A budget is a quantitative expression of a plan for a defined period of time. It may include planned sales volumes and revenues, resource quantities, costs and expenses, assets, liabilities and cash flows. It expresses strategic plans of business units, organizations, activities or events in measurable terms.

Property Value
dbo:abstract
 • الموازنة هي قائمة جميع النفقات والإيرادات المخطط لها. فهي خطة للاقتراض ، والادخار والإنفاق. يتختلف مفهوم الموازنة عن الميزانية.[ما هي؟]== الميزانية ==الميزانية عبارة عن بيان محاسبي ذو جانبين يظهر في الجانب الأيمن أصول الشركة وفي الجانب الأيسر التزامتها وحقوق مساهميها (في حالة الشركات المساهمة). (ar)
 • Ein Budget [byˈdʒe] (ein festes Budget wird auch Etat [eˈta] genannt) ist ein – meist – in wertmäßigen Größen (Geldbeträgen) formulierter Plan von zukünftigen, erwarteten Einnahmen und Ausgaben. Umgangssprachlich bezeichnet der Begriff auch einen für einen bestimmten Zweck verfügbaren Geldbetrag.Spezielle Verwendung in einzelnen Wirtschafts- und Rechtsgebieten: in der mikroökonomischen Haushaltstheorie (Volkswirtschaftslehre) das zum Konsum verfügbare Einkommen eines Privathaushalts, siehe Haushaltsoptimum in staatlichen, öffentlichen Haushalten die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben nach Kapiteln und Titeln für ein Jahr (siehe Haushaltsplan) in der Betriebswirtschaftslehre (BWL) ein kurzfristiger, operativer Unternehmensplan, der das Geschäft für das kommende Geschäftsjahr abbildet; siehe Budgetierung, Unternehmensplanung In der privaten Finanzplanung wird eine als angestrebter Soll-Zustand definierte private Liquiditätsrechnung als Privatbudget bezeichnet. Im Marketing in der Kommunikationsplanung; siehe Budgetierung (Kommunikationspolitik) im Gesundheitswesen ein Ausgabenplan zur Begrenzung der gesetzlichen Krankenkassenkosten für das nächste Jahr; siehe Budgetierung (Gesundheitswesen) Der Begriff Budget (Sozialversicherung) wird in der Sozialversicherung verwendet, um die Ausgabevolumina bestimmter Leistungen für die Leistungserbringer bzw. für die Versicherten verbindlich festzulegen und zu begrenzen. im deutschen 9. Sozialgesetzbuch (§ 17 SGB IX) werden Leistungsansprüche von Menschen mit Behinderung als budgetfähige Leistungen (Persönliches Budget) geregelt in der Filmwirtschaft die bewilligte Geldsumme zur Herstellung eines Films, siehe FilmbudgetAußerdem bezeichnet Budget: Budget Rent A Car, eine Autovermietung (de)
 • Se llama presupuesto (budget en inglés) al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y egresos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año.Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos).En el ámbito del comercio, presupuesto es también un documento o informe que detalla el coste que tendrá un servicio en caso de realizarse. El que realiza el presupuesto se debe atener a él, y no puede cambiarlo si el cliente acepta el servicio. sistema total de administración empresarial. (es)
 • Pour un agent économique (à savoir un individu, un ménage, une association, une entreprise, un État...) ou une entité (à savoir un équipement, un service, un établissement, un projet, une mission, une fonction...) le budget est un document récapitulatif des recettes et des dépenses prévisionnelles déterminées et chiffrées pour un exercice comptable à venir (généralement l'année). Ce résultat -pour être significatif- est obtenu moyennant une démarche de préparation rigoureuse et respectueuse des grands principes et des bonnes pratiques de la comptabilité. Ce résultat - pour être légitime- doit faire l'objet d'une procédure reconnue pour son élaboration et/ou d'une validation selon les formes appropriées en vigueur dans l'organisation concernée.Ce résultat -pour être utile- est le résultat avant l'action d'une réflexion prévisionnelle, pendant l'action d'un suivi et d'un contrôle d'exécution, après l'action d'une procédure d'évaluation.La démarche budgétaire peut concerner le domaine de la gestion privée ou publique. Le présent article ne traite que des concepts et des pratiques ayant trait à la gestion privée. ( Voir par ailleurs les articles détaillés : le Budget de l'État ou le Budget de l'État français ou le Budget de l'Union européenne. ) (fr)
 • A budget is a quantitative expression of a plan for a defined period of time. It may include planned sales volumes and revenues, resource quantities, costs and expenses, assets, liabilities and cash flows. It expresses strategic plans of business units, organizations, activities or events in measurable terms. (en)
