Argus Panoptes (or Argos) is a 100-eyed giant in Greek mythology.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يناير 2016) 20بك هذه المقالة عن آرجوس، الشخصية الأسطورية الإغريقية؛ إن كنت تبحث عن مدينة آرغوس في اليونان، فانظر آرغوس. آرجوس أو آرجوس بانوبتس (باليونانية: Ἄργος Πανόπτης) وفق الميثولوجيا الإغريقية هو عملاق ذو عيون كثيرة تنتشر في رأسه وسائر جسده، قيل أنها 100 عين. ووفق الأسطورة فقد كلّفت الإلهة هيرا Hera آرجوس بحراسة آيو IO وذلك بعد أن حوّلها عشيقها زيوس Zeus إلى عِجلة (بقرة صغيرة). ولذلك فقد قام آرجوس بحراسة آيو وإبقائها مقيدة ً في شجرة زيتون مقدسة، بعيدا ً عن زيوس. وبأمر ٍمن زيوس قام هيرميز Hermes بقتل آرجوس، فقامت هيرا بتكريم حارسها المخلص عبر حفظ عيونه إلى الأبد في ذيل طاووس. (ar)
 • Argos (griechisch Ἄργος, männlich, latein. Argus), auch Panóptes (griechisch Πανόπτης, der Allesseher) war ein riesiges Ungeheuer mit hundert (oder zahlreichen) Augen am ganzen Leib, so dass er in alle Richtungen schauen konnte, zumal immer nur ein Augenpaar zu einer gegebenen Zeit schlief. (de)
 • Dans la mythologie grecque, Argos (en grec ancien Ἄργος / Árgos et en latin Argus), fils d'Arestor et de Mycène (ou du dieu fleuve Inachos, ou d'Argos, fils de Zeus ou de Gaïa selon les versions), est un Géant. Il ne faut pas le confondre avec son homonyme Argos l'argonaute, lui aussi issu d'un père nommé Arestor. (fr)
 • En la mitología griega, Argos Panoptes (Άργος Πανοπτης, Argos ‘de todos los ojos’) era un gigante con múltiples ojos. Era por tanto un guardián muy efectivo, pues sólo algunos de sus ojos dormían en cada momento, habiendo siempre varios otros aún despiertos. Era un fiel sirviente de Hera. Su gran servicio al panteón olímpico fue matar al monstruo ctónico con cola de serpiente Equidna cuando ésta dormía en su cueva (Homero: Ilíada, ii.783; Hesíodo: Teogonía, 295ff; Apolodoro: Biblioteca mitológica, II,1,2). El último trabajo de Argos para Hera fue guardar de Zeus una ternera blanca. «Ata esta vaca con cuidado a un olivo en Nemea», le encargó. Hera sabía que la ternera era en realidad Ío, una de las muchas ninfas con las que Zeus se estaba apareando para establecer el nuevo orden. Para liberarla, Zeus mandó a Hermes que matase a Argos. Hermes lo logró disfrazándose de pastor y haciendo que todos los ojos de Argos cayesen dormidos con el sonido de su flauta de cañas y con historias. Luego lo decapitó con una espada en forma de media luna o, según una versión alternativa, arrojándole una pedrada. Para conmemorar a su fiel guardián, Hera hizo que los mil ojos de Argos fuesen preservados para siempre en las colas de los pavos reales (Ovidio: Las metamorfosis I, 625; Apolodoro, Biblioteca mitológica II,1,3). Sobre la genealogía de Argos Panoptes hay varias versiones, que lo hacen hijo de Agénor, de Ínaco, de Arestor y Micene, del rey Argos e Ismene, o de la Tierra, engendrado por ella misma. Algunos autores le atribuyen la paternidad de Yaso, rey de Argos, con la ninfa Ismene, la hija de Asopo. (es)
