Bismuth is a chemical element with the symbol Bi and atomic number 83. It is a pentavalent post-transition metal and one of the pnictogens with chemical properties resembling its lighter group 15 siblings arsenic and antimony. Elemental bismuth may occur naturally, although its sulfide and oxide form important commercial ores. The free element is 86% as dense as lead. It is a brittle metal with a silvery white color when freshly produced, but surface oxidation can give it an iridescent tinge in numerous colours. Bismuth is the most naturally diamagnetic element, and has one of the lowest values of thermal conductivity among metals.

Property Value
dbo:abstract
 • البزموت (أو البزموث) عنصر كيميائي في الجدول الدوري يرمز له بالرمز Bi، وله العدد الذري 83.جاءت تسميته من الألمانية « Weisse Masse » بمعنى الكتلة البيضاء. ينتمي البزموت إلى فصيلة الفلزات الضعيفة.لمدة طويلة كان يُخلط بينه وبين الرصاص أو القصدير حتى عام 1753 حيث استطاع كلود جيوفروي لو جون من أن يفصله عن الرصاص. كل أملاح وأبخرة هذا المعدن تعتبر سامة. (ar)
 • El bismut és un element químic de la taula periòdica el símbol del qual és Bi i el seu nombre atòmic és 83. Aquest metall del bloc p, pesant, fàcil de trencar i blanc cristal·lí, s'assembla químicament als elements que el precedeixen al grup, antimoni i arsènic (encara que aquests se solen considerar com semimetalls). S'obté com un subproducte refinat del coure (Cu), plom (Pb) i estany (Sn). És el metall amb el major diamagnetisme i, després del mercuri, és el metall amb menys conductivitat tèrmica. El bismut elemental pot aparèixer de forma natural, encara que la seva sulfur i òxid formen minerals comercials importants. Existeix en la natura com a metall lliure i en minerals. Els principals dipòsits estan a Sud-amèrica, però als Estats Units s'obté principalment com a subproducte del refinat dels minerals de coure i plom. Va ser un dels 10 primers metalls a descobrir-se, l'any 1660. Va tenir un paper molt destacat durant els anys de la Segona Guerra Mundial, ja que va ser un material clau per les investigacions de la bomba atòmica, i utilitzat per a soldadures, aliatges fusibles i va servir també com a remei de certes malalties sexuals i digestives com també per a curar cremades ocasionades per les bombes. L'element lliure té una densitat que és el 86% de la del plom. És un metall trencadís amb un color blanc platejat quan està acabat de produir, però sovint es veu en l'aire amb un tint de color rosa a causa de l'oxidació de la superfície. L'òxid que aquest element té a la superfície creix de manera desproporcionada, i hi ha més gruix a les vores que a l'interior, i per aquest motiu presenta una varietat de colors tan diferents que va des del blau fins al groc. El bismut és l'element més natural diamagnètic i té un dels valors més baixos de conductivitat tèrmica entre els metalls, en excepció del mercuri. S'utilitza en alguns aliatges i alguns dels seus compostos s'utilitzen com cosmètics i en aplicacions farmacèutiques. Degut a l'alta toxicitat del plom, l'ús d'aliatges amb bismut com substitut del plom ha fet que aquest element tingui una creixent importància comercial. Quan és sòlid flota sobre el seu estat líquid per tenir una menor densitat en l'estat sòlid. Aquesta característica és compartida amb l'aigua, el gal·li, l'àcid acètic, l'antimoni i el silici Alguns minerals que contenen bismut són la galenobismutita: PbBi2S4 o la bismutinita. (ca)
 • Bismut (v obecném použití bizmut či vizmut; chemická značka Bi, latinsky Bismuthum nebo Bisemutum) patří mezi těžké kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a keramických materiálů. (cs)
