Applied mathematics is a branch of mathematics that deals with mathematical methods that find use in science, engineering, business, computer science, and industry. Thus, applied mathematics is a combination of mathematical science and specialized knowledge. The term "applied mathematics" also describes the professional specialty in which mathematicians work on practical problems by formulating and studying mathematical models. In the past, practical applications have motivated the development of mathematical theories, which then became the subject of study in pure mathematics where abstract concepts are studied for their own sake. The activity of applied mathematics is thus intimately connected with research in pure mathematics.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أكتوبر 2015) الرياضيات التطبيقية هي فرع من فروع الرياضيات, تهتم بدراسة وتطوير أساليب الرياضيات التي تستخدم في العلوم والهندسة وإدارة الأعمال و الصناعة. فالرياضيات التطبيقية هي علوم الرياضيات مضافة إليها معارف مجال آخر ما,طبعا الشباب الرياضيات هي من اهم الحركات الرياضية بحيث ان هناك 10 كم من الناس يقودون السيارة و50000 شخص يسوق الشاحنة و10 الف فتاة تسوي المورتسيك : شو هيدا بدك تروح على دبي تشطري فيزا و تجيب ايفون سفن لك شو هيدا مع تحيتني مجهول ابن مركوم طيب شباب الرياضيات امزز رقمي 050123123123 اوك مع السلامة (ar)
 • Angewandte Mathematik beschäftigt sich sowohl mit der Entwicklung neuer Methoden zur Lösung von Problemen aus anderen Gebieten (wie Chemie, Biologie, Physik, Wirtschaft, Informatik, Technik usw.), als auch der Anwendung bereits bekannter mathematischer Methoden auf wohlbekannte Probleme. Insbesondere gehören dazu Numerische Mathematik, mathematische Physik, (mathematische Chemie, Biologie, Geologie usw.), Computermathematik, Wissenschaftliches Rechnen, Ingenieurmathematik, Optimierung und Operations Research, Modellierung, Theoretische Biologie, mathematische Statistik, Finanz- und Versicherungsmathematik, Kryptologie, Graphentheorie zur Analyse von Netzwerken sowie die Mathematische Psychologie. Die mathematischen Methoden werden auf ein Modell des betrachteten Systems angewandt. Die Grenze zwischen reiner Mathematik und angewandter Mathematik ist fließend, wie der Begriff angewandte Wissenschaft an sich problematisch ist. Die Zuordnung von Arbeiten in eines dieser beiden großen Felder hängt stark von der persönlichen Auffassung der beteiligten Mathematiker ab. Angewandte Mathematik, die sich mit mathematischen Methoden beschäftigt (und damit ein Teilgebiet der Mathematik ist) ist von den Anwendungen der Mathematik in der Naturwissenschaft, den Ingenieurwissenschaften und anderen Bereichen zu unterscheiden. So wird man nicht sagen, dass ein Biologe, der mathematische Methoden der Populationsdynamik benutzt und bekannte Mathematik anwendet, selbst angewandte Mathematik betreibt – er verwendet sie lediglich. Häufig ziehen Nichtmathematiker diese Grenze nicht, und sie ist nicht immer klar. Die Verwendung der Mathematik zur Lösung industrieller Probleme wird Industriemathematik genannt; hier ist als Teilgebiet besonders die Technomathematik zu nennen, die sich mit aus der Technik stammenden Problemen befasst. (de)
 • Les mathématiques appliquées sont une branche des mathématiquesqui s'intéresse à l'application du savoir mathématique aux autres domaines.L'analyse numérique, les mathématiques de l'ingénierie ; l'optimisation linéaire, la programmation dynamique, l'optimisation et la recherche opérationnelle ; les bio-mathématiques, la bio-informatique, la théorie de l'information, la théorie des jeux ; les probabilités et les statistiques ; les mathématiques financières et l'actuariat ; la cryptographie et, jusqu'à un certain point, la combinatoire et la géométrie finie ; la théorie des graphes telle qu'appliquée à l'analyse de réseaux, ainsi qu'une bonne partie de ce qu'on appelle l'informatique sont autant de domaines