 • Argus Panoptes (or Argos) is a 100-eyed giant in Greek mythology. (en)
 • Argo Panoptes (Argo "che tutto vede") è un gigante che ha, secondo alcuni miti, un occhio, secondo altri quattro (due davanti e due dietro), e secondo altri ancora ne aveva cento, e dormiva chiudendone cinquanta per volta. Altri miti sostengono che avesse infiniti occhi su tutto il corpo. Argo, figlio di Aristore, viene citato anche come persona molto accorta per antonomasia: "è un Argo" oppure "ha più occhi di Argo". Il gigante è ricordato per aver liberato l'Arcadia da un toro mostruoso e da un satiro che rapiva le mandrie. Al gigante spetta anche l'uccisione di Echidna.La maggior parte del mito su Argo è comunque legata alla vicenda di Zeus ed Io. Il gigante venne posto a guardia della ninfa Io, uno degli amori di Zeus tramutata dal dio in una giovenca per nascondere a Era, sua moglie, la vera identità della ninfa. La dea, sospettosa di un possibile tradimento del marito, riuscì ad ottenere l'animale in dono. Zeus, infatti, acconsentì alla richiesta per fugare ogni sospetto di tradimento, ed Era pose la fanciulla sotto la sorveglianza di Argo, che legò l'animale ad un ulivo che cresceva in un bosco sacro a Micene. Il gigante, grazie ai suoi infiniti occhi, riusciva a non dormire mai, chiudendone, per riposare, solo due per volta. Zeus, dispiaciutosi per Io, incaricò Ermes di liberarla. Quest'ultimo, camuffatosi da pastore, si avvicinò ad Argo suonando una melodia. Il gigante, affascinato dal suono, invitò Ermes a sedersi con sé. Il dio, accompagnandosi col suono, iniziò a narrare la storia di Pan e Siringa, fino a che non riuscì a far chiudere tutti i cento occhi. Ermes uccise il gigante addormentato tagliandogli la testa con la spada, liberando Io. Era prese gli occhi dalla testa di Argo e li pose sulle piume del pavone, l'animale a lei sacro. (it)
 • アルゴス(古代ギリシア語: Ἄργος, Argos, ラテン語: Argus)は、ギリシア神話に登場する100の目をもつ(あるいは体に多くの目をそなえた)巨人である。アゲーノールの息子。普見者(パノプテース)アルゴスと言われる。 全身に100の目を持ち、しかもそれらの目は交代で眠るため、彼自身は常に目覚めている(別の伝承では、背中に第三の目があるとも、後頭部に二つ目があるとも言われる)。つまり、アルゴスには時間的にも空間的にも死角が無い。 神々の命を受け、上半身は人間の女で腰から下はへびの形をしていた怪物エキドナやアルカディア地方を荒した雄牛の怪物などを退治する多くの手柄をあげた。 ゼウスの正妻ヘーラーの命令で、ゼウスの愛人で牝牛に変身したイーオーの見張りをしていたとき、イーオーを愛するゼウスの命令を受けてイーオーを取り戻しに来たヘルメースにより殺された。 この際、ヘルメースは葦笛の音を聞かせてアルゴスの目を全て眠らせ剣で首を刎ねたとも、遠くから石を当てて殺したともいう。あるいは、ヘルメースには殺されなかったが、イーオーを逃がされた責でヘーラーに処刑されたともいう。 ヘーラーはアルゴスの死後、その目を取って自身の飼っているクジャクの尾羽根に飾った。それ以来、クジャクは尾羽根に百の目を持つという。クジャクの話にはもう一つ説があり、それによれば、ゼウスがヘーラーの機嫌を直させるために送った鳥がクジャクだという。どちらにしても、クジャクの尾羽根にある百の目はアルゴスの目であるという説がある。 (ja)
