A field army is composed of 100,000 to 150,000 troops. (en)
 • Um exército constitui uma grande unidade militar das forças terrestres. Como o termo "exército" é também usado para designar a totalidade das forças terrestres de um país, as grandes unidades homónimas são ocasionalmente referidas como "exércitos de campanha", "exércitos em operações", "exércitos de área" ou por outros termos alternativos. Em algumas forças aéreas, existe o exército aéreo que é uma grande unidade aérea de escalão equivalente ao do exército das forças terrestres. (pt)
rdfs:label
 • Armee (de)
 • جيش (وحدة عسكرية) (ar)
 • Ejército (unidad militar) (es)
 • Armée (unité) (fr)
 • Armata (it)
 • (ja)
 • Leger (eenheid) (nl)
 • Armia (związek operacyjny) (pl)
 • Exército (unidade) (pt)
 • Армия (войсковое объединение) (ru)
 • 集团军 (zh)
 • Field army (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of