The ascendant (File:Ascendant-symbol.png or As), or rising sign, is the zodiacal sign and degree that was ascending on the eastern horizon at the specific time and location of an event. According to astrological theory, celestial phenomena reflect or determine human activity on the principle of 'as above so below'. Thus astrologers believe that the ascendant signifies a person's awakening consciousness, in the same way that the Sun's appearance on the eastern horizon signifies the dawn of a new day.

Property Value
dbo:abstract
 • The ascendant (File:Ascendant-symbol.png or As), or rising sign, is the zodiacal sign and degree that was ascending on the eastern horizon at the specific time and location of an event. According to astrological theory, celestial phenomena reflect or determine human activity on the principle of 'as above so below'. Thus astrologers believe that the ascendant signifies a person's awakening consciousness, in the same way that the Sun's appearance on the eastern horizon signifies the dawn of a new day. Because the ascendant is specific to a particular time and place, to astrologers it signifies the individual environment and conditioning that a person receives during their upbringing, and also the circumstances of their childhood. For this reason astrologers believe that the ascendant is also concerned with how a person has learned to present themself to the world, especially in public and in impersonal situations. To astrologers, in some circumstances, it can function as a shield or mask to guard a person's real nature - in other words the 'defense mechanism' every person has to cope with unfamiliar or uncomfortable situations. Astrologers believe the ascendant also has a strong bearing on a person's physical appearance and overall health. The Ascendant is thus considered to be of great significance in all schools of astrology because it in effect serves as the filter through which everything in a horoscope- including the Sun and Moon- is expressed. Most astrologers believe that the Rising Sign exerts an influence equal to or more powerful than the Sun and Moon. In Jyotish, the ascendant is without question the most individual and defining element in the chart. (en)
 • Der Aszendent (lat. für ‚das Aufsteigende‘) ist ein Begriff aus der Astrologie. Er ist der Schnittpunkt des Osthorizonts mit der Ekliptik und bezeichnet den zum gegebenen Zeitpunkt und geografischen Ort am östlichen Horizont aufgehenden Grad des Tierkreises. Den gegenüberliegenden Grad am Westhorizont nennt man den Deszendenten (lat. descendere: ‚herabsteigen‘). (de)
 • En astrología, el Ascendente es uno de los ángulos principales en una carta natal. Su cúspide corta el signo del Zodíaco que se encuentra en el Horizonte Este en el momento del nacimiento. Siempre en una Carta astral ocupa la Primera Casa, y por lógica es opuesto a la Séptima Casa. Justamente por eso es asociado al signo de Aries. El Ascendente, al ser el punto que se levanta exactamente por el horizonte, pasa a dividir el Cielo en doce casas astrológicas (I a XII, una para cada signo). También separa al cielo visible del invisible, el que se observa en Astronomía y el de Astrología. El Ascendente es, astronómicamente hablando, el punto cardinal Este sobre el horizonte local. La línea del Horizonte, en un momento determinado, se representa en la carta natal por la línea definida por los dos puntos Ascendente-Descendente, siendo respectivamente los puntos Este-Oeste. Por eso se suele representar horizontal. La línea vertical representa el Meridiano local, que incluye el cenit (arriba) y el nadir (abajo) y corresponden respectivamente con el MC-IC (Mediocielo-Fondo del Cielo). (es)
 • L'ascendant en astrologie est un des éléments d'un thème astral. C'est un point, le point de l'écliptique situé sur l'horizon oriental pour ce lieu et ce moment donnés, mais on appelle également ainsi le Signe qui contient ce point. (fr)
