Anarchy is the condition of a society, entity, group of people, or a single person that rejects hierarchy. The term originally meant leaderlessness, but in 1840, Pierre-Joseph Proudhon adopted the term in his treatise What Is Property? to refer to a new political philosophy, anarchism, which advocates stateless societies based on voluntary associations. In practical terms, anarchy can refer to the curtailment or abolition of traditional forms of government.

Property Value
dbo:abstract
 • لا سلطة (من (باليونانية: ἀναρχία)اللفظ فوضي أي "بدون ") قد تشير إلى أي ما يلي : * "عدم وجود حكومة أو سلطة حاكمة" * "غياب الحكومة ؛ حالة من الفوضى بسبب غياب أو عدم فعالية السلطة العليا ؛ الفوضى السياسية" * "حالة اجتماعية حيث لا يوجد شخص حاكم أو مجموعة حاكمة، ولكن لكل فرد مطلق الحرية (بدون اثارة الاضطرابات)." * "عدم وجود أو عدم الاعتراف بالسلطة والنظام في أي مجال" (ar)
 • La palabra anarquía deriva del griego «ἀναρχία» («anarkhia»). Está compuesta del prefijo griego ἀν- (an), que significa «no» o «sin», y de la raíz arkhê (en griego ἀρχή, «origen», «principio», «poder» o «mandato»). La etimología del término designa, de una manera general, aquello desprovisto de principio director y de origen. Esto se traduce por «ausencia de apriorismo», «ausencia de norma», «ausencia de jerarquía», «ausencia de autoridad» o «ausencia de gobierno», y sirve para designar aquellas situaciones donde se da la ausencia de Estado o poder público. A diferencia de la autarquía (gobierno de uno mismo), un concepto de filosofía moral, la anarquía se refiere a una situación del orden político. En la filosofía política la palabra anarquía es polisémica, usándose como caos político o como forma de gobierno. En materia de doctrina de relaciones internacionales se llama anarquía a la apreciación de que los Estados son autónomos frente al derecho internacional en la medida que no existe un gobierno mundial sobre los gobiernos nacionales. (es)
 • L’anarchie (du grec ἀναρχία / anarkhia, composé de an, préfixe privatif : absence de, et arkhê, hiérarchie, commandement) désigne l'état d'un milieu social sans gouvernement, la situation d’une société où il n’existe pas de chef, pas d’autorité unique, autrement dit où chaque sujet ne peut prétendre à un pouvoir sur l’autre. Il peut exister une organisation, un pouvoir politique ou même plusieurs, mais pas de domination unique ayant un caractère coercitif. L’anarchie peut, étymologiquement, également être expliquée comme le refus de tout principe premier, de toute cause première, et comme revendication de la multiplicité face à l’unicité. Polysémique, le terme anarchie s'entend sous des acceptions, non seulement différentes, mais absolument contradictoires. Employé péjorativement, comme synonyme de désordre social dans le sens commun ou courant et qui se rapproche de l’anomie, il l'est aussi comme un but pratique désirable à atteindre comme c’est le cas pour les anarchistes. En 1840, Pierre-Joseph Proudhon est le premier à se réclamer anarchiste, c'est-à-dire, partisan de l’anarchie, entendu en son sens positif : « La liberté est anarchie, parce qu'elle n'admet pas le gouvernement de la volonté, mais seulement l'autorité de la loi, c'est-à-dire de la nécessité ». En 1987, Jacques Ellul précise : « plus le pouvoir de l'État et de la bureaucratie augmente, plus l'affirmation de l'anarchie est nécessaire, seule et dernière défense de l'individu, c'est-à-dire de l'homme ». Pour les anarchistes, l’anarchie est l’ordre social absolu grâce notamment au collectivisme anti-capitaliste qui contrairement à l’idée de possessions privées capitalisées, suggère l’idée de possessions individuelles ne garantissant quant à elles aucun droit de propriété concernant l’accumulation de biens non utilisés, et au travers d’une liberté politique organisée autour du mandatement impératif, de l’autogestion, du fédéralisme et de la démocratie directe. En 1850, Anselme Bellegarrigue publie L'Anarchie, journal de l'ordre. Pour ses partisans, l’anarchie est donc organisée et structurée : c’est selon les mots d’Élisée Reclus « la plus haute expression de l’ordre ». (fr)