d'application des mathématiques. La classification logique des mathématiques appliquées repose davantage sur la sociologie des professionnels qui se servent des mathématiques que sur la question d'en déterminer la nature exacte. Habituellement, les méthodes mathématiques sont appliquées au domaine d'un problème particulier à l'aide d'un modèle mathématique. Les mathématiques de l'ingénierie s'attachent à décrire des processus physiques, de sorte qu'elles se distinguent rarement de la physique théorique. Parmi les principales subdivisions de celles-ci, on peut mentionner : * la mécanique des fluides ; * l'acoustique ; * les équations de Maxwell, lesquelles régissent l'électromagnétisme ; * la mécanique ; * les phénomènes d'échanges. « Pour rassurer les puristes, signalons que le calcul numérique, dont l'intérêt pratique est si essentiel, est souvent l'origine et l'occasion de travaux théoriques fondamentaux. Théorie et pratique s'etayent ainsi l'une l'autre, comprenons que les mathématiques étant nées outils, cultivées en outils par des hommes éminents, ce ne serait pas les mépriser que de les faire servir à quelque chose. » (fr)
 • El término matemáticas aplicadas se refiere a aquellos métodos y herramientas matemáticas que pueden ser utilizados en el análisis o resolución de problemas pertenecientes al área de las ciencias básicas o aplicadas como el cálculo, el álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales, entre otras. Muchos métodos matemáticos han resultado efectivos en el estudio de problemas en física, química, biología, medicina, ciencias sociales, informática, ingeniería, economía, finanzas, ecología entre otras. Sin embargo, una posible diferencia es que en matemáticas aplicadas se procura el desarrollo de las matemáticas "hacia afuera", es decir su aplicación o transferencia hacia el resto de las áreas. Y en menor grado "hacia dentro" o sea, hacia el desarrollo de las matemáticas mismas. Este último sería el caso de las matemáticas puras o matemáticas elementales. Las matemáticas aplicadas se usan con frecuencia en distintas áreas tecnológicas para modelado, simulación y optimización de procesos o fenómenos, como el túnel de viento o el diseño de experimentos. (es)
 • 応用数学(おうようすうがく、英語:applied mathematics)とは、数学的知識を他分野に適用することを主眼とした数学の分野の総称である。 数学のさまざまな分野のどれが応用数学であるかというはっきりした合意があるわけではなく、しばしば純粋数学と対置されるものとして、大まかには他の科学や技術への応用に歴史的に密接に関連してきた分野がこう呼ばれている。なお、過去の高等学校学習指導要領において、科目「応用数学」が存在した。 (ja)
 • La matematica applicata è un ramo della matematica che si occupa dello studio delle tecniche matematiche usate nell'applicare le conoscenze matematiche ad altri campi scientifici e tecnici. (it)
 • De naam toegepaste wiskunde duidt de beroepsactiviteit aan van wetenschappers die de wetenschap of de technologie trachten voort te stuwen door de invoering van wiskundige technieken. Het is dus geen tak van de wiskunde, maar eerder een visie op de rol van de wiskunde in de maatschappij. Daardoor houdt deze term soms een impliciet waarde-oordeel in. Vaak ligt de vernieuwing eerder in het voor het eerst toepassen van een bestaande wiskundige techniek in een bestaande wetenschap, dan in het uitvinden van nieuwe wiskundige methoden per se. Ter contrast wordt vaak de even dubbelzinnige term zuivere wiskunde gehanteerd. Men zou kunnen argumenteren dat de activiteit van een wiskundige, om zinvol te zijn, tegelijkertijd zuiver (dat wil zeggen exact) moet zijn, en toepasbaar moet zijn in een andere context dan de oorspronkelijke (anders is er weinig behoefte aan abstractie). Het adjectief toegepast wordt hier echter meestal enger geïnterpreteerd als "rechtstreeks, uitdrukkelijk en onmiddellijk toegepast buiten de wiskunde en de natuurwetenschappen". Als dusdanig is de term nauw verwant met "toegepaste wetenschappen" als synoniem voor de ingenieurswetenschappen. Veel universiteiten hebben afzonderlijke departementen voor