Drainage is the natural or artificial removal of surface and sub-surface water from an area. The internal drainage of most agricultural soils is good enough to prevent severe waterlogging (anaerobic conditions that harm root growth), but many soils need artificial drainage to improve production or to manage water supplies.

Property Value
dbo:abstract
 • Drainage is the natural or artificial removal of surface and sub-surface water from an area. The internal drainage of most agricultural soils is good enough to prevent severe waterlogging (anaerobic conditions that harm root growth), but many soils need artificial drainage to improve production or to manage water supplies. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) التصريف هو التخلص من المياه السطحية بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان. ومعناها لغة صرف الشيء أي أبعده، وتصريف الماء لغة انصرافه. * عكا القديمة (ar)
 • Drenaje, cloacas o red de saneamiento, en ingeniería y urbanismo, es el sistema de tuberías, sumideros o trampas, con sus conexiones, que permite el desalojo de líquidos, generalmente pluviales, de una población. Tipos de drenaje: -Drenaje sanitario: son las tuberías por las cuales se trasladan las aguas negras. Se llama drenaje del baño sanitario al que transporta los desechos líquidos de casas, comercios y fábricas no contaminantes. En algunas ciudades son dirigidos a plantas depuradoras para su tratamiento y posterior vertido a un cauce que permita al agua continuar el ciclo hidrológico. Drenaje pluvial: Se conoce con éste nombre al sistema de drenaje que conduce el agua de lluvia a lugares donde se organiza su aprovechamiento. En muchas localidades no se realiza la diferenciación entre drenaje sanitario y pluvial y todo el material recolectado es concentrado al mismo destino causando que todos los tipos de deshechos se junten. (es)
 • En agriculture, sylviculture et parfois dans le domaine de l'urbanisme, le drainage est l'opération qui consiste à favoriser artificiellement l'évacuation de l'eau gravitaire présente dans la macro-porosité du sol à la suite de précipitations.Le drainage a été intensivement pratiqué dans presque tous les bassins hydrographiques d'Europe de l’Ouest, dans certaines zones d’Asie, puis d’Amérique du Nord, non sans impacts hydrologique et écologiques. Cette évacuation des eaux superficielles peut utiliser des drains, et dans les zones plus humides des fossés, voire des réseaux de petits canaux, éventuellement associés à des pompes ou autrefois à des moulins à vent chargés de relever les eaux (dans la cas des polders ou de certains « bas-champs »). * Les fossés, creusés dans le sol ou les tourbières, constituent une solution efficace et économique mais peu adaptée à l'agriculture mécanisée. Dans les zones très humides, ils sont plus larges et profonds (becques, watringues, watergangs et canaux du nord, de la Flandre maritime belge et des Pays-Bas par exemple). * Les drains agricoles sont enterrés dans le sol à une profondeur et un écartement calculés. Ils étaient autrefois faits d'éléments en terre cuite, emboîtés les uns dans les autres, remplacés par du tube plastique flexible perforé et parfois recouvert d'une mousse synthétique pour empêcher l'entrée des racines à l'intérieur du drain.... La mise en place de grands réseaux de drainage est une opération coûteuse, nécessitant une collaboration entre agriculteurs, chambre d'agriculture, association syndicale, administrations (DDT(M) et DREAL en France), communes, Conseil général, bureau d'étude et riverains. Elle peut être réalisée à grande échelle dans le cadre des remembrements. (fr)
 • Il drenaggio sottosuperficiale o drenaggio, in idraulica agraria, è il complesso dei sistemi naturali o artificiali che permettono lo smaltimento in profondità dell'acqua in eccesso del terreno. Con lo stesso termine s'intende pertanto sia la proprietà intrinseca del terreno a lasciar percolare l'acqua gravitazionale, sia gli allestimenti predisposti dall'uomo per emungere l'acqua in eccesso facendola defluire in un sistema di raccolta. Un terreno si presenta ben drenato per natura quando la falda freatica si trova ad un'adeguata profondità e la porosità è tale da non ostacolare la percolazione dell'acqua in eccesso. Il drenaggio artificiale si può realizzare ricorrendo a sistemi rudimentali oppure a reti emungenti concepite per lo scopo. In quest'ultimo caso si usa generalmente