Authoritarianism is a form of government characterized by strong central power and limited political freedoms. Juan Linz's influential 1964 description of authoritarianism characterized authoritarian political systems by four qualities:

Property Value
dbo:abstract
 • السلطوية حكومة تتميز بدرجة عالية من قوة الدولة والغياب الغالب للإجراءات المتعلقة بالموافقة الشعبية أو حماية حقوق الأفراد. وهذا مصطلح حديث تم وضعه خلال الحرب الباردة من قبل بعض المنظّرين السياسيين وخبراء الشؤون الدولية الغربيين الذين أرادوا التمييز بين السلطوية والشمولية،ورأوا أن الدول السلطوية أقل قسوة، وتدخلا، ودواما من الدول الشمولية، مثل ألمانيا هتلر والاتحاد السوفييتي أيام ستالين. أما الأمثلة التي أوردوها فكانت من بين الدول الحليفة للغرب وليس للاتحاد السوفييتي، الذي اعتبروه شموليا. (ar)
 • Autoritarismo, en las relaciones sociales, es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso construido de forma participativa, originando un orden social opresivo y carente de libertad y autonomía. La sociedad preindustrial está marcada por la imposición de una fuerte autoridad y jerarquía en todos los órdenes (religioso, político, económico, etc.), con una indiscutida autoridad masculina y paterna dentro de la familia (patriarcado, paternalismo, machismo), frente a los grados cada vez mayores de libertad y autonomía propios de la sociedad industrial y la sociedad postindustrial. En el contexto psicológico individual, pero también social, se define la personalidad autoritaria. En educación, se define la pedagogía autoritaria, heterónoma o tradicional, frente a la pedagogía progresista. Véase también: heteronomía En ciencia política el concepto de "autoritarismo" no tiene una definición unívoca, lo que permite identificar como autoritarias muchas y muy diferentes ideologías, movimientos y regímenes políticos. Algunas definiciones lexicográficas son simplificadoras: "sistema fundado primariamente en el principio de autoridad" -es decir, que no admite crítica-; "se acuñó por el fascismo como término apreciativo, para pasar a ser utilizado ... [en el contexto de la lucha contra el fascismo y el nazismo] para denotar la “autoridad malvada” ... el abuso y el exceso de la autoridad que aplasta la libertad ... más que representar lo opuesto de democracia ... significa lo contrario de libertad". Otras se hacen por acumulación de términos que, si bien pueden entenderse como relacionados, no son estrictamente sinónimos ("la doctrina política que aboga por el principio del gobierno absoluto: absolutismo, autocracia, despotismo, dictadura, totalitarismo"). Las que pretenden precisar rasgos se centran en cuestiones como "la concentración de poder en manos de un líder o una pequeña élite que no es constitucionalmente responsable ante el cuerpo del pueblo", el "ejercicio arbitrario del poder sin consideración de otros cuerpos" que puedan limitarles (separación de poderes), y la inexistencia de mecanismos que permitan una efectiva alternancia en el poder, como las elecciones libres multipartidistas. (es)
 • Autoritarismus (französisch autoritaire ‚befehlerisch‘, ‚herrisch‘; lateinisch auctoritas ‚Einfluss‘, ‚Geltung‘, ‚Macht‘) gilt in der Politikwissenschaft als eine diktatorische Form der Herrschaft, welche zwar zwischen Demokratie und dem diktatorischen Totalitarismus liegt, sich von diesem aber klar unterscheidet. Aus dieser Abgrenzung ergeben sich nach Juan Linz (1975) drei zentrale Definitionsmerkmale: 1. * begrenzter Pluralismus, 2. * keine umfassend formulierte Ideologie, 3. * weder extensive noch intensive Mobilisierung. Der begrenzte Pluralismus ist als zentrales Abgrenzungsmerkmal zu sehen. Der Handlungsspielraum von politischen und gesellschaftlichen Akteuren hängt weitgehend von der autoritären Staatsführung ab. In Abgrenzung