 • Το χημικό στοιχείο Βισμούθιο είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 83 και ατομικό βάρος 208,9804. Αυτό το πτωχό μέταλλο, έχει ιδιότητες που μοιάζουν με του αρσενικού και του αντιμονίου. Το βισμούθιο είναι πολύ βαρύ και εύθραυστο μέταλλο. Έχει ένα ασημί, άσπρο χρώμα με μία ροζ απόχρωση. Είναι το πιο διαμαγνητικό φυσικά απ' όλα τα μέταλλα. Είναι, γενικά, το τελευταίο φυσικό στοιχείο που δεν είναι ραδιενεργό, όμως, κανονικά είναι το στοιχείο που εκπέμπει τη λιγότερη ραδιενέργεια. Το μόνο μη συνθετικό ισότοπό του, το Bi209, αποσυντίθεται σε θάλλιο-205 με μία άκρως μακριά ημιζωή που κρατά 1,9 × 1019 χρόνια. (el)
 • Bismut oder Wismut (veraltet auch: Wismuth) ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Bi und der Ordnungszahl 83. Im Periodensystem steht es in der 5. Hauptgruppe oder Stickstoffgruppe. Es ist kein stabiles Isotop bekannt. Die durch extrem lange Halbwertszeit äußerst geringe Radioaktivität des natürlich vorkommenden 209Bi ist jedoch für den praktischen Gebrauch ohne Bedeutung. Die Radioaktivität konnte erst 2003 nachgewiesen werden, da vorher die dazu nötigen hochempfindlichen Methoden zur Messung nicht verfügbar waren; noch in den 1990er Jahren galt 209Bi als das schwerste stabile Nuklid. (de)
 • Bismuto estas kemia elemento en la perioda tabelo kiu havas la simbolon Bi kaj la atomnumeron 83. Ĉi-tiu peza, frakasiĝema, rozkolora-blanka posttransira metalo similas arseno kaj antimono. Bismuto havas la plej malaltan temperatur-konduktecon de ĉiuj elementoj krom hidrargo. (eo)
 • Bismutoa elementu kimiko bat da, Bi ikurra eta 83 zenbaki atomikoa dituena. Metal txiro tribalente, astun, hauskor, zuri-arrosaxka eta kristalino honek artsenikoaren eta antimonioaren antzeko ezaugarri kimikoak dauzka. Metal guztien artean diamagnetikoena da berez, eta soilik merkurioak dauka eroankortasun termiko baxuagoa. Bismutoz osatutako konposatuak kosmetikoetan eta prozedura medikoetan erabiltzen dira. Azken urteetan berunaren toxikotasuna nabarmen geratu denez, bismutoa gero eta gehiago ari da erabiltzen bere ordezko gisa aleazioak eratzeko. (eu)
 • El bismuto es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Bi, su número atómico es 83 y se encuentra en el grupo 15 del sistema periódico. Ya era conocido en la antigüedad, pero hasta mediados del siglo XVIII era confundido con el plomo, estaño y zinc. Ocupa el lugar 73 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre (representa el 8,5 × 10−7 % del peso de la corteza) y es tan escaso como la plata. Los principales depósitos están en Sudamérica, pero en Estados Unidos se obtiene principalmente como subproducto del refinado de los minerales de cobre y plomo. Es un metal típico desde el punto de vista químico. En compuestos, tiene valencias de +3 (bismuto (III)) o +5 (bismuto (V)), siendo más estables los compuestos de bismuto trivalente. Existen varios nitratos, especialmente el nitrato de bismuto, Bi(NO3)3, o trinitrato de bismuto, y su pentahidrato, Bi(NO3)3•5H 2O, que se descompone en nitrato de bismuto. Este también se conoce como oxinitrato de bismuto, nitrato de bismutilo, blanco perla y blanco de España, y se emplea en medicina y en cosmética. El bismuto se expande al solidificarse; esta extraña propiedad lo convierte en un metal idóneo para fundiciones. Algunas de sus aleaciones tienen puntos de fusión inusualmente bajos. Es una de las sustancias más fuertemente diamagnéticas (dificultad para magnetizarse). Es un mal conductor del calor y la electricidad, y puede incrementarse su resistencia eléctrica en un campo magnético, propiedad que lo hace útil en instrumentos para medir la fuerza de estos campos. Es opaco a los rayos X y puede emplearse en fluoroscopia. Entre los elementos no radiactivos, el bismuto tiene el número atómico y la masa atómica (208,98) más altos. Tiene un punto de fusión de 271 °C, un punto de ebullición de 1560 °C y una densidad de 9800 kg/m³. (es)
