A computer cluster consists of a set of loosely or tightly connected computers that work together so that, in many respects, they can be viewed as a single system. Unlike grid computers, computer clusters have each node set to perform the same task, controlled and scheduled by software. They are usually deployed to improve performance and availability over that of a single computer, while typically being much more cost-effective than single computers of comparable speed or availability.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) في الحوسبة تعرف نظام العناقيد (بالإنجليزية: Cluster) على أنها وصل عدة معالجات وخوادم مع بعضهم لإنجاز تحميل معقد من الشبكة، وللاستفادة من الموارد الحاسوبية. (ar)
 • Ein Rechnerverbund oder Computercluster, meist einfach Cluster genannt (vom Englischen für „Rechner-Schwarm“, „-Gruppe“ oder „-Haufen“), bezeichnet eine Anzahl von vernetzten Computern. Der Begriff wird zusammenfassend für zwei unterschiedliche Aufgaben verwendet: die Erhöhung der Rechenkapazität (HPC-Cluster) und die Erhöhung der Verfügbarkeit (HA-Cluster, engl. high available - hochverfügbar). Die in einem Cluster befindlichen Computer (auch Knoten, vom englischen nodes oder Server) werden auch oft als Serverfarm bezeichnet. (de)
 • El término clúster (del inglés cluster, "grupo" o "racimo") se aplica a los conjuntos o conglomerados de ordenadores unidos entre sí normalmente por una red de alta velocidad y que se comportan como si fuesen una única computadora. La tecnología de clústeres ha evolucionado en apoyo de actividades que van desde aplicaciones de supercómputo y software para aplicaciones críticas, servidores web y comercio electrónico, hasta bases de datos de alto rendimiento, entre otros usos. El cómputo con clústeres surge como resultado de la convergencia de varias tendencias actuales que incluyen la disponibilidad de microprocesadores económicos de alto rendimiento y redes de alta velocidad, el desarrollo de herramientas de software para cómputo distribuido de alto rendimiento, así como la creciente necesidad de potencia computacional para aplicaciones que la requieran. Simplemente, un clúster es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador, más potente que los comunes de escritorio. Los clústeres son usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o la disponibilidad por encima de la que es provista por un solo computador típicamente siendo más económico que computadores individuales de rapidez y disponibilidad comparables. De un clúster se espera que presente combinaciones de los siguientes servicios: 1. * Alto rendimiento 2. * Alta disponibilidad 3. * Balanceo de carga 4. * Escalabilidad La construcción de los ordenadores del clúster es más fácil y económica debido a su flexibilidad: pueden tener todos la misma configuración de hardware y sistema operativo (clúster homogéneo), diferente rendimiento pero con arquitecturas y sistemas operativos similares (clúster semihomogéneo), o tener diferente hardware y sistema operativo (clúster heterogéneo), lo que hace más fácil y económica su construcción. Para que un clúster funcione como tal, no basta solo con conectar entre sí los ordenadores, sino que es necesario proveer un sistema de manejo del clúster, el cual se encargue de interactuar con el usuario y los procesos que corren en él para optimizar el funcionamiento. (es)
 • On parle de grappe de serveurs ou de ferme de calcul (computer cluster en anglais) pour désigner des techniques consistant à regrouper plusieurs ordinateurs indépendants appelés nœuds (node en anglais), afin de permettre une gestion globale et de dépasser les limitations d'un ordinateur pour : * augmenter la disponibilité ; * faciliter la montée en charge ; * permettre une répartition de la charge ; * faciliter la gestion des ressources (processeur, mémoire vive, disques dur, bande passante réseau). La création de grappes de serveurs est un procédé peu coûteux, résidant dans la mise en place de plusieurs ordinateurs en réseau qui vont apparaître