 • Argus Panoptes of Argus (Grieks: Άργος ο Πανόπτης; Argos o Panoptis), was een reus uit de Griekse mythologie die over zijn gehele lichaam honderd ogen bezat, waarvan er nooit meer dan twee tegelijk sliepen. (Het Griekse woord pan betekent 'alles' en het Griekse optes betekent 'ziend'.) Toen Zeus de oppergod zijn oog op Io liet vallen, veranderde hij haar in een mooie zilverkleurige koe zodat zijn vrouw Hera niets zou merken. Maar deze laatste vertrouwde het niet en gaf Argus de opdracht Io "in het oog" te houden. Argus werd door Hermes (in opdracht van Zeus, om Io te bevrijden) gedood nadat Hermes hem door zijn fluitspel zo diep liet inslapen dat al zijn ogen dichtvielen. Hera plaatste later als eerbetoon zijn honderd ogen op de staart van het haar toegewijde dier, de pauw, wiens staart immers vol ogen zit, en wiens waakzaamheid spreekwoordelijk is. De uitdrukking "iets met argusogen gadeslaan" wil dan ook zeggen dat men ergens waakzaam en met enig wantrouwen naar kijkt. (nl)
 • Argos (także Argus; gr. Ἄργος Árgos, łac. Argus) – w mitologii greckiej olbrzym o stu wiecznie czuwających oczach. Zeus miał romans z nimfą Io, co wzbudziło zazdrość Hery, więc Zeus zamienił Io w jałówkę. Hera kazała Argosowi jej pilnować, lecz Zeus się nie poddawał i wysłał najlepszego złodzieja, czyli Hermesa, aby ten wykradł Io. Hermes wiedział, że Argos miał 50 par oczu, więc zabrał ze sobą flet. Uśpił grą Argosa, a potem odciął mu głowę. Hera przeniosła oczy Argosa na ogon pawia, ptaka, który był jej poświęcony. Pod koniec swojego życia zabił potwora Echidnę, gdy spała. (pl)
 • Argos Panoptes (em grego: Ἄργος Πανόπτης, "Argos de muitos olhos"), na mitologia grega, era um gigante com cem olhos. Servo fiel de Hera, é incumbido pela deusa de tomar conta de Io, uma princesa e amante de Zeus transformada em novilha. Era um excelente boiadeiro, visto que, quando dormia, mantinha 50 de seus olhos despertos. Para libertar Io a mando de Zeus, Hermes o pôs para dormir e em seguida cortou sua cabeça. Hera o homenageou transformando-o em pavão - sua ave sagrada -, em cuja cauda pôs seus cem olhos. Argos também foi responsável pela morte da Equidna, uma serpente fabulosa. (pt)
 • А́ргус (точнее Аргос или Арг др.-греч. Ἄργος), прозванный Паноптес, то есть всевидящий — в древнегреческой мифологии многоглазый великан; в переносном смысле — неусыпный страж. Сын Арестора (по Ферекиду), либо (по Асклепиаду) сын Инаха, либо (по Керкопу) сын Аргоса и Исмены, либо (по Акусилаю и Эсхилу) сын Геи, либо сын Агенора (см. статью о другом варианте сказания). (ru)
 • 阿爾戈斯(古希腊语:Ἄργος,來自於形容詞ἀργός“閃亮的”),希腊神话中的百眼巨人。 关于阿爾戈斯的谱系,说法不一。一些文献说他是阿瑞斯托耳的儿子(因此得到别名阿瑞斯托里得斯),另一些则说他是阿革诺耳的儿子。还有说法认为他是伊那科斯的儿子。阿爾戈斯有一百只眼睛,即使睡觉时也总有一些还睁着,因此得到别名“潘诺普忒斯”(Πανόπτης,“总在看着的”)。 阿爾戈斯有一百只眼睛的说法,可能是在较晚的时期才出现的。在一份古老的诗歌《埃癸米俄斯》(一说其作者为赫西俄德)的残篇中,只提到阿爾戈斯有四只眼睛,但由于赫拉的祝福,他可以永不闭眼。后来才被附会为有多达一百只眼睛,睡觉时不用全闭上。 阿爾戈斯杀过几个著名的怪物。伪阿波罗多洛斯说,阿爾戈斯杀死了危害阿爾卡狄亚地区的公牛,并剥下它的皮当衣服。阿爾戈斯还杀死过偷盗畜群的萨堤洛斯。他最大的功绩则是趁女妖厄喀德那睡觉时杀死了她。 赫拉利用阿爾戈斯在睡觉时不用闭上所有眼睛的特点,将被变成母牛的宙斯的情人伊俄交给他看管。阿爾戈斯把母牛拴在迈锡尼圣林里的一棵橄榄树上,小心地看守着。由于他有许多眼睛,在睡觉时也可以让其中一些睁着,所以母牛无法逃跑。后来赫耳墨斯受宙斯之命,用巧计杀死阿爾戈斯,释放了伊俄。一说赫耳墨斯化装成一个牧人,用优美的笛声(或歌声)诱使阿爾戈斯闭上所有眼睛,再将他杀死。也有说法认为赫耳墨斯只是凭暴力取胜,他从远处用石块把阿爾戈斯砸死。赫耳墨斯因此功绩而得到别名:“阿古革丰忒斯”(Ἀργειφόντης,意为“杀死阿爾戈斯的”)。 据奥维德说,赫拉为了表彰阿爾戈斯的忠实,将他的百只眼睛安在了孔雀的尾巴上,遂使孔雀的尾巴有了眼状的图案。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1761517 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745129359 (xsd:integer)