zum Totalitarismus ist für den Autoritarismus zutreffender von Mentalitäten zu sprechen als von (politischen) Ideologien und Weltanschauungen. Mentalität ist nach Theodor Geiger (1932) „subjektive Ideologie“, aber „objektiver Geist“. Mentalitäten sind psychische Prädispositionen und funktionieren formlos. Das Fehlen einer klaren Ideologie bewirkt einen Verlust der Mobilisierungsfähigkeit, der Bevölkerung fehlt eine emotionale Bindung an das System. Daher formulieren autoritäre Regime ihre Politik pragmatisch und versuchen gleichzeitig, allgemeine Wertvorstellungen wie Patriotismus, Nationalismus, Modernisierung, Ordnung usw. durchzusetzen. (de)
 • Le terme autoritarisme peut désigner aussi bien un comportement que le mode de fonctionnement d'une structure politique. L'autoritarisme consiste dans les deux cas en une prééminence, une hypertrophie de l'autorité érigée en valeur suprême. Si certains chercheurs et professeurs en science politique définissent l'autoritarisme comme un des trois grands types de systèmes politiques avec la démocratie et le totalitarisme, beaucoup d'autres considèrent cette classification comme trop formelle et ne correspondant pas à la réalité. Un régime politique autoritaire est un régime politique qui par divers moyens (propagande, encadrement de la population, répression) cherche la soumission et l'obéissance de la société. (fr)
 • Per Stato autoritario (o generalmente autoritarismo) si intende una entità statale e/o una forma di governo in cui la sovranità è esercitata da un partito egemone o da un dittatore. È una rivisitazione in chiave moderna dell'assolutismo monarchico. Pur essendo presente una rappresentanza politica, quest'ultima è fortemente limitata dal potere del governo. Il pilastro fondamentale di uno Stato autoritario è la figura di capo o dittatore. Questo uomo forte concentra su di sé tutti i poteri dello Stato, arrivando a confondersi con esso, e assume la funzione di guida suprema della nazione. Lo Stato autoritario si differenzia dallo Stato totalitario perché il potere dell'autorità di governo non penetra totalmente il tessuto sociale del Paese. (it)
 • 権威主義(けんいしゅぎ)とは、権威に服従するという個人や社会組織の姿勢、思想、体制である。 政治学では、非民主主義の思想や運動や体制の総称でもあり、各種の独裁主義や専制主義や全体主義などが含まれる。権威主義的な政府や統治では、政治権力が1人または複数の指導者に集中しており、その指導者は典型的には選挙されず、排他的で責任を負わない恣意的な権力を持つ。 (ja)
 • Autoritarisme is een politiek systeem dat gekenmerkt wordt door de volgende elementen: * Er is geen machtsdeling: de leider of de leidende groep verenigt alle machten in één hand. Er is geen scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten, overeenkomstig het beginsel van de "Trias politica". De machtsuitoefening wordt dan ook niet gecontroleerd, behalve door de machthebbers zelf. De typische manifestaties van democratische controle — politiek pluralisme met respect voor partijen in oppositie, een vrije pers die opinies en analyses mag verkondigen die strijdig zijn met deze van het regime, respect van essentiële burgerrechten, onder andere de vrije meningsuiting — worden niet getolereerd. * De legitimatie van het gezag en de gemaakte beleidskeuzes gebeurt autoritair: de beslissing moet worden aanvaard omdat ze komt van diegene die het gezag heeft, en niet omwille van een rationele uitleg. In dit model is er zelfs ruimte voor de burger om inwendig niet in te stemmen met de doelstellingen van het autoritair regime, zolang hij zich maar in zijn daden conformeert aan de wil van de leiding en de wet naleeft. Dat onderscheidt het autoritarisme van het totalitarisme, waar het regime niet alleen de daden, maar ook de geesten van de bevolking volkomen wil beheersen, via een algemeen te aanvaarden ideologie. * Het afdwingen van volgzaamheid gebeurt niet door te trachten de instemming van de burgers te verkrijgen, maar wel door maatregelen van onderdrukking en geweld. Autoritaire regimes leggen een sterke nadruk op politie en binnenlandse inlichtingendiensten. (nl)