 • Is dúil cheimiceach é an biosmat. Is é an meáchan adamhach atá aige ná 208.98038 g/mol. Is í an uimhir adamhach atá aige ná 83, agus is í an tsiombail adamhach a sheasann dó ná Bi. Miotal trom sobhriste é an biosmat agus blas beag pinc ar an loinnir gheal atá ann. Ó thaobh na ceimice de, tá sé cosúil leis an arsanaic agus leis an antamón, agus is í an ghnáthuimhir ocsaídiúcháin a bhíonn aige sna comhdhúile ná +3. Úsáidtear an biosmat i dtáirgí cosmaideacha agus sa leigheaseolaíocht, go háirithe le húsáid na luaidhe a sheachaint. Tá comhdhúile áirithe de chuid an bhiosmait nimhiúil go leor, ach tríd is tríd, ní bhíonn an biosmat leath chomh nimhiúil leis an luaidhe. Dúil radaighníomhach é an biosmat. Ar feadh i bhfad, shíltí go raibh iseatóp nádúrtha an bhiosmait, 209Bi, ar an núiclíd chobhsaí ba troime a bhí ann. Ón taobh eile de, bhí an chuma ar an scéal go gcaithfeadh an t-iseatóp sin féin a bheith radaighníomhach ar chúiseanna teoiriciúla. Sa bhliain 2003, fuair na heolaithe in Orsay san Fhrainc amach gur núiclíd radaighníomhach a bhí ann dáiríribh, agus an t-alfa-mheath ag teacht air. Ina dhiaidh sin féin, tá leibhéal na radaighníomhaíochta sin chomh híseal, agus leathré an iseatóip chomh fada, is gur féidir dearmad a dhéanamh di sa ghnáthshaol. Le fírinne, tá leathré an bhiosmait billiún uair níos faide ná aois na hollchruinne féin. Nuair a thiocfaidh biosmut gásaithe i dteagmháil le hocsaigin an aeir, ocsaídeofar go trí-ocsaíd dé-bhiosmait Bi2O3. Ocsaíd aigéadach atá inti agus í ag cruthú salann in éineacht le hiain na miotal. Tá dhá chineál ocsainian ag an ocsaíd seo, mar atá, BiO2- agus BiO33-. Le fírinne, tá sé de chlaonadh sa dá chineál ainian polaiméirí a chruthú. Mar shampla, tá ainian ciúbach ochtaiméireach, Bi8O2424- i gcomhdhúil an bhiosmait, an litiam agus na hocsaigine Li3BiO3. (ga)
 • Bismut adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal trivalen ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimon. Dari semua jenis logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik dan merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. Senyawa bismut bebas timbal sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan dalam bidang medis. (in)
 • Le bismuth est l'élément chimique de numéro atomique 83, de symbole Bi. C'est le cinquième et dernier élément du groupe des pnictogènes (groupe no 15). Il est toxique mais moins que le plomb qu'il tend donc à remplacer pour certains usages, et ce n'est pas un oligo-élément : il n'a aucun rôle physiologique connu. Réputé très faiblement présent dans les organismes animaux, sa cinétique environnementale et dans les organismes a été peu étudiée (contrairement à celle d'autres métaux lourds proches). Il peut être théoriquement rapproché du phosphore P, de l'antimoine Sb et de l'arsenic As, appartenant au groupe 15, mais aussi de l'étain Sn et du plomb Pb appartenant au groupe 14. Les éléments successifs du groupe 15 (azote N, phosphore P, arsenic As, antimoine Sb et bismuth) montrent une tendance croissante à former des sulfures stables plutôt que des oxydes : le bismuth est nettement chalcophile. (fr)
