The Apache (/əˈpætʃiː/; [a.paʃ]) are culturally related Native American tribes from the Southwestern United States and Northern Mexico. These indigenous peoples of North America speak Southern Athabaskan languages, which are related linguistically to Athabaskan languages in Alaska and western Canada.

Property Value
dbo:abstract
 • أباتشي أو أباش (Apache) هي مجموعة من قبائل الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا الشمالية. لغتهم لغة أثاباسكان الجنوبية، والتعريف الحديث لهم يستثني شعب نافويا المتقارب. هاجموا حضارتي المايا والتولتك.وقاوموا الأسبان في مطلع القرن 16 عندما غزوا المكسيك. وكلمة(أباش) بالأسبانية معناها سفلة. وكان الأباش يمارسون صيد الجاموس الوحشي والخيول عن طر يق تقفي الأثر والتربص والانقضاض. وكانوا برقصون رقصة الحرب مع دق الطبول ودهان أجسامهم باللون الأحمر. وكانوا يسيرون للحرب علي صوت النفر المصنوع من قرن الجاموس. (ar)
 • Als Apachen (deutsch [aˈpaʧə, aˈpaxə], englisch [əˈpætʃi]) bezeichnet man sechs kulturell sowie sprachlich verwandte Stammesgruppen der südlichen Athapasken im Südwesten der Vereinigten Staaten und im Norden von Mexiko. Früher wurden zu den Apachen auch die Navajo (Diné) gezählt; diese entwickelten jedoch eine separate Identität und werden heute allgemein als eine selbstständige Ethnie betrachtet. Zu den Apachen werden heute allgemein die Westlichen Apache, Chiricahua Apache, Mescalero Apache, Jicarilla Apache, Lipan Apache und Kiowa Apache (Plains Apache) gezählt. Die Apachen sowie die Navajo (Diné) sprechen (sprachen) sieben verschiedene gegenseitig verständliche südathapaskische Apache-Sprachen, die zu den Athapasken-Sprachen aus der Na-Dené-Sprachfamilie zählen. Sprachlich sind sie somit mit den Dene im Norden und Nordwesten Kanadas sowie den Alaska Dene der Nördlichen Athapasken verwandt. Die Apachen hatten – im Gegensatz zu Cheyenne oder Navajo (Diné) – nie eine politische oder militärische Idee von einer gemeinsamen Nation oder einer gemeinsamen Stammesidentität; sie identifizierten sich zwar anhand der gemeinsamen Sprache als Apachen (und schlossen hierbei jedoch die Najavo aus), die einzelnen Stammesgruppen entwickelten jedoch unterschiedliche Kulturen und bekämpften sich teilweise gegenseitig. Oftmals werden daher die zwar sprachlich zu den Apachen zählenden Kiowa Apache (Plains Apache) nicht als Apachen betrachtet, da sie kulturell sowie politisch zu den Kiowa zählen. Heute gibt es insgesamt neun auf Bundesebene anerkannte Stämme (federally recognized tribes) der Apachen; hiervon fünf in Arizona (Westliche Apache, zwei zusammen mit Yavapai) und zwei in New Mexico (Jicarilla Apache, Mescalero Apache – bestehend aus Mescalero, Chiricahua und Lipan Apache) auf Reservationen sowie zwei weitere in Oklahoma (Chiricahua Apache, Kiowa Apache/Plains Apache – mit einigen Lipan Apache) ohne eigenes Land. Zudem gibt es drei nur auf Bundesstaatsebene anerkannte Stämme (state recognized tribes) der Apachen in Texas (Lipan Apache), in Louisiana (Choctaw, Lipan Apache und Adai) und in Alabama (Choctaw, Muskogee, Chickasaw, Cherokee und Chiricahua Apache). Die meisten leben heute außerhalb der Reservationen, manche leben in Städten, andere arbeiten als Wanderarbeiter oder Saisonarbeiter in den Zentren der Landwirtschaft im Süden Kaliforniens; heute leben daher Tausende Apachen im Coachella Valley, Imperial Valley und Colorado River Valley. (de)
