About: Control flow     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatProgrammingParadigms, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FControl_flow

In computer science, control flow (or alternatively, flow of control) is the order in which individual statements, instructions or function calls of an imperative program are executed or evaluated. The emphasis on explicit control flow distinguishes an imperative programming language from a declarative programming language. A set of statements is in turn generally structured as a block, which in addition to grouping also defines a lexical scope.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Control flow
 • تدفق السيطرة
 • Kontrollstruktur
 • Estructuras de control
 • Structure de contrôle
 • Struttura di controllo
 • 制御構造
 • Control flow
 • Przepływ sterowania
 • Estrutura de controle
 • Порядок выполнения
 • 控制流程
rdfs:comment
 • Kontrollstrukturen (Steuerkonstrukte) sind Anweisungen in imperativen Programmiersprachen. Sie werden verwendet, um den Ablauf eines Computerprogramms zu steuern. Eine Kontrollstruktur ist entweder eine Verzweigung oder eine Schleife. Meist wird ihre Ausführung über logische Ausdrücke der booleschen Algebra beeinflusst. Kontrollstrukturen können über spezielle Diagramme visualisiert werden (z. B. Nassi-Shneiderman-Diagramme).
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)25بك هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (مارس 2012) في علم الحاسوب، يشير مصطلح تدفق السيطرة إلى الترتيب الذي تنفذ و تقيّم به التعليمات أو الجمل البرمجية، سواء في البرمجة الأمرية أو التعريفية. * 32xبوابة معلوماتية * 32xبوابة برمجة الحاسوب25بك هذه بذرة مقالة عن الحاسوب أو العاملين في هذا المجال بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.
 • En programmation informatique, une structure de contrôle est une instruction particulière d'un langage de programmation impératif pouvant dévier le flot de contrôle du programme la contenant lorsqu'elle est exécutée. Si, au plus bas niveau, l'éventail se limite généralement aux branchements et aux appels de sous-programme, les langages structurées offrent des constructions plus élaborées comme les (if, if–else, switch, …), les (while, do–while, for, …) ou encore les appels de fonction. Outre ces structures usuelles, la large palette des structures de contrôle s'étend des constructions de gestion d'exceptions (try–catch, …) fréquemment trouvés dans les langages de haut niveau aux particularismes de certains langages comme les instructions différées (defer) de Go.
 • In tutti i paradigmi di programmazione imperativa, le strutture di controllo sono costrutti sintattici di un linguaggio di programmazione la cui semantica afferisce al controllo del flusso di esecuzione di un programma, ovvero servono a specificare se, quando, in quale ordine e quante volte devono essere eseguite le istruzioni che compongono il codice sorgente in base alle specifiche di progetto del software da realizzare.
 • Control flow of besturingsstroom is een begrip uit de informatica. Het slaat op de (niet-lineaire) volgorde van uitvoering van de instructies in een computerprogramma. Control flow wordt meestal bepaald door het gebruik van besturingsstructuren zoals lussen (while, for), beslissingsstructuren (if, case), spronginstructies en het aanroepen van subprogrammas.
 • 控制流程(也稱為流程控制)是電腦運算領域的用語,意指在程式執行時,個別的指令(或是陳述、子程序)執行或求值的順序。不論是在宣告式程式語言或是函數程式語言中,都有類似的概念。 在宣告式的程式語言中,流程控制指令是指會改變程式執行順序的指令,可能是執行不同位置的指令,或是在二段(或多段)程式中選擇一個執行。 不同的程式語言所提供的流程控制指令也會隨之不同,但一般可以分為以下四種: * 繼續執行位在不同位置的一段指令(無條件分支指令)。 * 若特定條件成立時,執行一段指令,例如C語言的switch指令,是一種有條件分支指令。 * 執行一段指令若干次,直到特定條件成立為止,例如C語言的for指令,仍然可視為一種有條件分支指令。 * 執行位在不同位置的一段指令,但完成後會繼續執行原來要執行的指令,包括子程序、协程(coroutine)及延續性(continuation)。 * 停止程式,不執行任何指令(無條件的終止)。 中斷以及Unix系統中的信号等較低階的機制也可以造成類似子程序的效果,不過通常這類機制會用來回應外部的事件或是輸入。程序自修改因為其對程式碼的影響,也會影響控制流程,但多半不會有明顯的流程控制指令。 在机器语言或汇编语言中,流程控制是藉由修改程式計數器數值來達到。一些中央處理器只支援條件分支(branch)或是無條件分支(有時會稱為jump)。
 • In computer science, control flow (or alternatively, flow of control) is the order in which individual statements, instructions or function calls of an imperative program are executed or evaluated. The emphasis on explicit control flow distinguishes an imperative programming language from a declarative programming language. A set of statements is in turn generally structured as a block, which in addition to grouping also defines a lexical scope.