 • Il bilancio di previsione è un documento contabile, che generalmente gli enti pubblici e privati sono tenuti a redigere, in cui vengono stabiliti gli atti di previsione relativi a un futuro bilancio, al fine di conseguire un determinato risultato. Esso rientra tra gli strumenti fondamentali di programmazione e di controllo dell'attività economica.Esso viene anche detto budget (termine della lingua inglese, derivato dal francese bougette, traducibile in italiano come borsa; la voce è poi rientrata in francese come "budget" ).Il termine è anche utilizzato fuori dell'ambito aziendale, sia con il suo significato di base, ristretto, ad esempio all'ambito familiare, e anche, impropriamente ma diffusamente, per indicare quanto c'è in cassa da spendere ossia la disponibilità del momento. (it)
 • 予算(よさん、budget)とは、 あらかじめ計算・算定すること。またそうして計算された数量や金高(お金の量)のこと。 収入や支出の計画。 一会計年度における(中央政府や地方政府の)歳入・歳出の計画のこと。↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 (ja)
 • Een begroting geeft de financiële effecten van een beslissing weer. Begrotingen worden onder andere gebruikt bij elke instelling die met geldstromen te maken heeft, zoals bedrijven, overheden en stichtingen. Een begroting kan gemaakt worden voor een boekjaar, maar ook voor een specifiek project.De begroting is een iteratieve afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. De afstemming wordt beïnvloed door verschillende factoren: historische financiële gegevens over meerdere jaren, financiële doelen, wetgeving, marktomstandigheden, wijzigingen in bedrijfsbeleid.Per periode van een boekjaar worden de financiële resultaten en verwachtingen opgesteld. De begroting wordt vaak voorgelegd aan belanghebbenden ter goedkeuring. Periodiek worden de resultaten vergeleken met de begroting. Wanneer de begroting niet gehaald dreigt te worden moet er ingegrepen worden. Aan het eind van het boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld. Afwijkingen tussen de begroting en de jaarrekening worden geanalyseerd. (nl)
 • Orçamento é a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício (período de tempo). Aplica-se tanto ao setor governamental quanto ao privado, pessoa jurídica ou física.Orçamento empresarial tem como objetivo identificar os componentes do planejamento financeiro com a utilização de um sistema orçamentário, entendido como um plano abrangendo todo o conjunto das operações anuais de uma empresa atravês da formalização do desempenho dessas funções administrativas gerais.Um orçamento, em contabilidade e finanças, é a expressão das receitas e despesas de um indivíduo, organização ou governo relativamente a um período de execução (ou exercício) determinado, geralmente anual, mas que também pode ser mensal, trimestral, plurianual, etc. O orçamento deriva do processo de planejamento da gestão. A administração de qualquer entidade pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, deve estabelecer objetivos e metas para um período determinado, materializados em um plano financeiro, isto é, contendo valores em moeda, para o devido acompanhamento e avaliação da gestão.O estudo do orçamento, segundo alguns autores, remonta à década de 1920. Na verdade, a gestão organizacional vem tendo saltos de qualidade desde a Revolução Industrial no Século XIX. Esta evolução na gestão proporcionou diversas técnicas na elaboração dos orçamentos, partindo do orçamento tradicional. Surgiram então o Orçamento de Desempenho, o Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento (PPBS), o Orçamento Base Zero, o Orçamento-Programa, o Beyond Budgeting, o Rationalisation des Choix Budgetaires, dentre outras.Entendem-se por despesa todos os gastos da pessoa ou organização que podem, inclusive, ser classificados de acordo com os fins a que se destinam. Receita é sinônimo dos provimentos recebidos, que também podem ser classificados basicamente em receitas patrimoniais (relativas a rendas geradas por propriedades), rendas extraordinárias (essencialmente oriundas de operações financeiras, como empréstimos a juros) e rendas tributárias, exclusivas de governos.Os orçamentos estatais ou públicos são representações dos diversos gastos de um governo, que envolvem saúde, educação, transportes, segurança e defesa, essencialmente. Uma das principais funções do poder político é definir o orçamento a partir das receitas geradas pelos impostos e outras formas de arrecadação. Essa atribuição recai tanto sobre o poder executivo quanto sobre o poder legislativo, nas democracias: o executivo propõe e fiscaliza a execução do orçamento, e o legislativo analisa e aprova-o. No Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Chefe do Poder Executivo possui a competência de iniciar as leis que