A close-up or closeup in filmmaking, television production, still photography and the comic strip medium is a type of shot, which tightly frames a person or an object. Close-ups are one of the standard shots used regularly with medium shots and long shots (cinematic techniques). Close-ups display the most detail, but they do not include the broader scene. Moving in to a close-up or away from a close-up is a common type of zooming.

Property Value
dbo:abstract
 • A close-up or closeup in filmmaking, television production, still photography and the comic strip medium is a type of shot, which tightly frames a person or an object. Close-ups are one of the standard shots used regularly with medium shots and long shots (cinematic techniques). Close-ups display the most detail, but they do not include the broader scene. Moving in to a close-up or away from a close-up is a common type of zooming. (en)
 • اللقطة القريبة close up وهي اللقطة المأخوذة للشيء المراد تصويره من وضع قريب , وتبدو عندما تعرض على الشاشة في حجم كبير. وهي بنسبة للأنسان تمثل الرأس أو الوجه أو إلى الكتفين.و يرمز لها عادة (ل. ق). (ar)
 • La técnica del primer plano es, en cine, en televisión, en fotografía en audiovisual, e incluso en las tiras cómicas, un encuadre central sobre una persona o sobre un objeto. Ello indudablemente permite dar más detalles sobre una parte de la escena, aunque no sobre la totalidad de la misma. En cine y en televisión, esta técnica es generalmente aplicada luego de un travelling optique, o sea luego del efecto obtenido por una modificación continua y repetida durante la toma, de la distancia focal del objetivo. Esta técnica se caracteriza por su encuadre cerrado, mostrando apenas una parte del objeto o asunto filmado, fotografiado o dibujado, - en muchos casos el rostro de una persona o la cabeza de un animal. Este plano generalmente se obtiene con gran aproximación de la cámara en relación al objeto o personaje encuadrado, o con uso de una lente objetivo con pequeño ángulo de apertura (y por tanto gran distancia focal). El término close-up fue utilizado por primera vez en lengua inglesa, en 1913, y es sinónimo de primer plano, gran plano, o plano cerrado. Por semejanza o extensión, el término pronto pasó a ser usado en varias artes visuales, como la fotografía, la pintura, e incluso las historietas, mostrando imágenes fijas con bastante detalle (en muchos casos el rostro humano). (es)
 • Pour les articles homonymes, voir Gros plan. Dans les films, un gros plan est un cadrage qui isole une partie du corps humain (visage, main, pied, etc) ou un objet (aux dimensions plus ou moins grandes). C'est un cadrage intime, à la valeur esthétisante maximale, qui dévoile les qualités ou les défauts physiques. Mais ce cadrage peut avoir aussi des vertus dynamiques dans une scène d'action, en soulignant un détail dramatique (Ex. : une main s'empare d'une arme). En anglais : close up. (fr)
 • Nei film, nella televisione e nella fotografia, un primo piano è un'inquadratura che stringe fermamente su una persona o un oggetto in particolare. I primi piani vengono spesso impiegati come inserti per arrivare da un'inquadratura lontana a mostrare dei dettagli, come ad esempio le emozioni dei personaggi, o qualche intricato movimento delle loro mani. I close-up sul volto dei personaggi vengono impiegati molto di più in televisione che nei film: sono diffusi particolarmente nelle soap opera. Gli spettacoli televisivi che non usano i close-up sono spesso descritti come programmi che creano una sensazione immediata di distacco emotivo dai personaggi. I primi piani vengono usati anche per far risaltare i personaggi principali: a quelli più importanti infatti viene solitamente fatto un close-up quando vengono presentati, in modo da indicarne la loro importanza. Ai personaggi principali verranno fatti molteplici close-up. C'è uno stereotipo ancora esistente di attori che desiderano un close-up in ogni momento e che contano il numero di close-up che hanno ricevuto. Un esempio di questo stereotipo è fornito dal personaggio di Norma Desmond nel film Viale del tramonto, mentre pronuncia le parole "All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up" ("Va bene, sig. DeMille, sono pronta per il mio close-up") quando viene arrestata nel finale del film. Lo svantaggio dei close-up è quello di non mostrare le posizioni relative delle persone e degli oggetti: un abuso di questa tecnica può facilmente confondere il pubblico. Talvolta l'invenzione del close-up viene attribuita a David Wark Griffith, ma registi precedenti l'avevano già impiegato, anche se non con lo stesso effetto o con la stessa comprensione delle sue potenzialità. Sergio Leone lanciò una tecnica in cui si usavano close-up estremi che non mostravano niente di più che gli occhi degli attori. Un "head-on shot" presenta delle analogie con un close-up: il primo si ha quando si riprende l'attore "di fronte" dalla faccia e viene usato per mostrare le emozioni o per evidenziare altri dettagli che non si possono notare con inquadrature più larghe. (it)