dct:description
 • giant in Greek mythology (en)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Argos (griechisch Ἄργος, männlich, latein. Argus), auch Panóptes (griechisch Πανόπτης, der Allesseher) war ein riesiges Ungeheuer mit hundert (oder zahlreichen) Augen am ganzen Leib, so dass er in alle Richtungen schauen konnte, zumal immer nur ein Augenpaar zu einer gegebenen Zeit schlief. (de)
 • Dans la mythologie grecque, Argos (en grec ancien Ἄργος / Árgos et en latin Argus), fils d'Arestor et de Mycène (ou du dieu fleuve Inachos, ou d'Argos, fils de Zeus ou de Gaïa selon les versions), est un Géant. Il ne faut pas le confondre avec son homonyme Argos l'argonaute, lui aussi issu d'un père nommé Arestor. (fr)
 • Argus Panoptes (or Argos) is a 100-eyed giant in Greek mythology. (en)
 • Argos (także Argus; gr. Ἄργος Árgos, łac. Argus) – w mitologii greckiej olbrzym o stu wiecznie czuwających oczach. Zeus miał romans z nimfą Io, co wzbudziło zazdrość Hery, więc Zeus zamienił Io w jałówkę. Hera kazała Argosowi jej pilnować, lecz Zeus się nie poddawał i wysłał najlepszego złodzieja, czyli Hermesa, aby ten wykradł Io. Hermes wiedział, że Argos miał 50 par oczu, więc zabrał ze sobą flet. Uśpił grą Argosa, a potem odciął mu głowę. Hera przeniosła oczy Argosa na ogon pawia, ptaka, który był jej poświęcony. Pod koniec swojego życia zabił potwora Echidnę, gdy spała. (pl)
 • Argos Panoptes (em grego: Ἄργος Πανόπτης, "Argos de muitos olhos"), na mitologia grega, era um gigante com cem olhos. Servo fiel de Hera, é incumbido pela deusa de tomar conta de Io, uma princesa e amante de Zeus transformada em novilha. Era um excelente boiadeiro, visto que, quando dormia, mantinha 50 de seus olhos despertos. Para libertar Io a mando de Zeus, Hermes o pôs para dormir e em seguida cortou sua cabeça. Hera o homenageou transformando-o em pavão - sua ave sagrada -, em cuja cauda pôs seus cem olhos. Argos também foi responsável pela morte da Equidna, uma serpente fabulosa. (pt)
 • А́ргус (точнее Аргос или Арг др.-греч. Ἄργος), прозванный Паноптес, то есть всевидящий — в древнегреческой мифологии многоглазый великан; в переносном смысле — неусыпный страж. Сын Арестора (по Ферекиду), либо (по Асклепиаду) сын Инаха, либо (по Керкопу) сын Аргоса и Исмены, либо (по Акусилаю и Эсхилу) сын Геи, либо сын Агенора (см. статью о другом варианте сказания). (ru)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يناير 2016) 20بك هذه المقالة عن آرجوس، الشخصية الأسطورية الإغريقية؛ إن كنت تبحث عن مدينة آرغوس في اليونان، فانظر آرغوس. آرجوس أو آرجوس بانوبتس (باليونانية: Ἄργος Πανόπτης) وفق الميثولوجيا الإغريقية هو عملاق ذو عيون كثيرة تنتشر في رأسه وسائر جسده، قيل أنها 100 عين. ووفق الأسطورة فقد كلّفت الإلهة هيرا Hera آرجوس بحراسة آيو IO وذلك بعد أن حوّلها عشيقها زيوس Zeus إلى عِجلة (بقرة صغيرة). ولذلك فقد قام آرجوس بحراسة آيو وإبقائها مقيدة ً في شجرة زيتون مقدسة، بعيدا ً عن زيوس. (ar)