 • Apache es el nombre con el que se conoce a un grupo de naciones indígenas culturalmente cercanas del este de Arizona, noroeste de México (norte de los Estados de Sonora y Chihuahua), Nuevo México, y regiones de Texas y de las Grandes Llanuras. El término apache probablemente proceda del zuñi apachu, que significa «enemigo»; de ahí el nombre que les pusieron los españoles. Se denominaban a sí mismos Indé, que quiere decir «la gente». Hablaban un conjunto de lenguas atabascanas meridionales, que se han clasificado en apache de las llanuras, apache oriental y apache occidental. Eran pescadores, cazadores y agricultores. Vivían en pequeños grupos basados en la familia. Los grupos se formaban con varias familias de carácter matriarcal. Compartían el mismo rito de los sioux y los cheyennes. Cuando llegaron los españoles, los apaches habían llegado al suroeste de EE. UU. en una migración de unos 500 años desde Canadá. Fue una tribu poderosa y guerrera, en continua lucha tanto con los colonizadores de procedencia europea como con otras tribus indias. La rendición de la tribu tuvo lugar en 1886, cuando los chiricahuas fueron deportados a Florida y Alabama, donde estuvieron bajo confinamiento militar. Siempre mostraron una gran fiereza como guerreros y mucha habilidad como estrategas. En el año 1900 vivían unos 17 000 apaches en libertad. Su jefe más conocido, Gerónimo (Gokhlayeh), nació en 1829 y murió por causas naturales en Fort Sill, Oklahoma, en el año 1909. Sucedió como jefe de los apaches a Cochise, quien vivió 62 años. Fue el hijo de Cochise, Taza, quien designó a Gerónimo como sucesor de su padre. Ahora se encuentran en reservas en Arizona, Nuevo México y Oklahoma en un número de entre 5500 y 6000. Una pequeña minoría de 20 apaches mescaleros aún subsisten en la frontera norte de los estados mexicanos de Chihuahua, Sonora y Coahuila. (es)
 • Apache (de apachu, « ennemi » en langue zuñi) est un nom générique donné à différentes tribus indiennes d'Amérique du Nord vivant dans le sud-ouest des États-Unis et le Nord des États mexicains de Chihuahua et du Sonora, formant le territoire de l'Apacheria et partageant la même langue athapascane méridionale (proche des langues athapascanes septentrionales parlées par les indiens d'Alaska et de l'ouest du Canada). Les Navajos parlent une langue très proche et partagent la même culture, ils sont donc souvent considérés comme des Apaches. Nomades et chasseurs dans un environnement semi-aride, les Apaches furent de farouches guerriers attaquant les peuples cultivateurs dont les Pueblos et d'autres tribus sédentaires de la région. Ils s'opposèrent plus tard aux colons espagnols, puis aux Mexicains et aux colons américains. Ils furent finalement vaincus et décimés par ces derniers à la fin du XIXe siècle et leurs quelques descendants vivent aujourd'hui dans des réserves. Lorsqu'ils dansaient, les Apaches revêtaient des costumes symbolisant les esprits de la montagne. Cherchant à guérir les malades en éloignant le mauvais sort, ils se paraient de peintures corporelles, de jupes, de masques aux couleurs sombres. Les Apaches croyaient en de nombreux hôtes surnaturels mais surtout en une divinité suprême nommée Yasun. Leurs chefs les plus célèbres sont Mangas Coloradas, Cochise et Geronimo. (fr)