zuivere en voor toegepaste wiskunde. Door de dubbelzinnigheid van de terminologie varieert de bevoegdheidsgrens nogal sterk. Voorbeelden van activiteiten die onbetwist tot de toegepaste wiskunde behoren, zijn: * statistische methoden in de sociale wetenschappen; * wiskundige risicoanalyse voor verzekeringsportfolio's; * wiskundige modellen voor de bouwkunde en de waterbouwkunde. Voorbeelden van activiteiten die weliswaar nuttige toepassingen vinden buiten de wiskunde, maar die vaak aan het departement zuivere wiskunde worden beoefend, zijn: * getaltheorie; * gewone (analytische) en algebraïsche topologie; * maattheorie en functionaalanalyse. (nl)
 • A matemática aplicada é um ramo da matemática que trata da aplicação do conhecimento matemático a outros domínios. Tais aplicações incluem cálculo numérico, matemática voltada a engenharia, programação linear, otimização, modelagem contínua, biomatemática e bioinformática, teoria da informação, teoria dos jogos, probabilidade e estatística, matemática financeira, criptografia, combinatória e até mesmo geometria finita até certo ponto, teoria de grafos como aplicada em análise de redes, e grande parte do que se chama ciência da computação. A matemática voltada à engenharia descreve processos físicos, e portanto, é muito similar à física teórica. Subdivisões importantes incluem: dinâmica dos fluidos, teoria acústica, equações de Maxwell que governam o eletromagnetismo, mecânica etc. Historicamente, a matemática era mais importante para as ciências naturais e engenharia. No entanto, desde a Segunda Guerra Mundial, campos fora das ciências físicas, geraram a criação de novas áreas de matemática, como teoria dos jogos e teoria da escolha social, e o conceito de redes neurais, que surgiram do estudo do cérebro em neurociência. (pt)
 • Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak: * Analiza numeryczna * Informatyka matematyczna, teoria obliczeń, algorytmy, teoria złożoności * Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych * Mechanika cząstek i układów * Mechanika ciał deformowalnych * Zastosowania matematyki w mechanice płynów * Zastosowania matematyki w optyce i elektromagnetyzmie * Zastosowania matematyki w termodynamice klasycznej * Mechanika kwantowa * Mechanika statystyczna, budowa materii * Teoria względności * Zastosowania matematyki w astronomii i astrofizyce * Zastosowania matematyki w geofizyce * Badania operacyjne, programowanie matematyczne * Teoria gier, ekonomia, nauki społeczne * Biomatematyka i matematyka w innych naukach przyrodniczych * Teoria systemów, teoria sterowania * Teoria informacji, teoria sygnałów, korekcja błędów, teoria obwodów, zbiory rozmyte * Edukacja matematyczna * Geometria wykreślna * Rachunek wyrównawczy (pl)
 • Прикладна́я матема́тика — область математики, рассматривающая применение математических методов, алгоритмов в других областях науки и техники. Примерами такого применения будут: численные методы, математическая физика, линейное программирование, оптимизация и исследование операций, моделирование сплошных сред (Механика сплошных сред), биоматематика и биоинформатика, теория информации, теория игр, теория вероятностей и статистика, финансовая математика и теория страхования, криптография, а следовательно комбинаторика и в некоторой степени конечная геометрия, теория графов в приложении к сетевому планированию, и во многом то, что называется информатикой. В вопросе о том, что является прикладной математикой, нельзя составить чёткую логическую классификацию. Математические методы обычно применяются к специфическому классу прикладных задач путём составления математической модели системы. (ru)