 • Il bismùto è l'elemento chimico di numero atomico 83 e il suo simbolo è Bi. È un metallo pesante e fragile, di aspetto bianco-roseo e il cui comportamento chimico è simile a quello dell'arsenico e dell'antimonio. È il più diamagnetico dei metalli e, con l'eccezione del mercurio, quello con la minore conducibilità termica. Composti del bismuto esenti da piombo sono usati nell'industria cosmetica e in applicazioni mediche. (it)
 • ビスマス(英: bismuth)あるいは蒼鉛(そうえん)は、原子番号83の元素。元素記号は Bi。第15族元素の一つ。 (ja)
 • Bismuth is a chemical element with the symbol Bi and atomic number 83. It is a pentavalent post-transition metal and one of the pnictogens with chemical properties resembling its lighter group 15 siblings arsenic and antimony. Elemental bismuth may occur naturally, although its sulfide and oxide form important commercial ores. The free element is 86% as dense as lead. It is a brittle metal with a silvery white color when freshly produced, but surface oxidation can give it an iridescent tinge in numerous colours. Bismuth is the most naturally diamagnetic element, and has one of the lowest values of thermal conductivity among metals. Bismuth was long considered the element with the highest atomic mass that is stable, but in 2003 it was discovered to be extremely weakly radioactive: its only primordial isotope, bismuth-209, decays via alpha decay with a half-life more than a billion times the estimated age of the universe. Because of its tremendously long half-life, bismuth may still be considered stable for almost all purposes. (en)
 • 비스무트(←독일어: Bismut 비스무트[*], 영어: Bismuth 비즈머스[*])는 화학 원소로 기호는 Bi(←라틴어: Bisemutum 비세무툼[*]), 원자 번호는 83이며, 원자량은 208.980이다. 녹는점은 271.3℃이고 끓는점은 1560(±5)℃이다. 밀도는 실온에서 9.747g/cm3이다. 한자로 창연(蒼鉛)이라고 부르기도 한다. 무겁고 깨지기 쉬우며 흰색 결정질의 전이후 금속으로 분홍색 색조를 띠며 비소나 안티모니와 화학적 성질이 비슷하다. 금속 중에서 반자성이 제일 강하다. 금속 가운데서 수은 다음으로 열 전도성이 작으며 모든 금속들 중에서 가장 전기 전도성이 낮다. 납을 포함하지 않는 비스무트 화합물은 화장품과 의료 처치에 사용된다. 모든 동위 원소가 방사성을 띠나 반감기가 매우 길어 안정 원소로 분류되기도 한다. 순수한 금속이나 창연석, 휘창연석 같은 광석에서 얻으며 볼리비아에 가장 많다. 납, 구리, 주석, 은, 금 광석에서 불순물을 없앨 때 부산물로 얻어진다. (ko)
 • Bismut is een scheikundig element met symbool Bi en atoomnummer 83. Het is een roodwit hoofdgroepmetaal. (nl)
 • Bizmut (Bi, łac. bisemutum, bismuthum lub bismutum) – pierwiastek chemiczny, metal bloku p układu okresowego. Nazwa pochodzi od zlatynizowanego niemieckiego słowa Wismut, pochodzącego od określenia weisse Masse, tj. biała masa. (pl)
 • Ви́смут — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы) шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; имеет атомный номер 83. Обозначается символом Bi (лат. Bismuthum). Простое вещество представляет собой при нормальных условиях блестящий серебристый с розоватым оттенком металл. (ru)
 • O bismuto (do alemão "Wismut", "massa branca") é um elemento químico de símbolo Bi, de número atômico 83 (83 prótons e 83 elétrons), de massa atómica igual a 208,9 u, encontrado no grupo 15 (anteriormente denominado VA) da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o bismuto encontra-se no estado sólido. Este elemento é pesado, frágil, trivalente, cristalino, de coloração rosácea que se assemelha quimicamente ao arsênio e ao antimônio. É o mais diamagnético de todos os metais, e com a condutividade térmica mais baixa entre todos os elementos, exceto do mercúrio. De todos os metais, é o que menos conduz corrente elétrica. Ligas metálicas com bismuto são utilizados em soldas, fabricação de termopares e dispositivos para detectar fogo. Compostos de bismuto, livres de chumbo, são usados em cosméticos e em procedimentos médicos. A existência deste metal foi demonstrado em 1753 pelo francês Claude Geoffroy Junine. O seu mineral mais importante é a . (pt)
