Association in psychology refers to a connection between conceptual entities or mental states that results from the similarity between those states or their proximity in space or time. The idea stems from Plato and Aristotle, especially with regard to the succession of memories, and it was carried on by philosophers such as John Locke, David Hume, David Hartley, James Mill, John Stuart Mill, and Alexander Bain. It finds its place in modern psychology in such areas as conditioning and in neural network models of memory.

Property Value
dbo:abstract
 • Association in psychology refers to a connection between conceptual entities or mental states that results from the similarity between those states or their proximity in space or time. The idea stems from Plato and Aristotle, especially with regard to the succession of memories, and it was carried on by philosophers such as John Locke, David Hume, David Hartley, James Mill, John Stuart Mill, and Alexander Bain. It finds its place in modern psychology in such areas as conditioning and in neural network models of memory. (en)
 • التداعي استجابة الفرد لمثير ما بإعطاء أول كلمة أو صورة أو مدرك يخطر في باله. وهو أسلوب من أساليب العلاج النفسي التحليلي يستخدم للكشف عن مكنونات اللاشعور. كما أنه من أساليب الإضفائية المستخدمة عياديا في تشخيص الاضطرابات النفسية. (ar)
 • Assoziation in der Psychologie und der Psychoanalyse ist die Annahme, dass beim Lernen einfache, nicht reduzierbare Elemente (in der Regel Sinneseindrücke) unter bestimmten Bedingungen miteinander verknüpft werden können. Der Begriff der Assoziation dient dabei zur Erklärung des Phänomens, dass zwei (oder mehr) ursprünglich isolierte psychische Inhalte (wie z. B. Wahrnehmungen, Gefühle oder Ideen), auch als Assoziationsglieder bezeichnet, eine so enge Verbindung eingehen, dass das Aufrufen eines Assoziationsgliedes das Auftreten eines oder mehrerer weiterer Assoziationsglieder nach sich zieht oder zumindest begünstigt. So werden zum Beispiel der Anblick einer Rose und der Duft einer Rose im Gedächtnis miteinander verbunden, da sie beim Lernen meist gemeinsam auftreten, während Zitronenduft vielleicht eher das Bild einer Spülmittelflasche aktiviert. Nach den auf Aristoteles zurückgehenden primären Assoziationsgesetzen hängt die Assoziationsstärke zweier Reize ab von ihrer räumlichen und zeitlichen Nähe (Kontiguität), Gleichheit und Gegensätzlichkeit während des Lernens. Thomas Brown (1778–1829) ergänzte diese Gesetze im 19. Jahrhundert mit seinen sekundären Assoziationsgesetzen, nach denen die Verbindungsstärke zweier Reize abhängig ist von * ihrer jeweiligen Intensität * der Häufigkeit ihres gemeinsamen Auftretens * der Zeit, die seit dem letzten gemeinsamen Auftreten vergangen ist * der Anzahl mit dieser Verknüpfung konkurrierender Verknüpfungen. Die Leistungen des Gedächtnisses beruhen nach der herrschenden Meinung auf eben solchen Assoziationsketten. Damit ergibt sich als eine unabdingbare Voraussetzung des menschlichen Gedächtnisses die Fähigkeit zur Assoziation. Bedeutsam ist dies vor allem in der Gedächtnis- und Lernforschung. Assoziationslernen ist die Verknüpfung von Reizen. Am Beispiel von Pawlows Hund: Ein neutraler Reiz (z. B. Klingeln einer Glocke), der normalerweise mit einer unspezifischen Reaktion (evtl. Kopfdrehen zur Klangquelle) verknüpft ist, löst nun eine bestimmte (Speichelfluss), zuvor mit einem anderen Reiz (Anblick oder Geruch von Futter) verknüpfte Reaktion aus (Reiz-Substitution). Das Assoziationslernen beinhaltet 1. * Kognitive Verknüpfungen (z. B. Signal lernen) 2. * Biologische Grundformen des Lernens (Habituation, Sensitivierung, Prägung) 3. * Konditionierung Assoziation wird auch im Rahmen der technischen Mustererkennung als eine Eigenschaft von neuronalen Netzen genannt. (de)