 • Autorytaryzm – ustrój polityczny, w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska. Decyzje podejmowane przez przywódcę autorytarnego zatwierdzane są przez podporządkowany mu parlament. W systemie ważną rolę sprawuje cenzura, policja polityczna i wojsko, które są narzędziami do tłumienia przejawów działalności opozycyjnej i niezadowolenia społecznego. W kontekście politycznym autorytaryzm jest zbiorem poglądów, które powstały w opozycji do liberalizmu, rządów demokratycznych, jak i parlamentaryzmu. (pl)
 • Autoritarismo é uma forma de governo que é caracterizada por obediência absoluta ou cega à autoridade, oposição a liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável da população. O sociólogo espanhol Juan José Linz, cuja descrição de 1964 do autoritarismo é influente, caracterizou os regimes autoritários como sistemas políticos compostos por quatro fatores: (1) "pluralismo político limitado, não responsável", isto é, restrições sobre as instituições e grupos políticos (como legislaturas, partidos políticos e grupos de interesse); (2) legitimidade com base na emoção, especialmente a identificação do regime como um mal necessário para combater a "problemas sociais facilmente reconhecíveis", tais como o subdesenvolvimento ou a insurgência; (3) ausência de uma "mobilização política intensa ou extensa" e restrições sobre as massas (como táticas repressivas contra opositores e proibição de atividades anti-regime) e (4) um poder executivo "formalmente mal definido", ausente e instável. (pt)
 • Авторитари́зм (от лат. auctoritas — власть, влияние) — политический режим, при котором носитель власти (например, диктатор) провозглашает сам себя имеющим право на власть. Обоснованием для существования такой власти является исключительное мнение на этот счёт носителя данной власти.Авторитаризм, как форма политической власти часто сочетается с автократией (Форма отношения к власти) и диктатурой (Форма осуществления власти), хотя это не лояльно. Например, любая революция, в том числе демократическая, будет проявлением авторитаризма (так как революция происходит тогда, когда существующая правовая система не может справиться с текущей ситуацией, а иной правовой системы пока не существует. Революция полностью ломает существующую правовую систему и, находясь, таким образом, в правовом вакууме, авторитарно объявляет себя носителем власти). (ru)
 • 威权主义(英语:Authoritarianism),又譯權威主義,指政府要求人民絕對服從其权威的原则,而不是个人的思想和行动自由。政府上的威权主义指權力集中於單一领袖或一小撮精英。威权领导者在行使权力時常不考虑现有法律而任意,公民也通常無法自由競爭的选举來替換之。 不少打壓反对派政党或其他替代政治团体与权力争夺与统治集团的自由是有限或不存在的独裁政权都是如此的威權政體或权威政体(Authoritarian regime)來說,有關於設立反对党或其他政治組織不是有限不然就是根本不存在,威权主义因而站在民主的對立面。 在不同學術領域如新聞學、行政學、經濟學、心理學、管理學、社會學,威权主义概念的中文專業用詞或有差異如獨裁主義、集權主義、集權制度、專制主義、權威性格、威權性格。 (zh)
 • Authoritarianism is a form of government characterized by strong central power and limited political freedoms. Juan Linz's influential 1964 description of authoritarianism characterized authoritarian political systems by four qualities: 1. * limited political pluralism; that is, such regimes place constraints on political institutions and groups like legislatures, political parties and interest groups; 2. * a basis for legitimacy based on emotion, especially the identification of the regime as a necessary evil to combat "easily recognizable societal problems" such as underdevelopment or insurgency; 3. * minimal social mobilization most often caused by constraints on the public such as suppression of political opponents and anti-regime activity; 4. * informally defined executive power with often vague and shifting powers. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 21347657 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741231667 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdfs:comment
