25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (سبتمبر 2013) زاوية السقوط (بالإنجليزية: Angle of incidence) هي زاوية تقيس انحراف جسم ما عن الاستقامة، فمثلا: * اقتراب شعاع ضوئي إلى سطح ما. * زاوية الجناح أو موازن الذيل الأفقي (horizontal Stabilizer) للطائرة ويكون مثبت بجسم الطائرة، وقياسها متصل بمحور جسم الطائرة.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (سبتمبر 2013) زاوية السقوط (بالإنجليزية: Angle of incidence) هي زاوية تقيس انحراف جسم ما عن الاستقامة، فمثلا: * اقتراب شعاع ضوئي إلى سطح ما. * زاوية الجناح أو موازن الذيل الأفقي (horizontal Stabilizer) للطائرة ويكون مثبت بجسم الطائرة، وقياسها متصل بمحور جسم الطائرة. (ar)
 • Als Einfallswinkel (seltener auch Inzidenzwinkel) bezeichnet man den Winkel, in dem Energie in Form elektromagnetischer Strahlung oder Materie in Form von Teilchenstrahlung oder Erdbebenwellen auf ein definiertes Hindernis treffen. Der Begriff wird je nach Wissenschaft oder Situation unterschiedlich verwendet: 1. * Im Alltag bezeichnet er den Winkel zwischen einem Lichtstrahl und dem Horizont. Er hat bei der Sonne durch den Wechsel der Jahreszeiten entscheidenden Einfluss auf die Erwärmung der Erdoberfläche. Während die Sonne in Europa zu Mittag im Sommer 60–65° über dem Horizont steht und mit etwa 700 Watt/m² herabstrahlt, sind es im Winter 13–18° und nur 200 Watt/m². 2. * In der Strahlenoptik bezeichnet der Einfallswinkel die Ergänzung des Winkels zwischen Strahl und Horizont auf 90°. Wenn ein Strahl eine optische Grenzfläche durchläuft, ist sein Einfallswinkel jener zum Lot auf diese Fläche. Der Ausfallswinkel definiert sich auf gleiche Art – nach Durchlaufen der Trennfläche. Ist das zweite Medium dichter (etwa beim Strahlverlauf Luft-Linse), wird er kleiner (Brechung zum Lot). Ist das zweite Medium optisch dünner (Linse-Luft), wird er vom Lot gebrochen. Der Brechungsindex n ist das Sinus-Verhältnis dieser zwei Winkel (Snelliussches Brechungsgesetz). Im Bild sind die zwei Winkel δ1 und δ2 etwa 30° und 10°. Daraus ergäbe sich n = 2,8 – also etwas mehr als beim Diamant. Bei Luft-Glas wäre das Verhältnis etwa 1,5 : 1. 3. * In der Geologie bezeichnet der Einfallswinkel (auch Fallwinkel) den Winkel, in der eine Gesteinsschicht die Horizontale schneidet. Der Einfallswinkel ist immer zwischen 0° und 90°. 4. * In der Seismologie und der Seismik bezeichnet der hier oft auch Inzidenzwinkel genannte Einfallswinkel den Winkel zwischen der Einfallrichtung einer Welle und der Senkrechten auf der Oberfläche der Erde oder einer Grenzfläche im Erdinneren. Für kleine Winkel kommt die Welle fast direkt von unten bzw. oben, für Winkel nahe 90° kommt die Welle daher nahezu von der Seite. (de)
 • L’angle d’incidence en optique et plus généralement en mécanique ondulatoire est l'angle entre la direction de propagation de l'onde incidente et la normale au dioptre ou à l'interface considéré. Le rayonnement incident peut être par exemple de type lumineux, acoustique, sismique, X, etc. Cet angle intervient notamment dans les lois de Snell-Descartes et les lois de la réflexion, mais aussi dans de nombreuses formules et lois de l'électromagnétisme. Par exemple, le déphasage d'une onde lors de la réflexion sur une surface dépend de son angle d'incidence et l'angle de déviation se calcule par rapport à l'angle d'incidence. De manière plus générale, les coefficients de Fresnel sont dépendants entièrement de l'angle d'incidence : . Où n1 et n2 sont les indices de réfraction des milieux, θi l'angle d'incidence, θt l'angle de l'onde transmise. r et t sont les coefficients de réflexion et de transmission respectivement. En optique géométrique, l'angle d'incidence se définit entre un « rayon incident » et la normale à la surface, le plan contenant le rayon et la normale étant nommé « plan d'incidence ». (fr)
 • Se denomina ángulo de incidencia (o punto de incidencia) al punto de reflexión donde se ubica la normal de luz sobre algún objeto reflectivo cóncavo ó convexo. El espejo convexo es un espejo de forma esférica y se pueden observar imágenes a la inversa. En el caso de las superficies planas el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, y su punto de referencia es la recta normal. (es)