 • En lenguajes de programación, las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Con las estructuras de control se puede: * De acuerdo con una condición, ejecutar un grupo u otro de sentencias (If-Then-Else) * De acuerdo con el valor de una variable, ejecutar un grupo u otro de sentencias (Select-Case) * Ejecutar un grupo de sentencias mientras se cumpla una condición (Do-While) * Ejecutar un grupo de sentencias hasta que se cumpla una condición (Do-Until) * Ejecutar un grupo de sentencias un número determinado de veces (For-Next)
 • 制御構造(せいぎょこうぞう)あるいは制御フローとは、計算機科学において文や命令、また命令型プログラミングや宣言型プログラミングにおけるサブルーチン呼び出しを実行または評価する順序を意味する。 命令型プログラミング言語では、制御構文(せいぎょこうぶん)とは命令の実行順序を通常の逐次実行以外の順番に変化させる構文であり、2つ以上の経路のいずれかを選択するものである。正格でない関数型言語では、関数や言語構成物が同様の結果を達成するために存在しているが、それらは必ずしも制御構文とは呼ばれない。 制御構文の種類は言語によって様々だが、大まかに以下のように分類できる。 * 別の文から実行を継続する(分岐命令、ジャンプ) * 何らかの条件が成立したときだけ文の並びを実行する(選択、条件分岐) * 文の並びを繰り返し実行する(ループ、コードの先頭に近いほうへの条件分岐と等価) * 離れた箇所の文の並びを実行し、元の場所に制御を戻す(サブルーチン、コルーチン、継続) * プログラムを停止し、その後の実行を防ぐ(停止) 機械語やアセンブリ言語では、制御命令はプログラムカウンタを変更する働きを持つ。多くのCPUでは制御命令として(条件付きおよび無条件の)分岐命令しか用意されていない。
 • W informatyce przepływ sterowania oznacza kolejność, w jakiej pojedyncze wyrażenia lub instrukcje są wykonywane w paradygmacie programowania imperatywnego. W języku programowania instrukcja przepływu sterowania może zmienić przepływ sterowania tak, aby wyrażenia wykonywane były w innej kolejności, niż ta, w jakiej są wypisane w kodzie źródłowym. Pojęcie przepływu danych jest prawie zawsze ograniczane do pojedynczego wątku aplikacji, ponieważ dotyczy ono wykonywania instrukcji po jednej naraz.
 • Em ciência da computação, estrutura de controle (ou fluxo de controle) refere-se à ordem em que instruções, expressões e chamadas de função são executadas ou avaliadas em programas de computador sob programação imperativa ou funcional. Interrupções e sinais são mecanismos de baixo nível que podem alterar o fluxo de controle de forma similar a uma sub-rotina, mas geralmente em resposta a algum estímulo externo ou um evento ao invés de uma estrutura de controle em uma linguagem.
 • В императивном программировании порядок выполнения (порядок исполнения, порядок вычислений) — это способ упорядочения инструкций программы в процессе её выполнения. Инструкции, входящие в программу, могут исполняться как последовательно, одна за другой, так и одновременно; как однократно, так и многократно; последовательность исполнения инструкций может совпадать с последовательностью их расположения в записи программы или не совпадать, а также зависеть как от текущего состояния вычислителя, исполняющего программу, так и от внешних событий, образовывая, таким образом, разнообразные порядки выполнения инструкций.
differentFrom
rdfs:seeAlso
sameAs
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git39 as of Aug 09 2019


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3232 as of Jan 24 2020, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2020 OpenLink Software