 • クローズアップ(英語:Close-up)は、対象物を画面いっぱいに撮影する事。映画においては、イギリスのジョージ・アルバート・スミスが、『おばあさんの虫眼鏡』(1900年)などでクローズアップを用い始め、その後D・W・グリフィスによって確立された。ここでのcloseは形容詞からの派生(クロー"ズ"は「閉める」を意味する動詞)であり、原語を片仮名で書き下すならば「クロースアップ」が適切である。 (ja)
 • Een close-up (dichtbij-opname, detailopname) is een foto- of video-opname waarbij het opgenomen object dicht bij het objectief lijkt te zijn. Vooral in soaps en vaak ook in speelfilms wordt deze techniek toegepast op personen, door het gezicht of het object van zeer dichtbij op te nemen. Dit gebeurt door het inzoomen of door de camera dichtbij te plaatsen. De close-up schept een gevoel van betrokkenheid bij de kijker, in tegenstelling tot een medium-shot of een panoramabeeld, die eerder 'objectief' of overschouwend aandoen. Er wordt vaak gezegd dat D.W. Griffith de uitvinder is van de close-up, maar het is bekend dat een aantal filmmakers al eerder close-ups maakten. Sergio Leone is de uitvinder van de extreme close-up (een ECU of XCU). Hierbij worden alleen onderdelen zoals ogen en monden maar ook heel kleine voorwerpen in beeld gebracht. (nl)
 • Zbliżenie lub wielki plan (ang. close up) – jeden z bliskich planów filmowych. Twarz człowieka lub inny obiekt zajmuje większą część kadru. Ukazuje stan psychiki i emocje postaci. Za wynalazcę zbliżenia długo uważano Davida W. Griffitha, który stosował je m.in. w filmach Dla miłości złota i Narodziny narodu, jednak wcześniej zbliżenie pojawiło się w twórczości Georga Alberta Smitha, który zastosował je w Szkle powiększającym babuni oraz Myszy w Szkole Sztuk Pięknych. (pl)
 • Close-up, ou simplesmente close, em cinema e audiovisual, é um tipo de plano, caracterizado pelo seu enquadramento fechado, mostrando apenas uma parte do objeto ou assunto filmado - em geral o rosto de uma pessoa. Pode ser obtido por uma grande aproximação da câmara em relação ao objeto ou personagem, ou pelo uso de uma lente objetiva com pequeno ângulo de abertura (e portanto grande distância focal). Utilizado pela primeira vez, na língua inglesa, em 1913, o termo close-up é sinônimo de primeiro plano, grande plano e plano fechado. Sua origem é o duplo significado da palavra close, que em inglês significa tanto fechar (to close) quanto próximo (close to). Por semelhança, o termo passou a ser usado também em outras artes visuais, como a fotografia, os quadrinhos e até mesmo a pintura, caracterizando imagens fixas com enquadramento fechado, e muito particularmente o rosto humano. (pt)
 • 特写是指在电影、电视或摄影中以非常近的距离拍摄人或物体。特写镜头和中镜头、长镜头一起构成了标准的拍摄手法。特写能够展现细节,得到强烈清晰的视觉效果,但却不能获得宽阔的视角。电影中,特写镜头一般较短,常由远距离的镜头切入,能在观众的视觉与心理上迅速产生强烈效果。 (zh)
 • Крупный план — понятие в кинематографе и на телевидении, обозначающее расположение камеры, при котором большую часть кадра занимает лицо человека. В фотографии крупному плану чаще всего соответствует понятие «портрет». Ещё более крупное изображение части лица или небольшого предмета называется «деталь». Крупность, при которой в кадре видны только глаза актёра, иногда называется итальянский план, из-за своей популярности в спагетти-вестернах. Крупный план концентрирует внимание зрителя на конкретном персонаже и его переживаниях. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 464601 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744830075 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • A close-up or closeup in filmmaking, television production, still photography and the comic strip medium is a type of shot, which tightly frames a person or an object. Close-ups are one of the standard shots used regularly with medium shots and long shots (cinematic techniques). Close-ups display the most detail, but they do not include the broader scene. Moving in to a close-up or away from a close-up is a common type of zooming. (en)