 • En la mitología griega, Argos Panoptes (Άργος Πανοπτης, Argos ‘de todos los ojos’) era un gigante con múltiples ojos. Era por tanto un guardián muy efectivo, pues sólo algunos de sus ojos dormían en cada momento, habiendo siempre varios otros aún despiertos. Era un fiel sirviente de Hera. Su gran servicio al panteón olímpico fue matar al monstruo ctónico con cola de serpiente Equidna cuando ésta dormía en su cueva (Homero: Ilíada, ii.783; Hesíodo: Teogonía, 295ff; Apolodoro: Biblioteca mitológica, II,1,2). (es)
 • アルゴス(古代ギリシア語: Ἄργος, Argos, ラテン語: Argus)は、ギリシア神話に登場する100の目をもつ(あるいは体に多くの目をそなえた)巨人である。アゲーノールの息子。普見者(パノプテース)アルゴスと言われる。 全身に100の目を持ち、しかもそれらの目は交代で眠るため、彼自身は常に目覚めている(別の伝承では、背中に第三の目があるとも、後頭部に二つ目があるとも言われる)。つまり、アルゴスには時間的にも空間的にも死角が無い。 神々の命を受け、上半身は人間の女で腰から下はへびの形をしていた怪物エキドナやアルカディア地方を荒した雄牛の怪物などを退治する多くの手柄をあげた。 ゼウスの正妻ヘーラーの命令で、ゼウスの愛人で牝牛に変身したイーオーの見張りをしていたとき、イーオーを愛するゼウスの命令を受けてイーオーを取り戻しに来たヘルメースにより殺された。 この際、ヘルメースは葦笛の音を聞かせてアルゴスの目を全て眠らせ剣で首を刎ねたとも、遠くから石を当てて殺したともいう。あるいは、ヘルメースには殺されなかったが、イーオーを逃がされた責でヘーラーに処刑されたともいう。 (ja)
 • Argo Panoptes (Argo "che tutto vede") è un gigante che ha, secondo alcuni miti, un occhio, secondo altri quattro (due davanti e due dietro), e secondo altri ancora ne aveva cento, e dormiva chiudendone cinquanta per volta. Altri miti sostengono che avesse infiniti occhi su tutto il corpo. Argo, figlio di Aristore, viene citato anche come persona molto accorta per antonomasia: "è un Argo" oppure "ha più occhi di Argo". (it)
 • Argus Panoptes of Argus (Grieks: Άργος ο Πανόπτης; Argos o Panoptis), was een reus uit de Griekse mythologie die over zijn gehele lichaam honderd ogen bezat, waarvan er nooit meer dan twee tegelijk sliepen. (Het Griekse woord pan betekent 'alles' en het Griekse optes betekent 'ziend'.) Toen Zeus de oppergod zijn oog op Io liet vallen, veranderde hij haar in een mooie zilverkleurige koe zodat zijn vrouw Hera niets zou merken. Maar deze laatste vertrouwde het niet en gaf Argus de opdracht Io "in het oog" te houden. (nl)
 • 阿爾戈斯(古希腊语:Ἄργος,來自於形容詞ἀργός“閃亮的”),希腊神话中的百眼巨人。 关于阿爾戈斯的谱系,说法不一。一些文献说他是阿瑞斯托耳的儿子(因此得到别名阿瑞斯托里得斯),另一些则说他是阿革诺耳的儿子。还有说法认为他是伊那科斯的儿子。阿爾戈斯有一百只眼睛,即使睡觉时也总有一些还睁着,因此得到别名“潘诺普忒斯”(Πανόπτης,“总在看着的”)。 阿爾戈斯有一百只眼睛的说法,可能是在较晚的时期才出现的。在一份古老的诗歌《埃癸米俄斯》(一说其作者为赫西俄德)的残篇中,只提到阿爾戈斯有四只眼睛,但由于赫拉的祝福,他可以永不闭眼。后来才被附会为有多达一百只眼睛,睡觉时不用全闭上。 阿爾戈斯杀过几个著名的怪物。伪阿波罗多洛斯说,阿爾戈斯杀死了危害阿爾卡狄亚地区的公牛,并剥下它的皮当衣服。阿爾戈斯还杀死过偷盗畜群的萨堤洛斯。他最大的功绩则是趁女妖厄喀德那睡觉时杀死了她。 据奥维德说,赫拉为了表彰阿爾戈斯的忠实,将他的百只眼睛安在了孔雀的尾巴上,遂使孔雀的尾巴有了眼状的图案。 (zh)
rdfs:label
 • آرجوس (ميثولوجيا) (ar)
 • Argos (Riese) (de)
 • Argus Panoptes (en)
 • Argos Panoptes (es)
 • Argos (Panoptès) (fr)
 • Argo Panoptes (it)
 • アルゴス (ja)
 • Argus Panoptes (nl)
 • Argos (syn Agenora) (pl)
 • Argos Panoptes (pt)
 • Аргус (ru)
 • 阿耳戈斯 (百眼巨人) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Argus Panoptes (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbp:shipNamesake of
is foaf:primaryTopic of