comme un seul ordinateur ayant plus de performances (puissance du processeur, dimension de l'espace de stockage, quantité de mémoire vive, etc.), particulièrement utilisé pour les calculs parallèles. Cet usage optimisé des ressources permet la répartition des traitements sur les différents nœuds. L'un des principaux avantages est la disparition de la nécessité d'investir dans un serveur multiprocesseur coûteux pour se contenter de plus petits périphériques qui seront ensuite connectés entre eux selon ce principe de « grappe », permettant une meilleure adaptabilité en fonction des besoins - d'un point de vue performance comme financier. (fr)
 • In informatica un computer cluster, o più semplicemente un cluster (dall'inglese grappolo), è un insieme di computer connessi tra loro tramite una rete telematica. Lo scopo di un cluster è quello di distribuire una elaborazione molto complessa tra i vari computer componenti il cluster. In sostanza, un problema che richiede molte elaborazioni per essere risolto viene scomposto in sottoproblemi separati i quali vengono risolti in parallelo. Questo ovviamente aumenta la potenza di calcolo del sistema e/o garantendo alta disponibilità di servizio a prezzo di un maggior costo e complessità di gestione dell'infrastruttura. (it)
 • コンピュータ・クラスターとは、複数のコンピュータを結合し、クラスター(葡萄の房)のようにひとまとまりとしたシステムのこと。単に「クラスター」または「クラスタリング」とも呼ばれる。1台のコンピュータでは得られないような、強力な計算性能や可用性を得ることができる。コンピュータ・クラスターは、クラスタリングを実現するためのハードウェアやソフトウェアなどにより構成される。但し、ネットワークを介してデータを入力して処理を開始するため、処理開始までの遅延が大きくなる欠点がある。 (ja)
 • Een computercluster bestaat uit een aantal computers die met elkaar verbonden zijn met een snelle verbinding (veelal Myrinet- of Infiniband-verbindingen) en die als één computer een berekening uitvoeren. De bekendste variant hiervan staat bekend als een "Beowulf-cluster", welke werkt onder het besturingssysteem Linux. De naam zelf is weer afkomstig van de allereerste Linux-cluster, die de naam Beowulf meekreeg. Het gebruik van computers in clusters is onder andere ontwikkeld door Digital Equipment Corporation, die in de jaren 1980 al VAX-computers koppelde in clusters. In het besturingssysteem VMS zijn vanaf versie 5 (c.a. 1987) standaard clustermogelijkheden ingebouwd. Voor de "cluster interconnect" kon een speciale verbinding gebruikt worden die vaak ook dubbel uitgevoerd werd, maar ook normaal Ethernet, een WAN-verbinding of zelfs de SCSI-bus konden gebruikt worden. Hierbij lag de nadruk niet zozeer op het vergroten van de prestaties, maar meer op het vergroten van de beschikbaarheid. Ook aparte opslagsystemen ("storage controllers") kunnen worden opgenomen in de cluster, waardoor de opslag in de cluster niet afhankelijk is van een enkele computer. (nl)
 • Klaster komputerowy (ang. cluster) – grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy. Komputery wchodzące w skład klastra (będące członkami klastra) nazywamy węzłami (ang. node). Jedną z najbardziej popularnych implementacji klastrów obliczeniowych jest klaster typu Beowulf gdzie rolę węzłów pełnią wydajne komputery klasy PC, pracujące pod kontrolą GNU/Linuksa oraz z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym uzyskać przetwarzanie równoległe np. bibliotekami MPI, PVM. Od kwietnia 2015 roku najszybszy klaster komputerowy w Polsce to superkomputer Prometheus znajdujący się w zasobach obliczeniowych Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. (pl)
 • Um cluster consiste em computadores vagamente ou fortemente ligados que trabalham em conjunto para que, em muitos aspectos, eles possam ser vistos como um único sistema. Ao contrário da computação em grade, um cluster tem, para executar a mesma tarefa, cada conjunto de nós controlado e programado por software. (pt)