il termine di drenaggio tubolare. Sistemi di drenaggio rudimentali consistono nell'impiego di attrezzi discissori, che effettuano un taglio verticale del terreno, provvisti di sagome terminali in grado di tracciare alla profondità di lavoro un canalicolo modellato ("aratro talpa"). Questi interstizi fungono da dreni raccogliendo l'acqua che percola e convogliandola nelle scoline. L'uso dell'aratro talpa è più efficace quando si opera su terreno tendente all'argilloso e sufficientemente umido in modo da consentire il modellamento del terreno in corrispondenza delle pareti dell'interstizio. Per la sua natura un sistema emungente di questo tipo ha una durata limitata, per lo più, ad un ciclo colturale. In passato, in occasione dell'impianto di un frutteto o di un vigneto, si usava realizzare sistemi emungenti costituiti da una trincea, scavata in corrispondenza del filare, sul cui fondo si stendeva un letto di sassi e frasche, in modo da formare uno strato di maggiore permeabilità in grado di facilitare lo sgrondo dell'acqua di percolazione e contenere il ristagno nella zona esplorata dalle radici. Anche questo sistema ha una durata limitata, per lo più ad alcuni anni, perché nel tempo le particelle fini di terra tendono a riempire e intasare gli interstizi sul fondo della trincea. Il drenaggio tubolare consiste invece in un sistema razionale, in quanto la sua durata è dell'ordine di alcuni decenni. Allo scopo, in occasione dei lavori straordinari di messa a coltura, si scavano fossi sul cui fondo si stendono tubi forati (detti "dreni") in corrispondenza della profondità desiderata. I dreni sono in materiale plastico e sono provvisti di un rivestimento filtrante, realizzato con fibra di cocco o sintetica, allo scopo di evitare che la terra fine occluda i pori. La messa in posa è effettuata conferendo ai dreni un'inclinazione sufficiente a garantire il deflusso dell'acqua verso i condotti collettori. La distanza fra i dreni è rapportata alla porosità del terreno: la rete è più fitta in terreni con tessitura fine. (it)
 • Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is. Het is een term uit de waterbouw, het waterbeheer en de cultuurtechniek. (nl)
 • Drenagem é o ato de escoar as águas de terrenos encharcados por meio de tubos, túneis, canais, valas e fossos, sendo, possível, recorrer a motores como apoio ao escoamento. Os canais podem ser naturais (córregos) ou artificiais (de concreto simples, concreto armado ou gabião). Os sistemas de drenagem podem ser urbanos ou rurais e visam a escoar as águas de chuvas e evitar enchentes. A disciplina que estuda a drenagem superficial é a hidrologia, geralmente ministrada dentro dos cursos de geologia, geografia, engenharia agrícola, engenharia sanitária, engenharia hidráulica, engenharia civil, engenharia agronômica, tecnologia em saneamento ambiental ou mesmo em alguns cursos de engenharia ambiental. Tem sido, cada vez mais frequente, o uso de geossintéticos para melhorar o desempenho e prolongar a vida útil dos sistemas de drenagem. (pt)
 • Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, строительства зданий и сооружений. Дренаж (в строительстве) — метод сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений с помощью системы дренажных труб, скважин, каналов, подземных галерей и других устройств. Дренаж (в технике) — устройство или система для отвода (сброса) скапливающийся во внутренних полостях жидкости (дождевой воды, излишнего топлива, масел и т.п., при выпадении атмосферных осадков или при возникновении протечек при нарушениях герметичности) наружу за пределы устройства, узла или изделия, с целью предотвращения повреждений и разрушений устройства. В простейшем случае представляет собой просто отверстие в нижней части (дренажное отверстие). Дренаж (в авиации) — сообщение закрытых баков с атмосферой для предотвращения их деформации атмосферным давлением при колебаниях уровня жидкости. Как правило, воздухозаборник дренажа расположен со стороны полёта и бак наддувается скоростным напором, а в самом баке имеется поплавковый клапан, закрывающий дренаж при заполнении бака, чтобы предотвратить выброс жидкости через дренаж. Дренаж (в растениеводстве и цветоводстве закрытого грунта) — водопроницаемый материал, который насыпают на дно ёмкости для выращивания растений для быстрого отведения избытка воды при поливе. Используют керамические черепки, крупнозернистый песок, мелкую