 • In ottica è chiamato angolo d'incidenza di un raggio luminoso rispetto ad una superficie l'angolo piano formato dal raggio stesso con la normale alla superficie. La legge di Snell regola il comportamento del raggio luminoso, in particolare si verifica una rifrazione con parziale riflessione se l'angolo d'incidenza è minore dell'angolo critico o una riflessione interna totale se l'angolo d'incidenza è maggiore dell'angolo critico. (it)
 • Ângulo de incidência é uma medida de desvio de um ângulo formado entre o feixe de luz que incide sobre o objeto e a normal; a normal é um segmento que forma com a superfície com um ângulo de 90º, por exemplo: * na abordagem de um raio de uma superfície; * o ângulo no qual a asa ou cauda horizontal de um avião é instalado na fuselagem, medido em relação ao eixo da fuselagem. (pt)
 • Kąt padania – kąt określający kierunek ruchu obiektu względem powierzchni, do której ten obiekt dociera. Obiektem może być promieniowanie, strumień cząstek lub pojedyncze ciało. W zależności od kontekstu kąt jest definiowany na dwa różne sposoby, jako: 1. * Kąt pomiędzy kierunkiem ruchu obiektu padającego na powierzchnię a normalną do tej powierzchni w punkcie padania. Kąt ten zawiera się w granicach 0÷0,5π rad (0÷90°). 2. * Kąt pomiędzy kierunkiem ruchu obiektu padającego na powierzchnię a samą powierzchnią. Kąt ten zawiera się również w granicach 0÷0,5π i jest kątem dopełniającym do pierwszego. (pl)
 • 波動角度(英語:Angle of incidence),這裏集合了有關波動的角度的定義。 (zh)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (سبتمبر 2013) زاوية السقوط (بالإنجليزية: Angle of incidence) هي زاوية تقيس انحراف جسم ما عن الاستقامة، فمثلا: * اقتراب شعاع ضوئي إلى سطح ما. * زاوية الجناح أو موازن الذيل الأفقي (horizontal Stabilizer) للطائرة ويكون مثبت بجسم الطائرة، وقياسها متصل بمحور جسم الطائرة. (ar)
 • Als Einfallswinkel (seltener auch Inzidenzwinkel) bezeichnet man den Winkel, in dem Energie in Form elektromagnetischer Strahlung oder Materie in Form von Teilchenstrahlung oder Erdbebenwellen auf ein definiertes Hindernis treffen. Der Begriff wird je nach Wissenschaft oder Situation unterschiedlich verwendet: 1. * Im Alltag bezeichnet er den Winkel zwischen einem Lichtstrahl und dem Horizont. Er hat bei der Sonne durch den Wechsel der Jahreszeiten entscheidenden Einfluss auf die Erwärmung der Erdoberfläche. Während die Sonne in Europa zu Mittag im Sommer 60–65° über dem Horizont steht und mit etwa 700 Watt/m² herabstrahlt, sind es im Winter 13–18° und nur 200 Watt/m². 2. * In der Strahlenoptik bezeichnet der Einfallswinkel die Ergänzung des Winkels zwischen Strahl und Horizont auf 90°. Wenn ein Strahl eine optische Grenzfläche durchläuft, ist sein Einfallswinkel jener zum Lot auf diese Fläche. Der Ausfallswinkel definiert sich auf gleiche Art – nach Durchlaufen der Trennfläche. Ist das zweite Medium dichter (etwa beim Strahlverlauf Luft-Linse), wird er kleiner (Brechung zum Lot). Ist das zweite Medium optisch dünner (Linse-Luft), wird er vom Lot gebrochen. Der Brechungsindex n ist das Sinus-Verhältnis dieser zwei Winkel (Snelliussches Brechungsgesetz). Im Bild sind die zwei Winkel δ1 und δ2 etwa 30° und 10°. Daraus ergäbe sich n = 2,8 – also etwas mehr als beim Diamant. Bei Luft-Glas wäre das Verhältnis etwa 1,5 : 1. 3. * In der Geologie bezeichnet der Einfallswinkel (auch Fallwinkel) den Winkel, in der eine Gesteinsschicht die Horizontale schneidet. Der Einfallswinkel ist immer zwischen 0° und 90°. 4. * In der Seismologie und der Seismik bezeichnet der hier oft auch Inzidenzwinkel genannte Einfallswinkel den Winkel zwischen der Einfallrichtung einer Welle und der Senkrechten auf der Oberfläche der Erde oder einer Grenzfläche im Erdinneren. Für kleine Winkel kommt die Welle fast direkt von unten bzw. oben, für Winkel nahe 90° kommt die Welle daher nahezu von der Seite. (de)
