A eukaryote (/juːˈkæri.oʊt/ or /juːˈkæriət/ yoo-KARR-ee-oht or yoo-KARR-ee-ət) is any organism whose cells contain a nucleus and other organelles enclosed within membranes. Eukaryotes belong to the taxon Eukarya or Eukaryota. The defining feature that sets eukaryotic cells apart from prokaryotic cells (Bacteria and Archaea) is that they have membrane-bound organelles, especially the nucleus, which contains the genetic material and is enclosed by the nuclear envelope. The presence of a nucleus gives eukaryotes their name, which comes from the Greek εὖ (eu, "well" or "true") and κάρυον (karyon, "nut" or "kernel"). Eukaryotic cells also contain other membrane-bound organelles such as mitochondria and the Golgi apparatus. In addition, plants and algae contain chloroplasts. Eukaryotic organisms

Property Value
dbo:abstract
 • حقيقيات النوى (الاسم العلمي: Eukaryote يوكاريوت) من اليونانية (ευ = "eu" = "جيد") + (κάρυον - "karyon" = "نواة"). هي مجموعة من الكائنات الحية ذات بنية خلوية معقدة، تتميز بأن المادة الجينية (بالإنجليزية: Genetic material) فيها تكون محصورة ضمن النواة المغلفة بغشاء. تضم حقيقيات النوى : النباتات والحيوانات والفطور - وهي بشكل عام متعددة الخلايا - إضافة إلى بعض الأنواع المصنفة كالأوليات (بالإنجليزية: Protista) (العديد منها يكون وحيد الخلية). (ar)
 • Unter Eukaryoten oder Eukaryonten werden alle Lebewesen zusammengefasst, deren Zellen einen Zellkern besitzen. Neben den Bakterien und Archaeen, die keinen Zellkern besitzen und deshalb gemeinsam als Prokaryoten bezeichnet werden, sind die Eukaryoten eine der drei Domänen im System der Lebewesen. (de)
 • En biología y taxonomía, Eukaryota, Eukarya o Eucaria (palabras con etimología del griego: εὖ eu —‘bueno’, ‘bien’— y κάρυον karyon —‘nuez’, ‘carozo’, ‘núcleo’—) es el dominio (o imperio) que incluye los organismos formados por células con núcleo verdadero. La castellanización adecuada del término es eucariota o eucarionte. Estos organismos constan de una o más células eucariotas, abarcando desde organismos unicelulares hasta verdaderos pluricelulares en los cuales las diferentes células se especializan para diferentes tareas y que, en general, no pueden sobrevivir de forma aislada. Pertenecen al dominio o imperio eucariota los reinos de los animales, plantas y hongos, así como varios grupos incluidos en el parafilético reino Protista. Todos ellos presentan semejanzas a nivel molecular (estructura de los lípidos, proteínas y genoma), comparten un origen común, y principalmente, comparten el plan corporal de los eucariotas, muy diferente del de procariotas. Con la excepción de algunos organismos unicelulares, el ciclo de vida eucariota alterna una fase haplonte y otra diplonte, que se consigue mediante la alternancia de meiosis y fecundación, procesos que dan células haplontes y diplontes respectivamente. (es)
 • Les eucaryotes (ou Eukaryota) sont un domaine regroupant tous les organismes, unicellulaires ou pluricellulaires, qui se caractérisent par la présence d'un noyau et généralement de mitochondries dans leurs cellules. Il s'oppose aux domaines des Eubacteria et des Archaea. Selon la nomenclature de Whittaker et Margulis (1978), les Eucaryotes rassemblent quatre grands règnes du monde du vivant : les animaux, les champignons, les plantes et les protistes (ou bien les protozoaires), auxquels il convient d'ajouter les chromistes selon la nomenclature de Cavalier-Smith (1981), ce dernier proposant en 1998 d'intégrer ces règnes dans les deux empires des Prokaryota et Eukaryota. Cependant, la pertinence de ces règnes est remise en cause par les tenants du cladisme qui considère - à l'inverse des évolutionnistes - qu'il est préférable de ne pas reconnaitre de groupes paraphylétiques (comme les protistes ou les protozoaires par exemple). (fr)