 • Vismut är ett silvervitt metalliskt grundämne, som används i lättsmälta legeringar. Beteckningen är Bi efter latinets bisemutum, som i sin tur kommer från tyskans Wismuth. Detta kan i sin tur ha kommit från weiße Masse, "vit massa". Vismut(III)oxid, kemisk beteckning Bi2O3, är den form av ämnet som är viktigast inom industrin. (sv)
 • Бісмут (Bi) — хімічний елемент з атомним номером 83 та його проста речовина — крихкий метал сріблястого кольору. Застаріла назва — вісмут. (uk)
 • 铋(Bismuth)是一種元素,化學符號是Bi,原子序是83。它是一種五價的過渡金屬,跟氮元素同族,化性類似砷和锑。鉍可以在自然界中找到,而且它的硫化物和氧化物是重要的商業礦石。純鉍的密度是純鉛的86%。它剛產出時是銀白色易脆金屬,但表面氧化後呈粉紅色。铋是最天然的反磁性金属,也是金屬中熱導率最低的元素之一。 長期以來鉍一直被認為是具有最高原子量的穩定元素,但是西元2003年有人發現它有極弱的放射性。鉍唯一的天然同位素鉍209會進行α衰變,而半衰期超過宇宙年齡的十億。由於鉍的半衰期極長,因此還是可以將它應用在幾乎所有地方。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18933196 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 61288 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986365389 (xsd:integer)
dbp:b
 • 5 (xsd:integer)
 • 8 (xsd:integer)
 • 9 (xsd:integer)
dbp:p
 • 2 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • البزموت (أو البزموث) عنصر كيميائي في الجدول الدوري يرمز له بالرمز Bi، وله العدد الذري 83.جاءت تسميته من الألمانية « Weisse Masse » بمعنى الكتلة البيضاء. ينتمي البزموت إلى فصيلة الفلزات الضعيفة.لمدة طويلة كان يُخلط بينه وبين الرصاص أو القصدير حتى عام 1753 حيث استطاع كلود جيوفروي لو جون من أن يفصله عن الرصاص. كل أملاح وأبخرة هذا المعدن تعتبر سامة. (ar)
 • Bismut (v obecném použití bizmut či vizmut; chemická značka Bi, latinsky Bismuthum nebo Bisemutum) patří mezi těžké kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a keramických materiálů. (cs)
 • Το χημικό στοιχείο Βισμούθιο είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 83 και ατομικό βάρος 208,9804. Αυτό το πτωχό μέταλλο, έχει ιδιότητες που μοιάζουν με του αρσενικού και του αντιμονίου. Το βισμούθιο είναι πολύ βαρύ και εύθραυστο μέταλλο. Έχει ένα ασημί, άσπρο χρώμα με μία ροζ απόχρωση. Είναι το πιο διαμαγνητικό φυσικά απ' όλα τα μέταλλα. Είναι, γενικά, το τελευταίο φυσικό στοιχείο που δεν είναι ραδιενεργό, όμως, κανονικά είναι το στοιχείο που εκπέμπει τη λιγότερη ραδιενέργεια. Το μόνο μη συνθετικό ισότοπό του, το Bi209, αποσυντίθεται σε θάλλιο-205 με μία άκρως μακριά ημιζωή που κρατά 1,9 × 1019 χρόνια. (el)
 • Bismut oder Wismut (veraltet auch: Wismuth) ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Bi und der Ordnungszahl 83. Im Periodensystem steht es in der 5. Hauptgruppe oder Stickstoffgruppe. Es ist kein stabiles Isotop bekannt. Die durch extrem lange Halbwertszeit äußerst geringe Radioaktivität des natürlich vorkommenden 209Bi ist jedoch für den praktischen Gebrauch ohne Bedeutung. Die Radioaktivität konnte erst 2003 nachgewiesen werden, da vorher die dazu nötigen hochempfindlichen Methoden zur Messung nicht verfügbar waren; noch in den 1990er Jahren galt 209Bi als das schwerste stabile Nuklid. (de)
 • Bismuto estas kemia elemento en la perioda tabelo kiu havas la simbolon Bi kaj la atomnumeron 83. Ĉi-tiu peza, frakasiĝema, rozkolora-blanka posttransira metalo similas arseno kaj antimono. Bismuto havas la plej malaltan temperatur-konduktecon de ĉiuj elementoj krom hidrargo. (eo)