 • Anarchie (altgr. ἀναρχία anarchía ‚Herrschaftslosigkeit‘; Wortbildung aus verneinendem Alpha privativum und ἀρχία archía ‚Herrschaft‘) bezeichnet einen Zustand der Abwesenheit von Herrschaft. Er findet hauptsächlich in der politischen Philosophie Verwendung, wo der Anarchismus für eine solche soziale Ordnung wirbt. Landläufig wird Anarchie auch mit einem durch die Abwesenheit von Staat und institutioneller Gewalt bedingten Zustand gesellschaftlicher Unordnung, Gewaltherrschaft und Gesetzlosigkeit beschrieben und vor allem in den Medien häufig im Schlagwort „Chaos und Anarchie“ verwendet. Die tatsächliche Bezeichnung für einen solchen Zustand ist jedoch Anomie. (de)
 • L'anarchia (dal greco antico: ἀναρχία, ἀν, assenza + ἀρχός, leader o governatore) è l'organizzazione societaria agognata dall'anarchismo basata sull'idea libertaria di un ordine fondato sull'autonomia e la libertà degli individui, contrapposto ad ogni forma di potere costituito compreso quello statale. Nell'accezione contemporanea nasce terminologicamente con gli scritti del filosofo Pierre-Joseph Proudhon nella prima metà del XIX secolo, affondando idealmente in concetti propri di Thomas More (Utopia), dell'illuminismo (Condillac, de Sade, in parte Rousseau, Diderot) e di William Godwin. Contributori allo sviluppo del pensiero anarchico, quasi contemporanei a Proudhon, furono l'inventore e scrittore Josiah Warren, il rivoluzionario e filosofo Michail Bakunin, lo scrittore Lev Tolstoj e, limitatamente ad alcuni sviluppi sopravvenuti nel secolo successivo, il filosofo individualista Max Stirner. Le interpretazioni che gli storici, i politici, e gli stessi anarchici danno dell'anarchia sono varie e ramificate. Nel corso della storia, con anarchia, infatti, non si individua un'univoca forma politica da raggiungere, e soprattutto non si concordano necessariamente i mezzi politici da utilizzare, spaziando dalla nonviolenza al pacifismo e all'insurrezionalismo rivoluzionario. Tutto lo spettro anarchico ha tuttavia come nucleo ideologico centrale un elemento comune: la necessità dell'annullamento o dello Stato, o in ogni caso delle più incombenti forme di potere costituito. Tutti gli anarchici sono cioè concordi nel considerare l'abolizione del potere condizione necessaria e obiettivo finale dell'evoluzione sociale. L'annullamento del potere dello Stato non implica l'annullamento dell'organizzazione sociale, implica l'evoluzione verso una società non gerarchica, in cui spesso viene sostenuta anche l'abolizione della proprietà privata. Le suddette interpretazioni implicano, almeno dal punto di vista fattuale, una gamma di movimenti e linee di pensiero che spaziano dall'Anarco-pacifismo e l'Anarchismo cristiano di Lev Tolstoj, all'Anarco-comunismo di Pëtr Alekseevič Kropotkin, all'insurrezionalismo di Errico Malatesta, ai movimenti anarchici contemporanei d'ogni genere, a volte slegati dalle teorie fondamentali e dal loro sviluppo storico. Il termine Anarchia era ed è a volte impropriamente utilizzato per descrivere il caos nel primigenio significato mitologico e situazioni di disordine sociale quindi di illegalità, spesso mutuando significati propri del caos inteso nel senso fisico di disordine entropico. Per evitare questa confusione tra termine politico e gergale, e per sfuggire a censure, venne utilizzato contemporaneamente, precisamente dal 1857, il termine libertario, coniato da Joseph Déjacque, scrittore anarchico, e subito utilizzato largamente in Francia aggirando la censura statale. Acrazia infine è analogo termine, di uso francofono, meno diffuso in lingua italiana. Anarchia, libertarismo, acrazia diventano quindi sinonimi a partire dalla seconda metà del XIX secolo, con sfumature relative al contesto ed alle epoche. Con Anarchia si intende la prospettiva politica ed il progetto sociale, mentre con Anarchismo, in modo più stringente si intende la teoria in sé ed il ramificato movimento concreto di lotta, in gran parte continuazione ideale dell'opera della Rivoluzione francese, epurata dai relativi errori, descritti da Godwin nel saggio Giustizia politica. (it)