 • L'ascendente, o 'Sole levante', in astrologia è il punto dello zodiaco che interseca l'orizzonte terrestre ad est al momento della nascita di un individuo, identifica quindi il segno zodiacale che stava sorgendo in quel momento. Ad esempio, una persona che nasce esattamente al sorgere del sole, con il Sole in quel giorno nel segno dei Gemelli, si dirà avere anche l'ascendente in Gemelli, essendo questo il segno che era in quel momento visibile all'orizzonte.Il simbolo usato generalmente per l'Ascendente è . (it)
 • De Ascendant is in de astrologie het punt van de dierenriem dat op het moment van een geboorte aan de oostelijke horizon staat. Formeel is de ascendant het snijpunt van horizon en ecliptica. In het spraakgebruik wordt vaak het hele dierenriemteken waarin dit snijpunt valt als ascendant gezien. Er wordt dan ook naar verwezen als "het rijzende teken". In iemands geboortehoroscoop zou het te maken hebben met uiterlijke kenmerken en de manier waarop de persoon zich aan de buitenwereld toont. In een horoscoop(tekening) begint het eerste huis in de ascendant. Het teken tegenovergesteld aan de ascendant is de descendant. In onderstaande horoscoop wordt de ascendant zoals gebruikelijk is met "ASC" aangeduid en valt in het voorbeeld in het teken van Maagd, terwijl de descendant in Vissen valt. Let wel dat de horoscooptekening altijd 'gespiegeld' is omdat het zuiden boven ligt, zodat de oostelijke horizon en de ascendant links te vinden is. Voorbeeld van een horoscooptekening In de astrologie is de descendant het punt recht tegenover of 180 graden verwijderd van de ascendant. De descendant vormt de cusp (het beginpunt) van het zevende huis van de horoscoop en verwijst naar partners of relaties. De descendant wordt geregeerd door het zevende teken van de dierenriem, Weegschaal, en diens heersende planeet, Venus. Het teken van het zevende huis geeft volgens astrologen informatie over het type van mensen tot wie iemand zich het meest aangetrokken voelt, waar men goed mee opschiet en met wie men mogelijk een liefdesrelatie begint. Dit is echter ook afhankelijk van andere aanwijzingen in de horoscoop. (nl)
 • Ascendent – w astrologii punkt ekliptyki, który wschodzi w określonym momencie i miejscu na Ziemi. Jego położenie uzależnione jest więc od dokładnego czasu i współrzędnych geograficznych danego zdarzenia (np. narodzenia człowieka). Przeciętnie co około dwie godziny nad wschodnim horyzontem pojawia się nowy znak zodiaku, można przyjąć, że co około dwie godziny zmienia się ascendent. Jest to jednak duże uproszczenie, gdyż nachylenie ekliptyki sprawia, że np. na szerokości geograficznej, na jakiej położona jest Polska najszybciej wschodzi znak Ryb (około godziny) a najwolniej znak Panny (około 3 godzin). Tradycyjne źródła astrologiczne głoszą, że Ascendent jest jednym z najważniejszych i najbardziej "czułych" punktów w horoskopie, który ma wpływ na wygląd człowieka, jego osobowość, pierwsze wrażenie wywierane na innych, sposób w jaki wchodzi w relacje z otoczeniem, a nawet nastrój, jaki panował podczas jego narodzin. Wartość Ascendentu (jego długość ekliptyczna) wyraża się wzorem: Asc = arctg(-cos(2 × π × J) / (sin(2 × π × J) × cos ε × sin ε × ctg(½ × π - φ))) gdzie: J oznacza czas gwiazdowy w postaci ułamka doby, ε oznacza kąt nachylenia płaszczyzny równika niebieskiego do płaszczyzny ekliptyki. ε = 23.452294 - 0.0130125 • t2-1.64 • 10 - 6 • t2^2 + 5.03 • 10 - 7 • t2^3 φ oznacza szerokość geograficzną miejsca wydarzenia. Czas gwiazdowy określa obrót sfery niebieskiej. Pełny obrót sfery niebieskiej odbywa się w ciągu 1 doby gwiazdowej. W ciągu 1 godziny gwiazdowej sfera niebieska obróci się o 15º. Definiujemy go jako kąt godzinny punktu Barana. Ponieważ rektascensję α mierzymy do punktu Barana, a położenie (kąt godzinny t) punktu Barana od południka zerowego, zachodzi zależność: θ = α + t. Aktualny czas gwiazdowy jest równy rektascensji α gwiazdy górującej, tzn. przechodzącej przez południk miejscowy (Medium Coeli). Czas gwiazdowy jest czasem miejscowym, obowiązującym tylko na danym południku geograficznym. Czas gwiazdowy na Ziemi obliczamy według wzoru (wynik otrzymujemy w dobach): t2 = (JD-2415020)/36525 θ = 0,5 + JD + (6,6460656 + 2400,0513×t2 + 2,58×10-5×t22 + λ/15)/24. gdzie:λ = długość geograficzna w mierze łukowej, JD = czas UTC w postaci daty juliańskiej. lub w stopniach według wzoru: t2 = (JD-2451545)/36525, θ = (280.46061837 + 360.98564736629×(JD - 2451545.0) + t22 × (0.000387933-t/38710000) + λ/15). gdzie:λ = długość geograficzna w radianach, JD = czas UTC w postaci daty juliańskiej. Z uzyskanych wyników rozpatrujemy tylko część ułamkową. Definicja daty juliańskiej:Rachuba dni juliańskich polega na ponumerowaniu wszystkich kolejnych dni niezależnie od roku, do jakiego należą. Chwilą początkową tej rachuby jest godzina 12.00 w południe czasu południka zerowego dnia 1 stycznia 4713 r. p.n.e. według kalendarza juliańskiego (przedłużonego odpowiednio wstecz). Rachubę tę wprowadził Józef Scaliger w r. 1583, nazywając ją "dniami juliańskimi" na cześć swojego ojca. Według tej rachuby można przypisać każdemu dniu następującemu po tej dacie jednoznaczny numer. Doby zaczynają się w południe, ponieważ do r. 1925 doba astronomiczna zaczynała się w południe, o godz. 12.00 czasu urzędowego. Aby wyrazić w tej rachubie dokładniej czas jakiegoś zdarzenia, do juliańskiego numeru dnia dodaje się część ułamkową określającą ułamek doby, jaki upłynął od godziny 12.00 w południe. Taką ulepszoną, ciągłą rachubę czasu nazywa się datami juliańskimi. Datę juliańską dla czasu uniwersalnego UT1 i czasu uniwersalnego skoordynowanego UTC oznaczamy skrótem JD (Julian Date). Dla czasu efemeryd oznacza się ją skrótem JED (Julian Ephemeris Date). Podając wartość JD warto zaznaczyć, według jakiej rachuby czasu określono porę dnia. Fakt, że daty juliańskie liczy się od południa, a liczby odpowiadające naszym czasom są bardzo duże, sprawia trochę kłopotu. Z tego powodu coraz częściej używa się zmodyfikowanych dat juliańskich MJD (Modified Julian Date), zdefiniowanych następująco: MJD = JD - 2 400 000,5. Algorytm obliczania daty juliańskiej:W urzędowej rachubie lat brakuje roku = 0. Nasza era rozpoczęła się 1 stycznia roku 1., a ostatni dzień p.n.e. był dniem 31 grudnia roku -1. Stąd też biorą się nieporozumienia na tle roku 2000. Pierwszym rokiem naszego wieku był rok 1901, a rok 2000 będzie ostatnim rokiem XX wieku i drugiego tysiąclecia n.e. Astronomowie przyjmują numerację lat ery nowożytnej, taką, jak urzędowa, ale lata ery starożytnej liczone są, dla wygody rachunków, od zera. Tak więc np. według urzędowej rachuby lat Rzym został zbudowany w r. 753 p.n.e. (-753), ale według rachuby astronomicznej zdarzyło się to w roku -752. Przy obliczaniu daty juliańskiej dla lat p.n.e. należy więc numer roku zwiększyć o 1. Kolejnym krokiem jest zmiana numerów miesięcy. Miesiące od marca do grudnia mają numer normalny (3 - 12), natomiast styczeń i luty traktujemy jako miesiąc 13. i 14. roku poprzedniego. Należy ich numer zwiększyć o 1, a numer roku oczywiście zmniejszyć o 1. Dokonujemy zamiany pory dnia na ułamek doby: t = godz/24 + min/(60 × 24) + sek/(3600 × 24). Ostatecznie JD obliczamy ze wzoru: JD = E(365,25 • rok)+E(30,6001 • (miesiąc + 1)) + dzień + 1720994.5 + p + t lub ze wzoru: JD = E(365,25 • (rok + 4716))+E(30,6 • (miesiąc + 1)) + dzień - 1524.5 + p + t Gdzie:p = liczba lat przestępnych. funkcja E(x) wyznacza część całkowitą wartości x. (pl)
 • Na Astrologia, o signo ascendente, ou simplesmente ascendente (Símbolo., As ou ASC), é o signo do Zodíaco que estava surgindo no horizonte no momento do nascimento da pessoa. Representa as características que surgem num primeiro olhar imediato, aquilo que irrompe de uma pessoa quando ela se coloca diante do mundo. O ascendente se manifesta desde o nascimento, na forma como nasce, e não fica "mais forte" depois dos 30 anos. As qualidades ascendentes são poderosas desde cedo e, por ser as externas, tendem a ser vistas com mais facilidade do que as qualidades do signo solar, as internas. Para um estudo mais completo do ascendente, deve ser levado em consideração não apenas o signo, mas eventuais planetas colocados no setor astrológico do ascendente (a chamada casa I). A localização do planeta que rege o signo ascendente também é importante. Segundo um conceito astrológico tradicional, este planeta é o chamado "senhor" do mapa astral, que matiza toda a identidade de uma pessoa. O ascendente se junta ao signo solar e ao signo lunar, perfazendo a "identidade astrológica" mais poderosa de cada pessoa. (pt)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 226307 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 725737445 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Der Aszendent (lat. für ‚das Aufsteigende‘) ist ein Begriff aus der Astrologie. Er ist der Schnittpunkt des Osthorizonts mit der Ekliptik und bezeichnet den zum gegebenen Zeitpunkt und geografischen Ort am östlichen Horizont aufgehenden Grad des Tierkreises. Den gegenüberliegenden Grad am Westhorizont nennt man den Deszendenten (lat. descendere: ‚herabsteigen‘). (de)