 • The Apache (/əˈpætʃiː/; [a.paʃ]) are culturally related Native American tribes from the Southwestern United States and Northern Mexico. These indigenous peoples of North America speak Southern Athabaskan languages, which are related linguistically to Athabaskan languages in Alaska and western Canada. Apache people traditionally have lived in Eastern Arizona, Northern Mexico (Sonora and Chihuahua), New Mexico, West Texas, and Southern Colorado. Apacheria, their collective homelands, consisted of high mountains, sheltered and watered valleys, deep canyons, deserts, and the southern Great Plains. The Apache tribes fought the Spanish and Mexican peoples for centuries. The first Apache raids on Sonora appear to have taken place during the late 17th century. In 19th-century confrontations, the U.S. Army found the Apache to be fierce warriors and skillful strategists. Apache groups are politically autonomous. The major groups speak several different languages and developed distinct and competitive cultures. The current division of Apache groups includes Western Apache, Chiricahua, Mescalero, Jicarilla, Lipan, and Plains Apache (also known as the Kiowa-Apache). Apache groups live in Oklahoma and Texas and on reservations in Arizona and New Mexico. Apache people have moved throughout the United States and elsewhere, including urban centers. (en)
 • Gli Apache (/əˈpætʃiː/ in inglese, /apaʃ/ in francese; in italiano anche Apaci; dalla parola zuni Apachu che significa "nemico") sono una popolazione nativa dell'area sud occidentale dell'America Settentrionale; il nome con cui sono soliti designarsi è però "Dineh"(il popolo). Originariamente gli Apache erano divisi in otto gruppi principali, escludendo i Kataka (c.d. "Kiowa-Apache"), associati coi Kiowa: i Lipan (Naizhan e Natage), gli Jicarilla (Ollero e Llanero), i Mescalero (Sehenede e Iyutahende), i Mimbreño (Tchihende), gli Ndendahe (Nednhi e Bendokhoe), i Chiricahua (Tsokanendeh), i Coyotero (Tsézhiné, Tiisebahné e Dzil-Łigai-Si'án-Ndee), i Tonto (Dilzhe'e); ognuno di questi era a sua volta composto da numerose bande locali. (it)
 • アパッチ(Apache)は、6つの文化的に関連のあるアメリカ・インディアン部族の総称。いずれも南アサバスカ語系の言語を話す。現代の用語では、類縁にあるナバホ族は含まない。 「アパッチ」という名は、ズニ族の言葉で「アパチェ=敵」を意味し、それを聞いたフランス人によって広まった。彼ら自身は「インデ」、「ニデェ」または「ティン・ネアー (Tin-ne-ah, ティンネとも)」(ディネ=人間という意味)と自称する。 (ja)
 • Apachen is de verzamelnaam voor de N'de, een uit meerdere divisies bestaand migrantenvolk uit zuidwestelijk Noord-Amerika, dat oorspronkelijk afkomstig is uit het subarctisch Canada. Ze behoren tot de taalfamilie van de Na-dene. De N'de zijn, net als hun buren de Dineh, afstammelingen van een Na-dene-sprekend nomadisch volk uit het McKenzie Basin in Canada. Na een periode van eeuwen zuidwaarts te zijn gemigreerd vestigden deze groepen zich uiteindelijk in het zuidwesten van de huidige Verenigde Staten. Over de periode van aankomst zijn de meningen verdeeld, maar vast staat dat hier in de 15e en 16e eeuw al een volk leefde dat zichzelf N'de noemde. Apache is een exoniem, afkomstig van een Zuñi-woord dat 'vijand' betekent. N'de is de benaming die ze voor zichzelf gebruiken, en betekent zoveel als 'Mensen'. De N'de spreken de taal van de Zuidelijke Na-Dene, en vertonen op linguïstisch vlak een aantal overeenkomsten met de Athabaskische sprekers uit Alaska en het westen van Canada. De hedendaagse term Apachen wordt gebruikt om onderscheid te maken met de verwante Dineh (Navajo) uit Arizona, Utah en Colorado, die overeenkomsten op cultureel en linguïstisch vlak vertonen. De N'de, historisch een taai en sterk nomadenvolk, waren eeuwen onafgebroken in gevecht met de Spanjaarden en Mexicanen. De eerste overvallen op de Spanjaarden in Sonora vonden in de late 17e eeuw plaats. Het Amerikaanse leger ervoer na diverse confrontaties dat de 'Apachen' zowel wrede en onverzoenlijke strijders waren als bekwame strategen. (nl)