 • Bismutoa elementu kimiko bat da, Bi ikurra eta 83 zenbaki atomikoa dituena. Metal txiro tribalente, astun, hauskor, zuri-arrosaxka eta kristalino honek artsenikoaren eta antimonioaren antzeko ezaugarri kimikoak dauzka. Metal guztien artean diamagnetikoena da berez, eta soilik merkurioak dauka eroankortasun termiko baxuagoa. Bismutoz osatutako konposatuak kosmetikoetan eta prozedura medikoetan erabiltzen dira. Azken urteetan berunaren toxikotasuna nabarmen geratu denez, bismutoa gero eta gehiago ari da erabiltzen bere ordezko gisa aleazioak eratzeko. (eu)
 • Bismut adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal trivalen ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimon. Dari semua jenis logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik dan merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. Senyawa bismut bebas timbal sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan dalam bidang medis. (in)
 • Il bismùto è l'elemento chimico di numero atomico 83 e il suo simbolo è Bi. È un metallo pesante e fragile, di aspetto bianco-roseo e il cui comportamento chimico è simile a quello dell'arsenico e dell'antimonio. È il più diamagnetico dei metalli e, con l'eccezione del mercurio, quello con la minore conducibilità termica. Composti del bismuto esenti da piombo sono usati nell'industria cosmetica e in applicazioni mediche. (it)
 • ビスマス(英: bismuth)あるいは蒼鉛(そうえん)は、原子番号83の元素。元素記号は Bi。第15族元素の一つ。 (ja)
 • 비스무트(←독일어: Bismut 비스무트[*], 영어: Bismuth 비즈머스[*])는 화학 원소로 기호는 Bi(←라틴어: Bisemutum 비세무툼[*]), 원자 번호는 83이며, 원자량은 208.980이다. 녹는점은 271.3℃이고 끓는점은 1560(±5)℃이다. 밀도는 실온에서 9.747g/cm3이다. 한자로 창연(蒼鉛)이라고 부르기도 한다. 무겁고 깨지기 쉬우며 흰색 결정질의 전이후 금속으로 분홍색 색조를 띠며 비소나 안티모니와 화학적 성질이 비슷하다. 금속 중에서 반자성이 제일 강하다. 금속 가운데서 수은 다음으로 열 전도성이 작으며 모든 금속들 중에서 가장 전기 전도성이 낮다. 납을 포함하지 않는 비스무트 화합물은 화장품과 의료 처치에 사용된다. 모든 동위 원소가 방사성을 띠나 반감기가 매우 길어 안정 원소로 분류되기도 한다. 순수한 금속이나 창연석, 휘창연석 같은 광석에서 얻으며 볼리비아에 가장 많다. 납, 구리, 주석, 은, 금 광석에서 불순물을 없앨 때 부산물로 얻어진다. (ko)
 • Bismut is een scheikundig element met symbool Bi en atoomnummer 83. Het is een roodwit hoofdgroepmetaal. (nl)
 • Bizmut (Bi, łac. bisemutum, bismuthum lub bismutum) – pierwiastek chemiczny, metal bloku p układu okresowego. Nazwa pochodzi od zlatynizowanego niemieckiego słowa Wismut, pochodzącego od określenia weisse Masse, tj. biała masa. (pl)
 • Ви́смут — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы) шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; имеет атомный номер 83. Обозначается символом Bi (лат. Bismuthum). Простое вещество представляет собой при нормальных условиях блестящий серебристый с розоватым оттенком металл. (ru)
 • Vismut är ett silvervitt metalliskt grundämne, som används i lättsmälta legeringar. Beteckningen är Bi efter latinets bisemutum, som i sin tur kommer från tyskans Wismuth. Detta kan i sin tur ha kommit från weiße Masse, "vit massa". Vismut(III)oxid, kemisk beteckning Bi2O3, är den form av ämnet som är viktigast inom industrin. (sv)
 • Бісмут (Bi) — хімічний елемент з атомним номером 83 та його проста речовина — крихкий метал сріблястого кольору. Застаріла назва — вісмут. (uk)
 • 铋(Bismuth)是一種元素,化學符號是Bi,原子序是83。它是一種五價的過渡金屬,跟氮元素同族,化性類似砷和锑。鉍可以在自然界中找到,而且它的硫化物和氧化物是重要的商業礦石。純鉍的密度是純鉛的86%。它剛產出時是銀白色易脆金屬,但表面氧化後呈粉紅色。铋是最天然的反磁性金属,也是金屬中熱導率最低的元素之一。 長期以來鉍一直被認為是具有最高原子量的穩定元素,但是西元2003年有人發現它有極弱的放射性。鉍唯一的天然同位素鉍209會進行α衰變,而半衰期超過宇宙年齡的十億。由於鉍的半衰期極長,因此還是可以將它應用在幾乎所有地方。 (zh)
 • El bismut és un element químic de la taula periòdica el símbol del qual és Bi i el seu nombre atòmic és 83. Aquest metall del bloc p, pesant, fàcil de trencar i blanc cristal·lí, s'assembla químicament als elements que el precedeixen al grup, antimoni i arsènic (encara que aquests se solen considerar com semimetalls). S'obté com un subproducte refinat del coure (Cu), plom (Pb) i estany (Sn). És el metall amb el major diamagnetisme i, després del mercuri, és el metall amb menys conductivitat tèrmica. Alguns minerals que contenen bismut són la galenobismutita: PbBi2S4 o la bismutinita. (ca)