 • السلطوية حكومة تتميز بدرجة عالية من قوة الدولة والغياب الغالب للإجراءات المتعلقة بالموافقة الشعبية أو حماية حقوق الأفراد. وهذا مصطلح حديث تم وضعه خلال الحرب الباردة من قبل بعض المنظّرين السياسيين وخبراء الشؤون الدولية الغربيين الذين أرادوا التمييز بين السلطوية والشمولية،ورأوا أن الدول السلطوية أقل قسوة، وتدخلا، ودواما من الدول الشمولية، مثل ألمانيا هتلر والاتحاد السوفييتي أيام ستالين. أما الأمثلة التي أوردوها فكانت من بين الدول الحليفة للغرب وليس للاتحاد السوفييتي، الذي اعتبروه شموليا. (ar)
 • Le terme autoritarisme peut désigner aussi bien un comportement que le mode de fonctionnement d'une structure politique. L'autoritarisme consiste dans les deux cas en une prééminence, une hypertrophie de l'autorité érigée en valeur suprême. Si certains chercheurs et professeurs en science politique définissent l'autoritarisme comme un des trois grands types de systèmes politiques avec la démocratie et le totalitarisme, beaucoup d'autres considèrent cette classification comme trop formelle et ne correspondant pas à la réalité. Un régime politique autoritaire est un régime politique qui par divers moyens (propagande, encadrement de la population, répression) cherche la soumission et l'obéissance de la société. (fr)
 • 権威主義(けんいしゅぎ)とは、権威に服従するという個人や社会組織の姿勢、思想、体制である。 政治学では、非民主主義の思想や運動や体制の総称でもあり、各種の独裁主義や専制主義や全体主義などが含まれる。権威主義的な政府や統治では、政治権力が1人または複数の指導者に集中しており、その指導者は典型的には選挙されず、排他的で責任を負わない恣意的な権力を持つ。 (ja)
 • Autorytaryzm – ustrój polityczny, w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska. Decyzje podejmowane przez przywódcę autorytarnego zatwierdzane są przez podporządkowany mu parlament. W systemie ważną rolę sprawuje cenzura, policja polityczna i wojsko, które są narzędziami do tłumienia przejawów działalności opozycyjnej i niezadowolenia społecznego. W kontekście politycznym autorytaryzm jest zbiorem poglądów, które powstały w opozycji do liberalizmu, rządów demokratycznych, jak i parlamentaryzmu. (pl)
 • 威权主义(英语:Authoritarianism),又譯權威主義,指政府要求人民絕對服從其权威的原则,而不是个人的思想和行动自由。政府上的威权主义指權力集中於單一领袖或一小撮精英。威权领导者在行使权力時常不考虑现有法律而任意,公民也通常無法自由競爭的选举來替換之。 不少打壓反对派政党或其他替代政治团体与权力争夺与统治集团的自由是有限或不存在的独裁政权都是如此的威權政體或权威政体(Authoritarian regime)來說,有關於設立反对党或其他政治組織不是有限不然就是根本不存在,威权主义因而站在民主的對立面。 在不同學術領域如新聞學、行政學、經濟學、心理學、管理學、社會學,威权主义概念的中文專業用詞或有差異如獨裁主義、集權主義、集權制度、專制主義、權威性格、威權性格。 (zh)
 • Autoritarismo, en las relaciones sociales, es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso construido de forma participativa, originando un orden social opresivo y carente de libertad y autonomía. La sociedad preindustrial está marcada por la imposición de una fuerte autoridad y jerarquía en todos los órdenes (religioso, político, económico, etc.), con una indiscutida autoridad masculina y paterna dentro de la familia (patriarcado, paternalismo, machismo), frente a los grados cada vez mayores de libertad y autonomía propios de la sociedad industrial y la sociedad postindustrial. En el contexto psicológico individual, pero también social, se define la personalidad autoritaria. En educación, se define la pedagogía auto (es)
 • Autoritarismus (französisch autoritaire ‚befehlerisch‘, ‚herrisch‘; lateinisch auctoritas ‚Einfluss‘, ‚Geltung‘, ‚Macht‘) gilt in der Politikwissenschaft als eine diktatorische Form der Herrschaft, welche zwar zwischen Demokratie und dem diktatorischen Totalitarismus liegt, sich von diesem aber klar unterscheidet. Aus dieser Abgrenzung ergeben sich nach Juan Linz (1975) drei zentrale Definitionsmerkmale: 1. * begrenzter Pluralismus, 2. * keine umfassend formulierte Ideologie, 3. * weder extensive noch intensive Mobilisierung. (de)