 • Gli eucarioti (Eukaryota; dal greco εὖ eu «vero» e κάρυον káryon «nucleo») sono uno dei due domini tassonomici della classificazione scientifica degli esseri viventi. Costituiscono il dominio più complesso e includono cinque regni: animali, funghi, piante, protisti e cromisti. Il criterio per la distinzione dall'altro dominio, i procarioti, è la presenza di un nucleo cellulare ben definito e isolato dal resto della cellula tramite una membrana, contenente la maggior parte del materiale genetico rappresentato dal DNA (una parte minore è contenuta nei mitocondri). (it)
 • 真核生物(しんかくせいぶつ、学名: Eukaryota、英: Eukaryote)は、動物、植物、菌類、原生生物など、身体を構成する細胞の中に細胞核と呼ばれる細胞小器官を有する生物である。真核生物以外の生物は原核生物と呼ばれる。 生物を基本的な遺伝の仕組みや生化学的性質を元に分類する3ドメイン説では、古細菌(アーキア)ドメイン、真正細菌(バクテリア)ドメインと共に生物界を3分する。他の2つのドメインに比べ、非常に大型で形態的に多様性に富むという特徴を持つ。かつての5界説では、動物界、植物界、菌界、原生生物界の4界が真核生物に含まれる。 (ja)
 • Eukaryoten, ook wel Eucarya, (van Grieks: εὖ = echt, geheel; κάρυον = kern; volledige kern) vormen een van de drie domeinen waarin het leven verdeeld kan worden. Het zijn alle organismen waarvan de cellen minstens één celkern bevatten. Naast een celkern hebben de meeste eukaryotische cellen ook andere organellen, zoals mitochondriën, chloroplasten en golgi-apparaat. De term "eukaryoot" (of "eukaryotisch") wordt ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt en duidt op de aanwezigheid van een kern. De andere twee prokaryotische domeinen, de Archaea en Bacteria, werden samengenomen als Monera. Deze hebben een celbouw waarin het DNA niet omsloten wordt door een kernmembraan maar vrij in het cytoplasma ligt. Andere celorganellen ontbreken hier ook. De meeste voorkomende eukaryoten worden met een verzamelterm protisten genoemd en zijn eencellige micro-organismen. Vrijwel alle grotere, meercellige organismen, zoals alle planten (in de supergroep Archaeplastida), dieren en schimmels (beide in de supergroep Unikonta), zijn eveneens eukaryoten. Ook algen als roodwieren en bruinwieren zijn veelal meercellig en kunnen zeer groot worden. (nl)
 • Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów. Jądro komórkowe odgraniczone jest od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipidową. Nazwa naukowa pochodzi od greckich słów ευ ("dobry", "prawdziwy") i κάρυον ("orzech", "jądro"). W zależności od ujęcia systematycznego jądrowce są traktowane jako domena, królestwo, nadkrólestwo lub cesarstwo. Najpopularniejszą z tych kategorii systematycznych jest obecnie domena. Do eukariotów zalicza się wszystkie organizmy komórkowe, z wyjątkiem bakterii i archeowców, a więc prokariotów. Szacunki dotyczące liczby gatunków w obrębie tej grupy wahają się pomiędzy 5 a 10 mln. Według analiz przeprowadzonych przez naukowców z Census of Marine Life, opublikowanych w sierpniu 2011 roku, liczba ta wynosi 8,7 (±1,3) mln, z czego naukowo opisane zostały mniej niż dwa miliony. Komórki eukariotyczne są z zasady znacznie większe od prokariotycznych. Choć zmienność rozmiarów i jednych i drugich jest bardzo duża (najmniejsze eukarioty mają rozmiar mniejszy niż 1 µm), typowe proporcje objętości są rzędu tysiąc do jednego. (pl)