estabelecerão o Plano Plurianual (PPA), as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o orçamento (LOA). No Brasil, o órgão responsável pela elaboração e acompanhamento do orçamento público federal é a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Em Portugal, esse órgão é a Secretaria de Estado do Orçamento, do Ministério das Finanças.A maioria dos estados também prevê mecanismos de fiscalização do orçamento público por parte do poder judiciário. O Brasil adotou o processo misto, onde o Executivo elabora o projeto de lei do orçamento, para posterior encaminhamento ao Legislativo, que o emenda e aprova-o. A própria Constituição Federal estabelece que cada Poder deve acompanhar e avaliar sua execução financeira, contábil, dentre outras, tendo o Legislativo a competência de exercer o Controle Externo das coisas públicas.A parte do Direito que estuda as leis sobre orçamentos públicos é o Direito Fiscal ou Orçamentário, ramificação do Direito Financeiro. Apesar de ser planejado com mais ou menos cuidado, um orçamento pode ser cumprido à risca, ou com sobras ou com falta de recursos planejados. (pt)
 • Бюдже́т (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) — схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. Бюджет — это важнейшая концепция как в микроэкономике, так и в макроэкономике (государственный бюджет). Изучением бюджета занимается наука финансы. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 377116 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 683487834 (xsd:integer)
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:label
 • Budgets (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dct:subject
rdfs:comment
 • الموازنة هي قائمة جميع النفقات والإيرادات المخطط لها. فهي خطة للاقتراض ، والادخار والإنفاق. يتختلف مفهوم الموازنة عن الميزانية.[ما هي؟]== الميزانية ==الميزانية عبارة عن بيان محاسبي ذو جانبين يظهر في الجانب الأيمن أصول الشركة وفي الجانب الأيسر التزامتها وحقوق مساهميها (في حالة الشركات المساهمة). (ar)
 • A budget is a quantitative expression of a plan for a defined period of time. It may include planned sales volumes and revenues, resource quantities, costs and expenses, assets, liabilities and cash flows. It expresses strategic plans of business units, organizations, activities or events in measurable terms. (en)
 • 予算(よさん、budget)とは、 あらかじめ計算・算定すること。またそうして計算された数量や金高(お金の量)のこと。 収入や支出の計画。 一会計年度における(中央政府や地方政府の)歳入・歳出の計画のこと。↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 (ja)
 • Бюдже́т (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) — схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. Бюджет — это важнейшая концепция как в микроэкономике, так и в макроэкономике (государственный бюджет). Изучением бюджета занимается наука финансы. (ru)
 • Ein Budget [byˈdʒe] (ein festes Budget wird auch Etat [eˈta] genannt) ist ein – meist – in wertmäßigen Größen (Geldbeträgen) formulierter Plan von zukünftigen, erwarteten Einnahmen und Ausgaben. (de)
 • Se llama presupuesto (budget en inglés) al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y egresos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. (es)
 • Pour un agent économique (à savoir un individu, un ménage, une association, une entreprise, un État...) ou une entité (à savoir un équipement, un service, un établissement, un projet, une mission, une fonction...) le budget est un document récapitulatif des recettes et des dépenses prévisionnelles déterminées et chiffrées pour un exercice comptable à venir (généralement l'année). (fr)
 • Il bilancio di previsione è un documento contabile, che generalmente gli enti pubblici e privati sono tenuti a redigere, in cui vengono stabiliti gli atti di previsione relativi a un futuro bilancio, al fine di conseguire un determinato risultato. (it)
 • Een begroting geeft de financiële effecten van een beslissing weer. Begrotingen worden onder andere gebruikt bij elke instelling die met geldstromen te maken heeft, zoals bedrijven, overheden en stichtingen. Een begroting kan gemaakt worden voor een boekjaar, maar ook voor een specifiek project.De begroting is een iteratieve afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. (nl)
 • Orçamento é a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício (período de tempo). (pt)
rdfs:label
 • Budget (en)
 • ميزانية (محاسبة) (ar)
 • Budget (de)
 • Budget (fr)
 • Presupuesto (es)
 • 予算 (ja)
 • Budget (it)
 • Begroting (nl)
 • Budżet (pl)
 • Orçamento (pt)
 • Бюджет (ru)
 • 財政預算案 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:blankNameSec of
is dbp:subdivisionType of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of