 • Apacze (N'de lub Dine'é („Ludzie”)) – zespół grup etnicznych Indian Ameryki Północnej, spokrewnionych prawdopodobnie z Atabaskami, zamieszkujący rezerwaty w stanach Arizona, Nowy Meksyk i Oklahoma. Nazwa Apacze obejmuje co najmniej osiem szczepów, spośród których najbardziej znanymi były szczepy Kiowa, Mescalero, Jicarilla i Chiricahua. Kilka z nich, w tym Chiricahua, określano jako Apaczów z White Mountain. W zachodnim Teksasie mieszkali Apacze Lipan, którzy po walkach z Meksykiem i z napierającymi na nich osadnikami amerykańskimi zostali wyparci do Nowego Meksyku. Znamienny był ich styl osiedlania. Kiedy budowali wickiup, zazwyczaj ustawiali je w centrum obozowiska i przeznaczali dla kobiet, dzieci i starców. Wojownicy swoje szałasy stawiali wokół obozu, tworząc niejako „mur obronny” dla całej społeczności. Apacze przez dziesięciolecia stawiali zbrojny opór białym kolonialistom, najsławniejszy z wodzów plemienia, Geronimo poddał się w 1886 roku. Niemniej jednak do wczesnych lat 20. XX wieku zdarzały się przypadki zbrojnego oporu wobec kolonizacji prowadzonej przez Stany Zjednoczone Ameryki a następnie Meksyk. (pl)
 • Os apaches são povos nativos dos Estados Unidos que falam a língua apache e que habitam atualmente reservas indígenas no sudoeste dos Estados Unidos. Antigamente, os povos Apaches ocupavam territórios em Arizona, norte do México, Novo México, oeste e sudoeste do Texas e sul de Colorado. Os locais tradicionais dos Apaches consistiam em montanhas altas, vales abrigados e fornecidos de água, grandes ravinas, desertos e as Grandes Planícies do Sul. Existe uma controvérsia sobre a inclusão ou não dos navajos entre os apaches. (pt)
 • Апачи (англ. Apache, склоняется, в ед. ч. «апач») — собирательное название для нескольких культурно родственных племён североамериканских индейцев, говорящих на апачских языках атабаскской ветви семьи на-дене.Племена апачей ныне живут в резервациях в Аризоне, Нью-Мексико, Оклахоме. (ru)
 • 阿帕契族是數個文化上有關連的美國原住民部族的一個總稱,阿帕契族的語言是阿帕切語系。以現時的角度排除了有關的納瓦約族,但納瓦約族與其他阿帕契族在文化和語言上有關連,所以也被認為是阿帕契族。阿帕契人以前分散在亞利桑那州東部、墨西哥西北、新墨西哥、部分德克薩斯州及小部分在平原上。阿帕契族之間在政治上只有少許一致。部族使用七種不同的語言。現在阿帕契族分類包括納瓦約族、西阿帕契族、Chiricahua、Mescalero、Jicarilla、Lipan及Plains Apache(以前的Kiowa-Apache)。阿帕契族現時居住在俄克拉何馬州、德克薩斯州以及亞利桑那州的保留地。納瓦約族則居住在美國的一大片保留地。部分阿帕契人已經遷居到例如紐約等大都市。阿帕契部族歷史上相當有勢力,與白人抗爭達數世紀。美軍在不同的衝突中發現他們是兇猛的戰士和有謀的軍事家。阿帕奇族是最后一个向美国政府投降的部落,最后一位首领是傑羅尼莫(1829年6月16日-1909年2月17日)。美軍海豹六隊在2011年5月1日深夜在巴基斯坦阿伯塔巴德展開的追擊奥萨马·本·拉登代號就是「傑羅尼莫行動」。在1885年當年動用了超過5000名士兵去捉拿傑羅尼莫。後因遭到阿帕契族抗議,美軍將此行動改稱為「海神之矛行動」。 (zh)
dbo:language
dbo:populationPlace
dbo:related
dbo:religion
dbo:thumbnail
dbo:totalPopulation
 • 111810 (xsd:integer)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 358584 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 707154768 (xsd:integer)
dbp:group
 • Apache (en)
dbp:langs
 • Jicarilla, Kiowa, Lipan Apache, Mescalero-Chiricahua, Western Apache, English, and Spanish (en)
dbp:popplace
 • Arizona, New Mexico, Colorado, Texas, Oklahoma, including northern Chihuahua, Coahuila, and Tamaulipas (en)
dbp:poptime
 • 111810 (xsd:integer)
dbp:related
dbp:rels