 • Le bismuth est l'élément chimique de numéro atomique 83, de symbole Bi. C'est le cinquième et dernier élément du groupe des pnictogènes (groupe no 15). Il est toxique mais moins que le plomb qu'il tend donc à remplacer pour certains usages, et ce n'est pas un oligo-élément : il n'a aucun rôle physiologique connu. Réputé très faiblement présent dans les organismes animaux, sa cinétique environnementale et dans les organismes a été peu étudiée (contrairement à celle d'autres métaux lourds proches). (fr)
 • El bismuto es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Bi, su número atómico es 83 y se encuentra en el grupo 15 del sistema periódico. Ya era conocido en la antigüedad, pero hasta mediados del siglo XVIII era confundido con el plomo, estaño y zinc. Ocupa el lugar 73 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre (representa el 8,5 × 10−7 % del peso de la corteza) y es tan escaso como la plata. Los principales depósitos están en Sudamérica, pero en Estados Unidos se obtiene principalmente como subproducto del refinado de los minerales de cobre y plomo. (es)
 • Bismuth is a chemical element with the symbol Bi and atomic number 83. It is a pentavalent post-transition metal and one of the pnictogens with chemical properties resembling its lighter group 15 siblings arsenic and antimony. Elemental bismuth may occur naturally, although its sulfide and oxide form important commercial ores. The free element is 86% as dense as lead. It is a brittle metal with a silvery white color when freshly produced, but surface oxidation can give it an iridescent tinge in numerous colours. Bismuth is the most naturally diamagnetic element, and has one of the lowest values of thermal conductivity among metals. (en)
 • Is dúil cheimiceach é an biosmat. Is é an meáchan adamhach atá aige ná 208.98038 g/mol. Is í an uimhir adamhach atá aige ná 83, agus is í an tsiombail adamhach a sheasann dó ná Bi. Miotal trom sobhriste é an biosmat agus blas beag pinc ar an loinnir gheal atá ann. Ó thaobh na ceimice de, tá sé cosúil leis an arsanaic agus leis an antamón, agus is í an ghnáthuimhir ocsaídiúcháin a bhíonn aige sna comhdhúile ná +3. Úsáidtear an biosmat i dtáirgí cosmaideacha agus sa leigheaseolaíocht, go háirithe le húsáid na luaidhe a sheachaint. Tá comhdhúile áirithe de chuid an bhiosmait nimhiúil go leor, ach tríd is tríd, ní bhíonn an biosmat leath chomh nimhiúil leis an luaidhe. (ga)
 • O bismuto (do alemão "Wismut", "massa branca") é um elemento químico de símbolo Bi, de número atômico 83 (83 prótons e 83 elétrons), de massa atómica igual a 208,9 u, encontrado no grupo 15 (anteriormente denominado VA) da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o bismuto encontra-se no estado sólido. Ligas metálicas com bismuto são utilizados em soldas, fabricação de termopares e dispositivos para detectar fogo. Compostos de bismuto, livres de chumbo, são usados em cosméticos e em procedimentos médicos. (pt)
rdfs:label
 • Bismuth (en)
 • بزموت (ar)
 • Bismut (ca)
 • Bismut (cs)
 • Bismut (de)
 • Βισμούθιο (el)
 • Bismuto (eo)
 • Bismuto (es)
 • Bismuto (eu)
 • Bismuth (fr)
 • Biosmat (ga)
 • Bismut (in)
 • Bismuto (it)
 • ビスマス (ja)
 • 비스무트 (ko)
 • Bizmut (pl)
 • Bismut (nl)
 • Bismuto (pt)
 • Висмут (ru)
 • Vismut (sv)
 • Бісмут (uk)
 • (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:products of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of