 • Кластер — группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи, представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс.Кластер - слабо связанная совокупность нескольких вычислительных систем, работающих совместно для выполнения общих приложений, и представляющихся пользователю единой системой.Один из первых архитекторов кластерной технологии Грегори Пфистер дал кластеру следующее определение: «Кластер — это разновидность параллельной или распределённой системы, которая: 1. * состоит из нескольких связанных между собой компьютеров; 2. * используется как единый, унифицированный компьютерный ресурс». Обычно различают следующие основные виды кластеров: 1. * отказоустойчивые кластеры (High-availability clusters, HA, кластеры высокой доступности) 2. * кластеры с балансировкой нагрузки (Load balancing clusters) 3. * вычислительные кластеры (High performance computing clusters, HPC) 4. * системы распределенных вычислений (ru)
 • 计算机集群简称集群是一种计算机系统,它通过一组松散集成的计算机软件和/或硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作。在某种意义上,他们可以被看作是一台计算机。集群系统中的单个计算机通常称为节点,通常通过局域网连接,但也有其它的可能连接方式。集群计算机通常用来改进单个计算机的计算速度和/或可靠性。一般情况下集群计算机比单个计算机,比如工作站或超级计算机性能价格比要高得多。 (zh)
 • A computer cluster consists of a set of loosely or tightly connected computers that work together so that, in many respects, they can be viewed as a single system. Unlike grid computers, computer clusters have each node set to perform the same task, controlled and scheduled by software. The components of a cluster are usually connected to each other through fast local area networks ("LAN"), with each node (computer used as a server) running its own instance of an operating system. In most circumstances, all of the nodes use the same hardware and the same operating system, although in some setups (i.e. using Open Source Cluster Application Resources (OSCAR)), different operating systems can be used on each computer, and/or different hardware. They are usually deployed to improve performance and availability over that of a single computer, while typically being much more cost-effective than single computers of comparable speed or availability. Computer clusters emerged as a result of convergence of a number of computing trends including the availability of low-cost microprocessors, high speed networks, and software for high-performance distributed computing. They have a wide range of applicability and deployment, ranging from small business clusters with a handful of nodes to some of the fastest supercomputers in the world such as IBM's Sequoia. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18949896 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 740506894 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) في الحوسبة تعرف نظام العناقيد (بالإنجليزية: Cluster) على أنها وصل عدة معالجات وخوادم مع بعضهم لإنجاز تحميل معقد من الشبكة، وللاستفادة من الموارد الحاسوبية. (ar)
 • Ein Rechnerverbund oder Computercluster, meist einfach Cluster genannt (vom Englischen für „Rechner-Schwarm“, „-Gruppe“ oder „-Haufen“), bezeichnet eine Anzahl von vernetzten Computern. Der Begriff wird zusammenfassend für zwei unterschiedliche Aufgaben verwendet: die Erhöhung der Rechenkapazität (HPC-Cluster) und die Erhöhung der Verfügbarkeit (HA-Cluster, engl. high available - hochverfügbar). Die in einem Cluster befindlichen Computer (auch Knoten, vom englischen nodes oder Server) werden auch oft als Serverfarm bezeichnet. (de)
 • In informatica un computer cluster, o più semplicemente un cluster (dall'inglese grappolo), è un insieme di computer connessi tra loro tramite una rete telematica. Lo scopo di un cluster è quello di distribuire una elaborazione molto complessa tra i vari computer componenti il cluster. In sostanza, un problema che richiede molte elaborazioni per essere risolto viene scomposto in sottoproblemi separati i quali vengono risolti in parallelo. Questo ovviamente aumenta la potenza di calcolo del sistema e/o garantendo alta disponibilità di servizio a prezzo di un maggior costo e complessità di gestione dell'infrastruttura. (it)
 • コンピュータ・クラスターとは、複数のコンピュータを結合し、クラスター(葡萄の房)のようにひとまとまりとしたシステムのこと。単に「クラスター」または「クラスタリング」とも呼ばれる。1台のコンピュータでは得られないような、強力な計算性能や可用性を得ることができる。コンピュータ・クラスターは、クラスタリングを実現するためのハードウェアやソフトウェアなどにより構成される。但し、ネットワークを介してデータを入力して処理を開始するため、処理開始までの遅延が大きくなる欠点がある。 (ja)