 • L’angle d’incidence en optique et plus généralement en mécanique ondulatoire est l'angle entre la direction de propagation de l'onde incidente et la normale au dioptre ou à l'interface considéré. Le rayonnement incident peut être par exemple de type lumineux, acoustique, sismique, X, etc. Cet angle intervient notamment dans les lois de Snell-Descartes et les lois de la réflexion, mais aussi dans de nombreuses formules et lois de l'électromagnétisme. Par exemple, le déphasage d'une onde lors de la réflexion sur une surface dépend de son angle d'incidence et l'angle de déviation se calcule par rapport à l'angle d'incidence. De manière plus générale, les coefficients de Fresnel sont dépendants entièrement de l'angle d'incidence : . Où n1 et n2 sont les indices de réfraction des milieux, θi l'angle d'incidence, θt l'angle de l'onde transmise. r et t sont les coefficients de réflexion et de transmission respectivement. En optique géométrique, l'angle d'incidence se définit entre un « rayon incident » et la normale à la surface, le plan contenant le rayon et la normale étant nommé « plan d'incidence ». (fr)
 • Se denomina ángulo de incidencia (o punto de incidencia) al punto de reflexión donde se ubica la normal de luz sobre algún objeto reflectivo cóncavo ó convexo. El espejo convexo es un espejo de forma esférica y se pueden observar imágenes a la inversa. En el caso de las superficies planas el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, y su punto de referencia es la recta normal. (es)
 • In ottica è chiamato angolo d'incidenza di un raggio luminoso rispetto ad una superficie l'angolo piano formato dal raggio stesso con la normale alla superficie. La legge di Snell regola il comportamento del raggio luminoso, in particolare si verifica una rifrazione con parziale riflessione se l'angolo d'incidenza è minore dell'angolo critico o una riflessione interna totale se l'angolo d'incidenza è maggiore dell'angolo critico. (it)
 • Ângulo de incidência é uma medida de desvio de um ângulo formado entre o feixe de luz que incide sobre o objeto e a normal; a normal é um segmento que forma com a superfície com um ângulo de 90º, por exemplo: * na abordagem de um raio de uma superfície; * o ângulo no qual a asa ou cauda horizontal de um avião é instalado na fuselagem, medido em relação ao eixo da fuselagem. (pt)
 • Kąt padania – kąt określający kierunek ruchu obiektu względem powierzchni, do której ten obiekt dociera. Obiektem może być promieniowanie, strumień cząstek lub pojedyncze ciało. W zależności od kontekstu kąt jest definiowany na dwa różne sposoby, jako: 1. * Kąt pomiędzy kierunkiem ruchu obiektu padającego na powierzchnię a normalną do tej powierzchni w punkcie padania. Kąt ten zawiera się w granicach 0÷0,5π rad (0÷90°). 2. * Kąt pomiędzy kierunkiem ruchu obiektu padającego na powierzchnię a samą powierzchnią. Kąt ten zawiera się również w granicach 0÷0,5π i jest kątem dopełniającym do pierwszego. (pl)
 • 波動角度(英語:Angle of incidence),這裏集合了有關波動的角度的定義。 (zh)
dbo:wikiPageDisambiguates
dbo:wikiPageID
 • 200505 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 702219593 (xsd:integer)
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (سبتمبر 2013) زاوية السقوط (بالإنجليزية: Angle of incidence) هي زاوية تقيس انحراف جسم ما عن الاستقامة، فمثلا: * اقتراب شعاع ضوئي إلى سطح ما. * زاوية الجناح أو موازن الذيل الأفقي (horizontal Stabilizer) للطائرة ويكون مثبت بجسم الطائرة، وقياسها متصل بمحور جسم الطائرة. (ar)
 • Se denomina ángulo de incidencia (o punto de incidencia) al punto de reflexión donde se ubica la normal de luz sobre algún objeto reflectivo cóncavo ó convexo. El espejo convexo es un espejo de forma esférica y se pueden observar imágenes a la inversa. En el caso de las superficies planas el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, y su punto de referencia es la recta normal. (es)
 • In ottica è chiamato angolo d'incidenza di un raggio luminoso rispetto ad una superficie l'angolo piano formato dal raggio stesso con la normale alla superficie. La legge di Snell regola il comportamento del raggio luminoso, in particolare si verifica una rifrazione con parziale riflessione se l'angolo d'incidenza è minore dell'angolo critico o una riflessione interna totale se l'angolo d'incidenza è maggiore dell'angolo critico. (it)
 • Ângulo de incidência é uma medida de desvio de um ângulo formado entre o feixe de luz que incide sobre o objeto e a normal; a normal é um segmento que forma com a superfície com um ângulo de 90º, por exemplo: * na abordagem de um raio de uma superfície; * o ângulo no qual a asa ou cauda horizontal de um avião é instalado na fuselagem, medido em relação ao eixo da fuselagem. (pt)