 • L'ascendant en astrologie est un des éléments d'un thème astral. C'est un point, le point de l'écliptique situé sur l'horizon oriental pour ce lieu et ce moment donnés, mais on appelle également ainsi le Signe qui contient ce point. (fr)
 • L'ascendente, o 'Sole levante', in astrologia è il punto dello zodiaco che interseca l'orizzonte terrestre ad est al momento della nascita di un individuo, identifica quindi il segno zodiacale che stava sorgendo in quel momento. Ad esempio, una persona che nasce esattamente al sorgere del sole, con il Sole in quel giorno nel segno dei Gemelli, si dirà avere anche l'ascendente in Gemelli, essendo questo il segno che era in quel momento visibile all'orizzonte.Il simbolo usato generalmente per l'Ascendente è . (it)
 • The ascendant (File:Ascendant-symbol.png or As), or rising sign, is the zodiacal sign and degree that was ascending on the eastern horizon at the specific time and location of an event. According to astrological theory, celestial phenomena reflect or determine human activity on the principle of 'as above so below'. Thus astrologers believe that the ascendant signifies a person's awakening consciousness, in the same way that the Sun's appearance on the eastern horizon signifies the dawn of a new day. (en)
 • En astrología, el Ascendente es uno de los ángulos principales en una carta natal. Su cúspide corta el signo del Zodíaco que se encuentra en el Horizonte Este en el momento del nacimiento. Siempre en una Carta astral ocupa la Primera Casa, y por lógica es opuesto a la Séptima Casa. Justamente por eso es asociado al signo de Aries. (es)
 • De Ascendant is in de astrologie het punt van de dierenriem dat op het moment van een geboorte aan de oostelijke horizon staat. Formeel is de ascendant het snijpunt van horizon en ecliptica. In het spraakgebruik wordt vaak het hele dierenriemteken waarin dit snijpunt valt als ascendant gezien. Er wordt dan ook naar verwezen als "het rijzende teken". In iemands geboortehoroscoop zou het te maken hebben met uiterlijke kenmerken en de manier waarop de persoon zich aan de buitenwereld toont. Voorbeeld van een horoscooptekening (nl)
 • Ascendent – w astrologii punkt ekliptyki, który wschodzi w określonym momencie i miejscu na Ziemi. Jego położenie uzależnione jest więc od dokładnego czasu i współrzędnych geograficznych danego zdarzenia (np. narodzenia człowieka). Przeciętnie co około dwie godziny nad wschodnim horyzontem pojawia się nowy znak zodiaku, można przyjąć, że co około dwie godziny zmienia się ascendent. Jest to jednak duże uproszczenie, gdyż nachylenie ekliptyki sprawia, że np. na szerokości geograficznej, na jakiej położona jest Polska najszybciej wschodzi znak Ryb (około godziny) a najwolniej znak Panny (około 3 godzin). (pl)
 • Na Astrologia, o signo ascendente, ou simplesmente ascendente (Símbolo., As ou ASC), é o signo do Zodíaco que estava surgindo no horizonte no momento do nascimento da pessoa. Representa as características que surgem num primeiro olhar imediato, aquilo que irrompe de uma pessoa quando ela se coloca diante do mundo. O ascendente se manifesta desde o nascimento, na forma como nasce, e não fica "mais forte" depois dos 30 anos. As qualidades ascendentes são poderosas desde cedo e, por ser as externas, tendem a ser vistas com mais facilidade do que as qualidades do signo solar, as internas. (pt)
rdfs:label
 • Ascendant (en)
 • Aszendent (Astrologie) (de)
 • Ascendente (es)
 • Ascendente (astrologia) (it)
 • Ascendant (astrologie) (fr)
 • Ascendant en descendant (nl)
 • Ascendent (pl)
 • Signo ascendente (pt)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of