 • Native American Church, Christianity, traditional tribal religion (en)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • أباتشي أو أباش (Apache) هي مجموعة من قبائل الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا الشمالية. لغتهم لغة أثاباسكان الجنوبية، والتعريف الحديث لهم يستثني شعب نافويا المتقارب. هاجموا حضارتي المايا والتولتك.وقاوموا الأسبان في مطلع القرن 16 عندما غزوا المكسيك. وكلمة(أباش) بالأسبانية معناها سفلة. وكان الأباش يمارسون صيد الجاموس الوحشي والخيول عن طر يق تقفي الأثر والتربص والانقضاض. وكانوا برقصون رقصة الحرب مع دق الطبول ودهان أجسامهم باللون الأحمر. وكانوا يسيرون للحرب علي صوت النفر المصنوع من قرن الجاموس. (ar)
 • Gli Apache (/əˈpætʃiː/ in inglese, /apaʃ/ in francese; in italiano anche Apaci; dalla parola zuni Apachu che significa "nemico") sono una popolazione nativa dell'area sud occidentale dell'America Settentrionale; il nome con cui sono soliti designarsi è però "Dineh"(il popolo). Originariamente gli Apache erano divisi in otto gruppi principali, escludendo i Kataka (c.d. "Kiowa-Apache"), associati coi Kiowa: i Lipan (Naizhan e Natage), gli Jicarilla (Ollero e Llanero), i Mescalero (Sehenede e Iyutahende), i Mimbreño (Tchihende), gli Ndendahe (Nednhi e Bendokhoe), i Chiricahua (Tsokanendeh), i Coyotero (Tsézhiné, Tiisebahné e Dzil-Łigai-Si'án-Ndee), i Tonto (Dilzhe'e); ognuno di questi era a sua volta composto da numerose bande locali. (it)
 • Os apaches são povos nativos dos Estados Unidos que falam a língua apache e que habitam atualmente reservas indígenas no sudoeste dos Estados Unidos. Antigamente, os povos Apaches ocupavam territórios em Arizona, norte do México, Novo México, oeste e sudoeste do Texas e sul de Colorado. Os locais tradicionais dos Apaches consistiam em montanhas altas, vales abrigados e fornecidos de água, grandes ravinas, desertos e as Grandes Planícies do Sul. Existe uma controvérsia sobre a inclusão ou não dos navajos entre os apaches. (pt)
 • Апачи (англ. Apache, склоняется, в ед. ч. «апач») — собирательное название для нескольких культурно родственных племён североамериканских индейцев, говорящих на апачских языках атабаскской ветви семьи на-дене.Племена апачей ныне живут в резервациях в Аризоне, Нью-Мексико, Оклахоме. (ru)
 • 阿帕契族是數個文化上有關連的美國原住民部族的一個總稱,阿帕契族的語言是阿帕切語系。以現時的角度排除了有關的納瓦約族,但納瓦約族與其他阿帕契族在文化和語言上有關連,所以也被認為是阿帕契族。阿帕契人以前分散在亞利桑那州東部、墨西哥西北、新墨西哥、部分德克薩斯州及小部分在平原上。阿帕契族之間在政治上只有少許一致。部族使用七種不同的語言。現在阿帕契族分類包括納瓦約族、西阿帕契族、Chiricahua、Mescalero、Jicarilla、Lipan及Plains Apache(以前的Kiowa-Apache)。阿帕契族現時居住在俄克拉何馬州、德克薩斯州以及亞利桑那州的保留地。納瓦約族則居住在美國的一大片保留地。部分阿帕契人已經遷居到例如紐約等大都市。阿帕契部族歷史上相當有勢力,與白人抗爭達數世紀。美軍在不同的衝突中發現他們是兇猛的戰士和有謀的軍事家。阿帕奇族是最后一个向美国政府投降的部落,最后一位首领是傑羅尼莫(1829年6月16日-1909年2月17日)。美軍海豹六隊在2011年5月1日深夜在巴基斯坦阿伯塔巴德展開的追擊奥萨马·本·拉登代號就是「傑羅尼莫行動」。在1885年當年動用了超過5000名士兵去捉拿傑羅尼莫。後因遭到阿帕契族抗議,美軍將此行動改稱為「海神之矛行動」。 (zh)
 • The Apache (/əˈpætʃiː/; [a.paʃ]) are culturally related Native American tribes from the Southwestern United States and Northern Mexico. These indigenous peoples of North America speak Southern Athabaskan languages, which are related linguistically to Athabaskan languages in Alaska and western Canada. (en)
 • Als Apachen (deutsch [aˈpaʧə, aˈpaxə], englisch [əˈpætʃi]) bezeichnet man sechs kulturell sowie sprachlich verwandte Stammesgruppen der südlichen Athapasken im Südwesten der Vereinigten Staaten und im Norden von Mexiko. Früher wurden zu den Apachen auch die Navajo (Diné) gezählt; diese entwickelten jedoch eine separate Identität und werden heute allgemein als eine selbstständige Ethnie betrachtet.Zu den Apachen werden heute allgemein die Westlichen Apache, Chiricahua Apache, Mescalero Apache, Jicarilla Apache, Lipan Apache und Kiowa Apache (Plains Apache) gezählt. (de)