 • 波動角度(英語:Angle of incidence),這裏集合了有關波動的角度的定義。 (zh)
 • Als Einfallswinkel (seltener auch Inzidenzwinkel) bezeichnet man den Winkel, in dem Energie in Form elektromagnetischer Strahlung oder Materie in Form von Teilchenstrahlung oder Erdbebenwellen auf ein definiertes Hindernis treffen. Der Begriff wird je nach Wissenschaft oder Situation unterschiedlich verwendet: (de)
 • L’angle d’incidence en optique et plus généralement en mécanique ondulatoire est l'angle entre la direction de propagation de l'onde incidente et la normale au dioptre ou à l'interface considéré. Le rayonnement incident peut être par exemple de type lumineux, acoustique, sismique, X, etc. . Où n1 et n2 sont les indices de réfraction des milieux, θi l'angle d'incidence, θt l'angle de l'onde transmise. r et t sont les coefficients de réflexion et de transmission respectivement. (fr)
 • Kąt padania – kąt określający kierunek ruchu obiektu względem powierzchni, do której ten obiekt dociera. Obiektem może być promieniowanie, strumień cząstek lub pojedyncze ciało. W zależności od kontekstu kąt jest definiowany na dwa różne sposoby, jako: (pl)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (سبتمبر 2013) زاوية السقوط (بالإنجليزية: Angle of incidence) هي زاوية تقيس انحراف جسم ما عن الاستقامة، فمثلا: * اقتراب شعاع ضوئي إلى سطح ما. * زاوية الجناح أو موازن الذيل الأفقي (horizontal Stabilizer) للطائرة ويكون مثبت بجسم الطائرة، وقياسها متصل بمحور جسم الطائرة. (ar)
 • Se denomina ángulo de incidencia (o punto de incidencia) al punto de reflexión donde se ubica la normal de luz sobre algún objeto reflectivo cóncavo ó convexo. El espejo convexo es un espejo de forma esférica y se pueden observar imágenes a la inversa. En el caso de las superficies planas el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, y su punto de referencia es la recta normal. (es)
 • In ottica è chiamato angolo d'incidenza di un raggio luminoso rispetto ad una superficie l'angolo piano formato dal raggio stesso con la normale alla superficie. La legge di Snell regola il comportamento del raggio luminoso, in particolare si verifica una rifrazione con parziale riflessione se l'angolo d'incidenza è minore dell'angolo critico o una riflessione interna totale se l'angolo d'incidenza è maggiore dell'angolo critico. (it)
 • Ângulo de incidência é uma medida de desvio de um ângulo formado entre o feixe de luz que incide sobre o objeto e a normal; a normal é um segmento que forma com a superfície com um ângulo de 90º, por exemplo: * na abordagem de um raio de uma superfície; * o ângulo no qual a asa ou cauda horizontal de um avião é instalado na fuselagem, medido em relação ao eixo da fuselagem. (pt)
 • 波動角度(英語:Angle of incidence),這裏集合了有關波動的角度的定義。 (zh)
 • Als Einfallswinkel (seltener auch Inzidenzwinkel) bezeichnet man den Winkel, in dem Energie in Form elektromagnetischer Strahlung oder Materie in Form von Teilchenstrahlung oder Erdbebenwellen auf ein definiertes Hindernis treffen. Der Begriff wird je nach Wissenschaft oder Situation unterschiedlich verwendet: (de)
 • L’angle d’incidence en optique et plus généralement en mécanique ondulatoire est l'angle entre la direction de propagation de l'onde incidente et la normale au dioptre ou à l'interface considéré. Le rayonnement incident peut être par exemple de type lumineux, acoustique, sismique, X, etc. . Où n1 et n2 sont les indices de réfraction des milieux, θi l'angle d'incidence, θt l'angle de l'onde transmise. r et t sont les coefficients de réflexion et de transmission respectivement. (fr)
 • Kąt padania – kąt określający kierunek ruchu obiektu względem powierzchni, do której ten obiekt dociera. Obiektem może być promieniowanie, strumień cząstek lub pojedyncze ciało. W zależności od kontekstu kąt jest definiowany na dwa różne sposoby, jako: (pl)
rdfs:label
 • Angle of incidence (en)
 • زاوية سقوط (ar)
 • Einfallswinkel (de)
 • Ángulo de incidencia (es)
 • Angle d'incidence (optique) (fr)
 • Angolo d'incidenza (ottica) (it)
 • Kąt padania (pl)
 • Ângulo de incidência (pt)
 • 波動角度 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of