 • En psicología y mercadotecnia se considera que dos conceptos o estímulos están asociados cuando la experiencia de uno lleva a los efectos de otro, debido al emparejamiento o apareamiento repetido. Esto suele llamarse también asociación pavloviana, en honor a Iván Pávlov, pionero en los estudios acerca del condicionamiento clásico. La asociación es un procedimiento usado como herramienta de memoria. Al asociar una nueva idea (un objeto, una imagen, un olor o cualquier cosa que una persona desee recordar) con otra, resultará más fácil recordar ambas. (es)
 • En psychologie, une association est un lien existant entre deux représentations mentales. Il existe différents types d'associations. L'association « par simultanéité fréquente » consiste à associer deux concepts ou deux stimuli par le fait qu'ils sont régulièrement perçus ensemble, simultanément ou successivement. C'est le mécanisme d'association à l'œuvre dans le conditionnement mis en évidence par Ivan Pavlov au début du XXe siècle : à force de jouer un son de cloche juste avant de donner de la nourriture à un chien, on crée une association entre ces deux stimuli si bien que l'animal finit par saliver au seul son de la cloche. Une autre forme d'association est l'association « par similarité de contenu » : un premier concept est associé à un second parce qu'il partage avec lui des caractéristiques intrinsèques similaires. Par exemple, la célèbre caricature de Louis-Philippe en poire par Charles Philipon illustre une association reposant sur la ressemblance visuelle entre la morphologie du premier et la forme du fruit. Le marketing cherche souvent à exploiter le mécanisme de conditionnement pour créer par la publicité, des associations entre un objet commercial et un concept (en général positif), par exemple, entre une voiture et la notion de liberté en montrant un véhicule roulant au milieu de grands espaces sauvages. Les associations présentes chez un individu dépendent de son histoire de vie, de sa culture, etc. * Portail de la psychologie Portail de la psychologie (fr)
 • Bij associatie worden in gedachten verschillende dingen met elkaar in verband gebracht. Het gelegde verband kan wel of niet terecht zijn. Een associatie is vaak gebaseerd op een veralgemenisering of op een vooroordeel. In de associatieve of symbolische poëzie wordt vaak gebruikgemaakt van associaties. In de psychoanalyse wordt "vrije" associatie gevraagd aan de cliënt, om inzicht te krijgen in dieperliggende motieven en ervaringen. De cliënt moet "zonder nadenken" zeggen wat hem te binnen schiet bij het horen van een naam of een begrip. Het is dan aan de therapeut om daar een patroon of verklaring in te ontdekken. Associëren is het in gedachten vrijelijk verschillende zaken met elkaar in verband brengen teneinde dieperliggende of onbewuste motieven of beweegredenen in kaart te brengen. De uitkomsten blijken vaak inzicht te kunnen bieden in patronen van gedrag, overtuigingen, cultuurwaarden of andersinds. Deze inzichten zijn niet feitelijk waar of juist maar blijken veelal indicatief te zijn voor patronen van gedrag. Reflecteren hierop kan een waardevolle bijdrage leveren aan (het ontwikkelen van) meer zelfinzicht of het objectiveren van ontstane overtuigingen. (nl)