 • Um cluster consiste em computadores vagamente ou fortemente ligados que trabalham em conjunto para que, em muitos aspectos, eles possam ser vistos como um único sistema. Ao contrário da computação em grade, um cluster tem, para executar a mesma tarefa, cada conjunto de nós controlado e programado por software. (pt)
 • 计算机集群简称集群是一种计算机系统,它通过一组松散集成的计算机软件和/或硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作。在某种意义上,他们可以被看作是一台计算机。集群系统中的单个计算机通常称为节点,通常通过局域网连接,但也有其它的可能连接方式。集群计算机通常用来改进单个计算机的计算速度和/或可靠性。一般情况下集群计算机比单个计算机,比如工作站或超级计算机性能价格比要高得多。 (zh)
 • El término clúster (del inglés cluster, "grupo" o "racimo") se aplica a los conjuntos o conglomerados de ordenadores unidos entre sí normalmente por una red de alta velocidad y que se comportan como si fuesen una única computadora. La tecnología de clústeres ha evolucionado en apoyo de actividades que van desde aplicaciones de supercómputo y software para aplicaciones críticas, servidores web y comercio electrónico, hasta bases de datos de alto rendimiento, entre otros usos. De un clúster se espera que presente combinaciones de los siguientes servicios: (es)
 • On parle de grappe de serveurs ou de ferme de calcul (computer cluster en anglais) pour désigner des techniques consistant à regrouper plusieurs ordinateurs indépendants appelés nœuds (node en anglais), afin de permettre une gestion globale et de dépasser les limitations d'un ordinateur pour : * augmenter la disponibilité ; * faciliter la montée en charge ; * permettre une répartition de la charge ; * faciliter la gestion des ressources (processeur, mémoire vive, disques dur, bande passante réseau). (fr)
 • Een computercluster bestaat uit een aantal computers die met elkaar verbonden zijn met een snelle verbinding (veelal Myrinet- of Infiniband-verbindingen) en die als één computer een berekening uitvoeren. De bekendste variant hiervan staat bekend als een "Beowulf-cluster", welke werkt onder het besturingssysteem Linux. De naam zelf is weer afkomstig van de allereerste Linux-cluster, die de naam Beowulf meekreeg. (nl)
 • Klaster komputerowy (ang. cluster) – grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy. Komputery wchodzące w skład klastra (będące członkami klastra) nazywamy węzłami (ang. node). Jedną z najbardziej popularnych implementacji klastrów obliczeniowych jest klaster typu Beowulf gdzie rolę węzłów pełnią wydajne komputery klasy PC, pracujące pod kontrolą GNU/Linuksa oraz z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym uzyskać przetwarzanie równoległe np. bibliotekami MPI, PVM. (pl)
 • A computer cluster consists of a set of loosely or tightly connected computers that work together so that, in many respects, they can be viewed as a single system. Unlike grid computers, computer clusters have each node set to perform the same task, controlled and scheduled by software. They are usually deployed to improve performance and availability over that of a single computer, while typically being much more cost-effective than single computers of comparable speed or availability. (en)
 • Кластер — группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи, представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс.Кластер - слабо связанная совокупность нескольких вычислительных систем, работающих совместно для выполнения общих приложений, и представляющихся пользователю единой системой.Один из первых архитекторов кластерной технологии Грегори Пфистер дал кластеру следующее определение: «Кластер — это разновидность параллельной или распределённой системы, которая: Обычно различают следующие основные виды кластеров: (ru)
rdfs:label
 • عنقود (حوسبة) (ar)
 • Rechnerverbund (de)
 • Clúster (informática) (es)
 • Grappe de serveurs (fr)
 • Computer cluster (it)
 • コンピュータ・クラスター (ja)
 • Computercluster (nl)
 • Klaster komputerowy (pl)
 • Cluster (pt)
 • Кластер (группа компьютеров) (ru)
 • Computer cluster (en)
 • 计算机集群 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:computingPlatform of
is dbo:genre of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of