 • Regeringloosheid is een situatie waarin geen regering de staat leidt. Vaak wordt de term in combinatie met anarchie gebruikt, wanneer een situatie bedoeld wordt waarin ongestraft en vaak op grote schaal plundering en moord (kunnen) plaatsvinden. Dit is dan te onderscheiden van de anarchie of het liberalisme als maatschappelijk ideaal van de anarchistische, anarchokapitalsitische of libertaire ideologieën. In de internationale politiek kent men internationale anarchie. De internationale politiek is een systeem zonder overkoepelend gezag. Er zijn met andere woorden geen overkoepelende instellingen die alle actoren in de internationale politiek kunnen beschermen, sanctioneren of een mondiaal beleid uitstippelen.Bij deze anarchie hoort ook voortdurende competitie (zero-sum: wat ik win, verlies jij). Staten moeten dan ook handelen door middel van zelfhulp (self-help): handelen uit eigenbelang, ter bescherming van zichzelf. (nl)
 • 無政府状態(むせいふじょうたい)は、国家などの社会集団において行政機関が存在しないか、形式的に存在しても実質的に行政機能が働いていないために社会秩序が保たれていない状態である。アナーキー(英語: Anarchy、ギリシア語でἀναρχία、anarchía、「支配する者のない」より)ともいう。 (ja)
 • Anarchia (stgr. ἀναρχία – "bez władcy") – forma struktury społeczno-politycznej, w której nie ma żadnej ukonstytuowanej władzy. W rozumieniu politycznym (w anarchizmie) to taka struktura, w której państwo zostaje zastąpione przez nieprzymusową i niescentralizowaną organizację społeczeństwa (np. federację autonomicznych miejscowości). W rozumieniu potocznym anarchia to pojęcie określające: * rozkład lub niedowład struktur lub instytucji państwa niezależnie od ich przyczyn; * chaos organizacyjny w instytucji, organizacji lub społeczności. (pl)
 • Анархия (от др.-греч. ἀναρχία «безначалие, безвластие или неподвластность, независимость», «неповиновение властям, беспорядок, произвол», «год без архонта») представляет собой идею отсутствия власти в отношении общества, группы лиц или отдельно взятого человека. В 1840 году Пьер-Жозеф Прудон использовал этот термин для обозначения новой на тот момент политической философии — анархизма, — в своём трактате «Что такое собственность?».Анархия может означать следующее: * отсутствие государственной власти как таковой * гипотетическую ситуацию, когда государство заменено безгосударственным обществом (идеал анархистов); * ситуацию до возникновения государства как формы общественного устройства в первобытном обществе (ru)
 • 無政府狀態(英语:Anarchy)一詞源于希臘文「αναρχία」,原意指无执政官之状态,现常指: (zh)
 • Anarchy is the condition of a society, entity, group of people, or a single person that rejects hierarchy. The term originally meant leaderlessness, but in 1840, Pierre-Joseph Proudhon adopted the term in his treatise What Is Property? to refer to a new political philosophy, anarchism, which advocates stateless societies based on voluntary associations. In practical terms, anarchy can refer to the curtailment or abolition of traditional forms of government. (en)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 27097632 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745065841 (xsd:integer)
dbp:sign
 • Makhno
dbp:source
 • Russian Revolution in Ukraine
dbp:text
 • The agricultural part of these villages was composed of peasants, someone understood at the same time peasants and workers. They were founded first of all on equality and solidarity of his members. All, men and women, worked together with a perfect conscience that they should work on fields or that they should be used in housework... Working program was established in meetings where all participated. They knew then exactly what they had to make.