 • اللقطة القريبة close up وهي اللقطة المأخوذة للشيء المراد تصويره من وضع قريب , وتبدو عندما تعرض على الشاشة في حجم كبير. وهي بنسبة للأنسان تمثل الرأس أو الوجه أو إلى الكتفين.و يرمز لها عادة (ل. ق). (ar)
 • Pour les articles homonymes, voir Gros plan. Dans les films, un gros plan est un cadrage qui isole une partie du corps humain (visage, main, pied, etc) ou un objet (aux dimensions plus ou moins grandes). C'est un cadrage intime, à la valeur esthétisante maximale, qui dévoile les qualités ou les défauts physiques. Mais ce cadrage peut avoir aussi des vertus dynamiques dans une scène d'action, en soulignant un détail dramatique (Ex. : une main s'empare d'une arme). En anglais : close up. (fr)
 • クローズアップ(英語:Close-up)は、対象物を画面いっぱいに撮影する事。映画においては、イギリスのジョージ・アルバート・スミスが、『おばあさんの虫眼鏡』(1900年)などでクローズアップを用い始め、その後D・W・グリフィスによって確立された。ここでのcloseは形容詞からの派生(クロー"ズ"は「閉める」を意味する動詞)であり、原語を片仮名で書き下すならば「クロースアップ」が適切である。 (ja)
 • Zbliżenie lub wielki plan (ang. close up) – jeden z bliskich planów filmowych. Twarz człowieka lub inny obiekt zajmuje większą część kadru. Ukazuje stan psychiki i emocje postaci. Za wynalazcę zbliżenia długo uważano Davida W. Griffitha, który stosował je m.in. w filmach Dla miłości złota i Narodziny narodu, jednak wcześniej zbliżenie pojawiło się w twórczości Georga Alberta Smitha, który zastosował je w Szkle powiększającym babuni oraz Myszy w Szkole Sztuk Pięknych. (pl)
 • 特写是指在电影、电视或摄影中以非常近的距离拍摄人或物体。特写镜头和中镜头、长镜头一起构成了标准的拍摄手法。特写能够展现细节,得到强烈清晰的视觉效果,但却不能获得宽阔的视角。电影中,特写镜头一般较短,常由远距离的镜头切入,能在观众的视觉与心理上迅速产生强烈效果。 (zh)
 • Крупный план — понятие в кинематографе и на телевидении, обозначающее расположение камеры, при котором большую часть кадра занимает лицо человека. В фотографии крупному плану чаще всего соответствует понятие «портрет». Ещё более крупное изображение части лица или небольшого предмета называется «деталь». Крупность, при которой в кадре видны только глаза актёра, иногда называется итальянский план, из-за своей популярности в спагетти-вестернах. Крупный план концентрирует внимание зрителя на конкретном персонаже и его переживаниях. (ru)
 • La técnica del primer plano es, en cine, en televisión, en fotografía en audiovisual, e incluso en las tiras cómicas, un encuadre central sobre una persona o sobre un objeto. Ello indudablemente permite dar más detalles sobre una parte de la escena, aunque no sobre la totalidad de la misma. En cine y en televisión, esta técnica es generalmente aplicada luego de un travelling optique, o sea luego del efecto obtenido por una modificación continua y repetida durante la toma, de la distancia focal del objetivo. (es)
 • Nei film, nella televisione e nella fotografia, un primo piano è un'inquadratura che stringe fermamente su una persona o un oggetto in particolare. I primi piani vengono spesso impiegati come inserti per arrivare da un'inquadratura lontana a mostrare dei dettagli, come ad esempio le emozioni dei personaggi, o qualche intricato movimento delle loro mani. I close-up sul volto dei personaggi vengono impiegati molto di più in televisione che nei film: sono diffusi particolarmente nelle soap opera. Gli spettacoli televisivi che non usano i close-up sono spesso descritti come programmi che creano una sensazione immediata di distacco emotivo dai personaggi. (it)
 • Een close-up (dichtbij-opname, detailopname) is een foto- of video-opname waarbij het opgenomen object dicht bij het objectief lijkt te zijn. Vooral in soaps en vaak ook in speelfilms wordt deze techniek toegepast op personen, door het gezicht of het object van zeer dichtbij op te nemen. Dit gebeurt door het inzoomen of door de camera dichtbij te plaatsen. De close-up schept een gevoel van betrokkenheid bij de kijker, in tegenstelling tot een medium-shot of een panoramabeeld, die eerder 'objectief' of overschouwend aandoen. (nl)
 • Close-up, ou simplesmente close, em cinema e audiovisual, é um tipo de plano, caracterizado pelo seu enquadramento fechado, mostrando apenas uma parte do objeto ou assunto filmado - em geral o rosto de uma pessoa. Pode ser obtido por uma grande aproximação da câmara em relação ao objeto ou personagem, ou pelo uso de uma lente objetiva com pequeno ângulo de abertura (e portanto grande distância focal). (pt)
rdfs:label
 • لقطة قريبة (ar)
 • Close-up (en)
 • Close-up (es)
 • Primo piano (it)
 • Gros plan (cinéma) (fr)
 • クローズアップ (ja)
 • Close-up (nl)
 • Zbliżenie (pl)
 • Close-up (pt)
 • Крупный план (ru)
 • 特写 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of