 • O domínio taxonômico Eukariota, Eukaria, Eukarya, Eukaryota, também referido como eucariotas ou eucariontes (do grego ευ, translit.: eu, "bom, perfeito"; e κάρυον, translit.: karyon, noz ou amêndoa, núcleo) inclui todos os seres vivos com células eucarióticas, ou seja, com um núcleo celular rodeado por uma membrana (DNA compartimentado, consequentemente separado do citoplasma) e com vários organelos. No núcleo está contida a maior parte do material genético, o DNA, enquanto uma parte menor está contida nos mitocôndrios. Seu DNA está associado a proteínas histónicas. Os eucariotas são portanto os organismos vivos unicelulares ou pluricelulares constituídos por células dotadas de núcleo, distinguindo-se dos procariotas (grupo parafilético), cujas células são desprovidas de um núcleo bem diferenciado. Variam desde organismos unicelulares até gigantescos organismos multicelulares, nos quais as células se diferenciam e desempenham funções diversas, não sobrevivendo isoladamente. Os eucariotas compartilham uma mesma origem, e por isso são agrupados numa hierarquia taxonômica superior ao reino: o domínio ou império, dependendo de como cada autor encara a origem dos eucariotas. Fazem parte desta categoria de seres vivos, chamada de "Império Eucariota" por Cavalier-Smith, os Reinos: Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Chromista ou Stramenopilla. As formas vivas que não fazem parte do domínio Eukariota são aquelas incluídas nos reinos Bacteria e Archaea (anteriormente denominadas arqueobactérias), ou seja, os seres vivos com células procarióticas. Também há os vírus, que são seres acelulados. (pt)
 • Эукарио́ты (лат. Eukaryota от др.-греч. εὖ- «хорошо» и κάρυον «ядро»), или я́дерные, — домен (надцарство) живых организмов, клетки которых содержат ядро. Все организмы, кроме бактерий и архей, являются ядерными (вирусы и вироиды также не являются эукариотами, но не все биологи считают их живыми организмами). Животные, растения, грибы, а также группы организмов под общим названием протисты — все являются эукариотическими организмами. Они могут быть одноклеточными и многоклеточными, но все имеют общий план строения клеток. Считается, что все эти столь несхожие организмы имеют общее происхождение, поэтому группа ядерных рассматривается как монофилетический таксон наивысшего ранга. Согласно наиболее распространённым гипотезам, эукариоты появились 1,5—2 млрд лет назад. Важную роль в эволюции эукариот сыграл симбиогенез — симбиоз между эукариотической клеткой, видимо, уже имевшей ядро и способной к фагоцитозу, и поглощёнными этой клеткой бактериями — предшественниками митохондрий и пластид. (ru)
 • 真核生物是其细胞具有细胞核的单细胞生物和多细胞生物的总称,它包括所有动物、植物、真菌和其他具有由膜包裹着的复杂亚细胞结构的生物。 真核生物与原核生物的根本性区别是前者的细胞内含有细胞核,因此以真核来命名这一类细胞。许多真核细胞中还含有其它细胞器,如粒線体、叶绿体、高尔基体等。 由于具有细胞核,因此真核细胞的细胞分裂过程与没有细胞核的原核生物也大不相同。 真核生物在进化上是单源性的,都属于三域系统中的真核生物域,另外两个域为同属于原核生物的细菌和古菌。但由于真核生物与古菌在一些生化性质和基因相关性上具有一定相似性,因此有时也将这两者共同归于新壁總域演化支。 科學家相信,從基因證據來看,真核生物是細菌與古菌的基因融合體,它是某種古菌與細菌共生,異種結合的產物。 (zh)
 • A eukaryote (/juːˈkæri.oʊt/ or /juːˈkæriət/ yoo-KARR-ee-oht or yoo-KARR-ee-ət) is any organism whose cells contain a nucleus and other organelles enclosed within membranes. Eukaryotes belong to the taxon Eukarya or Eukaryota. The defining feature that sets eukaryotic cells apart from prokaryotic cells (Bacteria and Archaea) is that they have membrane-bound organelles, especially the nucleus, which contains the genetic material and is enclosed by the nuclear envelope. The presence of a nucleus gives eukaryotes their name, which comes from the Greek εὖ (eu, "well" or "true") and κάρυον (karyon, "nut" or "kernel"). Eukaryotic cells also contain other membrane-bound organelles such as mitochondria and the Golgi apparatus. In addition, plants and algae contain chloroplasts. Eukaryotic organisms may be unicellular or multicellular. Only eukaryotes form multicellular organisms consisting of many kinds of tissue made up of different cell types. Eukaryotes can reproduce both asexually through mitosis and sexually through meiosis and gamete fusion. In mitosis, one cell divides to produce two genetically identical cells. In meiosis, DNA replication is followed by two rounds of cell division to