 • 連想(れんそう、旧表記:聯想)は、人間の心ないし精神の働きのうち、見聞きするなど五感から得た情報や観念から、他の事物や概念を思い浮かべることである。英語ではassociationあるいはassociativeともいう。 (ja)
 • Asocjacja (łac. accociatio – połączenie) – proces skojarzenia co najmniej dwóch zjawisk psychicznych tak, by pojawienie się jednego z nich spowodowało tendencję do występowania pozostałych (np. zapach konwalii może wywoływać obraz jej kwiatów a napęd senności – wyobrażenie łóżka, światło zielone mówi nam o wolnej drodze). (pl)
 • Ассоциация (лат. Associatio — соединение, взаимосвязь), в психологии и философии — закономерно возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отражёнными в сознании индивида и закреплёнными в его памяти. При наличии ассоциативной связи между психическими явлениями A и B возникновение в сознании явления A закономерным образом влечёт появление в сознании явления B. Ассоциация — связь, возникающая в процессе мышления между элементами психики, в результате которой появление одного элемента, при определённых условиях, вызывает образ другого, связанного с ним; субъективное назначение А. - связь между элементами, предметами или явлениями. (ru)
 • 聯想是一個心理學的基本原理,原與追憶、記憶問題密切相關。聯想,使在追憶過去的事件或經驗時,對和這些事件有一定關係的其他事件和經驗同時追憶起來。後來,這概念的應用範圍逐步擴大,還一度用來概括除原始感覺外的一切心理活動。同時,聯想主義則成為概括全部心理學的理論。亞里斯多德提出3個聯想形式(類似聯想、對比聯想和相鄰聯想),後人對此作了注釋,進行了爭論,但聯想主義通常被認為是英國的學說。洛克(John Locke)首次採用了「觀念的聯想的概念。休姆(David Hume)提出聯想的3種基本形式:相似聯想、時空相鄰聯想及因果。 休姆,以後主要的英國聯想主義理論家有大衛·哈特利、约翰·斯图尔特·密尔、亞歷山大·貝恩、斯賓塞等等。雖然在聯想形式的數量及命名問題上有爭論,但基本上有3派觀點,即感覺主義、機械論和原子論的觀點。人們最初通過一種或幾種特殊感覺獲得知識,在生活中這些感覺材料多次出現,相互聯繫,並凝為意象或觀念。人類的全部知識都是由分散的、簡單的和個別的經驗構築而成,並可被完全分解為這些經驗。 威廉·詹姆士(William James)強調一種由重疊的或緊密相繼的刺激誘發的中樞神經活動的聯繫,並主張用這一概念代替觀念的聯想。1903年巴夫洛夫(Ivan P. Pavlov)用純客觀的方法研究聯想問題,指出可用非條件和條件反射解釋一切行為。條件反射理論和許多同時發展起來的行為主義理論是一種有關行為的聯想主義心理學,其主張與觀念聯想的學說相同,也引致同樣的批評。對美國隨後占主流並至今流傳的刺激-應答心理學(stimulus-response psychology)來說,情況也是如此。但隨著心理學實驗技術的發展,又出現了新問題。如美國的桑戴克(Edward L. Thorndike)認為:單純的重複並不能或很難在刺激和應答之間建立聯繫。他認為更重要的是行為的效果,此效果主要表現為愉快或不愉快。其他人則認為要能預知後果的好壞,則也能直接影響行為。赫爾(Clark Hull)則認為,學習可以用需求減縮(在各種經驗條件下聯繫刺激和應答的驅力強度)來解釋。 他們雖然主張徹底修正聯想主義,但都不否認其基本原則。1880年代,英國曾有一股強大的反對聯想主義的思潮。始於布拉德利(F. H. Bradley)、沃德(James Ward)和斯托特(G. F. Stout)。他們否認感覺是知識的唯一來源,並強調全部心理活動均包含有目的性的因素。格式塔派(Gestalt)心理學者等人主張就高級心理過程而論應全面否定聯想主義。聯想主義能否成為心理學的普遍原理,這個問題還難定論。今日,研究動物行為的心理學家已不認為聯想還具有過去所宣稱的作用。但多數心理學家或會同意:聯想依然是一個重要、有效的原理,適用於解釋通過累積經驗進行學習的事例。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 569334 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 728396193 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Association in psychology refers to a connection between conceptual entities or mental states that results from the similarity between those states or their proximity in space or time. The idea stems from Plato and Aristotle, especially with regard to the succession of memories, and it was carried on by philosophers such as John Locke, David Hume, David Hartley, James Mill, John Stuart Mill, and Alexander Bain. It finds its place in modern psychology in such areas as conditioning and in neural network models of memory. (en)
 • التداعي استجابة الفرد لمثير ما بإعطاء أول كلمة أو صورة أو مدرك يخطر في باله. وهو أسلوب من أساليب العلاج النفسي التحليلي يستخدم للكشف عن مكنونات اللاشعور. كما أنه من أساليب الإضفائية المستخدمة عياديا في تشخيص الاضطرابات النفسية. (ar)