 • 应用数学(英语:applied mathematics)是以应用为目的的明确的数学理论和方法的总称,研究如何應用數學知識到其他範疇(尤其是科學)的數學分支,可以說是純數學的相反,应用纯数学中的结论扩展到物理学等其他科学中,應用數學的發展是以科學為依據,作為科學研究的後盾。包括微分方程、向量分析、矩陣、拉普拉斯變換、傅里葉變換、複變分析、數值方法、概率论、数理统计、运筹学、博弈论、控制理论、组合数学、信息论等许多数学分支,也包括从各种应用领域中提出的数学问题的研究。而大部分應用數學是以作為物理分析的工具。计算数学有时也可视为应用数学的一部分。應用數學大部分的教學範疇都是以物理的模型為基礎進行分析,當中或許搭配了各種數學工具,就為了更貼近物理的系統。 圖論應用在網絡分析,拓扑学在电路分析上的应用,群论在结晶学上的应用,微分几何在规范场上的应用,自动控制理论在计算上的应用,黎曼几何应用于相对论,数理逻辑应用于计算机,最小二乘法应用于飞机起降时自动控制,利用数字合成计算机辅助的X射线断层成像技术(1979年数学家获得诺贝尔医学奖,)數論應用在密码学,博弈論、概率論、統計學應用在經濟學,线性规划用于生产安排调度,都可見數學在不同範疇的應用。 (zh)
 • Applied mathematics is a branch of mathematics that deals with mathematical methods that find use in science, engineering, business, computer science, and industry. Thus, applied mathematics is a combination of mathematical science and specialized knowledge. The term "applied mathematics" also describes the professional specialty in which mathematicians work on practical problems by formulating and studying mathematical models. In the past, practical applications have motivated the development of mathematical theories, which then became the subject of study in pure mathematics where abstract concepts are studied for their own sake. The activity of applied mathematics is thus intimately connected with research in pure mathematics. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 24295969 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743318086 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أكتوبر 2015) الرياضيات التطبيقية هي فرع من فروع الرياضيات, تهتم بدراسة وتطوير أساليب الرياضيات التي تستخدم في العلوم والهندسة وإدارة الأعمال و الصناعة. فالرياضيات التطبيقية هي علوم الرياضيات مضافة إليها معارف مجال آخر ما,طبعا الشباب الرياضيات هي من اهم الحركات الرياضية بحيث ان هناك 10 كم من الناس يقودون السيارة و50000 شخص يسوق الشاحنة و10 الف فتاة تسوي المورتسيك : شو هيدا بدك تروح على دبي تشطري فيزا و تجيب ايفون سفن لك شو هيدا مع تحيتني مجهول ابن مركوم طيب شباب الرياضيات امزز رقمي 050123123123 اوك مع السلامة (ar)
 • 応用数学(おうようすうがく、英語:applied mathematics)とは、数学的知識を他分野に適用することを主眼とした数学の分野の総称である。 数学のさまざまな分野のどれが応用数学であるかというはっきりした合意があるわけではなく、しばしば純粋数学と対置されるものとして、大まかには他の科学や技術への応用に歴史的に密接に関連してきた分野がこう呼ばれている。なお、過去の高等学校学習指導要領において、科目「応用数学」が存在した。 (ja)
 • La matematica applicata è un ramo della matematica che si occupa dello studio delle tecniche matematiche usate nell'applicare le conoscenze matematiche ad altri campi scientifici e tecnici. (it)
 • 应用数学(英语:applied mathematics)是以应用为目的的明确的数学理论和方法的总称,研究如何應用數學知識到其他範疇(尤其是科學)的數學分支,可以說是純數學的相反,应用纯数学中的结论扩展到物理学等其他科学中,應用數學的發展是以科學為依據,作為科學研究的後盾。包括微分方程、向量分析、矩陣、拉普拉斯變換、傅里葉變換、複變分析、數值方法、概率论、数理统计、运筹学、博弈论、控制理论、组合数学、信息论等许多数学分支,也包括从各种应用领域中提出的数学问题的研究。而大部分應用數學是以作為物理分析的工具。计算数学有时也可视为应用数学的一部分。應用數學大部分的教學範疇都是以物理的模型為基礎進行分析,當中或許搭配了各種數學工具,就為了更貼近物理的系統。 圖論應用在網絡分析,拓扑学在电路分析上的应用,群论在结晶学上的应用,微分几何在规范场上的应用,自动控制理论在计算上的应用,黎曼几何应用于相对论,数理逻辑应用于计算机,最小二乘法应用于飞机起降时自动控制,利用数字合成计算机辅助的X射线断层成像技术(1979年数学家获得诺贝尔医学奖,)數論應用在密码学,博弈論、概率論、統計學應用在經濟學,线性规划用于生产安排调度,都可見數學在不同範疇的應用。 (zh)
 • Applied mathematics is a branch of mathematics that deals with mathematical methods that find use in science, engineering, business, computer science, and industry. Thus, applied mathematics is a combination of mathematical science and specialized knowledge. The term "applied mathematics" also describes the professional specialty in which mathematicians work on practical problems by formulating and studying mathematical models. In the past, practical applications have motivated the development of mathematical theories, which then became the subject of study in pure mathematics where abstract concepts are studied for their own sake. The activity of applied mathematics is thus intimately connected with research in pure mathematics. (en)
 • Angewandte Mathematik beschäftigt sich sowohl mit der Entwicklung neuer Methoden zur Lösung von Problemen aus anderen Gebieten (wie Chemie, Biologie, Physik, Wirtschaft, Informatik, Technik usw.), als auch der Anwendung bereits bekannter mathematischer Methoden auf wohlbekannte Probleme. Die Grenze zwischen reiner Mathematik und angewandter Mathematik ist fließend, wie der Begriff angewandte Wissenschaft an sich problematisch ist. Die Zuordnung von Arbeiten in eines dieser beiden großen Felder hängt stark von der persönlichen Auffassung der beteiligten Mathematiker ab. (de)