produce four daughter cells each with half the number of chromosomes as the original parent cell (haploid cells). These act as sex cells (gametes – each gamete has just one complement of chromosomes, each a unique mix of the corresponding pair of parental chromosomes) resulting from genetic recombination during meiosis. The domain Eukaryota appears to be monophyletic, and so makes up one of the three domains of life. The two other domains, Bacteria and Archaea, are prokaryotes and have none of the above features. Eukaryotes represent a tiny minority of all living things. However, due to their much larger size, eukaryotes' collective worldwide biomass is estimated at about equal to that of prokaryotes. Eukaryotes first developed approximately 1.6–2.1 billion years ago (during the Proterozoic eon). (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 24536543 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745174889 (xsd:integer)
dbp:authority
 • Whittaker & Margulis,1978
dbp:displayParents
 • 0 (xsd:integer)
dbp:imageCaption
 • Eukaryotes and some examples of their diversity
dbp:name
 • Eukaryote
dbp:subdivision
 • * Archaeplastida :: Kingdom Plantae – Plants * SAR * Excavata * Amoebozoa * Opisthokonta :: Kingdom Animalia – Animals :: Kingdom Fungi ---- Eukaryotic organisms that cannot be classified under the kingdoms Plantae, Animalia or Fungi are sometimes grouped in the kingdom Protista. - style="background:#e0d0b0;"
dbp:subdivisionRanks
 • Supergroups and kingdoms
dbp:superdomain
dbp:taxon
 • Eukaryota
dbp:temporalRange
 • Rhyacian - Present
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • حقيقيات النوى (الاسم العلمي: Eukaryote يوكاريوت) من اليونانية (ευ = "eu" = "جيد") + (κάρυον - "karyon" = "نواة"). هي مجموعة من الكائنات الحية ذات بنية خلوية معقدة، تتميز بأن المادة الجينية (بالإنجليزية: Genetic material) فيها تكون محصورة ضمن النواة المغلفة بغشاء. تضم حقيقيات النوى : النباتات والحيوانات والفطور - وهي بشكل عام متعددة الخلايا - إضافة إلى بعض الأنواع المصنفة كالأوليات (بالإنجليزية: Protista) (العديد منها يكون وحيد الخلية). (ar)
 • Unter Eukaryoten oder Eukaryonten werden alle Lebewesen zusammengefasst, deren Zellen einen Zellkern besitzen. Neben den Bakterien und Archaeen, die keinen Zellkern besitzen und deshalb gemeinsam als Prokaryoten bezeichnet werden, sind die Eukaryoten eine der drei Domänen im System der Lebewesen. (de)
 • Gli eucarioti (Eukaryota; dal greco εὖ eu «vero» e κάρυον káryon «nucleo») sono uno dei due domini tassonomici della classificazione scientifica degli esseri viventi. Costituiscono il dominio più complesso e includono cinque regni: animali, funghi, piante, protisti e cromisti. Il criterio per la distinzione dall'altro dominio, i procarioti, è la presenza di un nucleo cellulare ben definito e isolato dal resto della cellula tramite una membrana, contenente la maggior parte del materiale genetico rappresentato dal DNA (una parte minore è contenuta nei mitocondri). (it)
 • 真核生物(しんかくせいぶつ、学名: Eukaryota、英: Eukaryote)は、動物、植物、菌類、原生生物など、身体を構成する細胞の中に細胞核と呼ばれる細胞小器官を有する生物である。真核生物以外の生物は原核生物と呼ばれる。 生物を基本的な遺伝の仕組みや生化学的性質を元に分類する3ドメイン説では、古細菌(アーキア)ドメイン、真正細菌(バクテリア)ドメインと共に生物界を3分する。他の2つのドメインに比べ、非常に大型で形態的に多様性に富むという特徴を持つ。かつての5界説では、動物界、植物界、菌界、原生生物界の4界が真核生物に含まれる。 (ja)
 • 真核生物是其细胞具有细胞核的单细胞生物和多细胞生物的总称,它包括所有动物、植物、真菌和其他具有由膜包裹着的复杂亚细胞结构的生物。 真核生物与原核生物的根本性区别是前者的细胞内含有细胞核,因此以真核来命名这一类细胞。许多真核细胞中还含有其它细胞器,如粒線体、叶绿体、高尔基体等。 由于具有细胞核,因此真核细胞的细胞分裂过程与没有细胞核的原核生物也大不相同。 真核生物在进化上是单源性的,都属于三域系统中的真核生物域,另外两个域为同属于原核生物的细菌和古菌。但由于真核生物与古菌在一些生化性质和基因相关性上具有一定相似性,因此有时也将这两者共同归于新壁總域演化支。 科學家相信,從基因證據來看,真核生物是細菌與古菌的基因融合體,它是某種古菌與細菌共生,異種結合的產物。 (zh)