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • لا سلطة (من (باليونانية: ἀναρχία)اللفظ فوضي أي "بدون ") قد تشير إلى أي ما يلي : * "عدم وجود حكومة أو سلطة حاكمة" * "غياب الحكومة ؛ حالة من الفوضى بسبب غياب أو عدم فعالية السلطة العليا ؛ الفوضى السياسية" * "حالة اجتماعية حيث لا يوجد شخص حاكم أو مجموعة حاكمة، ولكن لكل فرد مطلق الحرية (بدون اثارة الاضطرابات)." * "عدم وجود أو عدم الاعتراف بالسلطة والنظام في أي مجال" (ar)
 • 無政府状態(むせいふじょうたい)は、国家などの社会集団において行政機関が存在しないか、形式的に存在しても実質的に行政機能が働いていないために社会秩序が保たれていない状態である。アナーキー(英語: Anarchy、ギリシア語でἀναρχία、anarchía、「支配する者のない」より)ともいう。 (ja)
 • Anarchia (stgr. ἀναρχία – "bez władcy") – forma struktury społeczno-politycznej, w której nie ma żadnej ukonstytuowanej władzy. W rozumieniu politycznym (w anarchizmie) to taka struktura, w której państwo zostaje zastąpione przez nieprzymusową i niescentralizowaną organizację społeczeństwa (np. federację autonomicznych miejscowości). W rozumieniu potocznym anarchia to pojęcie określające: * rozkład lub niedowład struktur lub instytucji państwa niezależnie od ich przyczyn; * chaos organizacyjny w instytucji, organizacji lub społeczności. (pl)
 • 無政府狀態(英语:Anarchy)一詞源于希臘文「αναρχία」,原意指无执政官之状态,现常指: (zh)
 • Anarchy is the condition of a society, entity, group of people, or a single person that rejects hierarchy. The term originally meant leaderlessness, but in 1840, Pierre-Joseph Proudhon adopted the term in his treatise What Is Property? to refer to a new political philosophy, anarchism, which advocates stateless societies based on voluntary associations. In practical terms, anarchy can refer to the curtailment or abolition of traditional forms of government. (en)
 • La palabra anarquía deriva del griego «ἀναρχία» («anarkhia»). Está compuesta del prefijo griego ἀν- (an), que significa «no» o «sin», y de la raíz arkhê (en griego ἀρχή, «origen», «principio», «poder» o «mandato»). La etimología del término designa, de una manera general, aquello desprovisto de principio director y de origen. Esto se traduce por «ausencia de apriorismo», «ausencia de norma», «ausencia de jerarquía», «ausencia de autoridad» o «ausencia de gobierno», y sirve para designar aquellas situaciones donde se da la ausencia de Estado o poder público. A diferencia de la autarquía (gobierno de uno mismo), un concepto de filosofía moral, la anarquía se refiere a una situación del orden político. (es)
 • Anarchie (altgr. ἀναρχία anarchía ‚Herrschaftslosigkeit‘; Wortbildung aus verneinendem Alpha privativum und ἀρχία archía ‚Herrschaft‘) bezeichnet einen Zustand der Abwesenheit von Herrschaft. Er findet hauptsächlich in der politischen Philosophie Verwendung, wo der Anarchismus für eine solche soziale Ordnung wirbt. (de)
 • L’anarchie (du grec ἀναρχία / anarkhia, composé de an, préfixe privatif : absence de, et arkhê, hiérarchie, commandement) désigne l'état d'un milieu social sans gouvernement, la situation d’une société où il n’existe pas de chef, pas d’autorité unique, autrement dit où chaque sujet ne peut prétendre à un pouvoir sur l’autre. Il peut exister une organisation, un pouvoir politique ou même plusieurs, mais pas de domination unique ayant un caractère coercitif. L’anarchie peut, étymologiquement, également être expliquée comme le refus de tout principe premier, de toute cause première, et comme revendication de la multiplicité face à l’unicité. (fr)
 • Regeringloosheid is een situatie waarin geen regering de staat leidt. Vaak wordt de term in combinatie met anarchie gebruikt, wanneer een situatie bedoeld wordt waarin ongestraft en vaak op grote schaal plundering en moord (kunnen) plaatsvinden. Dit is dan te onderscheiden van de anarchie of het liberalisme als maatschappelijk ideaal van de anarchistische, anarchokapitalsitische of libertaire ideologieën. (nl)
 • L'anarchia (dal greco antico: ἀναρχία, ἀν, assenza + ἀρχός, leader o governatore) è l'organizzazione societaria agognata dall'anarchismo basata sull'idea libertaria di un ordine fondato sull'autonomia e la libertà degli individui, contrapposto ad ogni forma di potere costituito compreso quello statale. (it)
 • Анархия (от др.-греч. ἀναρχία «безначалие, безвластие или неподвластность, независимость», «неповиновение властям, беспорядок, произвол», «год без архонта») представляет собой идею отсутствия власти в отношении общества, группы лиц или отдельно взятого человека. В 1840 году Пьер-Жозеф Прудон использовал этот термин для обозначения новой на тот момент политической философии — анархизма, — в своём трактате «Что такое собственность?».Анархия может означать следующее: (ru)
rdfs:label
 • لا سلطة (ar)
 • Anarchie (de)
 • Anarquía (es)
 • Anarchie (fr)
 • Anarchia (it)
 • 無政府状態 (ja)
 • Regeringsloosheid (nl)
 • Anarchia (pl)
 • Анархия (ru)
 • 無政府狀態 (zh)
 • Anarchy (en)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:governmentType of
is dbo:philosophicalSchool of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:content of
is dbp:country of
is foaf:primaryTopic of