 • Apache es el nombre con el que se conoce a un grupo de naciones indígenas culturalmente cercanas del este de Arizona, noroeste de México (norte de los Estados de Sonora y Chihuahua), Nuevo México, y regiones de Texas y de las Grandes Llanuras. El término apache probablemente proceda del zuñi apachu, que significa «enemigo»; de ahí el nombre que les pusieron los españoles. Se denominaban a sí mismos Indé, que quiere decir «la gente». Hablaban un conjunto de lenguas atabascanas meridionales, que se han clasificado en apache de las llanuras, apache oriental y apache occidental. (es)
 • Apache (de apachu, « ennemi » en langue zuñi) est un nom générique donné à différentes tribus indiennes d'Amérique du Nord vivant dans le sud-ouest des États-Unis et le Nord des États mexicains de Chihuahua et du Sonora, formant le territoire de l'Apacheria et partageant la même langue athapascane méridionale (proche des langues athapascanes septentrionales parlées par les indiens d'Alaska et de l'ouest du Canada). Les Navajos parlent une langue très proche et partagent la même culture, ils sont donc souvent considérés comme des Apaches. (fr)
 • Apachen is de verzamelnaam voor de N'de, een uit meerdere divisies bestaand migrantenvolk uit zuidwestelijk Noord-Amerika, dat oorspronkelijk afkomstig is uit het subarctisch Canada. Ze behoren tot de taalfamilie van de Na-dene. De N'de zijn, net als hun buren de Dineh, afstammelingen van een Na-dene-sprekend nomadisch volk uit het McKenzie Basin in Canada. Na een periode van eeuwen zuidwaarts te zijn gemigreerd vestigden deze groepen zich uiteindelijk in het zuidwesten van de huidige Verenigde Staten. Over de periode van aankomst zijn de meningen verdeeld, maar vast staat dat hier in de 15e en 16e eeuw al een volk leefde dat zichzelf N'de noemde. (nl)
 • アパッチ(Apache)は、6つの文化的に関連のあるアメリカ・インディアン部族の総称。いずれも南アサバスカ語系の言語を話す。現代の用語では、類縁にあるナバホ族は含まない。「アパッチ」という名は、ズニ族の言葉で「アパチェ=敵」を意味し、それを聞いたフランス人によって広まった。彼ら自身は「インデ」、「ニデェ」または「ティン・ネアー (Tin-ne-ah, ティンネとも)」(ディネ=人間という意味)と自称する。 (ja)
 • Apacze (N'de lub Dine'é („Ludzie”)) – zespół grup etnicznych Indian Ameryki Północnej, spokrewnionych prawdopodobnie z Atabaskami, zamieszkujący rezerwaty w stanach Arizona, Nowy Meksyk i Oklahoma.Nazwa Apacze obejmuje co najmniej osiem szczepów, spośród których najbardziej znanymi były szczepy Kiowa, Mescalero, Jicarilla i Chiricahua. Kilka z nich, w tym Chiricahua, określano jako Apaczów z White Mountain. W zachodnim Teksasie mieszkali Apacze Lipan, którzy po walkach z Meksykiem i z napierającymi na nich osadnikami amerykańskimi zostali wyparci do Nowego Meksyku. (pl)
rdfs:label
 • Apache (en)
 • أباتشي (قبيلة) (ar)
 • Apachen (de)
 • Apache (es)
 • Apaches (fr)
 • アパッチ族 (ja)
 • Apache (it)
 • Apachen (nl)
 • Apacze (pl)
 • Apaches (pt)
 • Апачи (ru)
 • 阿帕契族 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Apache (en)
is dbo:associatedBand of
is dbo:associatedMusicalArtist of
is dbo:ethnicity of
is dbo:knownFor of
is dbo:license of
is dbo:related of
is dbo:subsequentWork of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:associatedActs of
is dbp:combatant of
is dbp:ethnicity of
is dbp:followedBy of
is dbp:mascot of
is dbp:nickname of
is dbp:related of
is foaf:primaryTopic of