 • En biología y taxonomía, Eukaryota, Eukarya o Eucaria (palabras con etimología del griego: εὖ eu —‘bueno’, ‘bien’— y κάρυον karyon —‘nuez’, ‘carozo’, ‘núcleo’—) es el dominio (o imperio) que incluye los organismos formados por células con núcleo verdadero. La castellanización adecuada del término es eucariota o eucarionte. Estos organismos constan de una o más células eucariotas, abarcando desde organismos unicelulares hasta verdaderos pluricelulares en los cuales las diferentes células se especializan para diferentes tareas y que, en general, no pueden sobrevivir de forma aislada. (es)
 • Les eucaryotes (ou Eukaryota) sont un domaine regroupant tous les organismes, unicellulaires ou pluricellulaires, qui se caractérisent par la présence d'un noyau et généralement de mitochondries dans leurs cellules. Il s'oppose aux domaines des Eubacteria et des Archaea. (fr)
 • Eukaryoten, ook wel Eucarya, (van Grieks: εὖ = echt, geheel; κάρυον = kern; volledige kern) vormen een van de drie domeinen waarin het leven verdeeld kan worden. Het zijn alle organismen waarvan de cellen minstens één celkern bevatten. Naast een celkern hebben de meeste eukaryotische cellen ook andere organellen, zoals mitochondriën, chloroplasten en golgi-apparaat. De term "eukaryoot" (of "eukaryotisch") wordt ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt en duidt op de aanwezigheid van een kern. (nl)
 • Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów. Jądro komórkowe odgraniczone jest od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipidową. Nazwa naukowa pochodzi od greckich słów ευ ("dobry", "prawdziwy") i κάρυον ("orzech", "jądro"). (pl)
 • O domínio taxonômico Eukariota, Eukaria, Eukarya, Eukaryota, também referido como eucariotas ou eucariontes (do grego ευ, translit.: eu, "bom, perfeito"; e κάρυον, translit.: karyon, noz ou amêndoa, núcleo) inclui todos os seres vivos com células eucarióticas, ou seja, com um núcleo celular rodeado por uma membrana (DNA compartimentado, consequentemente separado do citoplasma) e com vários organelos. No núcleo está contida a maior parte do material genético, o DNA, enquanto uma parte menor está contida nos mitocôndrios. Seu DNA está associado a proteínas histónicas. (pt)
 • Эукарио́ты (лат. Eukaryota от др.-греч. εὖ- «хорошо» и κάρυον «ядро»), или я́дерные, — домен (надцарство) живых организмов, клетки которых содержат ядро. Все организмы, кроме бактерий и архей, являются ядерными (вирусы и вироиды также не являются эукариотами, но не все биологи считают их живыми организмами). (ru)
 • A eukaryote (/juːˈkæri.oʊt/ or /juːˈkæriət/ yoo-KARR-ee-oht or yoo-KARR-ee-ət) is any organism whose cells contain a nucleus and other organelles enclosed within membranes. Eukaryotes belong to the taxon Eukarya or Eukaryota. The defining feature that sets eukaryotic cells apart from prokaryotic cells (Bacteria and Archaea) is that they have membrane-bound organelles, especially the nucleus, which contains the genetic material and is enclosed by the nuclear envelope. The presence of a nucleus gives eukaryotes their name, which comes from the Greek εὖ (eu, "well" or "true") and κάρυον (karyon, "nut" or "kernel"). Eukaryotic cells also contain other membrane-bound organelles such as mitochondria and the Golgi apparatus. In addition, plants and algae contain chloroplasts. Eukaryotic organisms (en)
rdfs:label
 • Eukaryoten (de)
 • 真核生物 (ja)
 • حقيقيات النوى (ar)
 • Eukaryota (es)
 • Eukaryota (fr)
 • Eukaryota (it)
 • Eukaryoten (nl)
 • Eukarionty (pl)
 • Eukaryota (pt)
 • Эукариоты (ru)
 • 真核生物 (zh)
 • Eukaryote (en)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:domain of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:domain of
is dbp:taxDomain of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of