гальку, мелкие фракции керамзита и другие инертные материалы. Дрени́рование (в медицине) — способ создания с помощью дренажей постоянного оттока содержимого из полости раны либо полого органа, естественная эвакуация содержимого из которого нарушена вследствие болезни либо травмы. * Клапанный дренаж — процедура, применяемая при эвакуации экссудата из плевральной полости (сифонное дренирование), целью которого состоит избежание всасывания в полость воздуха и жидкости. * Аспирационное дренирование — применяется при лечении гнойных хирургических заболеваний. * Интубация кишечника — дренирование тонкой кишки, проводится с целью разгрузки её от скопившегося токсического застойного содержания (например, при непроходимости кишечника). (ru)
 • 排水(英文:Drainage)是指在一個區域中將地表水(地表逕流)或地下水任其自然或以人為方式排除,人為排水為施作排水系統,如排水溝、涵管、下水道等排水設施,目的是攔截逕流,並加以誘導排除,以避免逕流損毀農地、房舍及公共設備,並防止沖蝕。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 46596 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 731047907 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Drainage is the natural or artificial removal of surface and sub-surface water from an area. The internal drainage of most agricultural soils is good enough to prevent severe waterlogging (anaerobic conditions that harm root growth), but many soils need artificial drainage to improve production or to manage water supplies. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) التصريف هو التخلص من المياه السطحية بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان. ومعناها لغة صرف الشيء أي أبعده، وتصريف الماء لغة انصرافه. * عكا القديمة (ar)
 • Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is. Het is een term uit de waterbouw, het waterbeheer en de cultuurtechniek. (nl)
 • 排水(英文:Drainage)是指在一個區域中將地表水(地表逕流)或地下水任其自然或以人為方式排除,人為排水為施作排水系統,如排水溝、涵管、下水道等排水設施,目的是攔截逕流,並加以誘導排除,以避免逕流損毀農地、房舍及公共設備,並防止沖蝕。 (zh)
 • Drenaje, cloacas o red de saneamiento, en ingeniería y urbanismo, es el sistema de tuberías, sumideros o trampas, con sus conexiones, que permite el desalojo de líquidos, generalmente pluviales, de una población. Tipos de drenaje: -Drenaje sanitario: son las tuberías por las cuales se trasladan las aguas negras. Se llama drenaje del baño sanitario al que transporta los desechos líquidos de casas, comercios y fábricas no contaminantes. En algunas ciudades son dirigidos a plantas depuradoras para su tratamiento y posterior vertido a un cauce que permita al agua continuar el ciclo hidrológico. (es)
 • Il drenaggio sottosuperficiale o drenaggio, in idraulica agraria, è il complesso dei sistemi naturali o artificiali che permettono lo smaltimento in profondità dell'acqua in eccesso del terreno. Con lo stesso termine s'intende pertanto sia la proprietà intrinseca del terreno a lasciar percolare l'acqua gravitazionale, sia gli allestimenti predisposti dall'uomo per emungere l'acqua in eccesso facendola defluire in un sistema di raccolta. (it)
 • En agriculture, sylviculture et parfois dans le domaine de l'urbanisme, le drainage est l'opération qui consiste à favoriser artificiellement l'évacuation de l'eau gravitaire présente dans la macro-porosité du sol à la suite de précipitations.Le drainage a été intensivement pratiqué dans presque tous les bassins hydrographiques d'Europe de l’Ouest, dans certaines zones d’Asie, puis d’Amérique du Nord, non sans impacts hydrologique et écologiques. (fr)
 • Drenagem é o ato de escoar as águas de terrenos encharcados por meio de tubos, túneis, canais, valas e fossos, sendo, possível, recorrer a motores como apoio ao escoamento. Os canais podem ser naturais (córregos) ou artificiais (de concreto simples, concreto armado ou gabião). Os sistemas de drenagem podem ser urbanos ou rurais e visam a escoar as águas de chuvas e evitar enchentes. Tem sido, cada vez mais frequente, o uso de geossintéticos para melhorar o desempenho e prolongar a vida útil dos sistemas de drenagem. (pt)
 • Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, строительства зданий и сооружений. Дренаж (в строительстве) — метод сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений с помощью системы дренажных труб, скважин, каналов, подземных галерей и других устройств. (ru)
rdfs:label
 • Drainage (en)
 • تصريف المياه (ar)
 • Drenaje (es)
 • Drainage agricole (fr)
 • Drenaggio sottosuperficiale (it)
 • Drainage (nl)
 • Drenagem (pt)
 • Дренаж (ru)
 • 排水 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of