 • El término matemáticas aplicadas se refiere a aquellos métodos y herramientas matemáticas que pueden ser utilizados en el análisis o resolución de problemas pertenecientes al área de las ciencias básicas o aplicadas como el cálculo, el álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales, entre otras. Muchos métodos matemáticos han resultado efectivos en el estudio de problemas en física, química, biología, medicina, ciencias sociales, informática, ingeniería, economía, finanzas, ecología entre otras. (es)
 • Les mathématiques appliquées sont une branche des mathématiquesqui s'intéresse à l'application du savoir mathématique aux autres domaines.L'analyse numérique, les mathématiques de l'ingénierie ; l'optimisation linéaire, la programmation dynamique, l'optimisation et la recherche opérationnelle ; les bio-mathématiques, la bio-informatique, la théorie de l'information, la théorie des jeux ; les probabilités et les statistiques ; les mathématiques financières et l'actuariat ; la cryptographie et, jusqu'à un certain point, la combinatoire et la géométrie finie ; la théorie des graphes telle qu'appliquée à l'analyse de réseaux, ainsi qu'une bonne partie de ce qu'on appelle l'informatique sont autant de domaines d'application des mathématiques. (fr)
 • De naam toegepaste wiskunde duidt de beroepsactiviteit aan van wetenschappers die de wetenschap of de technologie trachten voort te stuwen door de invoering van wiskundige technieken. Het is dus geen tak van de wiskunde, maar eerder een visie op de rol van de wiskunde in de maatschappij. Daardoor houdt deze term soms een impliciet waarde-oordeel in. Vaak ligt de vernieuwing eerder in het voor het eerst toepassen van een bestaande wiskundige techniek in een bestaande wetenschap, dan in het uitvinden van nieuwe wiskundige methoden per se. (nl)
 • A matemática aplicada é um ramo da matemática que trata da aplicação do conhecimento matemático a outros domínios. Tais aplicações incluem cálculo numérico, matemática voltada a engenharia, programação linear, otimização, modelagem contínua, biomatemática e bioinformática, teoria da informação, teoria dos jogos, probabilidade e estatística, matemática financeira, criptografia, combinatória e até mesmo geometria finita até certo ponto, teoria de grafos como aplicada em análise de redes, e grande parte do que se chama ciência da computação. (pt)
 • Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak: (pl)
 • Прикладна́я матема́тика — область математики, рассматривающая применение математических методов, алгоритмов в других областях науки и техники. Примерами такого применения будут: численные методы, математическая физика, линейное программирование, оптимизация и исследование операций, моделирование сплошных сред (Механика сплошных сред), биоматематика и биоинформатика, теория информации, теория игр, теория вероятностей и статистика, финансовая математика и теория страхования, криптография, а следовательно комбинаторика и в некоторой степени конечная геометрия, теория графов в приложении к сетевому планированию, и во многом то, что называется информатикой. В вопросе о том, что является прикладной математикой, нельзя составить чёткую логическую классификацию. Математические методы обычно примен (ru)
rdfs:label
 • Applied mathematics (en)
 • رياضيات تطبيقية (ar)
 • Angewandte Mathematik (de)
 • Matemáticas aplicadas (es)
 • Mathématiques appliquées (fr)
 • Matematica applicata (it)
 • 応用数学 (ja)
 • Toegepaste wiskunde (nl)
 • Matematyka stosowana (pl)
 • Matemática aplicada (pt)
 • Прикладная математика (ru)
 • 应用数学 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:almaMater of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:fields of
is foaf:primaryTopic of