 • Per Stato autoritario (o generalmente autoritarismo) si intende una entità statale e/o una forma di governo in cui la sovranità è esercitata da un partito egemone o da un dittatore. È una rivisitazione in chiave moderna dell'assolutismo monarchico. Pur essendo presente una rappresentanza politica, quest'ultima è fortemente limitata dal potere del governo. Il pilastro fondamentale di uno Stato autoritario è la figura di capo o dittatore. Questo uomo forte concentra su di sé tutti i poteri dello Stato, arrivando a confondersi con esso, e assume la funzione di guida suprema della nazione. (it)
 • Autoritarisme is een politiek systeem dat gekenmerkt wordt door de volgende elementen: * Er is geen machtsdeling: de leider of de leidende groep verenigt alle machten in één hand. Er is geen scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten, overeenkomstig het beginsel van de "Trias politica". De machtsuitoefening wordt dan ook niet gecontroleerd, behalve door de machthebbers zelf. De typische manifestaties van democratische controle — politiek pluralisme met respect voor partijen in oppositie, een vrije pers die opinies en analyses mag verkondigen die strijdig zijn met deze van het regime, respect van essentiële burgerrechten, onder andere de vrije meningsuiting — worden niet getolereerd. * De legitimatie van het gezag en de gemaakte beleidskeuzes gebeurt autoritair: de (nl)
 • Autoritarismo é uma forma de governo que é caracterizada por obediência absoluta ou cega à autoridade, oposição a liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável da população. O sociólogo espanhol Juan José Linz, cuja descrição de 1964 do autoritarismo é influente, caracterizou os regimes autoritários como sistemas políticos compostos por quatro fatores: (1) "pluralismo político limitado, não responsável", isto é, restrições sobre as instituições e grupos políticos (como legislaturas, partidos políticos e grupos de interesse); (2) legitimidade com base na emoção, especialmente a identificação do regime como um mal necessário para combater a "problemas sociais facilmente reconhecíveis", tais como o subdesenvolvimento ou a insurgência; (3) ausência de uma "mobilização polític (pt)
 • Авторитари́зм (от лат. auctoritas — власть, влияние) — политический режим, при котором носитель власти (например, диктатор) провозглашает сам себя имеющим право на власть. Обоснованием для существования такой власти является исключительное мнение на этот счёт носителя данной власти.Авторитаризм, как форма политической власти часто сочетается с автократией (Форма отношения к власти) и диктатурой (Форма осуществления власти), хотя это не лояльно. Например, любая революция, в том числе демократическая, будет проявлением авторитаризма (так как революция происходит тогда, когда существующая правовая система не может справиться с текущей ситуацией, а иной правовой системы пока не существует. Революция полностью ломает существующую правовую систему и, находясь, таким образом, в правовом вакууме, (ru)
 • Authoritarianism is a form of government characterized by strong central power and limited political freedoms. Juan Linz's influential 1964 description of authoritarianism characterized authoritarian political systems by four qualities: (en)
rdfs:label
 • Authoritarianism (en)
 • سلطوية (ar)
 • Autoritarismus (de)
 • Autoritarismo (es)
 • Stato autoritario (it)
 • Autoritarisme (fr)
 • 権威主義 (ja)
 • Autoritarisme (politicologie) (nl)
 • Autorytaryzm (ustrój) (pl)
 • Autoritarismo (pt)
 • Авторитаризм (ru)
 • 威权主义 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:governmentType of
is dbo:ideology of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:content of
is dbp:ideology of
is dbp:status of
is foaf:primaryTopic of