 • En psicología y mercadotecnia se considera que dos conceptos o estímulos están asociados cuando la experiencia de uno lleva a los efectos de otro, debido al emparejamiento o apareamiento repetido. Esto suele llamarse también asociación pavloviana, en honor a Iván Pávlov, pionero en los estudios acerca del condicionamiento clásico. La asociación es un procedimiento usado como herramienta de memoria. Al asociar una nueva idea (un objeto, una imagen, un olor o cualquier cosa que una persona desee recordar) con otra, resultará más fácil recordar ambas. (es)
 • 連想(れんそう、旧表記:聯想)は、人間の心ないし精神の働きのうち、見聞きするなど五感から得た情報や観念から、他の事物や概念を思い浮かべることである。英語ではassociationあるいはassociativeともいう。 (ja)
 • Asocjacja (łac. accociatio – połączenie) – proces skojarzenia co najmniej dwóch zjawisk psychicznych tak, by pojawienie się jednego z nich spowodowało tendencję do występowania pozostałych (np. zapach konwalii może wywoływać obraz jej kwiatów a napęd senności – wyobrażenie łóżka, światło zielone mówi nam o wolnej drodze). (pl)
 • Assoziation in der Psychologie und der Psychoanalyse ist die Annahme, dass beim Lernen einfache, nicht reduzierbare Elemente (in der Regel Sinneseindrücke) unter bestimmten Bedingungen miteinander verknüpft werden können. Nach den auf Aristoteles zurückgehenden primären Assoziationsgesetzen hängt die Assoziationsstärke zweier Reize ab von ihrer räumlichen und zeitlichen Nähe (Kontiguität), Gleichheit und Gegensätzlichkeit während des Lernens. Das Assoziationslernen beinhaltet Assoziation wird auch im Rahmen der technischen Mustererkennung als eine Eigenschaft von neuronalen Netzen genannt. (de)
 • Bij associatie worden in gedachten verschillende dingen met elkaar in verband gebracht. Het gelegde verband kan wel of niet terecht zijn. Een associatie is vaak gebaseerd op een veralgemenisering of op een vooroordeel. In de associatieve of symbolische poëzie wordt vaak gebruikgemaakt van associaties. (nl)
 • En psychologie, une association est un lien existant entre deux représentations mentales. Il existe différents types d'associations. L'association « par simultanéité fréquente » consiste à associer deux concepts ou deux stimuli par le fait qu'ils sont régulièrement perçus ensemble, simultanément ou successivement. C'est le mécanisme d'association à l'œuvre dans le conditionnement mis en évidence par Ivan Pavlov au début du XXe siècle : à force de jouer un son de cloche juste avant de donner de la nourriture à un chien, on crée une association entre ces deux stimuli si bien que l'animal finit par saliver au seul son de la cloche. (fr)
 • Ассоциация (лат. Associatio — соединение, взаимосвязь), в психологии и философии — закономерно возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отражёнными в сознании индивида и закреплёнными в его памяти. При наличии ассоциативной связи между психическими явлениями A и B возникновение в сознании явления A закономерным образом влечёт появление в сознании явления B. (ru)
 • 聯想是一個心理學的基本原理,原與追憶、記憶問題密切相關。聯想,使在追憶過去的事件或經驗時,對和這些事件有一定關係的其他事件和經驗同時追憶起來。後來,這概念的應用範圍逐步擴大,還一度用來概括除原始感覺外的一切心理活動。同時,聯想主義則成為概括全部心理學的理論。亞里斯多德提出3個聯想形式(類似聯想、對比聯想和相鄰聯想),後人對此作了注釋,進行了爭論,但聯想主義通常被認為是英國的學說。洛克(John Locke)首次採用了「觀念的聯想的概念。休姆(David Hume)提出聯想的3種基本形式:相似聯想、時空相鄰聯想及因果。 休姆,以後主要的英國聯想主義理論家有大衛·哈特利、约翰·斯图尔特·密尔、亞歷山大·貝恩、斯賓塞等等。雖然在聯想形式的數量及命名問題上有爭論,但基本上有3派觀點,即感覺主義、機械論和原子論的觀點。人們最初通過一種或幾種特殊感覺獲得知識,在生活中這些感覺材料多次出現,相互聯繫,並凝為意象或觀念。人類的全部知識都是由分散的、簡單的和個別的經驗構築而成,並可被完全分解為這些經驗。 (zh)
rdfs:label
 • تداع (علم النفس) (ar)
 • Association (psychology) (en)
 • Assoziation (Psychologie) (de)
 • Asociación (psicología) (es)
 • Association (psychologie) (fr)
 • Associatie (psychologie) (nl)
 • 連想 (ja)
 • Asocjacja (psychologia) (pl)
 • Ассоциация (психология) (ru)
 • 聯想 (心理學) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of